Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 325kWORD 90k
Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 3.Κατάθεση εγγράφων
 4.Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης ***I (συζήτηση)
 5.Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (συζήτηση)
 6.Εφαρμογή της οδηγίας για τη διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (συζήτηση)
 7.Ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων (συζήτηση)
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  9.1.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024) *** (ψηφοφορία)
  9.2.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024) (ψήφισμα) (ψηφοφορία)
  9.3.Αίτηση για έκδοση γνώμης του Δικαστηρίου όσον αφορά τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της προταθείσας συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας ΕΕ-Μαρόκου (ψηφοφορία)
  9.4.Συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου *** (ψηφοφορία)
  9.5.Συμφωνία για την αποτροπή της άναρχης αλιείας ανοικτής θάλασσας στον κεντρικό Αρκτικό Ωκεανό *** (ψηφοφορία)
  9.6.Πρωτόκολλο στη συμφωνία για την οικονομική εταιρική σχέση, τον πολιτικό συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεξικού (προσχώρηση της Κροατίας) *** (ψηφοφορία)
  9.7.Πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης ***I (ψηφοφορία)
  9.8.Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα ιχθύων στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων ***I (ψηφοφορία)
  9.9.Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης ***I (ψηφοφορία)
  9.10.Ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων ***I (ψηφοφορία)
  9.11.Έγκριση και εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων ***I (ψηφοφορία)
  9.12.Θέσπιση προγράμματος για την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων, και τις ευρωπαϊκές στατιστικές ***I (ψηφοφορία)
  9.13.ΦΠΑ: Οριστικό σύστημα για τη φορολόγηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών * (ψηφοφορία)
  9.14.Στρατηγικές για την ένταξη των Ρομά (ψηφοφορία)
  9.15.Εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν την ιθαγένεια της ΕΕ (ψηφοφορία)
  9.16.Εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία (ψηφοφορία)
  9.17.Εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών που αφορούν την εξουσία του Κοινοβουλίου να ασκεί πολιτικό έλεγχο στην Επιτροπή (ψηφοφορία)
  9.18.Εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ (ψηφοφορία)
  9.19.Καθεστώς και γενικοί όροι άσκησης των καθηκόντων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή) (ψηφοφορία)
  9.20.Μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική για την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική (ψηφοφορία)
  9.21.Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (ψηφοφορία)
  9.22.Εφαρμογή της οδηγίας για τη διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Επανάληψη της συνεδρίασης
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 14.Σύνθεση των επιτροπών
 15.Η κατάσταση στη Συρία (συζήτηση)
 16.Έκθεση του 2018 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (συζήτηση)
 17.Επανάληψη της συνεδρίασης
 18.Συζήτηση με τον πρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου της Ιταλικής Δημοκρατίας, Giuseppe Conte, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 19.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 20.Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης *** - Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα) - Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Σινγκαπούρης *** - Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα) - Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Σινγκαπούρης *** - Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα) (συζήτηση)
 21.Εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ (συζήτηση)
 22.Πολιτικές προκλήσεις και στρατηγικές για την καταπολέμηση των καρκίνων των γυναικών και την αντιμετώπιση των συννοσηροτήτων (συζήτηση)
 23.Τα δικαιώματα των μεσοφυλικών ατόμων (συζήτηση)
 24.Χρήση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς (συζήτηση)
 25.Γονιδιωματική τροποποίηση ανθρώπινων γεννητικών κυττάρων (συζήτηση)
 26.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 27.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.02.


2. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος Ανακοινώνει την απόφαση της αρμόδιας επιτροπής για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων βάσει της ακόλουθης έκθεσης (σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 1 του Κανονισμού):

—   επιτροπή LIBE: πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την κατάργηση της κοινής δράσης 98/700/ΔΕΥ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330(COD)). Εισηγήτρια: Roberta Metsola (A8-0076/2019).

Σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού, ένας αριθμός βουλευτών ή μια ή περισσότερες πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο μπορούν να ζητήσουν γραπτώς, πριν από τις 12 τα μεσάνυχτα αύριο, να τεθεί σε ψηφοφορία η απόφαση για την έναρξη διαπραγματεύσεων.

Οι διαπραγματεύσεις μπορεί να ξεκινήσουν ανά πάσα στιγμή αφού εκπνεύσει η προθεσμία αυτή, εάν δεν έχει διατυπωθεί αίτημα για ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο σχετικά με την απόφαση για έναρξη διαπραγματεύσεων.


3. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες πτυχές ασφάλειας των σιδηροδρόμων και της συνδεσιμότητας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση (COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, της οδηγίας 98/6/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της οδηγίας 2005/29/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγητής: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ενέργειες της Ένωσης μετά την προσχώρησή της στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης (αναδιατύπωση) (COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την προθεσμία έναρξης εφαρμογής των ειδικών κανόνων για το μέγιστο μήκος των θαλάμων οδήγησης, το οποίο προσφέρει βελτιωμένες αεροδυναμικές επιδόσεις, ενεργειακή απόδοση και επιδόσεις ασφάλειας (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγήτρια: Karima Delli (A8-0042/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δικαιοσύνη» (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)) - επιτροπή JURI - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Heidi Hautala - Εισηγητής: Josef Weidenholzer (A8-0068/2019)


4. Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης [2017/0309(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Μια αρχική συζήτηση πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου 2018 (σημείο 22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.5.2018).
Το θέμα αναπέμφθηκε στη αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού, στις 31 Μαΐου 2018 (σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 31.5.2018).

Η Elisabetta Gardini παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Željana Zovko (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE).

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι José Manuel Fernandes (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Francesc Gambús, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Νίκος Ανδρουλάκης, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Lukas Mandl, Carlos Zorrinho και João Ferreira.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Soledad Cabezón Ruiz, Νότης Μαριάς, Karin Kadenbach, Bronis Ropė και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Χρήστος Στυλιανίδης και Elisabetta Gardini.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.2.2019.


5. Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/128/ΕΚ σχετικά με την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων [2017/2284(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

Η Miriam Dalli (αναπληρώτρια εισηγήτρια) παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Sofia Ribeiro (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI).

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Karl-Heinz Florenz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pavel Poc, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jan Huitema, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Giancarlo Scottà, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Norbert Lins, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Molly Scott Cato, Eric Andrieu, Ulrike Müller, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, John Stuart Agnew, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Molly Scott Cato, Pilar Ayuso και Herbert Dorfmann.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Nicola Caputo και Νότης Μαριάς.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Hilde Vautmans, João Ferreira, Γεώργιος Επιτήδειος, José Inácio Faria, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană και Franc Bogovič.

Παρεμβαίνουν οι Vytenis Povilas Andriukaitis και Miriam Dalli.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.2.2019.


6. Εφαρμογή της οδηγίας για τη διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τη διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη [2018/2108(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Ivo Belet (A8-0046/2019)

Ο Ivo Belet παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Maria Grapini (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO).

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Cristian-Silviu Buşoi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tiemo Wölken, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jasenko Selimovic, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tilly Metz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Alojz Peterle, Miriam Dalli, Νότης Μαριάς, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Arne Gericke και Peter Liese.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι José Inácio Faria, Krzysztof Hetman, Hilde Vautmans, Γεώργιος Επιτήδειος, Pascal Arimont και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν οι Vytenis Povilas Andriukaitis και Ivo Belet.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.2.2019.


7. Ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων [2018/0169(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

Η Simona Bonafè παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Marijana Petir (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Francesc Gambús, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jan Huitema, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Sylvie Goddyn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Peter Liese, Daciana Octavia Sârbu, Eleonora Evi, Oscar Lancini και Angélique Delahaye.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι José Inácio Faria και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν οι Karmenu Vella, Inés Ayala Sender, για να θέσει ερώτηση στον Karmenu Vella, ο οποίος της απαντά, και Simona Bonafè.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.2.2019.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.17 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

8. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.32.


9. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


9.1. Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024) *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024) [2018/0267(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: João Ferreira (A8-0030/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0063)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου.


9.2. Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024) (ψήφισμα) (ψηφοφορία)

Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του Πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024) [2018/0267M(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: João Ferreira (A8-0034/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0064)


9.3. Αίτηση για έκδοση γνώμης του Δικαστηρίου όσον αφορά τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της προταθείσας συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας ΕΕ-Μαρόκου (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσαν σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 6 του Κανονισμού οι Linnéa Engström, Paloma López Bermejo, Marco Affronte, Yannick Jadot, Ian Hudghton, Ana Miranda, José Bové, Klaus Buchner, Maria Heubuch, Jakop Dalunde, Julia Reda, Ska Keller, Bodil Valero, Malin Björk, Soraya Post, Margrete Auken, Romeo Franz, Nils Torvalds, Renata Briano, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Jean Lambert, Keith Taylor, Max Andersson, Reinhard Bütikofer, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Joly, Jill Evans, Michèle Rivasi, Bas Eickhout, Miroslavs Mitrofanovs, Tilly Metz, Helga Trüpel, Florent Marcellesi, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bart Staes, Indrek Tarand, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Philippe Lamberts, Karima Delli, Alyn Smith, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Martin Häusling, Sven Giegold, Monika Vana, Terry Reintke, Michel Reimon, Ángela Vallina, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Martina Anderson, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Σοφία Σακοράφα, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Marisa Matias, Martina Michels, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Νεοκλής Συλικιώτης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Eleonora Forenza, Norbert Neuser, Tiemo Wölken, Birgit Sippel, Bernd Lange, Dietmar Köster, Babette Winter, Evelyne Gebhardt, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constanze Krehl, Jens Geier, Joachim Schuster, Jude Kirton-Darling, Marita Ulvskog, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Thomas Waitz και Michael Cramer, με το οποίο ζητείται η γνώμη του Δικαστηρίου για τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της προτεινόμενης συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, του πρωτοκόλλου εφαρμογής της, καθώς και της ανταλλαγής επιστολών που συνοδεύουν την εν λόγω συμφωνία (2019/2565(RSP)) (B8-0100/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Απορρίπτεται

Παρεμβάσεις

Ο Florent Marcellesi, πριν από την ψηφοφορία.


9.4. Συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, του πρωτοκόλλου εφαρμογής της, καθώς και της ανταλλαγής επιστολών που συνοδεύουν τη συμφωνία [2018/0349(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Alain Cadec (A8-0027/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0065)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


9.5. Συμφωνία για την αποτροπή της άναρχης αλιείας ανοικτής θάλασσας στον κεντρικό Αρκτικό Ωκεανό *** (ψηφοφορία)

Σύσταση για το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας για την αποτροπή της άναρχης αλιείας ανοικτής θάλασσας στον κεντρικό Αρκτικό Ωκεανό [2018/0239(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0066)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


9.6. Πρωτόκολλο στη συμφωνία για την οικονομική εταιρική σχέση, τον πολιτικό συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεξικού (προσχώρηση της Κροατίας) *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του τρίτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη συμφωνία για την οικονομική εταιρική σχέση, τον πολιτικό συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση [2017/0319(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Inma Rodríguez-Piñero (A8-0066/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 6)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0067)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου.


9.7. Πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης [2018/0211(COD)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0068)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


9.8. Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα ιχθύων στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα ιχθύων στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τη Βαλτική Θάλασσα και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1300/2008 [2018/0074(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 8)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ και ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0069)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


9.9. Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης [2017/0309(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 9)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ και ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0070)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


9.10. Ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων [2018/0169(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0071)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


9.11. Έγκριση και εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων [2018/0142(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Nicola Danti (A8-0318/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 11)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0072)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


9.12. Θέσπιση προγράμματος για την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων, και τις ευρωπαϊκές στατιστικές ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος για την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων, και τις ευρωπαϊκές στατιστικές και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 99/2013, (ΕΕ) αριθ. 1287/2013, (ΕΕ) αριθ. 254/2014, (ΕΕ) αριθ. 258/2014, (EΕ) αριθ. 652/2014 και (EΕ) 2017/826 [2018/0231(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Nicola Danti (A8-0052/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0073)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Παρεμβάσεις

Ο Nicola Danti, πριν από την ψηφοφορία.


9.13. ΦΠΑ: Οριστικό σύστημα για τη φορολόγηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά την εισαγωγή των αναλυτικών τεχνικών μέτρων για τη λειτουργία του οριστικού συστήματος ΦΠΑ για τη φορολόγηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών [2018/0164(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0074)


9.14. Στρατηγικές για την ένταξη των Ρομά (ψηφοφορία)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Στρατηγικές για την ένταξη των Ρομά (2019/2509(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 30 Ιανουαρίου 2019 (σημείο 27 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.1.2019).

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Lívia Járóka και Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Dietmar Köster και Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl και Fredrick Federley, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Σοφία Σακοράφα, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Κωνσταντίνα Κούνεβα και Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Romeo Franz, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Bart Staes, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Monika Vana και Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την ανάγκη, στην περίοδο μετά το 2020, για ένα ισχυρότερο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά και για την ενίσχυση του αγώνα κατά της αθιγγανοφοβίας (2019/2509(RSP)) (B8-0098/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0075)

Παρεμβάσεις

Η Anna Maria Corazza Bildt, για να προτείνει προφορική τροπολογία επί της παραγράφου 3. Η τροπολογία αυτή κρατείται.


9.15. Εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν την ιθαγένεια της ΕΕ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν την ιθαγένεια της ΕΕ [2018/2111(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Maite Pagazaurtundúa (A8-0041/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0076)


9.16. Εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία (ψηφοφορία)

Έκθεση για την εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία [2018/2112(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. : Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0077)

Παρεμβάσεις

Ο Alain Lamassoure, μετά την ψηφοφορία για να επισημάνει ότι η έγκριση αυτής της έκθεσης σηματοδοτεί τα 27 χρόνια θητείας του στο Κοινοβούλιο (η Πρόεδρος συμμετέχει με τη σειρά της στον φόρο τιμής που αυθορμήτως αποτίει το Σώμα στον ομιλητή).


9.17. Εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών που αφορούν την εξουσία του Κοινοβουλίου να ασκεί πολιτικό έλεγχο στην Επιτροπή (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών που αφορούν την εξουσία του Κοινοβουλίου να ασκεί πολιτικό έλεγχο στην Επιτροπή [2018/2113(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0078)


9.18. Εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ [2017/2089(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0079)


9.19. Καθεστώς και γενικοί όροι άσκησης των καθηκόντων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη θέσπιση του καθεστώτος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και των γενικών όρων άσκησης των καθηκόντων του (καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή) και για την κατάργηση της απόφασης 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ [2018/2080(INL)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0080)


9.20. Μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική για την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική για την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική [2018/2088(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Ashley Fox (A8-0019/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 20)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0081)


9.21. Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/128/ΕΚ σχετικά με την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων [2017/2284(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 21)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0082)


9.22. Εφαρμογή της οδηγίας για τη διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τη διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη [2018/2108(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Ivo Belet (A8-0046/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 22)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0083)


10. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Σύσταση João Ferreira - A8-0030/2019
Clara Aguilera, Daniel Hannan και Seán Kelly

Έκθεση José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A8-0064/2019
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Νότης Μαριάς, Andrejs Mamikins και Jiří Pospíšil

Έκθεση Alain Cadec - A8-0310/2018
Rupert Matthews, Clara Aguilera και Seán Kelly

Έκθεση Elisabetta Gardini - A8-0180/2018
Stefano Maullu, Νότης Μαριάς και José Inácio Faria

Έκθεση Simona Bonafè - A8-0044/2019
Igor Šoltes, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Νότης Μαριάς και Momchil Nekov

Στρατηγικές για την ένταξη των Ρομά - B8-0098/2019
Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Dobromir Sośnierz και Stanislav Polčák

Έκθεση Maite Pagazaurtundúa - A8-0041/2019
Adam Szejnfeld και Francis Zammit Dimech

Έκθεση Alain Lamassoure - A8-0038/2019
Andrejs Mamikins

Έκθεση Barbara Spinelli - A8-0051/2019
Michaela Šojdrová και Andrejs Mamikins

Έκθεση Paulo Rangel - A8-0050/2019
Adam Szejnfeld

Έκθεση Ashley Fox - A8-0019/2019
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Seán Kelly και Dobromir Sośnierz

Έκθεση Jytte Guteland - A8-0045/2019
Xabier Benito Ziluaga, Rupert Matthews, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Momchil Nekov και Stanislav Polčák

Έκθεση Ivo Belet - A8-0046/2019
Urszula Krupa, Jeroen Lenaers, Pirkko Ruohonen-Lerner και Momchil Nekov.


11. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση).

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.35.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Evelyne GEBHARDT
Αντιπρόεδρος

12. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.00.


13. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


14. Σύνθεση των επιτροπών

Η Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα S&D το ακόλουθο αίτημα διορισμού:

επιτροπή IMCO: Lucy Anderson

Ο διορισμός αυτός θα θεωρηθεί επικυρωθείς εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


15. Η κατάσταση στη Συρία (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στη Συρία (2019/2535(RSP))

Ο Johannes Hahn (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Michel Reimon, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, James Carver, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marie-Christine Arnautu, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, László Tőkés, Elena Valenciano, Bas Belder, Hilde Vautmans, Miguel Urbán Crespo, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Michaela Šojdrová, Barbara Lochbihler, Michał Marusik, Γεώργιος Επιτήδειος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Francisco José Millán Mon, Enrique Guerrero Salom, Anders Primdahl Vistisen, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Neena Gill, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, György Hölvényi και Eugen Freund, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Marijana Petir, Julie Ward, Patricia Lalonde, Τάκης Χατζηγεωργίου και Jean-Luc Schaffhauser.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn.

Η συζήτηση περατώνεται.


16. Έκθεση του 2018 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη [2018/2148(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

Ο Cristian Dan Preda παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι George Ciamba (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Dubravka Šuica, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jozo Radoš, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jaromír Kohlíček, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bill Etheridge, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Eduard Kukan, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jean-Luc Schaffhauser, Željana Zovko, Tanja Fajon, Marijana Petir και Josef Weidenholzer.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Jakovčić, Jiří Pospíšil, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Jasenko Selimovic, Νότης Μαριάς και Ivana Maletić.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn, George Ciamba και Cristian Dan Preda.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.2.2019.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος


17. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 17.06.


18. Συζήτηση με τον πρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου της Ιταλικής Δημοκρατίας, Giuseppe Conte, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

Συζήτηση με τον πρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου της Ιταλικής Δημοκρατίας, Giuseppe Conte, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (2019/2533(RSP))

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη δήλωση εν είδει εισαγωγής στη συζήτηση.

Παρεμβαίνει ο Giuseppe Conte (πρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου της Ιταλικής Δημοκρατίας).

Παρεμβαίνει ο Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Udo Bullmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eleonora Forenza, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Steven Woolfe, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνει ο Giuseppe Conte.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Lara Comi, Sylvie Guillaume, Bernd Lucke, Ana Miranda, Mario Borghezio, Udo Voigt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Renaud Muselier, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Barbara Spinelli, Massimiliano Salini, Daniele Viotti, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Herbert Dorfmann, Marc Tarabella, Salvatore Cicu, Mercedes Bresso, Anna Maria Corazza Bildt και Igor Šoltes.

Παρεμβαίνει ο Giuseppe Conte.

Η συζήτηση περατώνεται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος


19. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι οι συστάσεις των επιτροπών INTA και ECON περί μη εναντίωσης στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις ανακοινώθηκαν στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Δευτέρας 11 Φεβρουαρίου 2019 (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.2.2019).

Δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις επί των συστάσεων εντός της προθεσμίας των 24 ωρών που ορίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού.

Κατά συνέπεια, οι συστάσεις αυτές λογίζονται ως εγκριθείσες και θα δημοσιευθούν στα κείμενα που εγκρίθηκαν στη συνεδρίαση της Τετάρτης 13 Φεβρουαρίου 2019.


20. Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης *** - Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα) - Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Σινγκαπούρης *** - Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα) - Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Σινγκαπούρης *** - Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα) (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: David Martin (A8-0053/2019)

Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης [2018/0093M(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: David Martin (A8-0048/2019)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης, αφετέρου [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: David Martin (A8-0054/2019)

Έκθεση που περιλαμβάνει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης, αφετέρου [2018/0095M(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: David Martin (A8-0049/2019)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης, αφετέρου [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

Έκθεση που περιλαμβάνει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος όσον αφορά το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης, αφετέρου [2018/0403M(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

Οι David Martin και Antonio López-Istúriz White παρουσιάζουν τις συστάσεις και τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Alessia Maria Mosca, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Anne-Marie Mineur, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, France Jamet, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Karoline Graswander-Hainz, Jan Zahradil, Marietje Schaake, Emmanuel Maurel, Yannick Jadot, William (The Earl of) Dartmouth, Oscar Lancini, David McAllister, Joachim Schuster, Bill Etheridge, Jacques Colombier, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jude Kirton-Darling, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Christofer Fjellner, Neena Gill, Jarosław Wałęsa και Francisco Assis.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Alojz Peterle, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski και Cristian-Silviu Buşoi.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Nicola Caputo και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και David Martin.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.2.2019, σημείο 8.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.2.2019, σημείο 8.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.2.2019, σημείο 8.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.2.2019, σημείο 8.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.2.2019 και σημείο 8.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.2.2019.


21. Εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000135/2018) που κατέθεσε ο João Pimenta Lopes, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, προς την Επιτροπή: Εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ (B8-0005/2019)

Ο João Pimenta Lopes αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Sirpa Pietikäinen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Angelika Mlinar, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vilija Blinkevičiūtė, Ruža Tomašić, Ernest Urtasun, Barbara Matera, Anna Hedh, Jordi Solé, Dubravka Šuica και Marijana Petir.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Michaela Šojdrová, Julie Ward, Marek Jurek και Eleonora Forenza.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   João Pimenta Lopes, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, σχετικά με την εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ (2018/2684(RSP)) (B8-0096/2019

—   Jadwiga Wiśniewska και Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τα φαινόμενα αντίδρασης στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ (2018/2684(RSP)) (B8-0099/2019).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 16.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.2.2019.


22. Πολιτικές προκλήσεις και στρατηγικές για την καταπολέμηση των καρκίνων των γυναικών και την αντιμετώπιση των συννοσηροτήτων (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000134/2018) που κατέθεσε η Daniela Aiuto, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, προς την Επιτροπή: Πολιτικές προκλήσεις και στρατηγικές για την καταπολέμηση των καρκίνων των γυναικών και των συναφών παρεπόμενων ασθενειών (B8-0006/2019)

Η Daniela Aiuto αναπτύσσει την ερώτηση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Marijana Petir, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Biljana Borzan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Lieve Wierinck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ángela Vallina, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová και Francis Zammit Dimech.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Anna Záborská, Julie Ward, Νότης Μαριάς, Ana Miranda, Stanislav Polčák, Soledad Cabezón Ruiz και Dubravka Šuica

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Daniela Aiuto, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, σχετικά με τις πολιτικές προκλήσεις και στρατηγικές για την καταπολέμηση των καρκίνων των γυναικών και την αντιμετώπιση των συννοσηροτήτων (2018/2782(RSP)) (B8-0097/2019).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 16.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.2.2019.


23. Τα δικαιώματα των μεσοφυλικών ατόμων (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000132/2018) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς το Συμβούλιο: Τα δικαιώματα των μεσοφυλικών ατόμων (B8-0007/2019)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000133/2018) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Τα δικαιώματα των μεσοφυλικών ατόμων (B8-0008/2019)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000006/2019) που κατέθεσαν οι Malin Björk εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tanja Fajon και Daniele Viotti, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Roberta Metsola και Sirpa Pietikäinen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE και Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς την Επιτροπή: Το μέλλον του καταλόγου δράσεων για τις λεσβίες, τους ομοφυλόφιλους, τους αμφιφυλόφιλους, τους διεμφυλικούς και τους μεσοφυλικούς (ΛΟΑΔΜ) (2019-2023) (B8-0014/2019)

Οι Claude Moraes, Anna Maria Corazza Bildt, Malin Björk, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld και Terry Reintke αναπτύσσουν τις ερωτήσεις.

Οι George Ciamba (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι José Inácio Faria, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Eleonora Forenza και Dobromir Sośnierz.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και George Ciamba.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.2.2019 και σημείο 10.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.2.2019.


24. Χρήση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000122/2018) που κατέθεσαν οι Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling και Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Χρήση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς (B8-0001/2019)

Η Dubravka Šuica αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Guillaume Balas, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Luke Ming Flanagan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling και Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, σχετικά με τη χρήση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς (2018/2775(RSP)) (B8-0071/2019).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 16.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.2.2019.


25. Γονιδιωματική τροποποίηση ανθρώπινων γεννητικών κυττάρων (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000012/2019) που κατέθεσαν οι Miroslav Mikolášik και Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς το Συμβούλιο: Τροποποίηση του γονιδιώματος των ανθρώπινων γεννητικών κυττάρων (2019/2568(RSP)) (B8-0011/2019)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000013/2019) που κατέθεσαν οι Miroslav Mikolášik και Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Τροποποίηση του γονιδιώματος των ανθρώπινων γεννητικών κυττάρων (2019/2568(RSP)) (B8-0012/2019)

Ο Miroslav Mikolášik αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Οι George Ciamba (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Guillaume Balas, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Stanislav Polčák, Soledad Cabezón Ruiz, Marijana Petir και Luigi Morgano.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και George Ciamba.

Η συζήτηση περατώνεται.


26. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 634.303/OJME).


27. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 00.01.

Klaus Welle

Δημήτριος Παπαδημούλης

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Ademov, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Φουντούλης, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Παπαδημούλης, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Adinolfi Isabella, Arena, Crowley, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Σπυράκη, Torres Martínez, Ulvskog

Τελευταία ενημέρωση: 5 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου