Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 31 stycznia 2019 r. - BrukselaWersja ostateczna

9. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


9.1. Poprawki do Regulaminu Parlamentu (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie poprawek do Regulaminu mających wpływ na tytuł I rozdziały 1 i 4, tytuł V rozdział 3, tytuł VII rozdziały 4 i 5, tytuł VIII rozdział 1, tytuł XII, tytuł XIV oraz załącznik II [2018/2170(REG)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Richard Corbett (A8-0462/2018)

(Większość posłów zasiadających w Parlamencie wymagana w odniesieniu do tekstu Regulaminu, zwykła większość wymagana w odniesieniu do wykładni i projektu decyzji.)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)
Głosowanie tajne nad poprawką 20 (część druga i trzecia) (art. 180a Regulaminu)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 1 i załącznik 2 do protokołu z dnia 31.1.2019)

Głos zabrali, przed głosowaniem, Fabio Massimo Castaldo, w imieniu grupy EFDD, w celu zwrócenia się, na podstawie art. 188 ust. 2 Regulaminu, z wnioskiem o odesłanie sprawozdania do komisji, i Richard Corbett (sprawozdawca), by sprzeciwić się temu wnioskowi.

W GE (przy 228 głosach za, 402 głosach przeciw i 15 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

TEKST REGULAMINU

Poprawki przyjęte: załącznik Wyniki głosowania”, pkt 1

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0046)

Poprawki wchodzą w życie pierwszego dnia kolejnej sesji miesięcznej, z wyjątkiem tych, które mają na celu dodanie akapitu drugiego do art. 11 ust. 3e i do pkt 6 i 7 Kodeksu właściwego zachowania posłów do Parlamentu Europejskiego przy wykonywaniu obowiązków służbowych, oraz z wyjątkiem poprawek do art. 196 i 204, które wejdą w życie z rozpoczęciem pierwszej sesji miesięcznej, która nastąpi po najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego, przewidzianych na 2019 r.

Wystąpienia

Elmar Brok, w sprawie osobistej, w następstwie uwag wygłoszonych przez Williama (The Earl of) Dartmouth (pkt 8 protokołu z dnia 31.1.2019).


9.2. Unijny kodeks celny: włączenie gminy Campione d’Italia i włoskich wód jeziora Lugano do obszaru celnego Unii ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 952/2013 ustanawiające unijny kodeks celny [COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0047)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


9.3. Przepisy dotyczące płatności bezpośrednich i wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w odniesieniu do lat 2019 i 2020 ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 w zakresie niektórych przepisów dotyczących płatności bezpośrednich i wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w odniesieniu do lat 2019 i 2020 [COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0048)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


9.4. Przystąpienie Republiki Dominikańskiej do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Austrię, Cypr, Chorwację, Luksemburg, Portugalię, Rumunię i Zjednoczone Królestwo do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Republiki Dominikańskiej do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę [COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0049)


9.5. Przystąpienie Ekwadoru i Ukrainy do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Austrię do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Ekwadoru i Ukrainy do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę [COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Mary Honeyball (A8-0452/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0050)


9.6. Przystąpienie Hondurasu do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę* (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Austrię i Rumunię do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Hondurasu do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę [COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0051)


9.7. Przystąpienie Białorusi i Uzbekistanu do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Austrię, Luksemburg i Rumunię do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Białorusi i Uzbekistanu do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę [COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Mary Honeyball (A8-0458/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0052)


9.8. Stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską, w tym stosunki między Unią Europejską a Grenlandią i Królestwem Danii * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską, w tym stosunków między Unią Europejską, z jednej strony, a Grenlandią i Królestwem Danii, z drugiej strony („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”) [COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Maurice Ponga (A8-0480/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0053)


9.9. Sprawozdanie roczne za rok 2017 w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – walka z nadużyciami finansowymi (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego za rok 2017 w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – walka z nadużyciami finansowymi [2018/2152(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0054)


9.10. Wdrażanie i funkcjonowanie nazwy domeny najwyższego poziomu „.eu” ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrażania i funkcjonowania domeny najwyższego poziomu .eu oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 733/2002 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004 [COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0055)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


9.11. Harmonizacja dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (rozporządzenie DNB) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (rozporządzenie DNB), uchylającego dyrektywę Rady 89/130/EWG, Euratom i rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 [COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0056)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


9.12. Genetycznie zmodyfikowany rzepak Ms8, Rf3 i Ms8 × Rf3 (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony przez komisję ENVI, zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zmieniającej decyzję wykonawczą 2013/327/UE w odniesieniu do wznowienia zezwolenia na wprowadzanie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, paszy zawierającej genetycznie zmodyfikowany rzepak Ms8, Rf3 i Ms8 × Rf3 lub składającej się z niego (D059688/02 - 2019/2521(RSP)) (B8-0073/2019) - Posłowie odpowiedzialni: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen i Valentinas Mazuronis

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0057)


9.13. Genetycznie zmodyfikowana kukurydza 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony przez komisję ENVI, zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (D059689/02 - 2019/2522(RSP)) (B8-0074/2019) - Posłowie odpowiedzialni: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen i Valentinas Mazuronis

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0058)


9.14. Genetycznie zmodyfikowana kukurydza MON 87403 (MON-874Ø3-1) (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony przez komisję ENVI, zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 87403 (MON-874Ø3-1), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (D059691/02 - 2019/2523(RSP))) (B8-0075/2019) - Posłowie odpowiedzialni: Bart Staes Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen i Valentinas Mazuronis

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0059)


9.15. Genetycznie zmodyfikowana bawełna GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony przez komisję ENVI, zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (D059692/02 - 2019/2524(RSP)) (B8-0076/2019) - Posłowie odpowiedzialni: Bart Staes Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen i Valentinas Mazuronis

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0060)

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący


9.16. Sytuacja w Wenezueli (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019 i B8-0087/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0082/2019

(zastępujący B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019 i B8-0085/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Antonio López-Istúriz White i Maria Spyraki, w imieniu grupy PPE;

—   Ramón Jáuregui Atondo i Francisco Assis, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić i Pirkko Ruohonen-Lerner, w imieniu grupy ECR;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl i Renate Weber, w imieniu grupy ALDE.

Przyjęto (P8_TA(2019)0061)

(Projekty rezolucji B8-0086/2019 i B8-0087/2019 stały się bezprzedmiotowe.)

Wystąpienia

Esteban González Pons przedstawił poprawkę ustną mającą na celu dodanie nowego ustępu po ust. 4. Poprawka ustna została dopuszczona.

Po zakończeniu tego głosowania Przewodniczący wygłosił następujące oświadczenie:

„Z prawdziwą przyjemnością ogłaszam, że Parlament Europejski uznaje Juana Guaidó prawowitym tymczasowym prezydentem Wenezueli.

Parlament Europejski jest pierwszą instytucją europejską, która wykonała taki gest; zachęcamy państwa członkowskie i wysoką przedstawiciel do jak najszybszego pójścia w nasze ślady, aby zająć jednolite i zdecydowane stanowisko.”

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca


9.17. Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego polityki konkurencji [2018/2102(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Michel Reimon (A8-0474/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0062)

Wystąpienia

Stelios Kouloglou.

Ostatnia aktualizacja: 6 sierpnia 2019Informacja prawna