Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 11. helmikuuta 2019 - StrasbourgLopullinen painos

9. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin kyseessä ovat nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahoja varten tarkoitetut määrärahat (COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

lausuntoa varten:

BUDG, EMPL, CULT

- Ehdotus yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen ja suunnittelusta ja kriisinratkaisupäätöksistä vastaavan johtajan nimittämiseksi (N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2015/757 muuttamisesta alusten polttoöljynkulutusta koskevien tietojen maailmanlaajuisen tiedonkeruujärjestelmän huomioon ottamiseksi (COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE, TRAN

2) parlamentin valiokunnilta

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi sääntelemättömän aavan meren kalastuksen ehkäisemiseksi Pohjoisen jäämeren keskiosassa tehdyn sopimuksesta tekemisestä Euroopan unionin puolesta (10784/2018 - C8-0431/2018 - 2018/0239(NLE)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön sääntelyalueella sovellettavien säilyttämis- ja valvontatoimenpiteiden toteuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2115/2005 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1386/2007 kumoamisesta (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

- Mietintö tekoälyä ja robotiikkaa koskevasta kokonaisvaltaisesta Euroopan unionin teollisuuspolitiikasta (2018/2088(INI)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Ashley Fox (A8-0019/2019)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, jolla luodaan edellytykset alueellisten yhteistyöohjelmien PEACE IV (Ireland-United Kingdom) ja Yhdistynyt kuningaskunta–Irlanti (Ireland-Northern Ireland-Scotland) jatkamiselle Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa Euroopan unionista (COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi liikenneyhteisön perustamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Karima Delli (A8-0022/2019)

- Mietintö johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta (2018/0403M(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

- Mietintö vetoomusvaliokunnan vuonna 2018 käsittelemistä asioista (2018/2280(INI)) - PETI-valiokunta - Esittelijä: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen, sen täytäntöönpanopöytäkirjan sekä mainittuun sopimukseen liitetyn kirjeenvaihdon tekemisestä (14367/2018 - C8-0033/2019 - 2018/0349(NLE)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Alain Cadec (A8-0027/2019)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta jäsenvaltioiden välisen kaupan verotuksessa sovellettavan lopullisen arvonlisäverojärjestelmän toimintaa koskevien yksityiskohtaisten teknisten toimenpiteiden käyttöönoton osalta (COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2018–2024) tekemisestä (10858/2018 - C8-0387/2018 - 2018/0267(NLE)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: João Ferreira (A8-0030/2019)

- Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle sekä komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Euroopan ulkosuhdehallinnon toteuttaman seurannan tarkastelusta kahden vuoden kuluttua Euroopan parlamentin mietinnöstä, joka laadittiin EU:n strategisesta viestinnästä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi (2018/2115(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1073/2009 muuttamisesta (COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

- Mietintö perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta komission poliittista valvontaa koskevan parlamentin vallan osalta (2018/2113(INI)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

- Mietintö johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2018–2024) tekemisestä (2018/0267M(NLE)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: João Ferreira (A8-0034/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavasta vakuutuksesta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamisesta 16 päivänä syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/103/EY muuttamisesta (COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kalastuksenvalvontavirastosta (kodifikaatio) (COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

- Mietintö perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta tiiviimmän yhteistyön osalta (2018/2112(INI)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

- Mietintö perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta EU:n kansalaisuuden osalta (2018/2111(INI)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)) - REGI-valiokunta - Esittelijät: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimuksista (COM(2018)0337 - C8-0220/2018 - 2018/0169(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

- Mietintö torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevan direktiivin 2009/128/EY täytäntöönpanosta (2017/2284(INI)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

- Mietintö rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevan direktiivin täytäntöönpanosta (2018/2108(INI)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Ivo Belet (A8-0046/2019)

- Mietintö johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Singaporen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä (2018/0093M(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: David Martin (A8-0048/2019)

- Mietintö johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välisen sijoitussuojasopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (2018/0095M(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: David Martin (A8-0049/2019)

- Mietintö luonnoksesta Euroopan parlamentin asetukseksi Euroopan oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista ja päätöksen 94/262/EHTY, EY, Euratom kumoamisesta (2018/2080(INL)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

- Mietintö Euroopan unionin perusoikeuskirjan täytäntöönpanosta EU:n institutionaalisessa kehyksessä (2017/2089(INI)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 99/2013, (EU) N:o 1287/2013, (EU) N:o 254/2014, (EU) N:o 258/2014, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) 2017/826 kumoamisesta (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Nicola Danti (A8-0052/2019)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Singaporen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä (07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: David Martin (A8-0053/2019)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välisen sijoitussuojasopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: David Martin (A8-0054/2019)

- Mietintö erillisvirastojen parlamentaarisen valvonnan varmistavien säännösten ja yhteisen julkilausuman täytäntöönpanosta (2018/2114(INI)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: György Schöpflin (A8-0055/2019)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta (uudelleenlaadittu) (15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

- Mietintö eläinten suojelua kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella koskevan asetuksen (EY) N:o 1/2005 täytäntöönpanosta (2018/2110(INI)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

- Mietintö sisämarkkinoiden kilpailukyvyn vahvistamisesta EU:n tulliliittoa ja sen hallinnointia kehittämällä (2018/2109(INI)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvistä lentoturvallisuusnäkökohdista (COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusluonteiset lentoyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavista yhteisistä säännöistä (COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Pavel Telička (A8-0062/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusluonteiset maanteiden tavaraliikenneyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavista yhteisistä säännöistä (COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n petostentorjuntaohjelman perustamisesta (COM(2018)0386 - C8-0236/2018 - 2018/0211(COD)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

- * Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Eurojustille Eurojustin ja Georgian välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen (13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Meksikon yhdysvaltojen taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevan sopimuksen kolmannen lisäpöytäkirjan, jolla otetaan huomioon Kroatian tasavallan liittyminen Euroopan unioniin, tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta (15383/2017 - C8-0489/2018 - 2017/0319(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Argentiinan, Australian, Brasilian, Kanadan, Kiinan, Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen, Kolumbian, Kuuban, Ecuadorin, Hongkongin, Intian, Japanin, Korean, Uuden-Seelannin, Filippiinien, Sveitsin ja Yhdysvaltojen kanssa tehtävien palvelukaupan yleissopimuksen XXI artiklan mukaisten, sellaisia tarvittavia korvaavia muutoksia koskevien asiaankuuluvien sopimusten tekemisestä, jotka johtuvat Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Itävallan, Puolan, Slovenian, Slovakian, Suomen ja Ruotsin liittymisestä Euroopan unioniin (14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä kaudeksi 2021–2027 (Perikles IV -ohjelma) (COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

- Mietintö yksilöllisten eläketuotteiden, mukaan lukien yleiseurooppalaiset yksilölliset eläketuotteet, verokohtelusta (2018/2002(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)

Päivitetty viimeksi: 2. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus