Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 31 ianuarie 2019 - BruxellesEdiţie definitivă

9. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


9.1. Modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European (vot)

Raport referitor la modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European în ceea ce privește: titlul I capitolele 1 și 4; titlul V capitolul 3; titlul VII capitolele 4 și 5; titlul VIII capitolul 1; titlul XII; titlul XIV și anexa II [2018/2170(REG)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: Richard Corbett (A8-0462/2018)

(Majoritatea deputaților care compun Parlamentul necesară pentru textul regulamentului, majoritatea simplă necesară pentru interpretări și propunerea de decizie.)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)
Vot secret pentru amendamentul 20 (a doua și a treia parte) (
articolul 180a din Regulamentul de procedură)
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 1 și anexa 2 al PV din 31.1.2019)

Au intervenit, înaintea votului, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD pentru a solicita retrimiterea raportului la comisie, în conformitate cu articolul 188 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, și Richard Corbett (raportor), pentru a se opune acestei cereri.

Cu VE (228 pentru, 402 împotrivă, 15 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

TEXTUL REGULAMENTULUI DE PROCEDURĂ

Amendamente adoptate: anexa Rezultatul voturilor”, punctul 1

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0046)

Modificările intră în vigoare în prima zi a următoarei perioade de sesiune, cu excepția modificărilor prin care se introduce la articolul 11 alineatul (3e) al doilea paragraf și prin care se introduc articolele 6 și 7 din Codul comportamentului corespunzător al deputaților în Parlamentul European în exercitarea funcțiilor lor, precum și a modificărilor aduse articolelor 196 și 204, care intră în vigoare la deschiderea primei perioade de sesiune care urmează următoarelor alegeri pentru Parlamentul European, programate în 2019.

Intervenții

Elmar Brok, pentru o chestiune de ordin personal, în urma afirmațiilor lui William (The Earl of) Dartmouth (punctul 8 al PV din 31.1.2019).


9.2. Codul vamal al Uniunii: includerea comunei italiene Campione d'Italia și a apelor italiene ale lacului Lugano în teritoriul vamal al Uniunii ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii [COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

ACORD PROVIZORIU

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0047)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


9.3. Norme referitoare la plățile directe și la sprijinul pentru dezvoltarea rurală în anii 2019 și 2020 ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește anumite norme referitoare la plățile directe și la sprijinul pentru dezvoltarea rurală în anii 2019 și 2020 [COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0048)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


9.4. Aderarea Republicii Dominicane la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii * (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Austriei, a Ciprului, a Croației, a Luxemburgului, a Portugaliei, a României și a Regatului Unit să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Republicii Dominicane la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii [COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0049)


9.5. Aderarea Ecuadorului și a Ucrainei la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii * (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Austriei să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Ecuadorului și a Ucrainei la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii [COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Mary Honeyball (A8-0452/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptată prin vot unic (P8_TA(2019)0050)


9.6. Aderarea Hondurasului la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii* (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Austriei și a României să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Hondurasului la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii [COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptată prin vot unic (P8_TA(2019)0051)


9.7. Aderarea Belarusului și a Uzbekistanului la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii * (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Austriei, a Luxemburgului și a României să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Belarusului și a Uzbekistanului la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii [COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Mary Honeyball (A8-0458/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptată prin vot unic (P8_TA(2019)0052)


9.8. Asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană, inclusiv relațiile dintre Uniunea Europeană și Groenlanda și Regatul Danemarcei * (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană, inclusiv relațiile dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Groenlanda și Regatul Danemarcei, pe de altă parte („Decizia de asociere peste mări”) [COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportor: Maurice Ponga (A8-0480/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0053)


9.9. Raportul anual pe 2017 privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei (vot)

Raport referitor la raportul anual pe 2017 privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene – combaterea fraudei [2018/2152(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0054)


9.10. Punerea în aplicare și funcționarea numelui de domeniu de prim nivel .eu ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea în aplicare și funcționarea numelui de domeniu de prim nivel .eu și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 733/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 al Comisiei [COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0055)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


9.11. Armonizarea venitului național brut la prețurile pieței (Regulamentul VNB) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea venitului național brut la prețurile pieței (Regulamentul VNB) și abrogarea Directivei 89/130/CEE, Euratom a Consiliului și a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al Consiliului [COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0056)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


9.12. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: rapiță modificată genetic Ms8, Rf3 și Ms8 × Rf3 (vot)

Propunere de rezoluție depusă de ENVI, în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de modificare a deciziei de punere în aplicare 2013/327/UE în ceea ce privește reînnoirea autorizației de introducere pe piață a furajelor care conțin sau constau în rapiță modificată genetic Ms8, Rf3 și Ms8 × Rf3 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D059688/02 - 2019/2521(RSP)) (B8-0073/2019) - Deputați responsabili: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen și Valentinas Mazuronis

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0057)


9.13. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumb modificat genetic 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) (vot)

Propunere de rezoluție depusă de ENVI, în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (D059689/02 - 2019/2522(RSP)) (B8-0074/2019) - Deputați responsabili: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen și Valentinas Mazuronis

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0058)


9.14. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumb modificat genetic MON 87403 (MON-874Ø3-1) (vot)

Propunere de rezoluție depusă de ENVI, în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic MON 87403 (MON-874Ø3-1), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D059691/02 - 2019/2523(RSP))) (B8-0075/2019) - Deputați responsabili: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen și Valentinas Mazuronis

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0059)


9.15. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: bumbac modificat genetic GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 (vot)

Propunere de rezoluție depusă de ENVI, în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D059692/02 - 2019/2524(RSP)) (B8-0076/2019) - Deputați responsabili: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen și Valentinas Mazuronis

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0060)

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte


9.16. Situația din Venezuela (vot)

Propunere de rezoluție B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019 și B8-0087/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0082/2019

(care înlocuiește B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019 și B8-0085/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Antonio López-Istúriz White și Maria Spyraki, în numele Grupului PPE;

—   Ramón Jáuregui Atondo și Francisco Assis, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić și Pirkko Ruohonen-Lerner, în numele Grupului ECR;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl și Renate Weber, în numele Grupului ALDE.

Adoptat (P8_TA(2019)0061)

(Propunerile de rezoluții B8-0086/2019 și B8-0087/2019 au devenit caduce.)

Intervenții

Esteban González Pons a prezentat un amendament oral în vederea adăugării unui punct nou după punctul 4. Amendamentul oral a fost reținut.

Președintele a făcut următoarea declarație în urma votului:

„Am plăcerea de a vă anunța că Parlamentul European îl recunoaște pe Juan Guaidó, în calitate de președinte interimar legitim al Venezuelei.

Parlamentul European este prima instituție europeană care face acest demers și invităm statele membre și pe Înalta Reprezentantă să facă același lucru cât mai curând posibil pentru a adopta o poziție unică și puternică.”

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă


9.17. Raportul anual privind politica în domeniul concurenței (vot)

Raport referitor la Raportul anual privind politica în domeniul concurenței [2018/2102(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Michel Reimon (A8-0474/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0062)

Intervenții

Stelios Kouloglou.

Ultima actualizare: 6 august 2019Notă juridică