Kazalo 
Zapisnik
PDF 279kWORD 79k
Četrtek, 31. januar 2019 - BruseljKončna izdaja
1.Otvoritev seje
 2.Zahteva za odvzem imunitete
 3.Zastopanost žensk v upravnih odborih - Uravnotežena zastopanost spolov med neizvršnimi direktorji družb (razprava)
 4.Nadaljevanje seje
 5.Razprava s predsednikom finske vlade Juho Sipiläjem o prihodnosti Evrope (razprava)
 6.Nadaljevanje seje
 7.Razmere v Venezueli (vloženi predlogi resolucij)
 8.Dobrodošlica
 9.Čas glasovanja
  9.1.Spremembe Poslovnika Parlamenta (glasovanje)
  9.2.Carinski zakonik Unije: vključitev občine Campione d'Italia in italijanskih voda Luganskega jezera v carinsko območje Unije ***I (glasovanje)
  9.3.Pravila o neposrednih plačilih in podpori za razvoj podeželja za leti 2019 in 2020 ***I (glasovanje)
  9.4.Pristop Dominikanske republike k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok * (glasovanje)
  9.5.Pristop Ekvadorja in Ukrajine k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok * (glasovanje)
  9.6.Pristop Hondurasa k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok* (glasovanje)
  9.7.Pristop Belorusije in Uzbekistana k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok * (glasovanje)
  9.8.Pridružitev čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji, vključno z odnosi med EU ter Grenlandijo in Dansko * (glasovanje)
  9.9.Letno poročilo za leto 2017 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam (glasovanje)
  9.10.Izvajanje in delovanje vrhnjega domenskega imena .eu ***I (glasovanje)
  9.11.Uskladitev bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah (Uredba BND) ***I (glasovanje)
  9.12.Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena oljna ogrščica Ms8, Rf3 in Ms8 × Rf3 (glasovanje)
  9.13.Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) (glasovanje)
  9.14.Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza MON 87403 (MON-874Ø3-1) (glasovanje)
  9.15.Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjeni bombaž GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 (glasovanje)
  9.16.Razmere v Venezueli (glasovanje)
  9.17.Letno poročilo o politiki konkurence (glasovanje)
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanj
 12.Sklepi o določenih dokumentih
 13.Predložitev dokumentov
 14.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 15.Datum naslednjih sej
 16.Zaključek seje
 17.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Spremembe Poslovnika Parlamenta - predlog spremembe 20 (drugi del)
 Priloga 2 - Spremembe Poslovnika Parlamenta - predlog spremembe 20 (tretji del)


PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.02.


2. Zahteva za odvzem imunitete

Pristojni portugalski organi so vložili zahtevo za odvzem imunitete Joséju Manuelu Fernandesu v okviru kazenskega postopka, ki ga je proti njemu začel oddelek za preiskave kaznivih dejanj v Portu (Departamento de Investigação e Ação Penal, DIAP).

Zahteva je bila v skladu s členom 9(1) Poslovnika posredovana pristojnemu odboru JURI.


3. Zastopanost žensk v upravnih odborih - Uravnotežena zastopanost spolov med neizvršnimi direktorji družb (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000123/2018), ki so ga postavile Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner in Anna Hedh v imenu skupine S&D Svetu: Predlog direktive o zastopanosti žensk v upravnih odborih (B8-0002/2019)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000125/2018), ki sta ga postavila Heidi Hautala in Terry Reintke v imenu skupine Verts/ALE Svetu: Predlog direktive o uravnoteženi zastopanosti spolov med neizvršnimi direktorji družb (B8-0003/2019)

Iratxe García Pérez in Heidi Hautala so predstavili vprašanja.

Melania Gabriela Ciot (predsedujoča Svetu) in Věra Jourová (članica Komisije) sta odgovorili na vprašanja.

Govorili so Agnieszka Kozłowska-Rajewicz v imenu skupine PPE, Evelyn Regner v imenu skupine S&D, Jadwiga Wiśniewska v imenu skupine ECR, Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Stefan Eck v imenu skupine GUE/NGL, Margot Parker, Stanisław Żółtek v imenu skupine ENF, Dobromir Sośnierz, samostojni poslanec, Michaela Šojdrová, Jytte Guteland, Czesław Hoc, Beatriz Becerra Basterrechea, Eleonora Forenza, Daniela Aiuto, Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati in Kostadinka Kuneva.

Po postopku "catch the eye" so govorili Caterina Chinnici, Maria Grapini, Notis Marias, Pina Picierno, Gesine Meissner, Julie Ward, Ana Miranda in Maria Gabriela Zoană.

Govorili sta Věra Jourová in Melania Gabriela Ciot.

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik


4. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 10.13.


5. Razprava s predsednikom finske vlade Juho Sipiläjem o prihodnosti Evrope (razprava)

Razprava s predsednikom finske vlade Juho Sipiläjem o prihodnosti Evrope (2018/2773(RSP))

Predsednik je pred začetkom razprave podal kratko izjavo.

Govoril je Juha Sipilä (predsednik finske vlade).

Govoril je Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije).

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Jeppe Kofod v imenu skupine S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis v imenu skupine GUE/NGL, Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, in samostojni poslanec Lampros Fountoulis.

Govoril je Juha Sipilä.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Danuta Jazłowiecka, Miapetra Kumpula-Natri, Notis Marias, Elsi Katainen, Klaus Buchner, Merja Kyllönen, Liisa Jaakonsaari, Salvatore Cicu, Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Nils Torvalds, Heidi Hautala, Henna Virkkunen, José Blanco López, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria Grapini, Mirja Vehkaperä, Juan Fernando López Aguilar in Anneli Jäätteenmäki.

Govoril je Juha Sipilä.

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila pred začetkom glasovanja za trenutek prekinjena.)


PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

6. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.06.


7. Razmere v Venezueli (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Venezueli (2019/2543(RSP))

Razprava je potekala dne 30. januarja 2019 (točka 21 zapisnika z dne 30.1.2019)

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan in Tunne Kelam, v imenu skupine PPE, o razmerah v Venezueli (2019/2543(RSP)) (B8-0082/2019);

—   Charles Tannock, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki in Ruža Tomašić, v imenu skupine ECR, o razmerah v Venezueli (2019/2543(RSP)) (B8-0083/2019);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl in Renate Weber, v imenu skupine ALDE, o razmerah v Venezueli (2019/2543(RSP)) (B8-0084/2019);

—   Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis in Elena Valenciano, v imenu skupine S&D, o razmerah v Venezueli (2019/2543(RSP)) (B8-0085/2019);

—   João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez in Younous Omarjee, v imenu skupine GUE/NGL, o razmerah v Venezueli (2019/2543(RSP)) (B8-0086/2019);

—   Molly Scott Cato in Tilly Metz, v imenu skupine Verts/ALE, o razmerah v Venezueli (2019/2543(RSP)) (B8-0087/2019).

Glasovanje: točka 9.16 zapisnika z dne 31.1.2019.


8. Dobrodošlica

Predsedujoča je v imenu Parlamenta izrekla dobrodošlico delegaciji spodnjega doma parlamenta Kazahstana pod vodstvom Muktarja Ermana, ki je sejo spremljala na častni galeriji.

°
° ° °

Govorila sta William (The Earl of) Dartmouth in Ana Miranda.


9. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Parlamenta.


9.1. Spremembe Poslovnika Parlamenta (glasovanje)

Poročilo o spremembah Poslovnika, ki zadevajo poglavji 1 in 4 naslova I, poglavje 3 naslova V, poglavji 4 in 5 naslova VII, poglavje 1 naslova VIII, naslov XII, naslov XIV in Prilogo II [2018/2170(REG)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Richard Corbett (A8-0462/2018)

(Za spremembo besedila Poslovnika je potrebna kvalificirana večina, za razlago in predlog sklepa pa navadna večina.)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)
Tajno glasovanje o predlogu spremembe 20 (drugi in tretji del) (
člen 180a Poslovnika)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 1 in priloga 2 zapisnika z dne 31.1.2019)

Pred glasovanjem sta govorila Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, ki je na podlagi člena 188(2) Poslovnika zahteval, da se poročilo vrne odboru, in Richard Corbett (poročevalec), ki je tej zahtevi nasprotoval.

Parlament je zahtevo zavrnil (EG) (228 glasov za, 402 glasov proti, 15 vzdržanih glasov).

BESEDILO POSLOVNIKA

Sprejeti predlogi sprememb: Priloga "Izid glasovanj", točka 1

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0046)

Spremembe začnejo veljati prvi dan naslednjega delnega zasedanja, razen tistih, ki uvajajo drugi pododstavek odstavka 3e ter točki 6 in 7 kodeksa primernega vedenja za poslance Evropskega parlamenta pri opravljanju dolžnosti in sprememb členov 196 in 204, ki začnejo veljati ob začetku prvega delnega zasedanja po naslednjih volitvah v Evropski parlament leta 2019.

Govori

Elmar Brok, osebna izjava po pripombah, ki jih je podal William (The Earl of) Dartmouth (točka 8 zapisnika z dne 31.1.2019).


9.2. Carinski zakonik Unije: vključitev občine Campione d'Italia in italijanskih voda Luganskega jezera v carinsko območje Unije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 o carinskem zakoniku Unije [COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

ZAČASNI SPORAZUM

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0047)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


9.3. Pravila o neposrednih plačilih in podpori za razvoj podeželja za leti 2019 in 2020 ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede nekaterih pravil o neposrednih plačilih in podpori za razvoj podeželja za leti 2019 in 2020 [COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0048)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


9.4. Pristop Dominikanske republike k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok * (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu Avstriji, Cipru, Hrvaški, Luksemburgu, Portugalski, Romuniji in Združenemu kraljestvu, da v interesu Evropske unije sprejmejo pristop Dominikanske republike k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok [COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0049)


9.5. Pristop Ekvadorja in Ukrajine k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok * (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu Avstriji, da v interesu Evropske unije sprejme pristop Ekvadorja in Ukrajine k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok [COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Mary Honeyball (A8-0452/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0050)


9.6. Pristop Hondurasa k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok* (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu Avstriji in Romuniji, da v interesu Evropske unije sprejmeta pristop Hondurasa k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok [COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0051)


9.7. Pristop Belorusije in Uzbekistana k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok * (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu Avstriji, Luksemburgu in Romuniji, da v interesu Evropske unije sprejmejo pristop Belorusije in Uzbekistana k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok [COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Mary Honeyball (A8-0458/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0052)


9.8. Pridružitev čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji, vključno z odnosi med EU ter Grenlandijo in Dansko * (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji, vključno z odnosi med Evropsko unijo na eni strani ter Grenlandijo in Kraljevino Dansko na drugi strani (sklep o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj) [COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Maurice Ponga (A8-0480/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0053)


9.9. Letno poročilo za leto 2017 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam (glasovanje)

Poročilo letnem poročilu za leto 2017 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam [2018/2152(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0054)


9.10. Izvajanje in delovanje vrhnjega domenskega imena .eu ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju in delovanju vrhnjega domenskega imena .eu ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 733/2002 in Uredbe Komisije (ES) št. 874/2004 [COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0055)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


9.11. Uskladitev bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah (Uredba BND) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uskladitvi bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah (Uredba BND), ki razveljavlja Direktivo Sveta 89/130/EGS, Euratom in Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1287/2003 [COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0056)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


9.12. Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena oljna ogrščica Ms8, Rf3 in Ms8 × Rf3 (glasovanje)

Predlog resolucije, ki jo ob upoštevanju člena 106(2) in (3) Poslovnika vlaga odbor ENVI, o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o spremembi Izvedbenega sklepa Komisije 2013/327/EU v zvezi z obnovitvijo odobritve dajanja na trg živil, ki vsebujejo gensko spremenjeno oljno ogrščico Ms8, Rf3 in Ms8 × Rf3 ali so iz nje sestavljena, ali živil in krme, proizvedenih iz teh gensko spremenjenih organizmov, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (D059688/02 ; 2019/2521(RSP)) (B8-0073/2019) - Pristojni poslanci: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen in Valentinas Mazuronis

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0057)


9.13. Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) (glasovanje)

Predlog resolucije, ki jo ob upoštevanju člena 106(2) in (3) Poslovnika vlaga odbor ENVI, o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (D059689/02 ; 2019/2522(RSP)) (B8-0074/2019) - Pristojni poslanci: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen in Valentinas Mazuronis

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0058)


9.14. Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza MON 87403 (MON-874Ø3-1) (glasovanje)

Predlog resolucije, ki jo ob upoštevanju člena 106(2) in (3) Poslovnika vlaga odbor ENVI, o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MON 87403 (MON-874Ø3-1), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (D059691/02 ; 2019/2523(RSP)) (B8-0075/2019) - Pristojni poslanci: Bart Staes Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen in Valentinas Mazuronis

(potrebna navadna večina)
(Potrebna kvalificirana večina za sprejetje predloga resolucije)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0059)


9.15. Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjeni bombaž GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 (glasovanje)

Predlog resolucije, ki jo ob upoštevanju člena 106(2) in (3) Poslovnika vlaga odbor ENVI, o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeni bombaž GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, so iz njega sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (D059692/02 ; 2019/2524(RSP)) (B8-0076/2019) - Pristojni poslanci: Bart Staes Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen in Valentinas Mazuronis

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0060)

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik


9.16. Razmere v Venezueli (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019 in B8-0087/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0082/2019

(ki nadomešča B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019 in B8-0085/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Antonio López-Istúriz White in Maria Spyraki v imenu skupine PPE;

—   Ramón Jáuregui Atondo in Francisco Assis v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić in Pirkko Ruohonen-Lerner v imenu skupine ECR;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl in Renate Weber v imenu skupine ALDE.

Sprejeto (P8_TA(2019)0061)

(Predlogi resolucij B8-0086/2019 in B8-0087/2019 so brezpredmetni.)

Govori

Esteban González Pons je vložil ustni predlog spremembe, da se za točko 4 doda nov odstavek. Ustni predlog spremembe je bil sprejet.

Predsednik je podal naslednjo izjavo o izidu glasovanja:

„Veseli me, da Evropski parlament Juana Guaidója priznal kot začasnega predsednika Venezuele.

Evropski parlament je prva evropska institucija, ki je to storila, zato pozivamo države članice in visoko predstavnico, naj tudi same to storijo čim prej in tako zavzamejo enotno in odločno stališče.“

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica


9.17. Letno poročilo o politiki konkurence (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu o politiki konkurence [2018/2102(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Michel Reimon (A8-0474/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0062)

Govori

Stelios Kouloglou.


10. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletišču Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Richard Corbett - A8-0462/2018
Fabio Massimo Castaldo, Bruno Gollnisch, Rory Palmer, Izaskun Bilbao Barandica, Notis Marias, José Inácio Faria, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Dobromir Sośnierz, Stanislav Polčák in John Howarth

Poročilo: Marian-Jean Marinescu - A8-0003/2019
Michaela Šojdrová, Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD, Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan in Stanislav Polčák

Poročilo: Fredrick Federley - A8-0394/2018
Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Dobromir Sośnierz in Alex Mayer

Razmere v Venezueli (2019/2543(RSP)) - RC-B8-0082/2019
Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Maria Spyraki, Marina Albiol Guzmán v imenu skupine GUE/NGL, José Inácio Faria, Dobromir Sośnierz, Georgi Pirinski in Daniel Hannan

Poročilo: Michel Reimon - A8-0474/2018
Notis Marias, Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki in Stanislav Polčák.


11. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj).

Elektronska različica na spletišču Europarl se redno posodablja najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku se seznam popravkov in namer glasovanj zaključi zaradi prevajanja in objave v Uradnem listu.


12. Sklepi o določenih dokumentih

Pridruženi odbori

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 11. decembra 2018)

odbor LIBE

- Preprečevanje razširjanja terorističnih spletnih vsebin (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))
(mnenje: ITRE, IMCO, CULT (člen 54 Poslovnika))

Napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor JURI

- Splošni režim za trošarino (prenovitev) (COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS))
posredovano pristojnemu odboru: ECON
mnenje: ITRE, IMCO, JURI (člen 104 Poslovnika)

Poročila o predlogih nezakonodajnih resolucij v okviru postopka odobritve (člen 99(2) Poslovnika)

(Na podlagi obvestila konference predsednikov odborov 11. decembra 2018)

odbor INTA

- Sklenitev Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam (2018/0356M(NLE) - 2018/0356(NLE))
mnenje: DEVE

- Sklenitev Sporazuma o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani (2018/0358M(NLE) - 2018/0358(NLE))
mnenje: DEVE


13. Predložitev dokumentov

Od poslancev smo prejeli naslednje dokumente (člen 133 Poslovnika):

- Philippe Loiseau. Predlog resolucije o zbiranju zanesljivih statističnih podatkov o samomorih po socialno-poklicnih kategorijah (B8-0592/2018)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

EMPL

- Nicola Caputo. Predlog resolucije o novem akcijskem načrtu za boj proti lažnim novicam (B8-0593/2018)

posredovano

pristojni odbor :

CULT

mnenje :

LIBE

- Ivan Jakovčić in Jozo Radoš. Predlog resolucije o novem zagonu decentralizaciji držav članic (B8-0594/2018)

posredovano

pristojni odbor :

REGI

- Lorenzo Cesa, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Lara Comi, Andrea Cozzolino, Paolo De Castro, Raffaele Fitto, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Barbara Matera, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Alessandra Mussolini, Aldo Patriciello, Massimiliano Salini in Remo Sernagiotto. Predlog resolucije o razglasitvi evropskega dne sredozemske prehrane (B8-0595/2018)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o vlaganju dobička tihotapcev ljudi v humanitarno pomoč in razvoj držav, iz katerih se ljudje izseljujejo (B8-0596/2018)

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

DEVE

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o ustanovitvi kosovske vojske (B8-0597/2018)

posredovano

pristojni odbor :

AFET


14. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(3) Poslovnika se bosta zapisnik te seje in zapisnik včerajšnje seje predložila v sprejetje Parlamentu na začetku prihodnje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


15. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 11. februarja 2019 do 14. februarja 2019.


16. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 13.28.


17. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agnew, Aguilera, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Bocskor, Böge, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Payne, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Bours, Crowley, Fotyga, James, Pietikäinen, Ponga, Torres Martínez


Priloga 1 - Spremembe Poslovnika Parlamenta - predlog spremembe 20 (drugi del)

SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI TAJNO

ALDE: Ali, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck

ECR: Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Fox, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Swinburne, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD: Adinolfi, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Chauprade, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF: Agnew, Annemans, Atkinson, Batten, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Ciocca, Collins, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, Kari, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI: Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Zarianopoulos

PPE: Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalniete, Karas, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Mato, Maydell, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Polčák, Preda, Proust, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rolin, Ruas, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D: Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Detjen, Drăghici, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Melior, Moody, Moraes, Morgano, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Picierno, Piri, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Stanishev, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Winter, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE: Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Franz, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Priloga 2 - Spremembe Poslovnika Parlamenta - predlog spremembe 20 (tretji del)

SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI TAJNO

ALDE: Ali, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck

ECR: Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Fox, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Marias, Matthews, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Złotowski

EFDD: Adinolfi, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Chauprade, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF: Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Batten, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Ciocca, Collins, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL: Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI: Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Zarianopoulos

PPE: Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Juvin, Kalniete, Karas, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Mato, Maydell, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Polčák, Preda, Proust, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Ruas, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D: Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Detjen, Drăghici, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Melior, Moody, Moraes, Morgano, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Stanishev, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Winter, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE: Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Zadnja posodobitev: 6. avgust 2019Pravno obvestilo