Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δηλώσεις της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων
 5.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 6.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2020
 7.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)(επακόλουθες ενέργειες)(επακόλουθες ενέργειες)(επακόλουθες ενέργειες) (συνέχεια που δόθηκε)
 8.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 9.Κατάθεση εγγράφων
 10.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 11.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση)
 12.Διάταξη των εργασιών
 13.Πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης ***I (συζήτηση)
 14.Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα ιχθύων στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων (συζήτηση)
 15.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024) *** - Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024) (ψήφισμα) (συζήτηση)
 16.Εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν την ιθαγένεια της ΕΕ - Εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία - Εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών που αφορούν την εξουσία του Κοινοβουλίου να ασκεί πολιτικό έλεγχο στην Επιτροπή - Εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ (συζήτηση)
 17.Καθεστώς και γενικοί όροι άσκησης των καθηκόντων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή) (συζήτηση)
 18.Το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και η αναλογική χρήση βίας (συζήτηση)
 19.Μεγάλοι θηρευτές (συζήτηση)
 20.Η πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης (σύντομη παρουσίαση)
 21.Μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική για την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική (σύντομη παρουσίαση)
 22.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (200 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (57 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (88 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (11 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (25 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (295 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (78 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (94 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 2 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου