Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 31. jaanuar 2019 - BrüsselLõplik väljaanne

9. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


9.1. Parlamendi kodukorra muudatusettepanekud (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi kodukorra järgmiste osade muutmise kohta: I osa 1. ja 4. peatükk, V osa 3. peatükk, VII osa 4. ja 5. peatükk ning VIII osa 1. peatükk, XII osa, XIV osa ja II lisa [2018/2170(REG)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Richard Corbett (A8-0462/2018)

(Kodukorra teksti vastuvõtmiseks on nõutav parlamendiliikmete häälteeenamus ja tõlgenduste ning otsuse ettepaneku vastuvõtmiseks lihthäälteenamus.)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)
Muudatusettepaneku 20 (2. ja 3. osa) üle toimus salajane hääletus (kodukorra
artikkel 180a).
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (lisa 1 ja 31.1.2019 protokollilisa 2)

Enne hääletust võtsid sõna Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, et taotleda teksti vastutavale komisjonile tagasisaatmist kodukorra artikli 188 lõike 2 alusel, ja Richard Corbett (raportöör), kes oli selle taotluse vastu.

Euroopa Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel taotluse tagasi (228 poolt, 402 vastu, erapooletuid 15).

KODUKORRA TEKST

Vastuvõetud muudatusettepanekud: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0046)

Muudatused jõustuvad järgmise osaistungjärgu esimesel päeval, välja arvatud muudatused, millega lisatakse artikli 11 lõikesse 3e teine lõik, Euroopa Parlamendi liikme ülesannete täitmisel sobiliku käitumise juhendi punktid 6 ja 7 ning kodukorra artiklite 196 ja 204 muudatused, mis jõustuvad esimese osaistungjärgu alguses pärast Euroopa Parlamendi 2019. aastal toimuvaid järgmisi valimisi.

Sõnavõtud

Elmar Brok esines isikliku avaldusega William (The Earl of) Dartmouthi sõnavõtu kohta (31.1.2019 protokollipunkt 8).


9.2. Liidu tolliseadustik: Campione d’Italia haldusüksuse ja Lugano järve Itaaliale kuuluva osa arvamine liidu tolliterritooriumi hulka ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik [COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0047)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


9.3. Aastate 2019 ja 2020 kohta antavate otsetoetuste ja maaelu arengu toetuste eeskirjad ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013 aastate 2019 ja 2020 kohta antavate otsetoetuste ja maaelu arengu toetuste teatavate eeskirjade osas [COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0048)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


9.4. Dominikaani Vabariigi ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Austrial, Küprosel, Horvaatial, Luksemburgil, Portugalil, Rumeenial ja Ühendkuningriigil anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Dominikaani Vabariigi ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga [COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

NÕUKOGU OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0049)


9.5. Ecuadori ja Ukraina ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Austrial anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Ecuadori ja Ukraina ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga [COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Mary Honeyball (A8-0452/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

NÕUKOGU OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0050)


9.6. Hondurase ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga* (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Austrial ja Rumeenial anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Hondurase ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga [COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

NÕUKOGU OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0051)


9.7. Valgevene ja Usbekistani ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Austrial, Luksemburgil ja Rumeenial anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Valgevene ja Usbekistani ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga [COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Mary Honeyball (A8-0458/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

NÕUKOGU OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0052)


9.8. Ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimine, sh ELi, Gröönimaa ja Taani vahelised suhted * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimise kohta, sh ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Gröönimaa ja Taani Kuningriigi vahelised suhted (ÜMTde assotsieerimise otsus) [COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)] - Arengukomisjon. Raportöör: Maurice Ponga (A8-0480/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0053)


9.9. Aastaaruanne (2017) Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta (hääletus)

Raport Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ja pettustevastast võitlust käsitleva 2017. aasta aruande kohta [2018/2152(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0054)


9.10. Tippdomeeninime .eu rakendamine ja toimimine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb tippdomeeninime .eu rakendamist ja toimimist ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 733/2002 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 874/2004 [COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0055)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


9.11. Rahvamajanduse kogutulu ühtlustamine turuhindades (rahvamajanduse kogutulu määrus) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kogurahvatulu ühtlustamise kohta turuhindades (kogurahvatulu määrus), millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/130/EMÜ, Euratom ja nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 [COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0056)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


9.12. Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud raps Ms8, Rf3 ja Ms8 × Rf3 (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas ENVI-komisjon kodukorra artikli 106 lõigete 2 ja 3 kohaselt komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega muudetakse rakendusotsust 2013/327/EL seoses niisuguse loa pikendamisega, mis on vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 antud geneetiliselt muundatud rapsi Ms8, Rf3 või MS8 × RF3 sisaldava või nendest koosneva sööda turule laskmiseks (D059688/02 - 2019/2521(RSP)) (B8-0073/2019) - Vastutavad parlamendiliikmed Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen ja Valentinas Mazuronis

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0057)


9.13. Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud mais 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas ENVI-komisjon kodukorra artikli 106 lõigete 2 ja 3 kohaselt komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse geneetiliselt muundatud maisi 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta (D059689/02 - 2019/2522(RSP)) (B8-0074/2019) - Vastutavad parlamendiliikmed Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen ja Valentinas Mazuronis

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0058)


9.14. Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud mais MON 87403 (MON-874Ø3-1) (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas ENVI-komisjon kodukorra artikli 106 lõigete 2 ja 3 kohaselt komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse geneetiliselt muundatud maisi MON 87403 (MON-874Ø3-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest toodetud kaupade turule laskmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (D059691/02 - 2019/2523(RSP))) (B8-0075/2019) - Vastutavad parlamendiliikmed Bart Staes Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen ja Valentinas Mazuronis

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0059)


9.15. Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud puuvill GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas ENVI-komisjon kodukorra artikli 106 lõigete 2 ja 3 kohaselt komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse geneetiliselt muundatud puuvilla GHB614× LLCotton25 × MON 15985 sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (D059692/02 - 2019/2524(RSP)) (B8-0076/2019) - Vastutavad parlamendiliikmed Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen ja Valentinas Mazuronis

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0060)

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president


9.16. Olukord Venezuelas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019 ja B8-0087/2019

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0082/2019

(asendades B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019 ja B8-0085/2019),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Antonio López-Istúriz White ja Maria Spyraki fraktsiooni PPE nimel;

—   Ramón Jáuregui Atondo ja Francisco Assis fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić ja Pirkko Ruohonen-Lerner fraktsiooni ECR nimel;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl ja Renate Weber fraktsiooni ALDE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2019)0061)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0086/2019 ja B8-0087/2019 muutusid kehtetuks.)

Sõnavõtud

Esteban González Pons esitas suulise muudatusettepaneku uue lõigu lisamiseks lõike 4 järele. Suuline muudatusettepanek võeti vastu.

Parlamendi president esines hääletuse järel järgmise avaldusega:

„Mul on hea meel teatada, et Euroopa Parlament tunnustab Juan Guaidód Venezuela seadusliku ajutise presidendina.

Euroopa Parlament on esimene sellise sammu astunud Euroopa Liidu institutsioon ning me kutsume liikmesriike ja kõrget esindajat üles tegema võimalikult kiiresti sama, et asuda ühtsele ja tugevale seisukohale.“

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident


9.17. Konkurentsipoliitika aastaaruanne (hääletus)

Raport konkurentsipoliitika aastaaruande kohta [2018/2102(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Michel Reimon (A8-0474/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 17)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0062)

Sõnavõtud

Stelios Kouloglou.

Viimane päevakajastamine: 6. august 2019Õigusalane teave