Index 
Protokoll
PDF 286kWORD 78k
Torsdagen den 31 januari 2019 - BrysselSlutlig utgåva
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Begäran om upphävande av immunitet
 3.Kvinnor i styrelser - Jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i företag (debatt)
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Debatt med Finlands statsminister Juha Sipilä om Europas framtid (debatt)
 6.Återupptagande av sammanträdet
 7.Situationen i Venezuela (ingivna resolutionsförslag)
 8.Välkomsthälsning
 9.Omröstning
  9.1.Ändringar av parlamentets arbetsordning (omröstning)
  9.2.En tullkodex för unionen: inkludering av kommunen Campione d'Italia och de italienska delarna av Luganosjön i unionens tullområde ***I (omröstning)
  9.3.Vissa regler för direktstöd och stöd för landsbygdsutveckling under åren 2019 och 2020 ***I (omröstning)
  9.4.Dominikanska republikens anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn * (omröstning)
  9.5.Ecuadors och Ukrainas anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn * (omröstning)
  9.6.Honduras anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn* (omröstning)
  9.7.Vitrysslands och Uzbekistans anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn * (omröstning)
  9.8.Associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet förbindelserna mellan EU, Grönland och Danmark * (omröstning)
  9.9.Årsrapport 2017 om skyddet av Europeiska unionens ekonomiska intressen – Kampen mot bedrägerier (omröstning)
  9.10.Genomförande och drift av toppdomännamnet .eu ***I (omröstning)
  9.11.Harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (”BNI-förordning”) ***I (omröstning)
  9.12.Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad raps av typ Ms8, Rf3 och Ms8 × Rf3 (omröstning)
  9.13.Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs av typ 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) (omröstning)
  9.14.Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs av typ MON 87403 (MON-874Ø3-1) (omröstning)
  9.15.Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad bomull GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 (omröstning)
  9.16.Situationen i Venezuela (omröstning)
  9.17.Årsrapporten om konkurrenspolitik (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Beslut om vissa dokument
 13.Inkomna dokument
 14.Justering av protokoll från detta sammanträde och översändande av antagna texter
 15.Datum för nästa sammanträdesperiod
 16.Avslutande av sammanträdet
 17.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Ändringar av parlamentets arbetsordning - ändringsförslag 20 (andra delen)
 Bilaga 2 - Ändringar av parlamentets arbetsordning - ändringsförslag 20 (tredje delen)


ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.02.


2. Begäran om upphävande av immunitet

De behöriga portugisiska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av immuniteten för José Manuel Fernandes inom ramen för ett straffrättsligt förfarande som inletts mot honom av avdelningen för utredningar och lagföring (Departamento de Investigação e Ação Penal - DIAP) i Porto.

Denna begäran hänvisades i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen till det ansvariga utskottet (JURI).


3. Kvinnor i styrelser - Jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i företag (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000123/2018) från Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner och Anna Hedh för S&D-gruppen, till rådet: Förslag till direktiv om kvinnor i styrelser (B8-0002/2019)

Fråga för muntligt besvarande (O-000125/2018) från Heidi Hautala och Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, till rådet: Förslag till direktiv om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i företag (B8-0003/2019)

Iratxe García Pérez och Heidi Hautala utvecklade frågorna.

Melania Gabriela Ciot (rådets tjänstgörande ordförande) och Věra Jourová (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz för PPE-gruppen, Evelyn Regner för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Stefan Eck för GUE/NGL-gruppen, Margot Parker, Stanisław Żółtek för ENF-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, Michaela Šojdrová, Jytte Guteland, Czesław Hoc, Beatriz Becerra Basterrechea, Eleonora Forenza, Daniela Aiuto, Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati och Kostadinka Kuneva.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Caterina Chinnici, Maria Grapini, Notis Marias, Pina Picierno, Gesine Meissner, Julie Ward, Ana Miranda och Maria Gabriela Zoană.

Talare: Věra Jourová och Melania Gabriela Ciot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund.)

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman


4. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 10.13.


5. Debatt med Finlands statsminister Juha Sipilä om Europas framtid (debatt)

Debatt med Finlands statsminister Juha Sipilä om Europas framtid (2018/2773(RSP))

Talmannen gjorde ett kort uttalande som inledning på debatten.

Talare: Juha Sipilä (Finlands statsminister).

Talare: Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande).

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Jeppe Kofod för S&D-gruppen, Pirkko Ruohonen-Lerner för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, och Lampros Fountoulis, grupplös.

Talare: Juha Sipilä.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Danuta Jazłowiecka, Miapetra Kumpula-Natri, Notis Marias, Elsi Katainen, Klaus Buchner, Merja Kyllönen, Liisa Jaakonsaari, Salvatore Cicu, Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Nils Torvalds, Heidi Hautala, Henna Virkkunen, José Blanco López, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria Grapini, Mirja Vehkaperä, Juan Fernando López Aguilar och Anneli Jäätteenmäki.

Talare: Juha Sipilä.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund.)


ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

6. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.06.


7. Situationen i Venezuela (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Venezuela (2019/2543(RSP))

Debatten hade ägt rum den 30 januari 2019 (punkt 21 i protokollet av den 30.1.2019)

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan och Tunne Kelam, för PPE-gruppen, om situationen i Venezuela (2019/2543(RSP)) (B8-0082/2019);

—   Charles Tannock, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki och Ruža Tomašić, för ECR-gruppen, om situationen i Venezuela (2019/2543(RSP)) (B8-0083/2019);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl och Renate Weber, för ALDE-gruppen, om situationen i Venezuela (2019/2543(RSP)) (B8-0084/2019);

—   Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis och Elena Valenciano, för S&D-gruppen, om situationen i Venezuela (2019/2543(RSP)) (B8-0085/2019);

—   João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez och Younous Omarjee, för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Venezuela (2019/2543(RSP)) (B8-0086/2019);

—   Molly Scott Cato och Tilly Metz, för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Venezuela (2019/2543(RSP)) (B8-0087/2019).

Omröstning: punkt 9.16 i protokollet av den 31.1.2019.


8. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en delegation från Kazakstans parlament Majilis, som hade tagit plats på åhörarläktaren. Delegationen leddes av Mukhtar Erman.

°
° ° °

Talare: William (The Earl of) Dartmouth och Ana Miranda.


9. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


9.1. Ändringar av parlamentets arbetsordning (omröstning)

Betänkande om ändringar av parlamentets arbetsordning: kapitel 1 och 4 i avdelning I, kapitel 3 i avdelning V, kapitel 4 och 5 i avdelning VII, kapitel 1 i avdelning VIII, avdelning XII, avdelning XIV och bilaga II [2018/2170(REG)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Richard Corbett (A8-0462/2018)

(En majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades för arbetsordningens text; enkel majoritet erfordrades för tolkningarna och förslaget till beslut.)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)
Sluten omröstning om ändringsförslag 20 (andra och tredje delen) (
artikel 180a i arbetsordningen)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 och bilaga 2 i protokollet av den 31.1.2019)

Talare: Före omröstningen begärde Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, i enlighet med artikel 188.2 i arbetsordningen, att betänkandet skulle återförvisas till utskottet; Richard Corbett (föredragande) motsatte sig denna begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom elektronisk omröstning (228 röster för, 402 röster emot, 15 nedlagda röster).

ARBETSORDNINGEN

Antagna ändringsförslag: bilaga ”Omröstningsresultat”, punkt 1.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0046)

Ändringarna ska träda i kraft den första dagen av nästa sammanträdesperiod med undantag av de ändringar som innebär införande av punkt 3e andra stycket i artikel 11 och punkterna 6 och 7 i uppförandekoden The Code of Appropriate Behaviour for Members of the European Parliament in Exercising Their Duties (ej översatt till svenska) samt ändringarna till artiklarna 196 och 204, som ska träda i kraft vid öppnandet av den första sammanträdesperioden efter nästa val till Europaparlamentet, som ska hållas 2019.

Inlägg:

Elmar Brok gjorde ett personligt uttalande till följd av inlägget av William (The Earl of) Dartmouth (punkt 8 i protokollet av den 31.1.2019).


9.2. En tullkodex för unionen: inkludering av kommunen Campione d'Italia och de italienska delarna av Luganosjön i unionens tullområde ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen [COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0047)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


9.3. Vissa regler för direktstöd och stöd för landsbygdsutveckling under åren 2019 och 2020 ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013 och (EU) nr 1307/2013 vad gäller vissa regler för direktstöd och stöd för landsbygdsutveckling under åren 2019 och 2020 [COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0048)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


9.4. Dominikanska republikens anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Österrike, Cypern, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Rumänien och Förenade kungariket att i Europeiska unionens intresse godta Dominikanska republikens anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn [COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0049)


9.5. Ecuadors och Ukrainas anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Österrike att i Europeiska unionens intresse godta Ecuadors och Ukrainas anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn [COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Mary Honeyball (A8-0452/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0050)


9.6. Honduras anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn* (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Österrike och Rumänien att i Europeiska unionens intresse godta Honduras anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn [COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0051)


9.7. Vitrysslands och Uzbekistans anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Österrike, Luxemburg och Rumänien att i Europeiska unionens intresse godta Vitrysslands och Uzbekistans anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn [COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Mary Honeyball (A8-0458/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0052)


9.8. Associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet förbindelserna mellan EU, Grönland och Danmark * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet förbindelserna mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Grönland och Konungariket Danmark, å andra sidan (ULT-beslutet) [COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Maurice Ponga (A8-0480/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0053)


9.9. Årsrapport 2017 om skyddet av Europeiska unionens ekonomiska intressen – Kampen mot bedrägerier (omröstning)

Betänkande om årsrapporten 2017 om skyddet av Europeiska unionens ekonomiska intressen – Kampen mot bedrägerier [2018/2152(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0054)


9.10. Genomförande och drift av toppdomännamnet .eu ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförandet och driften av toppdomännamnet .eu och om upphävande av förordning (EG) nr 733/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 874/2004 [COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0055)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


9.11. Harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (”BNI-förordning”) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (”BNI-förordning”) och om upphävande av rådets direktiv 89/130/EEG, Euratom och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 [COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0056)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


9.12. Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad raps av typ Ms8, Rf3 och Ms8 × Rf3 (omröstning)

Resolutionsförslag från ENVI-utskottet, i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om ändring av genomförandebeslut 2013/327/EU vad gäller förlängning av godkännande för utsläppande på marknaden av foder som innehåller eller består av genetiskt modifierad raps av typ Ms8, Rf3 och Ms8 × Rf3 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D059688/02 - 2019/2521(RSP)) (B8-0073/2019) - Ansvariga ledamöter: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen och Valentinas Mazuronis

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0057)


9.13. Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs av typ 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) (omröstning)

Resolutionsförslag från ENVI-utskottet, i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (D059689/02 - 2019/2522(RSP)) (B8-0074/2019) - Ansvariga ledamöter: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen och Valentinas Mazuronis

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0058)


9.14. Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs av typ MON 87403 (MON-874Ø3-1) (omröstning)

Resolutionsförslag från ENVI-utskottet, i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 87403 (MON-874Ø3-1) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D059691/02 - 2019/2523(RSP))) (B8-0075/2019) - Ansvariga ledamöter: Bart Staes Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen och Valentinas Mazuronis

(Enkel majoritet erfordrades)
(Majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades för antagande av resolutionsförslaget)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0059)


9.15. Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad bomull GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 (omröstning)

Resolutionsförslag från ENVI-utskottet, i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D059692/02 - 2019/2524(RSP)) (B8-0076/2019) - Ansvariga ledamöter: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen och Valentinas Mazuronis

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0060)

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman


9.16. Situationen i Venezuela (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019 och B8-0087/2019

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0082/2019

(ersätter B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019 och B8-0085/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Antonio López-Istúriz White och Maria Spyraki, för PPE-gruppen;

—   Ramón Jáuregui Atondo och Francisco Assis, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić och Pirkko Ruohonen-Lerner, för ECR-gruppen;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl och Renate Weber, för ALDE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2019)0061)

(Resolutionsförslagen B8-0086/2019 och B8-0087/2019 bortföll.)

Inlägg:

Esteban González Pons lade fram ett muntligt ändringsförslag syftande till att lägga till en ny punkt efter punkt 4. Det muntliga ändringsförslaget beaktades.

Talmannen gjorde ett uttalande följande uttalande efter omröstningen:

”Det är med glädje som jag kan meddela att Europaparlamentet erkänner Juan Guaidó som Venezuelas legitima interimspresident.

Europaparlamentet är den första EU-institution som tar detta steg, och vi uppmanar medlemsstaterna och den höga representanten att göra detsamma så snart som möjligt, så att vi kan inta en gemensam och stark hållning.”

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman


9.17. Årsrapporten om konkurrenspolitik (omröstning)

Betänkande om årsrapporten om konkurrenspolitik [2018/2102(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Michel Reimon (A8-0474/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0062)

Inlägg:

Stelios Kouloglou.


10. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Richard Corbett - A8-0462/2018
Fabio Massimo Castaldo, Bruno Gollnisch, Rory Palmer, Izaskun Bilbao Barandica, Notis Marias, José Inácio Faria, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Dobromir Sośnierz, Stanislav Polčák och John Howarth

Betänkande Marian-Jean Marinescu - A8-0003/2019
Michaela Šojdrová, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan och Stanislav Polčák

Betänkande Fredrick Federley - A8-0394/2018
Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Dobromir Sośnierz och Alex Mayer

Situationen i Venezuela (2019/2543(RSP)) - RC-B8-0082/2019
Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Maria Spyraki, Marina Albiol Guzmán för GUE/NGL-gruppen, José Inácio Faria, Dobromir Sośnierz, Georgi Pirinski och Daniel Hannan

Betänkande Michel Reimon - A8-0474/2018
Notis Marias, Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki och Stanislav Polčák.


11. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop).

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


12. Beslut om vissa dokument

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11 december 2018)

LIBE-utskottet

- Förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))
(rådgivande utskott: ITRE, IMCO, CULT (artikel 54 i arbetsordningen))

Hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

JURI-utskottet

- Allmänna regler för punktskatt (omarbetning) (COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS))
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: ITRE, IMCO, JURI (artikel 104 i arbetsordningen)

Betänkanden med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning inom ett godkännandeförfarande (artikel 99.2 i arbetsordningen)

(Till följd av utskottsordförandekonferensens meddelande av den 11 december 2018)

INTA-utskottet

- Ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam (2018/0356M(NLE) - 2018/0356(NLE))
rådgivande utskott: DEVE

- Investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan (2018/0358M(NLE) - 2018/0358(NLE))
rådgivande utskott: DEVE


13. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från ledamöterna (artikel 133 i arbetsordningen)

- Philippe Loiseau. Förslag till resolution om upprättande av tillförlitlig statistik om självmordsdödlighet efter samhälls- och yrkeskategori (B8-0592/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

EMPL

- Nicola Caputo. Förslag till resolution om den nya handlingsplanen mot falska nyheter (B8-0593/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

rådgivande utskott :

LIBE

- Ivan Jakovčić och Jozo Radoš. Förslag till resolution om nya impulser för decentraliseringsprocessen i medlemsstaterna (B8-0594/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

- Lorenzo Cesa, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Lara Comi, Andrea Cozzolino, Paolo De Castro, Raffaele Fitto, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Barbara Matera, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Alessandra Mussolini, Aldo Patriciello, Massimiliano Salini och Remo Sernagiotto. Förslag till resolution om inrättande av en Europadag för medelhavskost (B8-0595/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om återinvestering av människosmugglarnas vinster till förmån för humanitärt bistånd och emigrationsländernas utveckling (B8-0596/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

DEVE

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om att skapa en kosovansk armé (B8-0597/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET


14. Justering av protokoll från detta sammanträde och översändande av antagna texter

Enligt artikel 192.3 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde och protokollet från föregående dags sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


15. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod: 11–14 februari 2019.


16. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 13.28.


17. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agnew, Aguilera, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Bocskor, Böge, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Payne, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Bours, Crowley, Fotyga, James, Pietikäinen, Ponga, Torres Martínez


Bilaga 1 - Ändringar av parlamentets arbetsordning - ändringsförslag 20 (andra delen)

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I DEN SLUTNA OMRÖSTNINGEN

ALDE: Ali, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck

ECR: Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Fox, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Swinburne, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD: Adinolfi, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Chauprade, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF: Agnew, Annemans, Atkinson, Batten, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Ciocca, Collins, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, Kari, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI: Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Zarianopoulos

PPE: Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalniete, Karas, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Mato, Maydell, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Polčák, Preda, Proust, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rolin, Ruas, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D: Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Detjen, Drăghici, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Melior, Moody, Moraes, Morgano, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Picierno, Piri, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Stanishev, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Winter, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE: Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Franz, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Bilaga 2 - Ändringar av parlamentets arbetsordning - ändringsförslag 20 (tredje delen)

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I DEN SLUTNA OMRÖSTNINGEN

ALDE: Ali, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck

ECR: Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Fox, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Marias, Matthews, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Złotowski

EFDD: Adinolfi, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Chauprade, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF: Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Batten, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Ciocca, Collins, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL: Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI: Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Zarianopoulos

PPE: Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Juvin, Kalniete, Karas, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Mato, Maydell, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Polčák, Preda, Proust, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Ruas, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D: Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Detjen, Drăghici, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Melior, Moody, Moraes, Morgano, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Stanishev, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Winter, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE: Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande