Zoznam 
Zápisnica
PDF 281kWORD 80k
Pondelok, 11. februára 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 5.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 6.Kalendár schôdzí Parlamentu – 2020
 7.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku) (ďalší postup) (ďalší postup)
 8.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 9.Predloženie dokumentov
 10.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 11.Väčšie interpelácie (článok 130b rokovacieho poriadku) (predloženie)
 12.Program práce
 13.Program EÚ pre boj proti podvodom ***I (rozprava)
 14.Viacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov využívajúci tieto populácie (rozprava)
 15.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Pobrežím Slonoviny a EÚ (2018 – 2024) *** - Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Pobrežím Slonoviny a EÚ (2018 – 2024) (uznesenie) (rozprava)
 16.Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa občianstva EÚ - Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa posilnenej spolupráce - Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa právomoci Parlamentu vykonávať politickú kontrolu nad Komisiou - Vykonávanie Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ (rozprava)
 17.Nariadenia a všeobecné podmienky upravujúce výkon funkcie ombudsmana (štatút európskeho ombudsmana) (rozprava)
 18.Právo na pokojný protest a primerané použitie sily (rozprava)
 19.Veľké dravce (rozprava)
 20.Stav diskusie o budúcnosti Európy (stručná prezentácia)
 21.Komplexná európska priemyselná politika v oblasti umelej inteligencie a robotiky (stručná prezentácia)
 22.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Zasadanie prerušené štvrtok 31. januára 2019 pokračuje.


2. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 17.08 h.


3. Vyhlásenia predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením, v rámci ktorého oznámil, že rozhlasové štúdio 1 v budove Parlamentu v Štrasburgu bolo premenované na počesť dvoch novinárov – Antonia Megalizziho a Bartosza Piotra Orenta-Niedzielského, ktorí sa stali obeťami teroristického útoku, ku ktorému došlo v decembri minulého roku v Štrasburgu. Predseda zároveň privítal rodinných príslušníkov obidvoch novinárov usadených na čestnej galérii a potvrdil odhodlanie Parlamentu zasadzovať sa za slobodu tlače.

Predseda následne pripomenul situáciu zadržiavaných novinárov vo Venezuele a vyzval v mene Parlamentu na ich prepustenie.

Predseda oznámil, že bol informovaný o situácii bývalej poslankyne Európskeho parlamentu Feleknas Ucaovej v Turecku a prisľúbil, že sa obráti na turecké orgány.

Predseda vystúpil s vyhlásením pri príležitosti svojej účasti na „Giorno del ricordo“ v Taliansku na pamiatku obetí masakrov známych ako foibe.

Vystúpili títo poslanci: Ivan Jakovčić, Franc Bogovič (predseda uviedol spresnenia) a Ruža Tomašić (predseda uviedol spresnenia).

Vystúpili títo poslanci: Ramón Jáuregui Atondo k situácii v Nikarague (predseda odpovedal, že kontaktuje príslušné orgány), Steven Woolfe, Gabriel Mato, ktorý sa pripojil k slovám, ktoré predniesol Ramón Jáuregui Atondo, Jean-Marie Cavada k slovám, ktoré predniesol Steven Woolfe, Peter van Dalen o prípade Asie Bibi v Pakistane (predseda uviedol spresnenia) a Salvatore Cicu.


4. Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní

Zápisnice z rokovaní 30. a 31. januára 2019 boli schválené.


5. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Predseda Konferencie predsedov výborov v súlade s článkom 105 ods. 6 rokovacieho poriadku informoval predsedu Parlamentu, že neboli vznesené žiadne námietky proti týmto aktom:

- odporúčanie výboru INTA nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 19. decembra 2018, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005, pokiaľ ide o úrovne zemepisného členenia (C(2018)08872 – 2018/3002(DEA)) (B8-0080/2019);

- odporúčanie výboru ECON nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 19. decembra 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2205, delegované nariadenie (EÚ) 2016/592 a delegované nariadenie (EÚ) 2016/1178, ktorými sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa zúčtovacej povinnosti, s cieľom predĺžiť dátumy odkladu uplatňovania zúčtovacej povinnosti pre určité zmluvy o OTC derivátoch (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA)) (B8-0088/2019);

- odporúčanie výboru ECON nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 19. decembra 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2205, delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/592 a delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1178, ktorými sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o dátum, ku ktorému nadobúda účinnosť zúčtovacia povinnosť pre určité typy zmlúv (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA)) (B8-0090/2019);

- odporúčanie výboru ECON nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 19. decembra 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/2251, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o dátum, do ktorého smú protistrany naďalej uplatňovať svoje postupy riadenia rizík pre určité zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA)) (B8-0089/2019).

Ak proti týmto odporúčaniam do 24 hodín nenamieta politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli nízku prahovú hodnotu, považujú sa za schválené. V opačnom prípade sa o nich bude hlasovať.

Odporúčania sú k dispozícii na internetovej stránke Parlamentu počas trvania tejto schôdze.


6. Kalendár schôdzí Parlamentu – 2020

Konferencia predsedov na svojej schôdzi 7. februára 2019 prijala návrh kalendára plenárnych schôdzí na parlamentný rok 2020.

Dátumy schôdzí sú:

- od 13. do 16. januára

- 29. a 30. januára

- od 10. do 13. februára

- od 9. do 12. marca

- od 30. marca do 2. apríla

- 22. a 23. apríla

- od 11. do 14. mája

- 3. a 4. júna

- od 15. do 18. júna

- od 6. do 9. júla

- od 14. do 17. septembra

- od 5. do 8. októbra

- od 19. do 22. októbra

- 11. a 12. novembra

- od 23. do 26. novembra

- od 14. do 17. decembra.

Tieto dátumy boli uverejnené na internetovej stránke Parlamentu.

Termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov bol stanovený na pondelok 11. február 2019, 19.00 h.

Hlasovanie sa uskutoční v stredu 13. februára 2019 o 12.00 h (bod 8.1 zápisnice zo dňa 13.2.2019).


7. Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku) (ďalší postup) (ďalší postup)

Predseda oznámil, že od poslancov ani politickej skupiny či politických skupín, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, mu nebola doručená žiadna žiadosť týkajúca sa rozhodnutí o začatí medziinštitucionálnych rokovaní oznámených v zápisnici zo stredy 30. januára 2019 (bod 11 zápisnice zo dňa 30.1.2019).

Výbory PECH, IMCO, TRAN, JURI a LIBE preto mohli začať rokovania po uplynutí lehoty stanovenej v článku 69c ods. 2 rokovacieho poriadku.


8. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa priamych platieb a podpory rozvoja vidieka na roky 2019 a 2020 (00003/2019/LEX - C8-0045/2019 - 2018/0414(COD))

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonávajú dvojstranné ochranné doložky a iné mechanizmy umožňujúce dočasné zrušenie preferencií v určitých obchodných dohodách uzavretých medzi Európskou úniou a tretími krajinami (00068/2018/LEX - C8-0044/2019 - 2018/0101(COD))


9. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o zdroje na osobitné pridelené prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí (COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

REGI

stanovisko :

BUDG, EMPL, CULT

- Návrh na vymenovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií a riaditeľa pre plánovanie riešenia krízových situácií a rozhodovanie (N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/757 scieľom náležite zohľadniť globálny systém zberu údajov ospotrebe lodného paliva (COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, TRAN

2) parlamentných výborov

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o predchádzaní neregulovanému rybolovu na šírom mori v strednej časti Severného ľadového oceánu (10784/2018 - C8-0431/2018 - 2018/0239(NLE)) - výbor PECH - Spravodajkyňa: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú ochranné a kontrolné opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v regulačnej oblasti Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2115/2005 a nariadenie Rady (ES) č. 1386/2007 (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)) - výbor PECH - Spravodajca: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

- Správa o komplexnej európskej priemyselnej politike v oblasti umelej inteligencie a robotiky (2018/2088(INI)) - výbor ITRE - Spravodajca: Ashley Fox (A8-0019/2019)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie (15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)) - výbor AFET - Spravodajca: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady s cieľom umožniť pokračovanie programov územnej spolupráce PEACE IV (Írsko – Spojené kráľovstvo) a Spojené kráľovstvo – Írsko (Írsko – Severné Írsko – Škótsko) v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie (COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)) - výbor REGI - Spravodajkyňa: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Zmluvy o založení Dopravného spoločenstva v mene Európskej únie (13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE)) - výbor TRAN - Spravodajkyňa: Karima Delli (A8-0022/2019)

- Správa obsahujúca návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie (2018/0403M(NLE)) - výbor AFET - Spravodajca: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

- Správa o výsledkoch rokovaní Výboru pre petície v roku 2018 (2018/2280(INI)) - výbor PETI - Spravodajkyňa: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, vykonávacieho protokolu k nej a výmeny listov pripojenej k dohode (14367/2018 - C8-0033/2019 - 2018/0349(NLE)) - výbor PECH - Spravodajca: Alain Cadec (A8-0027/2019)

- * Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o zavedenie podrobných technických opatrení na fungovanie konečného systému DPH pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi (COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS)) - výbor ECON - Spravodajca: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Republikou Pobrežia Slonoviny (2018 – 2024) (10858/2018 - C8-0387/2018 - 2018/0267(NLE)) - výbor PECH - Spravodajca: João Ferreira (A8-0030/2019)

- Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v súvislosti s hodnotením nadväzujúcim na opatrenia ESVČ dva roky po predložení správy EP o strategickej komunikácii EÚ s cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii (2018/2115(INI)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1073/2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy (COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

- Správa o vykonávaní ustanovení zmluvy týkajúcich sa právomoci Parlamentu vykonávať politickú kontrolu nad Komisiou (2018/2113(INI)) - výbor AFCO - Spravodajkyňa: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

- Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Republikou Pobrežia Slonoviny (2018 – 2024) (2018/0267M(NLE)) - výbor PECH - Spravodajca: João Ferreira (A8-0034/2019)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES zo 16. septembra 2009 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti (COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskej agentúre pre kontrolu rybárstva (kodifikované znenie) (COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

- Správa o vykonávaní ustanovení zmluvy týkajúcich sa posilnenej spolupráce (2018/2112(INI)) - výbor AFCO - Spravodajca: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

- Správa o vykonávaní ustanovení zmluvy týkajúcich sa občianstva EÚ (2018/2111(INI)) - výbor AFCO - Spravodajkyňa: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj na riadenie hraníc a víza (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)) - výbor REGI - Spravodajkyne: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)

- ***I Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody (COM(2018)0337 - C8-0220/2018 - 2018/0169(COD)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

- Správa o vykonávaní smernice 2009/128/ES o trvalo udržateľnom používaní pesticídov (2017/2284(INI)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

- Správa o vykonávaní smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (2018/2108(INI)) - výbor ENVI - Spravodajca: Ivo Belet (A8-0046/2019)

- Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou (2018/0093M(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: David Martin (A8-0048/2019)

- Správa obsahujúca návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie (2018/0095M(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: David Martin (A8-0049/2019)

- Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu, ktorým sa stanovujú pravidlá a všeobecné podmienky výkonu funkcie ombudsmana (štatút európskeho ombudsmana) a zrušuje rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom (2018/2080(INL)) - výbor AFCO - Spravodajca: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

- Správa o vykonávaní Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ (2017/2089(INI)) - výbor AFCO - Spravodajkyňa: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov a európsku štatistiku a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 99/2013, nariadenie (EÚ) č. 1287/2013, nariadenie (EÚ) č. 254/2014, nariadenie (EÚ) č. 258/2014, nariadenie (EÚ) č. 652/2014 a nariadenie (EÚ) 2017/826 (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD)) - výbor IMCO - Spravodajca: Nicola Danti (A8-0052/2019)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou (07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: David Martin (A8-0053/2019)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie (07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: David Martin (A8-0054/2019)

- Správa o vykonávaní právnych ustanovení a spoločného vyhlásenia o zabezpečení parlamentnej kontroly nad decentralizovanými agentúrami (2018/2114(INI)) - výbor AFCO - Spravodajca: György Schöpflin (A8-0055/2019)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady o právomoci a uznávaní a výkone rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a o medzinárodných únosoch detí (prepracované znenie) (15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)) - výbor JURI - Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

- Správa o vykonávaní nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej (2018/2110(INI)) - výbor AGRI - Spravodajca: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

- Správa o posilnení konkurencieschopnosti vnútorného trhu prostredníctvom rozvoja colnej únie EÚ a jej riadenia (2018/2109(INI)) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

- ***I Správa o určitých aspektoch bezpečnosti letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie (COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie (COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Pavel Telička (A8-0062/2019)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej nákladnej doprave vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie (COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)) - výbor TRAN - Spravodajkyňa: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program EÚ pre boj proti podvodom (COM(2018)0386 - C8-0236/2018 - 2018/0211(COD)) - výbor CONT - Spravodajca: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

- * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Gruzínskom zo strany Eurojustu (13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí tretieho dodatkového protokolu k Dohode o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi mexickými na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky do Európskej únie, v mene Európskej únie a jej členských štátov (15383/2017 - C8-0489/2018 - 2017/0319(NLE)) - výbor INTA - Spravodajkyňa: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí príslušných dohôd podľa článku XXI Všeobecnej dohody o obchode so službami s Argentínou, Austráliou, Brazíliou, Kanadou, Čínou, so samostatným colným územím Taiwanu, Penghu, Kinmenu a Matsua (čínskym Tchaj-pejom), s Kolumbiou, Kubou, Ekvádorom, Hongkongom, Čína, Indiou, Japonskom, Kóreou, Novým Zélandom, Filipínami, so Švajčiarskom a so Spojenými štátmi americkými o potrebných kompenzačných vyrovnaniach vyplývajúcich z pristúpenia Česka, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Rakúska, Poľska, Slovinska, Slovenska, Fínska a Švédska k Európskej únii (14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje výmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu na obdobie rokov 2021 – 2027 („program Pericles IV“) (COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)) - výbor LIBE - Spravodajca: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

- Správa o daňovom zaobchádzaní s dôchodkovými produktmi vrátane celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu (2018/2002(INI)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)


10. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Do programu boli zaradené tieto otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou (článok 128 rokovacieho poriadku):

—   O-000122/2019, ktorú položili Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling a Piernicola Pedicini, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Použitie konopy na liečebné účely (B8-0001/2019);

—   O-000135/2019, ktorú položil João Pimenta Lopes, v mene výboru FEMM, pre Komisiu: Súčasný negatívny postoj k právam žien a rodovej rovnosti v EÚ (B8-0005/2019);

—   O-000134/2019, ktorú položila Daniela Aiuto, v mene výboru FEMM, pre Komisiu: Politické výzvy a stratégie boja proti rôznym druhom rakoviny žien a súvisiacim komorbidným ochoreniam (B8-0006/2019);

—   O-000132/2019, ktorú položil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, pre Radu: Práva intersexuálnych osôb (B8-0007/2019);

—   O-000133/2019, ktorú položil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, pre Komisiu: Práva intersexuálnych osôb (B8-0008/2019);

—   O-000138/2019, ktorú položili Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp a Eleonora Evi, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Európa, ktorá chráni: čistý vzduch pre všetkých (B8-0009/2019);

—   O-000012/2019, ktorú položili Miroslav Mikolášik a Peter Liese v mene skupiny PPE, pre Radu: Modifikácia genómu ľudskej zárodočnej línie (2019/2568(RSP)) (B8-0011/2019);

—   O-000013/2019, ktorú položili Miroslav Mikolášik a Peter Liese v mene skupiny PPE, pre Komisiu: Modifikácia genómu ľudskej zárodočnej línie (2019/2568(RSP)) (B8-0012/2019);

—   O-000006/2019, ktorú položili Malin Björk v mene skupiny GUE/NGL, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Roberta Metsola v mene skupiny PPE a Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, pre Komisiu: Budúcnosť zoznamu opatrení zameraných na LGBTI osoby (2019 - 2023) (B8-0014/2019).


11. Väčšie interpelácie (článok 130b rokovacieho poriadku) (predloženie)

Bola predložená táto väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou (článok 130b rokovacieho poriadku):

—   (G-000008/2018), ktorú predložili Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică a Dan Nica, pre Komisiu (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku): Nedávne štátne teroristické aktivity Iránu v EÚ (B8-0013/2019).


12. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu februárovej plenárnej schôdze 2019 (PE 634.303/PDOJ), ku ktorému boli predložené tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

Pondelok

Žiadosť skupiny S&D o zmenu otázky na ústne zodpovedanie o veľkých dravcoch (bod 125 PDOJ) na vyhlásenie Komisie. Na záver rozpravy sa predložia návrhy uznesení, o ktorých sa bude hlasovať počas prvej marcovej schôdze 2019.

V rozprave vystúpila Maria Noichl v mene skupiny S&D s odôvodnením žiadosti.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 162, proti: 132, zdržali sa hlasovania: 7).

Utorok

Žiadosť skupín S&D a Verts/ALE, aby bola do programu schôdze zaradená otázka na ústne zodpovedanie pre Komisiu o budúcnosti zoznamu opatrení zameraných na LGBTI osoby (2019 – 2023), ktorá bude súčasťou spoločnej rozpravy o právach LGBTI osôb spolu s otázkou na ústne zodpovedanie o právach intersexuálnych osôb (bod 126 PDOJ). Na záver rozpravy o novej otázke na ústne zodpovedanie sa predložia návrhy uznesení, o ktorých sa bude hlasovať vo štvrtok.

V rozprave vystúpila Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE s odôvodnením žiadosti.

Parlament žiadosť schválil v hlasovaní podľa mien (za: 164, proti: 118, zdržali sa hlasovania: 11).

Boli stanovené tieto termíny na predkladanie:

Návrhy uznesení: utorok 12. február 2019, 12.00 h.
Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení a spoločnému návrhu uznesenia: streda 13. február 2019, 12.00 h.
Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení: streda 13. február 2019, 13.00 h.
Žiadosti o oddelené hlasovanie a žiadosti o hlasovanie po častiach: streda 13. február 2019, 19.00 h.

Streda

Žiadosť skupiny S&D o zaradenie vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o budúcnosti Zmluvy o jadrových silách stredného doletu (INF) a vplyve na EÚ ako prvý bod večernej časti programu schôdze medzi 18.00 a 24.00 h. Na záver rozpravy sa predložia návrhy uznesení, o ktorých sa bude hlasovať vo štvrtok.

V rozprave vystúpila Clare Moody v mene skupiny S&D s odôvodnením žiadosti.

Parlament žiadosť schválil.

Boli stanovené tieto termíny na predkladanie:

Návrhy uznesení: utorok 12. február 2019, 12.00 h.
Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení a spoločnému návrhu uznesenia: streda 13. február 2019, 12.00 h.
Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení: streda 13. február 2019, 13.00 h.
Žiadosti o oddelené hlasovanie a žiadosti o hlasovanie po častiach: streda 13. február 2019, 19.00 h.

Žiadosť skupiny S&D o preloženie rozpravy o správe, ktorú predložil Roberts Zīle, o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy (A8-0032/2019) (bod 106 PDOJ) na niektorú z nasledujúcich plenárnych schôdzí.

Vystúpili títo poslanci: Kathleen Van Brempt v mene skupiny S&D s odôvodnením žiadosti a Peter van Dalen proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 118, proti: 147, zdržali sa hlasovania: 25).

Vystúpili títo poslanci: Lucy Anderson a Kathleen Van Brempt so žiadosťou o predĺženie termínu na predkladanie.

Predseda stanovil tento termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: utorok 12. február 2019, 13.00 h.

Žiadosť skupiny PPE o zaradenie vyhlásení Rady a Komisie o hrozbách pre bezpečnosť v súvislosti s rastúcou technologickou prítomnosťou Číny v EÚ a o možných opatreniach na úrovni EÚ na eliminovanie týchto hrozieb do popoludňajšej alebo večernej časti programu schôdze. Na záver rozpravy sa predložia návrhy uznesení, o ktorých sa bude hlasovať počas prvej marcovej schôdze 2019.

Vystúpili títo poslanci: Luděk Niedermayer v mene skupiny PPE s odôvodnením žiadosti a Bruno Gollnisch proti žiadosti.

Parlament žiadosť schválil.

Štvrtok

Žiadosť skupiny ALDE o zmenu názvu rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásady právneho štátu o situácii v Čečensku a prípade Ojuba Titijeva (bod 119 PDOJ) na „situáciu v Čečensku“, pričom sa odstráni zmienka o prípade Ojuba Titijeva.

Vystúpili títo poslanci: Marietje Schaake v mene skupiny ALDE s odôvodnením žiadosti a Cristian Dan Preda proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 91, proti: 144, zdržali sa hlasovania: 17).

Týmto bol stanovený program práce.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda


13. Program EÚ pre boj proti podvodom ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program EÚ pre boj proti podvodom [2018/0211(COD)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra uviedol správu.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ingeborg Gräßle v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Olaf Stuger v mene skupiny ENF, Claudia Schmidt, Caterina Chinnici a Notis Marias.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Patricija Šulin, Julie Ward, Ruža Tomašić, Seán Kelly, Maria Gabriela Zoană a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Vystúpili: Karmenu Vella a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.7 zápisnice zo dňa 12.2.2019.


14. Viacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov využívajúci tieto populácie (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov využívajúci tieto populácie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1139, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie rýb a rybolov v Baltskom mori, a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008 [2018/0074(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Alain Cadec (A8-0310/2018)

Alain Cadec uviedol správu.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Gabriel Mato v mene skupiny PPE, Ricardo Serrão Santos v mene skupiny S&D, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, Linnéa Engström v mene skupiny Verts/ALE, Mike Hookem – nezaradený poslanec, Seán Kelly a James Nicholson.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Francisco José Millán Mon, Richard Corbett, Notis Marias a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Vystúpili: Karmenu Vella a Alain Cadec.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.8 zápisnice zo dňa 12.2.2019.


15. Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Pobrežím Slonoviny a EÚ (2018 – 2024) *** - Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Pobrežím Slonoviny a EÚ (2018 – 2024) (uznesenie) (rozprava)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Republikou Pobrežia Slonoviny (2018 – 2024) [2018/0267(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: João Ferreira (A8-0030/2019)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Republikou Pobrežia Slonoviny (2018 – 2024) [2018/0267M(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: João Ferreira (A8-0034/2019)

João Ferreira predložil odporúčanie a správu.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Gabriel Mato v mene skupiny PPE, Richard Corbett v mene skupiny S&D, Czesław Hoc v mene skupiny ECR, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Linnéa Engström v mene skupiny Verts/ALE, Ricardo Serrão Santos a Jarosław Wałęsa.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski a Notis Marias.

Vystúpili: Karmenu Vella a João Ferreira.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.1 zápisnice zo dňa 12.2.2019 a bod 9.2 zápisnice zo dňa 12.2.2019.


16. Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa občianstva EÚ - Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa posilnenej spolupráce - Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa právomoci Parlamentu vykonávať politickú kontrolu nad Komisiou - Vykonávanie Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ (rozprava)

Správa o vykonávaní ustanovení zmluvy týkajúcich sa občianstva EÚ [2018/2111(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajkyňa: Maite Pagazaurtundúa (A8-0041/2019)

Správa o vykonávaní ustanovení zmluvy týkajúcich sa posilnenej spolupráce [2018/2112(INI)] - Výbor pre ústavné veci. : Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

Správa o vykonávaní ustanovení zmluvy týkajúcich sa právomoci Parlamentu vykonávať politickú kontrolu nad Komisiou [2018/2113(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajkyňa: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

Správa o vykonávaní Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ [2017/2089(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajkyňa: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

Maite Pagazaurtundúa, Alain Lamassoure, Mercedes Bresso a Barbara Spinelli uviedli svoje správy

PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda


V rozprave vystúpil Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Eduard Kukan (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Martina Anderson (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Angelika Mlinar (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Notis Marias (spravodajca výboru PETI požiadaného o stanovisko), Josep-Maria Terricabras (spravodajca výboru PETI požiadaného o stanovisko), Elmar Brok v mene skupiny PPE, Pedro Silva Pereira v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Pascal Durand v mene skupiny Verts/ALE, Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, Gerolf Annemans v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, György Schöpflin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marcus Pretzell, Pál Csáky, Pervenche Berès, Michał Boni a Ramón Jáuregui Atondo.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Florent Marcellesi, João Ferreira, Julie Ward, Nicola Caputo a Juan Fernando López Aguilar.

Vystúpili: Frans Timmermans, Maite Pagazaurtundúa, Alain Lamassoure, Mercedes Bresso a Barbara Spinelli.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.15 zápisnice zo dňa 12.2.2019, bod 9.16 zápisnice zo dňa 12.2.2019, bod 9.17 zápisnice zo dňa 12.2.2019 a bod 9.18 zápisnice zo dňa 12.2.2019.


17. Nariadenia a všeobecné podmienky upravujúce výkon funkcie ombudsmana (štatút európskeho ombudsmana) (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu, ktorým sa stanovujú pravidlá a všeobecné podmienky výkonu funkcie ombudsmana (štatút európskeho ombudsmana) a zrušuje rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom [2018/2080(INL)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

V rozprave vystúpil Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Margrete Auken (spravodajkyňa výboru PETI požiadaného o stanovisko), György Schöpflin v mene skupiny PPE, Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Maite Pagazaurtundúa v mene skupiny ALDE, Kostadinka Kuneva v mene skupiny GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras v mene skupiny Verts/ALE a Virginie Rozière.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpila Caterina Chinnici.

Vystúpili Frans Timmermans a Paulo Rangel (spravodajca).

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.19 zápisnice zo dňa 12.2.2019.


18. Právo na pokojný protest a primerané použitie sily (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Právo na pokojný protest a primerané použitie sily (2019/2569(RSP))

Karmenu Vella (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Renaud Muselier v mene skupiny PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann v mene skupiny S&D, Marek Jurek v mene skupiny ECR, Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Yannick Jadot v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Florian Philippot v mene skupiny EFDD, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Dobromir Sośnierz – nezaradený poslanec, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Younous Omarjee, Jordi Solé, Bernard Monot, Gerard Batten, Isabelle Thomas, Marie-Pierre Vieu, Csaba Molnár a Barbara Spinelli.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Julie Ward, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Emilian Pavel a Notis Marias.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.13 zápisnice zo dňa 14.2.2019.


19. Veľké dravce (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Veľké dravce (2018/3006(RSP))

Karmenu Vella (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Esther Herranz García v mene skupiny PPE, Eric Andrieu v mene skupiny S&D, Bas Belder v mene skupiny ECR, Ulrike Müller v mene skupiny ALDE, Maria Heubuch v mene skupiny Verts/ALE, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD a Annie Schreijer-Pierik.

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Paolo De Castro, Franc Bogovič a Herbert Dorfmann.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.


20. Stav diskusie o budúcnosti Európy (stručná prezentácia)

Správa o stave diskusie o budúcnosti Európy [2018/2094(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

Ramón Jáuregui Atondo uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Julie Ward, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Notis Marias, João Ferreira a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 8.16 zápisnice zo dňa 13.2.2019.


21. Komplexná európska priemyselná politika v oblasti umelej inteligencie a robotiky (stručná prezentácia)

Správa o komplexnej európskej priemyselnej politike v oblasti umelej inteligencie a robotiky [2018/2088(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Ashley Fox (A8-0019/2019)

Ashley Fox uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Algirdas Saudargas, Notis Marias, Caroline Nagtegaal a João Ferreira.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 9.20 zápisnice zo dňa 12.2.2019.


22. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Tomáš Zdechovský, Andrea Bocskor, Cristian Dan Preda, José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Giuseppe Ferrandino, John Howarth, Notis Marias, László Tőkés, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Alex Mayer, João Ferreira, Michaela Šojdrová, Răzvan Popa, Miroslavs Mitrofanovs, Rory Palmer, Gilles Lebreton, Andrejs Mamikins, Jordi Solé, Paloma López Bermejo, Matt Carthy a Dobromir Sośnierz.


23. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 634.303/OJMA).


24. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.16 h.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Bullock, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Gloanec Maurin, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod Jeppe, Kohlíček, Kölmel, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Adinolfi Isabella, Arena, Crowley, Händel, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Spyraki, Torres Martínez, Ulvskog

Posledná úprava: 2. júla 2019Právne oznámenie