Показалец 
Протокол
PDF 317kWORD 82k
Четвъртък, 31 януари 2019 г. - БрюкселОкончателна версия
1.Откриване на заседанието
 2.Искане за снемане на имунитет
 3.Жените в управителните съвети - Баланс между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата (разискване)
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Дискусия с финландския министър-председател, г-н Юха Сипила, относно бъдещето на Европа (разискване)
 6.Възобновяване на заседанието
 7.Положението във Венесуела (внесени предложения за резолюция)
 8.Приветствие с добре дошли
 9.Време за гласуване
  9.1.Изменения на Правилника за дейността на Парламента (гласуване)
  9.2.Митнически кодекс на Съюза: включване на община Кампионе д’Италия и италианските води на езерото Лугано в митническата територия на Съюза ***I (гласуване)
  9.3.Правила за директните плащания и подпомагането на развитието на селските райони за 2019 г. и 2020 г. ***I (гласуване)
  9.4.Присъединяване на Доминиканската република към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца * (гласуване)
  9.5.Присъединяване на Еквадор и Украйна към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца * (гласуване)
  9.6.Присъединяване на Хондурас към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца* (гласуване)
  9.7.Присъединяване на Беларус и Узбекистан към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца * (гласуване)
  9.8.Асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз, включително отношенията между ЕС, Гренландия и Дания * (гласуване)
  9.9.Годишен доклад за 2017 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз: борба с измамите (гласуване)
  9.10.Реализация и функциониране на домейна от първо ниво .eu ***I (гласуване)
  9.11.Хармонизиране на брутния национален доход по пазарни цени (Регламент за БНД) ***I (гласуване)
  9.12.Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: Генетично модифицирана маслодайна рапица Ms8, Rf3 и Ms8 × Rf3 (гласуване)
  9.13.Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: Генетично модифицирана царевица 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) (гласуване)
  9.14.Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: Генетично модифицирана царевица MON 87403 (MON-874Ø3-1) (гласуване)
  9.15.Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: Генетично модифициран памук GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 (гласуване)
  9.16.Положението във Венесуела (гласуване)
  9.17.Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията (гласуване)
 10.Обяснения на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Решения относно някои документи
 13.Внесени документи
 14.Одобряване на протокола от настоящото заседание и предаване на приетите текстове
 15.График на следващите заседания
 16.Закриване на заседанието
 17.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Изменения на Правилника за дейността на Парламента - изменение 20 (втора част)
 Приложение 2 - Изменения на Правилника за дейността на Парламента - изменение 20 (трета част)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.02 ч.


2. Искане за снемане на имунитет

Португалските компетенти органи са представили искане за снемане на имунитета на José Manuel Fernandes във връзка с наказателно дело, заведено срещу него от Отдела за наказателни разследвания на град Порто.

В съответствие с член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентата комисия, в случая комисията JURI.


3. Жените в управителните съвети - Баланс между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000123/2018), зададен от Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner и Anna Hedh, от името на групата S&D, към Съвета: Предложение за директива относно жените в управителните съвети (B8-0002/2019)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000125/2018), зададен от Heidi Hautala и Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, към Съвета: Предложение за директива относно баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата (B8-0003/2019)

Iratxe García Pérez и Heidi Hautala развиха въпросите.

Melania Gabriela Ciot (действащ председател на Съвета) и Věra Jourová (член на Комисията) отговориха на въпросите.

Изказаха се Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, от името на групата PPE, Evelyn Regner, от името на групата S&D, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Stefan Eck, от името на групата GUE/NGL, Margot Parker, Stanisław Żółtek, от името на групата ENF, Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП, Michaela Šojdrová, Jytte Guteland, Czesław Hoc, Beatriz Becerra Basterrechea, Eleonora Forenza, Daniela Aiuto, Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati и Kostadinka Kuneva.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Caterina Chinnici, Maria Grapini, Notis Marias, Pina Picierno, Gesine Meissner, Julie Ward, Ana Miranda и Maria Gabriela Zoană.

Изказаха се Věra Jourová и Melania Gabriela Ciot.

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекъснато за няколко минути.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател


4. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 10.13 ч.


5. Дискусия с финландския министър-председател, г-н Юха Сипила, относно бъдещето на Европа (разискване)

Дискусия с финландския министър-председател, г-н Юха Сипила, относно бъдещето на Европа (2018/2773(RSP))

Председателят откри разискването с кратко изявление.

Изказа се Juha Sipilä (министър-председател на Финландия).

Изказа се Jean-Claude Juncker (председател на Комисията).

Изказаха се Manfred Weber, от името на групата PPE, Jeppe Kofod, от името на групата S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, и Lampros Fountoulis, независим член на ЕП.

Изказа се Juha Sipilä.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Danuta Jazłowiecka, Miapetra Kumpula-Natri, Notis Marias, Elsi Katainen, Klaus Buchner, Merja Kyllönen, Liisa Jaakonsaari, Salvatore Cicu, Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Nils Torvalds, Heidi Hautala, Henna Virkkunen, José Blanco López, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria Grapini, Mirja Vehkaperä, Juan Fernando López Aguilar и Anneli Jäätteenmäki.

Изказа се Juha Sipilä.

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекъснато за няколко минути.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

6. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.06 ч.


7. Положението във Венесуела (внесени предложения за резолюция)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението във Венесуела (2019/2543(RSP))

Разискването се състоя на 30 януари 2019 г. (точка 21 от протокола от 30.1.2019 г)

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan и Tunne Kelam, от името на групата PPE, относно положението във Венесуела (2019/2543(RSP)) (B8-0082/2019);

—   Charles Tannock, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki и Ruža Tomašić, от името на групата ECR, относно положението във Венесуела (2019/2543(RSP)) (B8-0083/2019);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl и Renate Weber, от името на групата ALDE, относно положението във Венесуела (2019/2543(RSP)) (B8-0084/2019);

—   Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis и Elena Valenciano, от името на групата S&D, относно положението във Венесуела (2019/2543(RSP)) (B8-0085/2019);

—   João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez и Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, относно положението във Венесуела (2019/2543(RSP)) (B8-0086/2019);

—   Molly Scott Cato и Tilly Metz, от името на групата Verts/ALE, относно положението във Венесуела (2019/2543(RSP)) (B8-0087/2019).

Гласуване: точка 9.16 от протокола от 31.1.2019 г.


8. Приветствие с добре дошли

От името на Парламента, председателят приветства с добре дошли членовете на делегацията на парламента на Казахстан, водена от Mukhtar Erman, които заеха място на официалната трибуна.

°
° ° °

Изказаха се William (The Earl of) Dartmouth и Ana Miranda.


9. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


9.1. Изменения на Правилника за дейността на Парламента (гласуване)

Доклад относно измененията на Правилника за дейността на Парламента, засягащи глави 1 и 4 от дял I; глава 3 от дял V; глави 4 и 5 от дял VII; глава 1 от дял VIII; дял XII; дял XIV и приложение II [2018/2170(REG)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Richard Corbett (A8-0462/2018)

(За текста на регламента е необходимо мнозинството от всички членове на ЕП, а за тълкуванията и предложението за решение - обикновено мнозинство.)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)
Тайно гласуване във връзка с изменение 20 (втора и трета част) (член 180а от Правилника за дейността)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 и приложение 2 от протокола от 31.1.2019 г)

Изказаха се, преди гласуването, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, за да поиска докладът да бъде върнат за ново разглеждане в комисия в съответствие с член 188, параграф 2 от Правилника за дейността, и Richard Corbett (докладчик), за да се противопостави на това искане.

С електронно гласуване (228 гласа „за“, 402 гласа „против“, 15 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърли искането.

ТЕКСТ ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

Приети изменения: приложение "Резултати от гласувания", точка 1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0046)

Тези изменения влизат в сила на първия ден от следващата месечна сесия, с изключение на измененията, които въвеждат втора алинея в член 11, параграф 3д и в точки 6 и 7 от Кодекса за уместно поведение на членовете на Европейския парламент при изпълнението на техните служебни задължения, както и на измененията на членове 196 и 204, които влизат в сила при откриването на първата месечна сесия след изборите за Европейски парламент, които ще се проведат през 2019 г.

Изказвания

Elmar Brok, който направи лично изявление, вследствие на изказването на William (The Earl of) Dartmouth (точка 8 от протокола от 31.1.2019 г).


9.2. Митнически кодекс на Съюза: включване на община Кампионе д’Италия и италианските води на езерото Лугано в митническата територия на Съюза ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 за създаване на Митнически кодекс на Съюза [COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0047)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


9.3. Правила за директните плащания и подпомагането на развитието на селските райони за 2019 г. и 2020 г. ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 и Регламент (ЕС) № 1307/2013 по отношение на някои правила за директните плащания и подпомагането на развитието на селските райони за 2019 г. и 2020 г. [COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0048)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


9.4. Присъединяване на Доминиканската република към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца * (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Австрия, Кипър, Люксембург, Обединеното кралство, Португалия, Румъния и Хърватия да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Доминиканската република към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца [COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0049)


9.5. Присъединяване на Еквадор и Украйна към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца * (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Австрия да приеме, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Еквадор и Украйна към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца [COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Mary Honeyball (A8-0452/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0050)


9.6. Присъединяване на Хондурас към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца* (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Австрия и Румъния да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Хондурас към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца [COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0051)


9.7. Присъединяване на Беларус и Узбекистан към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца * (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Австрия, Люксембург и Румъния да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Беларус и Узбекистан към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца [COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Mary Honeyball (A8-0458/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0052)


9.8. Асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз, включително отношенията между ЕС, Гренландия и Дания * (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно асоциирането на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз, включително отношенията между Европейския съюз, от една страна, и Гренландия и Кралство Дания, от друга страна („Решение за отвъдморско асоцииране“) [COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)] - Комисия по развитие. Докладчик: Maurice Ponga (A8-0480/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0053)


9.9. Годишен доклад за 2017 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз: борба с измамите (гласуване)

Доклад относно годишния доклад за 2017 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз: борба с измамите [2018/2152(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0054)


9.10. Реализация и функциониране на домейна от първо ниво .eu ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно реализацията и функционирането на домейна от първо ниво .eu и за отмяна на Регламент (ЕО) № 733/2002 и Регламент (ЕО) № 874/2004 на Комисията [COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0055)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


9.11. Хармонизиране на брутния национален доход по пазарни цени (Регламент за БНД) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени (Регламент за БНД) и за отмяна на Директива 89/130/ЕИО, Евратом на Съвета и Регламент (ЕO, Евратом) № 1287/2003 на Съвета [COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0056)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


9.12. Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: Генетично модифицирана маслодайна рапица Ms8, Rf3 и Ms8 × Rf3 (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено от комисията ENVI, в съответствие с член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността, относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за изменение на Решение за изпълнение 2013/327/ЕС по отношение на подновяването на разрешението за пускане на пазара на фуражи, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирана маслодайна рапица Ms8, Rf3 и Ms8 × Rf3 съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D059688/02 2019/2521(RSP)) (B8-0073/2019) - Компетентни членове на ЕП: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen и Valentinas Mazuronis

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0057)


9.13. Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: Генетично модифицирана царевица 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено от комисията ENVI, в съответствие с член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността, относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (D059689/02 2019/2522(RSP)) (B8-0074/2019) - Компетентни членове на ЕП: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen и Valentinas Mazuronis

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0058)


9.14. Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: Генетично модифицирана царевица MON 87403 (MON-874Ø3-1) (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено от комисията ENVI, в съответствие с член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността, относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87403 (MON-874Ø3-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D059691/02 2019/2523(RSP))) (B8-0075/2019) - Компетентни членове на ЕП: Bart Staes Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen и Valentinas Mazuronis

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0059)


9.15. Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: Генетично модифициран памук GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено от комисията ENVI, в съответствие с член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността, относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D059692/02 2019/2524(RSP)) (B8-0076/2019) - Компетентни членове на ЕП: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen и Valentinas Mazuronis

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0060)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател


9.16. Положението във Венесуела (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019 и B8-0087/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0082/2019

(за замяна на B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019 и B8-0085/2019):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Antonio López-Istúriz White и Maria Spyraki, от името на групата PPE;

—   Ramón Jáuregui Atondo и Francisco Assis, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić и Pirkko Ruohonen-Lerner, от името на групата ECR;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl и Renate Weber, от името на групата ALDE.

Приема се (P8_TA(2019)0061)

(Предложенията за резолюции B8-0086/2019 и B8-0087/2019 отпадат.)

Изказвания

Esteban González Pons представи устно изменение с цел добавяне на нов параграф след параграф 4. Устното изменение беше прието.

Председателят направи следното изявление след гласуването:

"Имам удоволствието да обявя, че ЕП признава Juan Guaidó за легитимен временен президент на Венесуела.

ЕП е първата европейска институция, която предприема тази стъпка и ние приканваме държавите членки и върховния представител на Съюза да постъпят незабавно по същия начин, за да се приеме единна и силна позиция."

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател


9.17. Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията (гласуване)

Доклад относно годишния доклад относно политиката в областта на конкуренцията [2018/2102(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Michel Reimon (A8-0474/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0062)

Изказвания

Stelios Kouloglou.


10. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Richard Corbett - A8-0462/2018
Fabio Massimo Castaldo, Bruno Gollnisch, Rory Palmer, Izaskun Bilbao Barandica, Notis Marias, José Inácio Faria, Seán Kelly, Ангел Джамбазки, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Dobromir Sośnierz, Stanislav Polčák и John Howarth

Доклад Marian-Jean Marinescu - A8-0003/2019
Michaela Šojdrová, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ангел Джамбазки, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan и Stanislav Polčák

Доклад Fredrick Federley - A8-0394/2018
Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Dobromir Sośnierz и Alex Mayer

Положението във Венесуела (2019/2543(RSP)) - RC-B8-0082/2019
Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Maria Spyraki, Marina Albiol Guzmán, от името на групата GUE/NGL, José Inácio Faria, Dobromir Sośnierz, Георги Пирински и Daniel Hannan

Доклад Michel Reimon - A8-0474/2018
Notis Marias, Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ангел Джамбазки и Stanislav Polčák.


11. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания).

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


12. Решения относно някои документи

Асоциирани комисии

(Съгласно решение на Председателския съвет от 11 декември 2018 г.)

комисия LIBE

- Предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))
(подпомагащи: ITRE, IMCO, CULT (член 54 от Правилника за дейността))

Сезиране на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия JURI

- Общ режим за акцизите (преработен текст) (COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS))
Разглеждане в комисия: водеща: ECON
подпомагащи: ITRE, IMCO, JURI (член 104 от Правилника за дейността)

Доклади, съдържащи предложения за незаконодателни резолюции за процедура на одобрение (член 99, параграф 2 от Правилника за дейността)

(Вследствие на нотифицирането на Съвета на председателите на комисии от 11 декември 2018 г.)

комисия INTA

- Сключване на Споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам (2018/0356M(NLE) - 2018/0356(NLE))
подпомагаща: DEVE

- Споразумение за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна (2018/0358M(NLE) - 2018/0358(NLE))
подпомагаща: DEVE


13. Внесени документи

Внесени са следните документи от членове на Парламента (член 133 от Правилника за дейността)

- Philippe Loiseau. Предложение за резолюция относно изготвянето на надеждни статистически данни за смъртността поради самоубийство по социално-професионална категория (B8-0592/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

EMPL

- Nicola Caputo. Предложение за резолюция относно новия план за действие за борба с фалшивите новини (B8-0593/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

подпомагаща :

LIBE

- Ivan Jakovčić Jozo Radoš. Предложение за резолюция относно даването на нов тласък на процеса на децентрализация в държавите членки (B8-0594/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

- Lorenzo Cesa, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Lara Comi, Andrea Cozzolino, Paolo De Castro, Raffaele Fitto, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Barbara Matera, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Alessandra Mussolini, Aldo Patriciello, Massimiliano Salini Remo Sernagiotto. Предложение за резолюция относно определянето на Европейски ден на средиземноморската диета (B8-0595/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно реинвестирането на печалбите на контрабандистите на хора в полза на хуманитарната помощ и развитието на държавите на емиграция (B8-0596/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

DEVE

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно създаването на армия на Косово (B8-0597/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET


14. Одобряване на протокола от настоящото заседание и предаване на приетите текстове

В съответствие с член 192, параграф 3 от Правилника за дейността протоколът от настоящото заседание и протоколът от вчерашното заседание ще бъдат представени за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


15. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 11 февруари 2019 г. до 14 февруари 2019 г.


16. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 13.28 ч.


17. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Klaus Welle

Antonio Tajani

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов, Adinolfi Isabella, Affronte, Agnew, Aguilera, Aiuto, Albiol Guzmán, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Bocskor, Böge, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, Drăghici, Durand, Джамбазки, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Майдел, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Payne, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Радев, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Винтер, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Bours, Crowley, Fotyga, James, Pietikäinen, Ponga, Torres Martínez


Приложение 1 - Изменения на Правилника за дейността на Парламента - изменение 20 (втора част)

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ТАЙНОТО ГЛАСУВАНЕ

ALDE: Ali, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck

ECR: Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Fox, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Swinburne, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD: Adinolfi, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Chauprade, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF: Agnew, Annemans, Atkinson, Batten, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Ciocca, Collins, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, Kari, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI: Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Zarianopoulos

PPE: Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalniete, Karas, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Mato, Maydell, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Polčák, Preda, Proust, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rolin, Ruas, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D: Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Detjen, Drăghici, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Melior, Moody, Moraes, Morgano, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Picierno, Piri, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Stanishev, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Winter, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE: Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Franz, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Приложение 2 - Изменения на Правилника за дейността на Парламента - изменение 20 (трета част)

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ТАЙНОТО ГЛАСУВАНЕ

ALDE: Ali, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck

ECR: Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Fox, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Marias, Matthews, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Złotowski

EFDD: Adinolfi, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Chauprade, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF: Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Batten, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Ciocca, Collins, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL: Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI: Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Zarianopoulos

PPE: Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Juvin, Kalniete, Karas, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Mato, Maydell, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Polčák, Preda, Proust, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Ruas, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D: Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Detjen, Drăghici, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Melior, Moody, Moraes, Morgano, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Stanishev, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Winter, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE: Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация