Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2113(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0033/2019

Debatter :

PV 11/02/2019 - 16
CRE 11/02/2019 - 16

Omröstningar :

PV 12/02/2019 - 9.17

Antagna texter :

P8_TA(2019)0078

Protokoll
Måndagen den 11 februari 2019 - Strasbourg

16. Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende EU-medborgarskapet – Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende fördjupat samarbete – Genomförandet av fördragets bestämmelser avseende parlamentets befogenheter att utöva politisk kontroll över kommissionen – Genomförandet av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i EU:s institutionella ram (debatt)
CRE

Betänkande om genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende EU-medborgarskapet [2018/2111(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Maite Pagazaurtundúa (A8-0041/2019)

Betänkande om genomförandet av bestämmelserna i fördragen avseende fördjupade samarbete [2018/2112(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

Betänkande om genomförandet av fördragets bestämmelser avseende parlamentets befogenheter att utöva politisk kontroll över kommissionen [2018/2113(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

Betänkande om genomförandet av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i EU:s institutionella ram [2017/2089(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

Maite Pagazaurtundúa, Alain Lamassoure, Mercedes Bresso och Barbara Spinelli redogjorde för betänkandena.

ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman


Talare: Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande).

Talare: Eduard Kukan (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Martina Anderson (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Angelika Mlinar (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Notis Marias (föredragande av yttrande från utskottet PETI), Josep-Maria Terricabras (föredragande av yttrande från utskottet PETI), Elmar Brok för PPE-gruppen, Pedro Silva Pereira för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Pascal Durand för Verts/ALE-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, Gerolf Annemans för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, György Schöpflin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marcus Pretzell, Pál Csáky, Pervenche Berès, Michał Boni och Ramón Jáuregui Atondo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Florent Marcellesi, João Ferreira, Julie Ward, Nicola Caputo och Juan Fernando López Aguilar.

Talare: Frans Timmermans, Maite Pagazaurtundúa, Alain Lamassoure, Mercedes Bresso och Barbara Spinelli.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.15 i protokollet av den 12.2.2019, punkt 9.16 i protokollet av den 12.2.2019, punkt 9.17 i protokollet av den 12.2.2019 och punkt 9.18 i protokollet av den 12.2.2019.

Senaste uppdatering: 2 juli 2019Rättsligt meddelande