Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2509(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0098/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0098/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/02/2019 - 9.14
CRE 12/02/2019 - 9.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0075

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

9.14. Στρατηγικές για την ένταξη των Ρομά (ψηφοφορία)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Στρατηγικές για την ένταξη των Ρομά (2019/2509(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 30 Ιανουαρίου 2019 (σημείο 27 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.1.2019).

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Lívia Járóka και Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Dietmar Köster και Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl και Fredrick Federley, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Σοφία Σακοράφα, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Κωνσταντίνα Κούνεβα και Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Romeo Franz, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Bart Staes, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Monika Vana και Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την ανάγκη, στην περίοδο μετά το 2020, για ένα ισχυρότερο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά και για την ενίσχυση του αγώνα κατά της αθιγγανοφοβίας (2019/2509(RSP)) (B8-0098/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0075)

Παρεμβάσεις

Η Anna Maria Corazza Bildt, για να προτείνει προφορική τροπολογία επί της παραγράφου 3. Η τροπολογία αυτή κρατείται.

Τελευταία ενημέρωση: 5 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου