Indeks 
Protokol
PDF 287kWORD 78k
Torsdag den 31. januar 2019 - BruxellesEndelig udgave
1.Åbning af mødet
 2.Anmodning om ophævelse af immunitet
 3.Kvinder i bestyrelser - Mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i selskaber (forhandling)
 4.Genoptagelse af mødet
 5.Drøftelse med Finlands premierminister, Juha Sipilä, om Europas fremtid (forhandling)
 6.Genoptagelse af mødet
 7.Situationen i Venezuela (indgivne beslutningsforslag)
 8.Velkomstord
 9.Afstemningstid
  9.1.Ændringer til Parlamentets forretningsorden (afstemning)
  9.2.EU-toldkodeksen: medtagelse af den italienske kommune Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens toldområde ***I (afstemning)
  9.3.Regler om direkte betalinger og støtte til udvikling af landdistrikterne for årene 2019 og 2020 ***I (afstemning)
  9.4.Den Dominikanske Republiks tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser * (afstemning)
  9.5.Ecuadors og Ukraines tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser * (afstemning)
  9.6.Honduras' tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser* (afstemning)
  9.7.Hvideruslands og Usbekistans tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser * (afstemning)
  9.8.Associering af de oversøiske lande og territorier med Den Europæiske Union, herunder forbindelser mellem EU, Grønland og Danmark * (afstemning)
  9.9.Årsrapport 2017 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - bekæmpelse af svig (afstemning)
  9.10.Implementering af topdomænenavnet .eu og dets funktion ***I (afstemning)
  9.11.Harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser ("BNI-forordningen") ***I (afstemning)
  9.12.Indsigelse i henhold til artikel 106: genetisk modificeret Ms8-, Rf3- og Ms8 × Rf3-raps (afstemning)
  9.13.Indsigelse i henhold til artikel 106: genetisk modificeret 5307-majs (SYN-Ø53Ø7-1) (afstemning)
  9.14.Indsigelse i henhold til artikel 106: Genetisk modificeret MON 87403-majs (MON-874Ø3-1) (afstemning)
  9.15.Indsigelse i henhold til artikel 106: Genetisk modificeret bomuld GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 (afstemning)
  9.16.Situationen i Venezuela (afstemning)
  9.17.Årlig beretning om konkurrencepolitikken (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 13.Modtagne dokumenter
 14.Godkendelse af protokollen fra dette møde og fremsendelse af vedtagne tekster
 15.Tidspunkt for næste mødeperiode
 16.Hævelse af mødet
 17.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Ændringer til Parlamentets forretningsorden - ændringsforslag 20 (anden del)
 Bilag 2 - Ændringer til Parlamentets forretningsorden - ændringsforslag 20 (tredje del)


FORSÆDE: David Maria SASSOLI
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.02.


2. Anmodning om ophævelse af immunitet

De portugisiske kompetente myndigheder havde fremsendt en anmodning om ophævelse af José Manuel Fernandes' immunitet i forbindelse med en straffesag, som departementet for efterforskning og strafferetlige foranstaltninger (Departamento de Investigação e Ação Penal - DIAP) i Porto havde rejst mod ham.

Denne anmodning var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 9, stk. 1, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


3. Kvinder i bestyrelser - Mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i selskaber (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000123/2018) af Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner og Anna Hedh for S&D-Gruppen, til Rådet: Forslag til direktiv om kvinder i bestyrelser (B8-0002/2019)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000125/2018) af Heidi Hautala og Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen, til Rådet: Forslag til direktiv om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i selskaber (B8-0003/2019)

Iratxe García Pérez og Heidi Hautala begrundede forespørgslerne.

Melania Gabriela Ciot (formand for Rådet) og Věra Jourová (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere Agnieszka Kozłowska-Rajewicz for PPE-Gruppen, Evelyn Regner for S&D-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Stefan Eck for GUE/NGL-Gruppen, Margot Parker, Stanisław Żółtek for ENF-Gruppen, Dobromir Sośnierz, løsgænger, Michaela Šojdrová, Jytte Guteland, Czesław Hoc, Beatriz Becerra Basterrechea, Eleonora Forenza, Daniela Aiuto, Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati og Kostadinka Kuneva.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Caterina Chinnici, Maria Grapini, Notis Marias, Pina Picierno, Gesine Meissner, Julie Ward, Ana Miranda og Maria Gabriela Zoană.

Talere Věra Jourová og Melania Gabriela Ciot.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat i nogle minutter)

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand


4. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 10.13.


5. Drøftelse med Finlands premierminister, Juha Sipilä, om Europas fremtid (forhandling)

Drøftelse med Finlands premierminister, Juha Sipilä, om Europas fremtid (2018/2773(RSP))

Formanden holdt en kort tale til indledning.

Taler: Juha Sipilä (Finlands premierminister).

Taler: Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen).

Talere Manfred Weber for PPE-Gruppen, Jeppe Kofod for S&D-Gruppen, Pirkko Ruohonen-Lerner for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, og Lampros Fountoulis, løsgænger.

Taler: Juha Sipilä.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Danuta Jazłowiecka, Miapetra Kumpula-Natri, Notis Marias, Elsi Katainen, Klaus Buchner, Merja Kyllönen, Liisa Jaakonsaari, Salvatore Cicu, Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Nils Torvalds, Heidi Hautala, Henna Virkkunen, José Blanco López, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria Grapini, Mirja Vehkaperä, Juan Fernando López Aguilar og Anneli Jäätteenmäki.

Taler: Juha Sipilä.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat i nogle minutter).


FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

6. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.06.


7. Situationen i Venezuela (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Venezuela (2019/2543(RSP))

Forhandlingen fandt sted den 30. januar 2019 (punkt 21 i protokollen af 30.1.2019)

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan og Tunne Kelam, for PPE-Gruppen, om situationen i Venezuela (2019/2543(RSP)) (B8-0082/2019);

—   Charles Tannock, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki og Ruža Tomašić, for ECR-Gruppen, om situationen i Venezuela (2019/2543(RSP)) (B8-0083/2019);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl og Renate Weber, for ALDE-Gruppen, om situationen i Venezuela (2019/2543(RSP)) (B8-0084/2019);

—   Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis og Elena Valenciano, for S&D-Gruppen, om situationen i Venezuela (2019/2543(RSP)) (B8-0085/2019);

—   João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez og Younous Omarjee, for GUE/NGL-Gruppen, om situationen i Venezuela (2019/2543(RSP)) (B8-0086/2019);

—   Molly Scott Cato og Tilly Metz, for Verts/ALE-Gruppen, om situationen i Venezuela (2019/2543(RSP)) (B8-0087/2019).

Afstemning: punkt 9.16 i protokollen af 31.1.2019.


8. Velkomstord

Formanden bød på Parlamentets vegne velkommen til en delegation fra det kazakhiske Parlaments underhus, Mazhilis, under ledelse af Mukhtar Erman, som havde taget plads i den officielle loge.

°
° ° °

Talere William (The Earl of) Dartmouth og Ana Miranda.


9. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


9.1. Ændringer til Parlamentets forretningsorden (afstemning)

Betænkning om ændringer til forretningsordenen der vedrører Kapitel 1 og 4 under Afsnit I; Kapitel 3 under Afsnit V; Kapitel 4 og 5 under Afsnit VII; Kapitel 1 under Afsnit VIII; Afsnit XII; Afsnit XIV og Bilag II [2018/2170(REG)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Richard Corbett (A8-0462/2018)

(Flertal af Parlamentets medlemmer påkrævet til forretningsordenens tekst, simpelt flertal påkrævet til fortolkningerne og forslaget til afgørelse.)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)
Hemmelig afstemning om ændringsforslag 20 (anden og tredje del) (forretningsordenens
artikel 180a)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 1 og Bilag 2 i protokollen af 31.1.2019)

Talere, inden afstemningen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen for at anmode om henvisning til fornyet udvalgsbehandling, jf. forretningsordenens artikel 188, stk. 2, og Richard Corbett (ordfører) for at gøre indsigelse mod denne anmodning.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (228 for, 402 imod, 15 hverken/eller).

FORRETNINGSORDENENS TEKST

Vedtagne ændringsforslag: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0046)

Ændringerne træder i kraft den første dag i den næste mødeperiode, med undtagelse af ændringerne om indsættelse af andet afsnit i artikel 11, stk. 3e, og punkt 6 og 7 i kodeksen for behørig adfærd for medlemmer af Europa-Parlamentet under udøvelsen af deres hverv samt ændringerne til artikel 196 og 204, som træder i kraft ved åbningen af den første mødeperiode efter valget til Europa-Parlamentet i 2019.

Indlæg

Elmar Brok, for en personlig bemærkning som følge af William (The Earl of) Dartmouths indlæg (punkt 8 i protokollen af 31.1.2019).


9.2. EU-toldkodeksen: medtagelse af den italienske kommune Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens toldområde ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen [COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORELØBIG AFTALE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0047)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således


9.3. Regler om direkte betalinger og støtte til udvikling af landdistrikterne for årene 2019 og 2020 ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013 og (EU) nr. 1307/2013 for så vidt angår visse regler om direkte betalinger og støtte til udvikling af landdistrikterne for årene 2019 og 2020 [COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0048)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således


9.4. Den Dominikanske Republiks tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Cypern, Det Forenede Kongerige, Kroatien, Luxembourg, Portugal, Rumænien og Østrig til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere Den Dominikanske Republiks tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser [COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)] - Retsudvalget. Ordfører: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

RÅDETS FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0049)


9.5. Ecuadors og Ukraines tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Østrig til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere Ecuadors og Ukraines tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser [COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)] - Retsudvalget. Ordfører: Mary Honeyball (A8-0452/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

RÅDETS FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0050)


9.6. Honduras' tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser* (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Rumænien og Østrig til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere Honduras' tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser [COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)] - Retsudvalget. Ordfører: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

RÅDETS FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0051)


9.7. Hvideruslands og Usbekistans tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Luxembourg, Rumænien og Østrig til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere Hvideruslands og Usbekistans tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser [COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)] - Retsudvalget. Ordfører: Mary Honeyball (A8-0458/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

RÅDETS FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0052)


9.8. Associering af de oversøiske lande og territorier med Den Europæiske Union, herunder forbindelser mellem EU, Grønland og Danmark * (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om associering af de oversøiske lande og territorier med Den Europæiske Union, herunder forbindelser mellem Den Europæiske Union på den ene side og Grønland og Kongeriget Danmark på den anden side ("associeringsafgørelsen") [COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Maurice Ponga (A8-0480/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0053)


9.9. Årsrapport 2017 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - bekæmpelse af svig (afstemning)

Betænkning om årsrapport 2017 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - bekæmpelse af svig [2018/2152(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0054)


9.10. Implementering af topdomænenavnet .eu og dets funktion ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om implementering af topdomænenavnet .eu og dets funktion og om ophævelse af forordning (EF) nr. 733/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2004 [COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0055)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således


9.11. Harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser ("BNI-forordningen") ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser ("BNI-forordningen") og om ophævelse af Rådets direktiv 89/130/EØF, Euratom og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 [COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0056)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således


9.12. Indsigelse i henhold til artikel 106: genetisk modificeret Ms8-, Rf3- og Ms8 × Rf3-raps (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet af ENVI, jf. forretningsordens artikel 106, stk. 2 og 3, om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/327/EU for så vidt angår forlængelse af tilladelsen til at markedsføre foderstoffer, der indeholder eller består af genetisk modificeret Ms8-, Rf3- og Ms8 × Rf3-raps, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D059688/02 -; 2019/2521(RSP)) (B8-0073/2019) - Ansvarlige medlemmer: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen og Valentinas Mazuronis

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0057)


9.13. Indsigelse i henhold til artikel 106: genetisk modificeret 5307-majs (SYN-Ø53Ø7-1) (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet af ENVI, jf. forretningsordens artikel 106, stk. 2 og 3, om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs 5307 (SYN-Ø53Ø7-1(, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (D059689/02 - 2019/2522(RSP)) (B8-0074/2019) - Ansvarlige medlemmer: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen og Valentinas Mazuronis

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0058)


9.14. Indsigelse i henhold til artikel 106: Genetisk modificeret MON 87403-majs (MON-874Ø3-1) (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet af ENVI, jf. forretningsordens artikel 106, stk. 2 og 3, om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs MON 87403 (MON-874Ø3-1), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D059691/02 - 2019/2523(RSP))) (B8-0075/2019) - Ansvarlige medlemmer: Bart Staes Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen og Valentinas Mazuronis

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0059)


9.15. Indsigelse i henhold til artikel 106: Genetisk modificeret bomuld GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet af ENVI, jf. forretningsordens artikel 106, stk. 2 og 3, om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret bomuld GHB614 x LLCotton25 × MON 15985, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D059692/02 ; 2019/2524(RSP)) (B8-0076/2019) - Ansvarlige medlemmer: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen og Valentinas Mazuronis

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0060)

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand


9.16. Situationen i Venezuela (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019 og B8-0087/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0082/2019

(erstatter B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019 og B8-0085/2019):

stillet af:

—   Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Antonio López-Istúriz White og Maria Spyraki, for PPE-Gruppen;

—   Ramón Jáuregui Atondo og Francisco Assis, for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić og Pirkko Ruohonen-Lerner, for ECR-Gruppen;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl og Renate Weber, for ALDE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2019)0061)

(Forslag til beslutning B8-0086/2019 og B8-0087/2019 bortfaldt).

Indlæg

Esteban González Pons havde fremsat et mundtligt ændringsforslag for at tilføje et nyt stykke efter stk. 4. Det mundtlige ændringsforslag var blevet godtaget.

Formanden afgav følgende erklæring efter afstemningen:

"Det er med glæde, at jeg kan meddele, at Europa-Parlamentet anerkender Juan Guaidó som den legitime midlertidige præsident i Venezuela.

Europa-Parlamentet er den første EU-institution, der tager dette skridt, og vi opfordrer medlemsstaterne og den højtstående repræsentant til at gøre det samme hurtigst muligt, så vi kan lægge os fast på en fælles og stærk holdning."

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand


9.17. Årlig beretning om konkurrencepolitikken (afstemning)

Betænkning om årlig beretning om konkurrencepolitikken [2018/2102(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Michel Reimon (A8-0474/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0062)

Indlæg

Stelios Kouloglou.


10. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Richard Corbett - A8-0462/2018
Fabio Massimo Castaldo, Bruno Gollnisch, Rory Palmer, Izaskun Bilbao Barandica, Notis Marias, José Inácio Faria, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Dobromir Sośnierz, Stanislav Polčák og John Howarth

Betænkning: Marian-Jean Marinescu - A8-0003/2019
Michaela Šojdrová, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan og Stanislav Polčák

Betænkning: Fredrick Federley - A8-0394/2018
Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Dobromir Sośnierz og Alex Mayer

Situationen i Venezuela (2019/2543(RSP)) - RC-B8-0082/2019
Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Maria Spyraki, Marina Albiol Guzmán for GUE/NGL-Gruppen, José Inácio Faria, Dobromir Sośnierz, Georgi Pirinski og Daniel Hannan

Betænkning: Michel Reimon - A8-0474/2018
Notis Marias, Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki og Stanislav Polčák.


11. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb).

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


12. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Associerede udvalg

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 11. december 2018)

LIBE

- Forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))
(rådg.udv.: ITRE, IMCO, CULT (forretningsordenens artikel 54))

Udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

JURI

- Generel ordning for punktafgifter (omarbejdning) (COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS))
henvist til kor. udv. ECON
rådg.udv.: ITRE, IMCO, JURI (forretningsordenens artikel 104)

Betænkninger, der indeholder forslag til ikke-lovgivningsmæssige beslutninger, til en godkendelsesprocedure (forretningsordenens artikel 99, stk. 2)

(Efter underretning af Udvalgsformandskonferencen den 11. december 2018)

INTA

- Indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam (2018/0356M(NLE) - 2018/0356(NLE))
rådg.udv.: DEVE

- Investeringsbeskyttelsesaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side (2018/0358M(NLE) - 2018/0358(NLE))
rådg.udv.: DEVE


13. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget følgende dokumenter fra medlemmerne (forretningsordenens artikel 133)

- Philippe Loiseau. Forslag til beslutning om tilvejebringelse af pålidelige statistikker over dødeligheden som følge af selvmord fordelt på sociale og erhvervsmæssige kategorier (B8-0592/2018)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

EMPL

- Nicola Caputo. Forslag til beslutning om den nye handlingsplan mod falske nyheder (B8-0593/2018)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

rådg.udv. :

LIBE

- Ivan Jakovčić og Jozo Radoš. Forslag til beslutning om at skabe ny fremdrift i decentraliseringsprocessen i medlemsstaterne (B8-0594/2018)

henvist til:

kor.udv. :

REGI

- Lorenzo Cesa, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Lara Comi, Andrea Cozzolino, Paolo De Castro, Raffaele Fitto, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Barbara Matera, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Alessandra Mussolini, Aldo Patriciello, Massimiliano Salini og Remo Sernagiotto. Forslag til beslutning om indførelse af en europæisk dag for middelhavskost (B8-0595/2018)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om geninvestering af menneskesmuglernes fortjenester til fordel for humanitær bistand og udvikling af emigrationslande (B8-0596/2018)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

DEVE

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om oprettelse af en hær i Kosovo (B8-0597/2018)

henvist til:

kor.udv. :

AFET


14. Godkendelse af protokollen fra dette møde og fremsendelse af vedtagne tekster

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 3, ville protokollen fra dette møde og protokollen fra gårsdagens møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde .

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


15. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 11. februar 2019 - 14. februar 2019.


16. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 13.28.


17. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agnew, Aguilera, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Bocskor, Böge, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Payne, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Bours, Crowley, Fotyga, James, Pietikäinen, Ponga, Torres Martínez


Bilag 1 - Ændringer til Parlamentets forretningsorden - ændringsforslag 20 (anden del)

STEMMELISTE VED HEMMELIG AFSTEMNING

ALDE: Ali, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck

ECR: Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Fox, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Swinburne, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD: Adinolfi, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Chauprade, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF: Agnew, Annemans, Atkinson, Batten, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Ciocca, Collins, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, Kari, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI: Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Zarianopoulos

PPE: Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalniete, Karas, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Mato, Maydell, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Polčák, Preda, Proust, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rolin, Ruas, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D: Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Detjen, Drăghici, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Melior, Moody, Moraes, Morgano, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Picierno, Piri, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Stanishev, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Winter, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE: Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Franz, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Bilag 2 - Ændringer til Parlamentets forretningsorden - ændringsforslag 20 (tredje del)

STEMMELISTE VED HEMMELIG AFSTEMNING

ALDE: Ali, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck

ECR: Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Fox, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Marias, Matthews, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Złotowski

EFDD: Adinolfi, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Chauprade, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF: Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Batten, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Ciocca, Collins, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL: Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI: Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Zarianopoulos

PPE: Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Juvin, Kalniete, Karas, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Mato, Maydell, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Polčák, Preda, Proust, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Ruas, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D: Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Detjen, Drăghici, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Melior, Moody, Moraes, Morgano, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Stanishev, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Winter, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE: Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Seneste opdatering: 6. august 2019Juridisk meddelelse