Показалец 
Протокол
PDF 326kWORD 87k
Вторник, 12 февруари 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия
1.Откриване на заседанието
 2.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 3.Внесени документи
 4.Механизъм за гражданска защита на Съюза ***I (разискване)
 5.Устойчива употреба на пестициди (разискване)
 6.Прилагане на Директивата за трансграничното здравно обслужване (разискване)
 7.Минимални изисквания за повторното използване на водата (разискване)
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Време за гласуване
  9.1.Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Кот д’Ивоар и ЕС (2018 – 2024 г.) *** (гласуване)
  9.2.Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Кот д’Ивоар и ЕС (2018 – 2024 г.)(резолюция) (гласуване)
  9.3.Искане за становище на Съда на ЕС относно съвместимостта с Договорите на предложеното споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Мароко (гласуване)
  9.4.Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Мароко *** (гласуване)
  9.5.Споразумение за предотвратяване на нерегулирания риболов в открито море в централната част на Северния ледовит океан *** (гласуване)
  9.6.Протокол към Споразумението за икономическо партньорство, политическа координация и сътрудничество между ЕС и Мексико (присъединяване на Хърватия) *** (гласуване)
  9.7.Програма на ЕС за борба с измамите ***I (гласуване)
  9.8.Многогодишен план за запасите — обект на риболов в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси ***I (гласуване)
  9.9.Механизъм за гражданска защита на Съюза ***I (гласуване)
  9.10.Минимални изисквания за повторното използване на водата ***I (гласуване)
  9.11.Одобряване и надзор на пазара на земеделски и горски превозни средства ***I (гласуване)
  9.12.Програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията и европейската статистика ***I (гласуване)
  9.13.Окончателна система на ДДС за данъчно облагане на търговията между държавите членки * (гласуване)
  9.14.Стратегии за интегриране на ромите (гласуване)
  9.15.Прилагане на разпоредбите на Договора относно гражданството на ЕС (гласуване)
  9.16.Прилагане на разпоредбите на Договора относно засиленото сътрудничество (гласуване)
  9.17.Прилагане на разпоредбите на Договора относно правомощията на Парламента за упражняване на политически контрол върху Комисията (гласуване)
  9.18.Прилагане на Хартата на основните права на Европейския съюз в институционалната рамка на ЕС (гласуване)
  9.19.Правила и общи условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на Европейския омбудсман) (гласуване)
  9.20.Всеобхватна европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката (гласуване)
  9.21.Устойчива употреба на пестициди (гласуване)
  9.22.Прилагане на Директивата за трансграничното здравно обслужване (гласуване)
 10.Обяснения на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Възобновяване на заседанието
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание
 14.Състав на комисиите
 15.Положението в Сирия (разискване)
 16.Доклад на Комисията от 2018 г. относно Босна и Херцеговина (разискване)
 17.Възобновяване на заседанието
 18.Дебат с председателя на Министерския съвет на Италианската република Джузепе Конте относно бъдещето на Европа (разискване)
 19.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 20.Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур *** - Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур (резолюция) - Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур *** - Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур (резолюция) - Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур *** - Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур (резолюция) (разискване)
 21.Отстъпление от правата на жените и равенството между половете в ЕС (разискване)
 22.Политически предизвикателства и стратегии за борба срещу раковите заболявания и свързаните с тях съпътстващи заболявания при жените (разискване)
 23.Правата на ЛГБТИ лица (разискване)
 24.Използването на канабис за медицински цели (разискване)
 25.Генно инженерство на човешки геном (разискване)
 26.Дневен ред на следващото заседание
 27.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.02 ч.


2. Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят съобщи за решението на компетентната комисия да започне междуинституционални преговори въз основа на следния доклад (съгласно член 69в, параграф 1 от Правилника за дейността):

—   комисия LIBE: предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на Съвместно действие 98/700/ПВР на Съвета, Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330(COD)). Докладчиик: Roberta Metsola (A8-0076/2019).

Съгласно член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността членове на ЕП или една или повече политически групи, достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма преди полунощ утре поставянето на гласуване на решението за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на крайния срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.


3. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на железопътната безопасност и свързаност във връзка с оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза (COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

2) от парламентарни комисии

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г., Директива 98/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за защита на потребителите в ЕС (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)) - IMCO - Докладчик: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно действието на Европейския съюз след присъединяването му към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)) - JURI - Докладчик: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията (преработен текст) (COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)) - LIBE - Докладчик: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

- ***I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 96/53/ЕО на Съвета по отношение на срока за прилагането на специалните правила относно максималната дължина на кабини с подобрени аеродинамични характеристики, енергийна ефективност и безопасност (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD)) - TRAN - Докладчик: Karima Delli (A8-0042/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Правосъдие“ (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)) - JURI - LIBE - Докладчик: Heidi Hautala - Докладчик: Josef Weidenholzer (A8-0068/2019)


4. Механизъм за гражданска защита на Съюза ***I (разискване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза [2017/0309(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Беше проведено първоначално разискване на 30 май 2018 г. (точка 22 от протокола от 30.5.2018 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане от компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 31 май 2018 г. (точка 7.6 от протокола от 31.5.2018 г.).

Elisabetta Gardini представи доклада.

Изказа се Željana Zovko (докладчик по становище на комисията DEVE).

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Изказаха се José Manuel Fernandes (докладчик по становището на комисията BUDG), Francesc Gambús, от името на групата PPE, Nikos Androulakis, от името на групата S&D, Arne Gericke, от името на групата ECR, Anneli Jäätteenmäki, от името на групата ALDE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Lukas Mandl, Carlos Zorrinho и João Ferreira.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Soledad Cabezón Ruiz, Notis Marias, Karin Kadenbach, Bronis Ropė и Nicola Caputo.

Изказаха се Christos Stylianides и Elisabetta Gardini.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.9 от протокола от 12.2.2019 г.


5. Устойчива употреба на пестициди (разискване)

Доклад относно прилагането на Директива 2009/128/ЕО за постигане на устойчива употреба на пестициди [2017/2284(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

Miriam Dalli (в качеството на заместник на докладчика) представи доклада.

Изказа се Sofia Ribeiro (докладчик по становището на комисията AGRI).

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Изказаха се Karl-Heinz Florenz, от името на групата PPE, Pavel Poc, от името на групата S&D, Jan Huitema, от името на групата ALDE, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Martin Häusling, от името на групата Verts/ALE, Mireille D'Ornano, от името на групата EFDD, Giancarlo Scottà, от името на групата ENF, Norbert Lins, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Molly Scott Cato, Eric Andrieu, Ulrike Müller, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, John Stuart Agnew, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Molly Scott Cato, Pilar Ayuso и Herbert Dorfmann.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo и Notis Marias.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Hilde Vautmans, João Ferreira, Georgios Epitideios, José Inácio Faria, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană и Franc Bogovič.

Изказаха се Vytenis Povilas Andriukaitis и Miriam Dalli.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.21 от протокола от 12.2.2019 г.


6. Прилагане на Директивата за трансграничното здравно обслужване (разискване)

Доклад относно прилагането на Директивата за трансграничното здравно обслужване [2018/2108(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Ivo Belet (A8-0046/2019)

Ivo Belet представи доклада.

Изказа се Maria Grapini (докладчик по становището на комисията IMCO).

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Изказаха се Cristian-Silviu Buşoi, от името на групата PPE, Tiemo Wölken, от името на групата S&D, Urszula Krupa, от името на групата ECR, Jasenko Selimovic, от името на групата ALDE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Tilly Metz, от името на групата Verts/ALE, Joëlle Mélin, от името на групата ENF, Alojz Peterle, Miriam Dalli, Notis Marias, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Arne Gericke и Peter Liese.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Krzysztof Hetman, Hilde Vautmans, Georgios Epitideios, Pascal Arimont и Seán Kelly.

Изказаха се Vytenis Povilas Andriukaitis и Ivo Belet.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.22 от протокола от 12.2.2019 г.


7. Минимални изисквания за повторното използване на водата (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно минималните изисквания за повторното използване на водата [2018/0169(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

Simona Bonafè представи доклада.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се Marijana Petir (докладчик по становище на комисията AGRI), Francesc Gambús, от името на групата PPE, Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, Jan Huitema, от името на групата ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, от името на групата GUE/NGL, Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE, Sylvie Goddyn, от името на групата EFDD, и Joëlle Mélin, от името на групата ENF, Peter Liese, Daciana Octavia Sârbu, Eleonora Evi, Oscar Lancini и Angélique Delahaye.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria и Seán Kelly.

Изказаха се Karmenu Vella, Inés Ayala Sender, за да зададе въпрос на Karmenu Vella, на който той отговори, и Simona Bonafè.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.10 от протокола от 12.2.2019 г.

(Заседанието беше прекъснато в 12.17 ч. в очакване на времето за гласуване.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

8. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.32 ч.


9. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, приложени към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на уебсайта на Парламента.


9.1. Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Кот д’Ивоар и ЕС (2018 – 2024 г.) *** (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кот д’Ивоар (2018 – 2024 г.) [2018/0267(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: João Ferreira (A8-0030/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0063)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.


9.2. Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Кот д’Ивоар и ЕС (2018 – 2024 г.)(резолюция) (гласуване)

Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кот д’Ивоар (2018 – 2024 г.) [2018/0267M(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: João Ferreira (A8-0034/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0064)


9.3. Искане за становище на Съда на ЕС относно съвместимостта с Договорите на предложеното споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Мароко (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено в съответствие с член 108, параграф 6 от Правилника за дейността от Linnéa Engström, Paloma López Bermejo, Marco Affronte, Yannick Jadot, Ian Hudghton, Ana Miranda, José Bové, Klaus Buchner, Maria Heubuch, Jakop Dalunde, Julia Reda, Ska Keller, Bodil Valero, Malin Björk, Soraya Post, Margrete Auken, Romeo Franz, Nils Torvalds, Renata Briano, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Jean Lambert, Keith Taylor, Max Andersson, Reinhard Bütikofer, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Joly, Jill Evans, Michèle Rivasi, Bas Eickhout, Miroslavs Mitrofanovs, Tilly Metz, Helga Trüpel, Florent Marcellesi, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bart Staes, Indrek Tarand, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Philippe Lamberts, Karima Delli, Alyn Smith, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Martin Häusling, Sven Giegold, Monika Vana, Terry Reintke, Michel Reimon, Ángela Vallina, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Martina Anderson, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Martina Michels, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Norbert Neuser, Tiemo Wölken, Birgit Sippel, Bernd Lange, Dietmar Köster, Babette Winter, Evelyne Gebhardt, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constanze Krehl, Jens Geier, Joachim Schuster, Jude Kirton-Darling, Marita Ulvskog, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Thomas Waitz и Michael Cramer, с искане за становище на Съда на Европейския съюз относно съвместимостта с Договорите на предложеното Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Кралство Мароко, протокола за прилагане към него и размяната на писма, придружаваща посоченото споразумение (2019/2565(RSP)) (B8-0100/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Отхвърля се

Изказвания

Florent Marcellesi, преди гласуването.


9.4. Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Мароко *** (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Кралство Мароко, протокола за прилагането му и размяната на писма, придружаваща споразумението [2018/0349(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Alain Cadec (A8-0027/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0065)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


9.5. Споразумение за предотвратяване на нерегулирания риболов в открито море в централната част на Северния ледовит океан *** (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за предотвратяване на нерегулирания риболов в открито море в централната част на Северния ледовит океан [2018/0239(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0066)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


9.6. Протокол към Споразумението за икономическо партньорство, политическа координация и сътрудничество между ЕС и Мексико (присъединяване на Хърватия) *** (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Третия допълнителен протокол към Споразумението за икономическо партньорство, политическо координиране и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Мексиканските съединени щати, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз [2017/0319(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0067)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.


9.7. Програма на ЕС за борба с измамите ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програмата на ЕС за борба с измамите [2018/0211(COD)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0068)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


9.8. Многогодишен план за запасите — обект на риболов в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 за създаване на многогодишен план за Балтийско море и за отмяна на регламенти (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007 и (ЕО) № 1300/2008 [2018/0074(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ и СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0069)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


9.9. Механизъм за гражданска защита на Съюза ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза [2017/0309(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ и СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0070)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


9.10. Минимални изисквания за повторното използване на водата ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно минималните изисквания за повторното използване на водата [2018/0169(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0071)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


9.11. Одобряване и надзор на пазара на земеделски и горски превозни средства ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 167/2013 относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства [2018/0142(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Nicola Danti (A8-0318/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0072)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


9.12. Програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията и европейската статистика ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, и европейската статистика и за отмяна на регламенти (ЕС) № 99/2013, (ЕС) № 1287/2013, (ЕС) № 254/2014, (ЕС) № 258/2014, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) 2017/826 [2018/0231(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Nicola Danti (A8-0052/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0073)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Nicola Danti, преди гласуването.


9.13. Окончателна система на ДДС за данъчно облагане на търговията между държавите членки * (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на въвеждането на подробни технически мерки за функционирането на окончателната система на ДДС за данъчно облагане на търговията между държавите членки [2018/0164(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0074)


9.14. Стратегии за интегриране на ромите (гласуване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Стратегии за интегриране на ромите (2019/2509(RSP))

Разискването се състоя на 30 януари 2019 г. (точка 27 от протокола от 30.1.2019 г.).

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Lívia Járóka и Roberta Metsola, от името на групата PPE, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Dietmar Köster и Ana Gomes, от името на групата S&D, Branislav Škripek, от името на групата ECR, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl и Fredrick Federley, от името на групата ALDE, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva и Kostas Chrysogonos, от името на групата GUE/NGL, Romeo Franz, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Bart Staes, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Monika Vana и Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, относно необходимостта от подобрена стратегическа рамка на ЕС за националните стратегии за приобщаване на ромите за периода след 2020 г. и за засилване на борбата срещу антиромските настроения (2019/2509(RSP)) (B8-0098/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0075)

Изказвания

Anna Maria Corazza Bildt, за да предложи устно изменение на параграф 3. Изменението е възприето.


9.15. Прилагане на разпоредбите на Договора относно гражданството на ЕС (гласуване)

Доклад относно прилагането на разпоредбите на Договора относно гражданството на ЕС [2018/2111(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Maite Pagazaurtundúa (A8-0041/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0076)


9.16. Прилагане на разпоредбите на Договора относно засиленото сътрудничество (гласуване)

Доклад относно прилагането на разпоредбите на Договора относно засиленото сътрудничество [2018/2112(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0077)

Изказвания

Alain Lamassoure, след гласуването, за да посочи, че приемането на този доклад съвпада с навършването на 27 години от неговата дейност в Парламента (Председателят се присъедини към спонтанния израз на почит, която асамблеята засвидетелства).


9.17. Прилагане на разпоредбите на Договора относно правомощията на Парламента за упражняване на политически контрол върху Комисията (гласуване)

Доклад относно прилагането на разпоредбите на Договора относно правомощията на Парламента за упражняване на политически контрол върху Комисията [2018/2113(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0078)


9.18. Прилагане на Хартата на основните права на Европейския съюз в институционалната рамка на ЕС (гласуване)

Доклад относно прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз в институционалната рамка на ЕС [2017/2089(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0079)


9.19. Правила и общи условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на Европейския омбудсман) (гласуване)

Доклад относно проект на регламент на Европейския парламент за установяване на правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на Европейския омбудсман) и за отмяна на Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом [2018/2080(INL)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0080)


9.20. Всеобхватна европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката (гласуване)

Доклад относно всеобхватна европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката [2018/2088(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Ashley Fox (A8-0019/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0081)


9.21. Устойчива употреба на пестициди (гласуване)

Доклад относно прилагането на Директива 2009/128/ЕО за постигане на устойчива употреба на пестициди [2017/2284(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0082)


9.22. Прилагане на Директивата за трансграничното здравно обслужване (гласуване)

Доклад относно прилагането на Директивата за трансграничното здравно обслужване [2018/2108(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Ivo Belet (A8-0046/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 22)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0083)


10. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Препоръка João Ferreira - A8-0030/2019
Clara Aguilera, Daniel Hannan и Seán Kelly

Доклад José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A8-0064/2019
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Andrejs Mamikins и Jiří Pospíšil

Доклад Alain Cadec - A8-0310/2018
Rupert Matthews, Clara Aguilera и Seán Kelly

Доклад Elisabetta Gardini - A8-0180/2018
Stefano Maullu, Notis Marias и José Inácio Faria

Доклад Simona Bonafè - A8-0044/2019
Igor Šoltes, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias и Момчил Неков

Стратегии за интегриране на ромите - B8-0098/2019
Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Ангел Джамбазки, Branislav Škripek, Dobromir Sośnierz и Stanislav Polčák

Доклад Maite Pagazaurtundúa - A8-0041/2019
Adam Szejnfeld и Francis Zammit Dimech

Доклад Alain Lamassoure - A8-0038/2019
Andrejs Mamikins

Доклад Barbara Spinelli - A8-0051/2019
Michaela Šojdrová и Andrejs Mamikins

Доклад Paulo Rangel - A8-0050/2019
Adam Szejnfeld

Доклад Ashley Fox - A8-0019/2019
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Seán Kelly и Dobromir Sośnierz

Доклад Jytte Guteland - A8-0045/2019
Xabier Benito Ziluaga, Rupert Matthews, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Момчил Неков и Stanislav Polčák

Доклад Ivo Belet - A8-0046/2019
Urszula Krupa, Jeroen Lenaers, Pirkko Ruohonen-Lerner и Момчил Неков.


11. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания).

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 14.35 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

12. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.00 ч.


13. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


14. Състав на комисиите

Председателят получи от групата S&D искане за следното назначение:

комисия IMCO: Lucy Anderson

Горепосоченото назначение се счита за утвърдено, ако не е оспорено преди одобряването на настоящия протокол.


15. Положението в Сирия (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Сирия (2019/2535(RSP))

Johannes Hahn (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Michel Reimon, от името на групата Verts/ALE, James Carver, от името на групата EFDD, Marie-Christine Arnautu, от името на групата ENF, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, László Tőkés, Elena Valenciano, Bas Belder, Hilde Vautmans, Miguel Urbán Crespo, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michaela Šojdrová, Barbara Lochbihler, Michał Marusik, Georgios Epitideios, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Francisco José Millán Mon, Enrique Guerrero Salom, Anders Primdahl Vistisen, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Neena Gill, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, György Hölvényi и Eugen Freund, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Julie Ward, Patricia Lalonde, Takis Hadjigeorgiou и Jean-Luc Schaffhauser.

Изказа се Johannes Hahn.

Разискването приключи.


16. Доклад на Комисията от 2018 г. относно Босна и Херцеговина (разискване)

Доклад относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Босна и Херцеговина [2018/2148(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

Cristian Dan Preda представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се George Ciamba (действащ председател на Съвета) и Johannes Hahn (член на Комисията).

Изказаха се Dubravka Šuica, от името на групата PPE, Knut Fleckenstein, от името на групата S&D, Bas Belder, от името на групата ECR, Jozo Radoš, от името на групата ALDE, Jaromír Kohlíček, от името на групата GUE/NGL, Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, Bill Etheridge, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Eduard Kukan, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jean-Luc Schaffhauser, Željana Zovko, Tanja Fajon, Marijana Petir и Josef Weidenholzer.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Jakovčić, Jiří Pospíšil, Sotirios Zarianopoulos, Jasenko Selimovic, Notis Marias и Ivana Maletić.

Изказаха се Johannes Hahn, George Ciamba и Cristian Dan Preda.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.13 от протокола от 13.2.2019 г.

(Заседанието беше прекъснато за няколко минути.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател


17. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 17.06 ч.


18. Дебат с председателя на Министерския съвет на Италианската република Джузепе Конте относно бъдещето на Европа (разискване)

Дебат с председателя на Министерския съвет на Италианската република Джузепе Конте относно бъдещето на Европа (2019/2533(RSP))

Председателят откри разискването с кратко изявление.

Изказа се Giuseppe Conte (председател на Министерския съвет на Италианската република).

Изказа се Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се Manfred Weber, от името на групата PPE, Udo Bullmann, от името на групата S&D, Raffaele Fitto, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Eleonora Forenza, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Laura Agea, от името на групата EFDD, Mara Bizzotto, от името на групата ENF, и Steven Woolfe, независим член на ЕП.

Изказа се Giuseppe Conte.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lara Comi, Sylvie Guillaume, Bernd Lucke, Ana Miranda, Mario Borghezio, Udo Voigt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Renaud Muselier, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Barbara Spinelli, Massimiliano Salini, Daniele Viotti, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Herbert Dorfmann, Marc Tarabella, Salvatore Cicu, Mercedes Bresso, Anna Maria Corazza Bildt и Igor Šoltes.

Изказа се Giuseppe Conte.

Разискването приключи.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател


19. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Председателят припомни, че препоръките на комисиите INTA и ECON да не се повдигат възражения спрямо делегираните актове бяха обявени в пленарна зала в понеделник, 11 февруари 2019 г. (точка 5 от протокола от 11.2.2019 г).

Срещу тези препоръки не е било повдигнато никакво възражение в рамките на срока от 24 часа, определен в член 105, параграф 6 от Правилника за дейността.

Във връзка с това тези препоръки се считат за приети и ще бъдат публикувани в протокола от заседанието утре, сряда, 13 февруари 2019 г.


20. Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур *** - Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур (резолюция) - Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур *** - Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур (резолюция) - Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур *** - Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур (резолюция) (разискване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Сингапур [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: David Martin (A8-0053/2019)

Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Сингапур [2018/0093M(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: David Martin (A8-0048/2019)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: David Martin (A8-0054/2019)

Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, друга страна [2018/0095M(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: David Martin (A8-0049/2019)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна [2018/0403M(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

David Martin и Antonio López-Istúriz White представиха своите препоръки и докладите.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се Seán Kelly, от името на групата PPE, Alessia Maria Mosca, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE, Anne-Marie Mineur, от името на групата GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Tiziana Beghin, от името на групата EFDD, France Jamet, от името на групата ENF, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Karoline Graswander-Hainz, Jan Zahradil, Marietje Schaake, Emmanuel Maurel, Yannick Jadot, William (The Earl of) Dartmouth, Oscar Lancini, David McAllister, Joachim Schuster, Bill Etheridge, Jacques Colombier, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jude Kirton-Darling, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Christofer Fjellner, Neena Gill, Jarosław Wałęsa и Francisco Assis.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

Изказаха се Alojz Peterle, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski и Cristian-Silviu Buşoi.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Nicola Caputo и Notis Marias.

Изказаха се Cecilia Malmström и David Martin.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.6 от протокола от 13.2.2019 г, точка 8.7 от протокола от 13.2.2019 г, точка 8.8 от протокола от 13.2.2019 г, точка 8.9 от протокола от 13.2.2019 г, точка 8.10 от протокола от 13.2.2019 г и точка 8.11 от протокола от 13.2.2019 г.


21. Отстъпление от правата на жените и равенството между половете в ЕС (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000135/2018) зададен от João Pimenta Lopes, от името на комисията FEMM, към Комисията: Враждебни реакции срещу правата на жените и равенството между половете в ЕС (B8-0005/2019)

João Pimenta Lopes разви въпроса.

Věra Jourová (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се Sirpa Pietikäinen, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Angelika Mlinar, от името на групата ALDE, Malin Björk, от името на групата GUE/NGL, Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vilija Blinkevičiūtė, Ruža Tomašić, Ernest Urtasun, Barbara Matera, Anna Hedh, Jordi Solé, Dubravka Šuica и Marijana Petir.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Julie Ward, Marek Jurek и Eleonora Forenza.

Изказа се Věra Jourová.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   João Pimenta Lopes, от името на комисията FEMM, относно враждебните реакции срещу правата на жените и равенството между половете в ЕС (2018/2684(RSP)) (B8-0096/2019);

—   Jadwiga Wiśniewska и Arne Gericke, от името на групата ECR, относно враждебни реакции срещу правата на жените и равенството между половете в ЕС (2018/2684(RSP)) (B8-0099/2019).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 16.9 от протокола от 13.2.2019 г.


22. Политически предизвикателства и стратегии за борба срещу раковите заболявания и свързаните с тях съпътстващи заболявания при жените (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000134/2018) зададен от Daniela Aiuto, от името на комисията FEMM, към Комисията: Политически предизвикателства и стратегии срещу раковите заболявания и свързаните с тях съпътстващи заболявания при жените (B8-0006/2019)

Daniela Aiuto разви въпроса.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се Marijana Petir, от името на групата PPE, Biljana Borzan, от името на групата S&D, Jana Žitňanská, от името на групата ECR, Lieve Wierinck, от името на групата ALDE, Ángela Vallina, от името на групата GUE/NGL, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová и Francis Zammit Dimech.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Anna Záborská, Julie Ward, Notis Marias, Ana Miranda, Stanislav Polčák, Soledad Cabezón Ruiz и Dubravka Šuica.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Daniela Aiuto, от името на комисията FEMM, относно политическите предизвикателства и стратегии срещу раковите заболявания и свързаните с тях съпътстващи заболявания при жените (2018/2782(RSP)) (B8-0097/2019).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 16.10 от протокола от 13.2.2019 г.


23. Правата на ЛГБТИ лица (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000132/2018), зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Съвета: Правата на интерсексуалните лица (B8-0007/2019)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000133/2018), зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Комисията: Правата на интерсексуалните лица (B8-0008/2019)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000006/2019), зададен от Malin Björk от името на групата GUE/NGL, Tanja Fajon и Daniele Viotti, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Roberta Metsola и Sirpa Pietikäinen, от името на групата PPE и Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, към Комисията: Бъдещето на списъка на дейностите за лицата ЛГБТИ (2019-2023 г.) (B8-0014/2019)

Claude Moraes, Anna Maria Corazza Bildt, Malin Björk, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld и Terry Reintke развиха въпросите.

George Ciamba (действащ председател на Съвета) и Věra Jourová (член на Комисията) отговориха на въпросите.

Изказаха се José Inácio Faria, от името на групата PPE, Julie Ward, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, и Juan Fernando López Aguilar.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Eleonora Forenza и Dobromir Sośnierz.

Изказаха се Věra Jourová и George Ciamba.

Предложенията за резолюция, които се внасят съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени допълнително.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.14 от протокола от 14.2.2019 г и точка 10.15 от протокола от 14.2.2019 г.


24. Използването на канабис за медицински цели (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000122/2018) зададен от Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling и Piernicola Pedicini, от името на комисията ENVI, към Комисията: Използването на канабис за медицински цели (B8-0001/2019)

Dubravka Šuica разви въпроса.

Věra Jourová (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се Peter Liese, от името на групата PPE, Guillaume Balas, от името на групата S&D, Urszula Krupa, от името на групата ECR, и Luke Ming Flanagan, от името на групата GUE/NGL.

Изказа се Věra Jourová.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling и Piernicola Pedicini, от името на комисията ENVI, относно използването на канабис за медицински цели (2018/2775(RSP)) (B8-0071/2019).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 16.11 от протокола от 13.2.2019 г.


25. Генно инженерство на човешки геном (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000012/2019) зададен от Miroslav Mikolášik и Peter Liese, от името на групата PPE, към Съвета: Модифициране на генома на човешки ембрион (2019/2568(RSP)) (B8-0011/2019)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000013/2019) зададен от Miroslav Mikolášik и Peter Liese, от името на групата PPE, към Комисията: Модифициране на генома на човешки ембрион (2019/2568(RSP)) (B8-0012/2019)

Miroslav Mikolášik разви въпросите.

George Ciamba (действащ председател на Съвета) и Věra Jourová (член на Комисията) отговориха на въпросите.

Изказаха се Peter Liese, от името на групата PPE, Guillaume Balas, от името на групата S&D, Stanislav Polčák, Soledad Cabezón Ruiz, Marijana Petir и Luigi Morgano.

Изказаха се Věra Jourová и George Ciamba.

Разискването приключи.


26. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 634.303/OJME).


27. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 0.01 ч ч.

Klaus Welle

Dimitrios Papadimoulis

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Станишев, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler, Winkler, Винтер, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Adinolfi Isabella, Arena, Crowley, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Spyraki, Torres Martínez, Ulvskog

Последно осъвременяване: 5 август 2019 г.Правна информация