Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0403(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0020/2019

Συζήτηση :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Ψηφοφορία :

PV 13/02/2019 - 8.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0092

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

20. Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης *** - Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα) - Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Σινγκαπούρης *** - Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα) - Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Σινγκαπούρης *** - Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα) (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: David Martin (A8-0053/2019)

Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης [2018/0093M(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: David Martin (A8-0048/2019)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης, αφετέρου [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: David Martin (A8-0054/2019)

Έκθεση που περιλαμβάνει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης, αφετέρου [2018/0095M(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: David Martin (A8-0049/2019)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης, αφετέρου [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

Έκθεση που περιλαμβάνει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος όσον αφορά το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης, αφετέρου [2018/0403M(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

Οι David Martin και Antonio López-Istúriz White παρουσιάζουν τις συστάσεις και τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Alessia Maria Mosca, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Anne-Marie Mineur, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, France Jamet, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Karoline Graswander-Hainz, Jan Zahradil, Marietje Schaake, Emmanuel Maurel, Yannick Jadot, William (The Earl of) Dartmouth, Oscar Lancini, David McAllister, Joachim Schuster, Bill Etheridge, Jacques Colombier, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jude Kirton-Darling, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Christofer Fjellner, Neena Gill, Jarosław Wałęsa και Francisco Assis.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Alojz Peterle, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski και Cristian-Silviu Buşoi.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Nicola Caputo και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και David Martin.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.2.2019, σημείο 8.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.2.2019, σημείο 8.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.2.2019, σημείο 8.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.2.2019, σημείο 8.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.2.2019 και σημείο 8.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.2.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 5 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου