Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2878(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000132/2018 (B8-0007/2019)

Συζήτηση :

PV 12/02/2019 - 23
CRE 12/02/2019 - 23

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

23. Τα δικαιώματα των μεσοφυλικών ατόμων (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000132/2018) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς το Συμβούλιο: Τα δικαιώματα των μεσοφυλικών ατόμων (B8-0007/2019)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000133/2018) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Τα δικαιώματα των μεσοφυλικών ατόμων (B8-0008/2019)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000006/2019) που κατέθεσαν οι Malin Björk εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tanja Fajon και Daniele Viotti, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Roberta Metsola και Sirpa Pietikäinen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE και Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς την Επιτροπή: Το μέλλον του καταλόγου δράσεων για τις λεσβίες, τους ομοφυλόφιλους, τους αμφιφυλόφιλους, τους διεμφυλικούς και τους μεσοφυλικούς (ΛΟΑΔΜ) (2019-2023) (B8-0014/2019)

Οι Claude Moraes, Anna Maria Corazza Bildt, Malin Björk, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld και Terry Reintke αναπτύσσουν τις ερωτήσεις.

Οι George Ciamba (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι José Inácio Faria, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Eleonora Forenza και Dobromir Sośnierz.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και George Ciamba.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.2.2019 και σημείο 10.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.2.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 5 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου