Rodyklė 
Protokolas
PDF 291kWORD 80k
Ketvirtadienis, 2019 m. sausio 31 d. - BriuselisGalutinė teksto versija
1.Posėdžio pradžia
 2.Prašymas atšaukti imunitetą
 3.Moterys įmonių valdybose - Bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyra (diskusijos)
 4.Posėdžio atnaujinimas
 5.Diskusijos su Suomijos ministru pirmininku Juha Sipilä Europos ateities tema (diskusijos)
 6.Posėdžio atnaujinimas
 7.Padėtis Venesueloje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 8.Oficialus pasveikinimas
 9.Balsuoti skirtas laikas
  9.1.Parlamento darbo tvarkos taisyklių pakeitimai (balsavimas)
  9.2.Sąjungos muitinės kodeksas: Italijos Kampionės savivaldybės ir Italijai priklausančios Lugano ežero dalies įtraukimo į Sąjungos muitų teritoriją ***I (balsavimas)
  9.3.Tiesioginių išmokų ir paramos kaimo plėtrai taisyklės, taikomos 2019 ir 2020 m. ***I (balsavimas)
  9.4.Dominikos Respublikos prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (balsavimas)
  9.5.Ekvadoro ir Ukrainos prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (balsavimas)
  9.6.Hondūro prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų* (balsavimas)
  9.7.Baltarusijos ir Uzbekistano prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (balsavimas)
  9.8.Užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacija ir Europos Sąjungos ir Grenlandijos bei Danijos Karalystės santykiai * (balsavimas)
  9.9.Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos 2017 m. metinė ataskaita. Kova su sukčiavimu (balsavimas)
  9.10.Veiklos, susijusios su aukščiausio lygio domeno vardu „.eu“, įgyvendinimas ir šio domeno veikimas ***I (balsavimas)
  9.11.Bendrųjų nacionalinių pajamų rinkos kainomis derinimas (BNPj reglamentas) ***I (balsavimas)
  9.12.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Genetiškai modifikuoti aliejiniai rapsai Ms8, Rf3 ir Ms8 × Rf3 (balsavimas)
  9.13.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Genetiškai modifikuoti kukurūzai 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) (balsavimas)
  9.14.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Genetiškai modifikuoti kukurūzai MON 87403 (MON-874Ø3-1) (balsavimas)
  9.15.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Genetiškai modifikuota medvilnė GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 (D059692) (balsavimas)
  9.16.Padėtis Venesueloje (balsavimas)
  9.17.Metinė konkurencijos politikos ataskaita (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 12.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 13.Gauti dokumentai
 14.Šios sesijos protokolo patvirtinimas ir priimtų tekstų perdavimas
 15.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 16.Posėdžio pabaiga
 17.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. - Parlamento darbo tvarkos taisyklių pakeitimai -20 pakeitimas (antroji dalis)
 2 priedas. - Parlamento darbo tvarkos taisyklių pakeitimai - 20 pakeitimas (trečioji dalis)


PROTOKOLAS

KETVIRTADIENIS 31 SAUSIO 2019

PIRMININKAVO: David Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.02 val.


2. Prašymas atšaukti imunitetą

Portugalijos kompetentingos institucijos perdavė prašymą atšaukti José Manuel Fernandes imunitetą dėl Porto Ikiteisminio tyrimo ir baudžiamojo proceso departamente ((Departamento de Investigação e Ação Penal – DIAP) prieš jį pradėto baudžiamojo proceso.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


3. Moterys įmonių valdybose - Bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyra (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu ir (O-000123/2018) kurį pateikė Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner ir Anna Hedh S&D frakcijos vardu Tarybai: Pasiūlymas dėl Moterų įmonių valdybose direktyvos (B8-0002/2019)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu ir(O-000125/2018) kurį pateikė Heidi Hautala ir Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu Tarybai: Pasiūlymas dėl direktyvos dėl bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros (B8-0003/2019)

Iratxe García Pérez ir Heidi Hautala pateikė klausimus.

Melania Gabriela Ciot (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Věra Jourová (Komisijos narė) atsakė į klausimus.

Kalbėjo Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE frakcijos vardu, Evelyn Regner S&D frakcijos vardu, Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Stefan Eck GUE/NGL frakcijos vardu, Margot Parker, Stanisław Żółtek ENF frakcijos vardu, Dobromir Sośnierz, nepriklausomas Parlamento narys, Michaela Šojdrová, Jytte Guteland, Czesław Hoc, Beatriz Becerra Basterrechea, Eleonora Forenza, Daniela Aiuto, Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati ir Kostadinka Kuneva.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Caterina Chinnici, Maria Grapini, Notis Marias, Pina Picierno, Gesine Meissner, Julie Ward, Ana Miranda ir Maria Gabriela Zoană.

Kalbėjo Věra Jourová ir Melania Gabriela Ciot.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas


4. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 10.13 val.


5. Diskusijos su Suomijos ministru pirmininku Juha Sipilä Europos ateities tema (diskusijos)

Diskusijos su Suomijos ministru pirmininku Juha Sipilä Europos ateities tema (2018/2773(RSP))

Pradėdamas diskusijas, Pirmininkas padarė trumpą pareiškimą.

Kalbėjo Juha Sipilä (Suomijos ministras pirmininkas).

Kalbėjo Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas).

Kalbėjo Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Jeppe Kofod S&D frakcijos vardu, Pirkko Ruohonen-Lerner ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu, Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, ir Lampros Fountoulis, nepriklausomas Parlamento narys.

Kalbėjo Juha Sipilä.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Danuta Jazłowiecka, Miapetra Kumpula-Natri, Notis Marias, Elsi Katainen, Klaus Buchner, Merja Kyllönen, Liisa Jaakonsaari, Salvatore Cicu, Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Nils Torvalds, Heidi Hautala, Henna Virkkunen, José Blanco López, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria Grapini, Mirja Vehkaperä, Juan Fernando López Aguilar ir Anneli Jäätteenmäki.

Kalbėjo Juha Sipilä.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms)


PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

6. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 12.06 val.


7. Padėtis Venesueloje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Venesueloje (2019/2543(RSP))

Diskusijos vyko 2019 m. sausio 30 d. (2019 01 30 protokolo 21 punktas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan ir Tunne Kelam PPE frakcijos vardu dėl padėties Venesueloje (2019/2543(RSP)) (B8-0082/2019);

—   Charles Tannock, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki ir Ruža Tomašić, ECR frakcijos vardu, dėl padėties Venesueloje (2019/2543(RSP)) (B8-0083/2019);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl ir Renate Weber, ALDE frakcijos vardu dėl padėties Venesueloje (2019/2543(RSP)) (B8-0084/2019);

—   Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis ir Elena Valenciano, S&D frakcijos vardu dėl padėties Venesueloje (2019/2543(RSP)) (B8-0085/2019);

—   João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez ir Younous Omarjee, GUE/NGL frakcijos vardu dėl padėties Venesueloje (2019/2543(RSP)) (B8-0086/2019);

—   Molly Scott Cato ir Tilly Metz, Verts/ALE frakcijos vardu dėl padėties Venesueloje (2019/2543(RSP)) (B8-0087/2019).

Balsavimas: 2019 01 31 protokolo 9.16 punktas


8. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkė Parlamento vardu pasveikino oficialioje stebėjimo ložėje sėdinčius Mukhtar Erman vadovaujamos delegacijos narius iš Kazachstano parlamento žemųjų rūmų.

°
° ° °

Kalbėjo William (The Earl of) Dartmouth ir Ana Miranda.


9. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima Parlamento interneto svetainėje.


9.1. Parlamento darbo tvarkos taisyklių pakeitimai (balsavimas)

Pranešimas dėl Parlamento darbo tvarkos taisyklių pakeitimų, susijusių su I antraštinės dalies 1 ir 4 skyriais, V antraštinės dalies 3 skyriumi, VII antraštinės dalies 4 ir 5 skyriais, VIII antraštinės dalies 1 skyriumi, XII antraštine dalimi, XIV antraštine dalimi ir II priedu [2018/2170(REG)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Richard Corbett (A8-0462/2018)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma, kad būtų patvirtintas Darbo tvarkos taisyklių tekstas, ir paprasta balsų dauguma, kad būtų patvirtinti išaiškinimai ir pasiūlymas dėl sprendimo )
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 1 punktas)
Slaptas balsavimas dėl 20 pakeitimo (antroji ir trečioji dalys) (Darbo tvarkos taisyklių 180a straipsnis )
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo ( 1 priedas ir 2019 01 31 protokolo 2 priedas)

Prieš balsavimą kalbėjo: Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 188 straipsnio 2 dalį paprašė grąžinti pranešimą komitetui, ir Richard Corbett (pranešėjas), priešataudamas šiam prašymui

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (228 balsavo už, 402 – prieš, 15 susilaikė) atmetė prašymą.

DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ TEKSTAS

Priimti pakeitimai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 1 punktas

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2019)0046)

Pakeitimai įsigalios pirmą kitos mėnesinės sesijos dieną, išskyrus tuos, kuriais siekiama į Europos Parlamento narių tinkamo elgesio vykdant savo pareigas kodekso 11 dalies e punktą įtraukti antrąją įtrauką ir 6 ir 7 dalis, ir196 ir 204 straipsnių pakeitimai, kurie įsigaliotų pradėjus pirmąją mėnesinę sesiją po būsimų Europos Parlamento rinkimų, numatytų 2019 metais.

Kalbėjo:

Elmar Brok, asmeniniu klausimu dėl William (The Earl of) Dartmouth pateiktų pasiūlymų (2019 01 31 protokolo 8 punktas).


9.2. Sąjungos muitinės kodeksas: Italijos Kampionės savivaldybės ir Italijai priklausančios Lugano ežero dalies įtraukimo į Sąjungos muitų teritoriją ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas [COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

LAIKINASIS SUSITARIMAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0047)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


9.3. Tiesioginių išmokų ir paramos kaimo plėtrai taisyklės, taikomos 2019 ir 2020 m. ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamentų (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013 nuostatos, susijusios su tam tikromis tiesioginių išmokų ir paramos kaimo plėtrai taisyklėmis, taikomomis 2019 ir 2020 m. [COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0048)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


9.4. Dominikos Respublikos prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl tarybos sprendimo, kuriuo Austrija, Kipras, Kroatija, Liuksemburgas, Portugalija, Rumunija ir Jungtinė Karalystė įgaliojami dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Dominikos Respublikos prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų [COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL TARYBOS SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0049)


9.5. Ekvadoro ir Ukrainos prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl tarybos sprendimo, kuriuo Austrija įgaliojama dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Ekvadoro ir Ukrainos prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų [COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Mary Honeyball (A8-0452/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL TARYBOS SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0050)


9.6. Hondūro prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų* (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl tarybos sprendimo, kuriuo Austrija ir Rumunija įgaliojamos dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Hondūro prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų [COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL TARYBOS SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0051)


9.7. Baltarusijos ir Uzbekistano prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Austrija, Liuksemburgas ir Rumunija įgaliojami dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Baltarusijos ir Uzbekistano prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų [COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Mary Honeyball (A8-0458/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL TARYBOS SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0052)


9.8. Užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacija ir Europos Sąjungos ir Grenlandijos bei Danijos Karalystės santykiai * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos ir Europos Sąjungos bei Danijos Karalystės santykių (Užjūrio asociacijos sprendimas) [COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Maurice Ponga (A8-0480/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0053)


9.9. Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos 2017 m. metinė ataskaita. Kova su sukčiavimu (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos 2017 m. metinės ataskaitos ir kovos su sukčiavimu [2018/2152(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0054)


9.10. Veiklos, susijusios su aukščiausio lygio domeno vardu „.eu“, įgyvendinimas ir šio domeno veikimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl veiklos, susijusios su aukščiausio lygio domeno vardu „.eu“, įgyvendinimo ir šio domeno veikimo, kuriuo panaikinami Reglamentas (EB) Nr. 733/2002 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 874/2004 [COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0055)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


9.11. Bendrųjų nacionalinių pajamų rinkos kainomis derinimas (BNPj reglamentas) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų nacionalinių pajamų rinkos kainomis derinimo (BNPj reglamentas), kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/130/EEB, Euratomas, ir Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1287/2003 [COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0056)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


9.12. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Genetiškai modifikuoti aliejiniai rapsai Ms8, Rf3 ir Ms8 × Rf3 (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pateikė ENVI komitetas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalimis, dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo dėl leidimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 pateikti rinkai pašarus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų aliejinių rapsų Ms8, Rf3 ir Ms8 × Rf3 arba kurie iš jų sudaryti, atnaujinimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2013/327/ES, projekto (D059688/02 - 2019/2521(RSP)) (B8-0073/2019) - Atsakingi nariai: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen ir Valentinas Mazuronis

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0057)


9.13. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Genetiškai modifikuoti kukurūzai 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pateikė ENVI komitetas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalimis, dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl leidimo pateikti į rinką produktus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai modifikuotų kukurūzų 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų projekto (D059689/02 ; 2019/2522(RSP)) (B8-0074/2019) - Atsakingi nariai: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen ir Valentinas Mazuronis

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0058)


9.14. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Genetiškai modifikuoti kukurūzai MON 87403 (MON-874Ø3-1) (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pateikė ENVI komitetas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalimis, dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl leidimo pateikti į rinką produktus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 87403 (MON-874Ø3-1), pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 projekto (D059691/02 ; 2019/2523(RSP)) (B8-0075/2019) - Atsakingi nariai: Bart Staes Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen ir Valentinas Mazuronis

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0059)


9.15. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Genetiškai modifikuota medvilnė GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 (D059692) (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pateikė ENVI komitetas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalimis, dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotos medvilnės GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, kurie iš jos sudaryti arba kurie iš jos pagaminti, projekto (D059692/02 - 2019/2524(RSP)) (B8-0076/2019) - Atsakingi nariai: Bart Staes Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen ir Valentinas Mazuronis

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0060)

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas


9.16. Padėtis Venesueloje (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019 ir B8-0087/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0082/2019

(keičia B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019 ir B8-0085/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Antonio López-Istúriz White ir Maria Spyraki, PPE frakcijos vardu;

—   Ramón Jáuregui Atondo ir Francisco Assis, S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić ir Pirkko Ruohonen-Lerner, ECR frakcijos vardu;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl ir Renate Weber, ALDE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2019)0061)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0086/2019 ir B8-0087/2019 anuliuoti.)

Kalbėjo:

Esteban González Pons pateikė žodinį pakeitimą, kuriuo po 4 dalies pridedama nauja dalis. Žodinis pakeitimas buvo priimtas.

Po balsavimo Pirmininkas padarė pareiškimą:

„Džiaugiuosi, galėdamas pranešti, kad Europos Parlamentas pripažįsta Juan Guaidó kaip Venesuelos teisėtą laikinąjį prezidentą.

Europos Parlamentas yra pirmoji ES institucija paskelbusi šį pripažinimą. Raginame valstybes nares ir vyriausiąją įgaliotinę kuo greičiau tai padaryti, siekiant, išreikšti tvirtą ir vieningą poziciją“

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja


9.17. Metinė konkurencijos politikos ataskaita (balsavimas)

Pranešimas dėl metinės konkurencijos politikos ataskaitos [2018/2102(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Michel Reimon (A8-0474/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0062)

Kalbėjo:

Stelios Kouloglou.


10. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Richard Corbett - A8-0462/2018
Fabio Massimo Castaldo, Bruno Gollnisch, Rory Palmer, Izaskun Bilbao Barandica, Notis Marias, José Inácio Faria, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Dobromir Sośnierz, Stanislav Polčák ir John Howarth

Pranešimas: Marian-Jean Marinescu - A8-0003/2019
Michaela Šojdrová, Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan ir Stanislav Polčák

Pranešimas: Fredrick Federley - A8-0394/2018
Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Dobromir Sośnierz ir Alex Mayer

Padėtis Venesueloje (2019/2543(RSP)) - RC-B8-0082/2019
Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Maria Spyraki, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL frakcijos vardu, José Inácio Faria, Dobromir Sośnierz, Georgi Pirinski ir Daniel Hannan

Pranešimas: Michel Reimon - A8-0474/2018
Notis Marias, Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki ir Stanislav Polčák.


11. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


12. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Susiję komitetai

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. gruodžio 11 d.)

LIBE komitetas

- Teroristinio turinio sklaidos internete prevencija (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))
(Nuomonė: ITRE, IMCO, CULT (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

Komiteto prašymas pateikti nuomonę (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

JURI komitetas

Bendroji akcizų tvarka (nauja redakcija) (COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS))

Perduota atsakingam komitetui: ECON

Nuomonė: ITRE, IMCO, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnis)

Pranešimai, kuriuose pateikiami ne teisėkūros pasiūlymai dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 2 dalis)

(gavus 2018 m. gruodžio 11 d. Komitetų pirmininkų sueigos pranešimą )

INTA komitetas

  • Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymas (2018/0356M(NLE)2018/0356(NLE)) Nuomonė: DEVE

- Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimas (2018/0358M(NLE) - 2018/0358(NLE)) Nuomonė: DEVE


13. Gauti dokumentai

Gauti šie Parlamento narių pateikti dokumentai (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis):

- Philippe Loiseau. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl patikimos pagal socialines ir profesines kategorijas suskirstytos mirtingumo dėl savižudybių statistikos rengimo (B8-0592/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Nuomonė :

EMPL

- Nicola Caputo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujo kovos su melagingomis naujienomis veiksmų plano (B8-0593/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

Nuomonė :

LIBE

- Ivan Jakovčić ir Jozo Radoš. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujo akstino decentralizavimo procesui valstybėse narėse suteikimo (B8-0594/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

- Lorenzo Cesa, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Lara Comi, Andrea Cozzolino, Paolo De Castro, Raffaele Fitto, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Barbara Matera, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Alessandra Mussolini, Aldo Patriciello, Massimiliano Salini ir Remo Sernagiotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Viduržemio jūros regiono mitybos dienos paskelbimo (B8-0595/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl neteisėtai žmones gabenančių asmenų gauto pelno investavimo į humanitarinę pagalbą ir šalių, iš kurių emigruojama, vystymąsi (B8-0596/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

DEVE

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Kosovo kariuomenės įsteigimo (B8-0597/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET


14. Šios sesijos protokolo patvirtinimas ir priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 3 dalį šios dienos ir vakar dienos posėdžių protokolai bus pateikti Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


15. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2019 m. vasario 11 d.2019 m. vasario 14 d..


16. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 13.28 val.


17. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agnew, Aguilera, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Bocskor, Böge, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Payne, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Bours, Crowley, Fotyga, James, Pietikäinen, Ponga, Torres Martínez


1 priedas. - Parlamento darbo tvarkos taisyklių pakeitimai -20 pakeitimas (antroji dalis)

SLAPTAI BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

ALDE: Ali, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck

ECR: Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Fox, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Swinburne, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD: Adinolfi, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Chauprade, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF: Agnew, Annemans, Atkinson, Batten, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Ciocca, Collins, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, Kari, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI: Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Zarianopoulos

PPE: Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalniete, Karas, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Mato, Maydell, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Polčák, Preda, Proust, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rolin, Ruas, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D: Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Detjen, Drăghici, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Melior, Moody, Moraes, Morgano, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Picierno, Piri, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Stanishev, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Winter, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE: Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Franz, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


2 priedas. - Parlamento darbo tvarkos taisyklių pakeitimai - 20 pakeitimas (trečioji dalis)

SLAPTAI BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

ALDE: Ali, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck

ECR: Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Fox, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Marias, Matthews, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Złotowski

EFDD: Adinolfi, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Chauprade, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF: Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Batten, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Ciocca, Collins, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL: Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI: Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Zarianopoulos

PPE: Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Juvin, Kalniete, Karas, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Mato, Maydell, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Polčák, Preda, Proust, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Ruas, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D: Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Detjen, Drăghici, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Melior, Moody, Moraes, Morgano, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Stanishev, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Winter, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE: Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Atnaujinta: 2019 m. rugpjūčio 6 d.Teisinis pranešimas