Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 11 февруари 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

18. Правото на мирен протест и пропорционалното използване на сила (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Правото на мирен протест и пропорционалното използване на сила (2019/2569(RSP))

Karmenu Vella (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Renaud Muselier, от името на групата PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, от името на групата S&D, Marek Jurek, от името на групата ECR, Gérard Deprez, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Yannick Jadot, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek, Florian Philippot, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Younous Omarjee, Jordi Solé, Bernard Monot, Gerard Batten, Isabelle Thomas, Marie-Pierre Vieu, Csaba Molnár и Barbara Spinelli.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Julie Ward, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Emilian Pavel и Notis Marias.

Изказа се Karmenu Vella.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.13 от протокола от 14.2.2019 г.

Последно осъвременяване: 2 юли 2019 г.Правна информация