Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 31 януари 2019 г. - Брюксел

10. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Richard Corbett - A8-0462/2018
Fabio Massimo Castaldo, Bruno Gollnisch, Rory Palmer, Izaskun Bilbao Barandica, Notis Marias, José Inácio Faria, Seán Kelly, Ангел Джамбазки, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Dobromir Sośnierz, Stanislav Polčák и John Howarth

Доклад Marian-Jean Marinescu - A8-0003/2019
Michaela Šojdrová, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ангел Джамбазки, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan и Stanislav Polčák

Доклад Fredrick Federley - A8-0394/2018
Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Dobromir Sośnierz и Alex Mayer

Положението във Венесуела (2019/2543(RSP)) - RC-B8-0082/2019
Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Maria Spyraki, Marina Albiol Guzmán, от името на групата GUE/NGL, José Inácio Faria, Dobromir Sośnierz, Георги Пирински и Daniel Hannan

Доклад Michel Reimon - A8-0474/2018
Notis Marias, Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ангел Джамбазки и Stanislav Polčák.

Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация