Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2684(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000135/2018 (B8-0005/2019)

Συζήτηση :

PV 12/02/2019 - 21
CRE 12/02/2019 - 21

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

21. Εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000135/2018) που κατέθεσε ο João Pimenta Lopes, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, προς την Επιτροπή: Εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ (B8-0005/2019)

Ο João Pimenta Lopes αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Sirpa Pietikäinen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Angelika Mlinar, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vilija Blinkevičiūtė, Ruža Tomašić, Ernest Urtasun, Barbara Matera, Anna Hedh, Jordi Solé, Dubravka Šuica και Marijana Petir.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Michaela Šojdrová, Julie Ward, Marek Jurek και Eleonora Forenza.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   João Pimenta Lopes, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, σχετικά με την εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ (2018/2684(RSP)) (B8-0096/2019

—   Jadwiga Wiśniewska και Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τα φαινόμενα αντίδρασης στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ (2018/2684(RSP)) (B8-0099/2019).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 16.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.2.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 5 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου