Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 289kWORD 82k
Teisipäev, 12. veebruar 2019 - StrasbourgLõplik väljaanne
1.Istungi algus
 2.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 3.Esitatud dokumendid
 4.Liidu elanikkonnakaitse mehhanism ***I (arutelu)
 5.Pestitsiidide säästev kasutamine (arutelu)
 6.Piiriülese tervishoiu direktiivi rakendamine (arutelu)
 7.Vee taaskasutuse miinimumnõuded (arutelu)
 8.Istungi jätkamine
 9.Hääletused
  9.1.Côte d’Ivoire’i ja ELi vaheline kalandusalane partnerlusleping (2018–2024) *** (hääletus)
  9.2.Côte d’Ivoire’i ja ELi vaheline kalandusalane partnerlusleping (2018–2024) (resolutsioon) (hääletus)
  9.3.Euroopa Kohtu arvamuse palumine ELi ja Maroko vahelise kavandatava säästva kalapüügi partnerluslepingu kooskõla kohta aluslepingutega (hääletus)
  9.4.ELi–Maroko säästva kalapüügi partnerlusleping *** (hääletus)
  9.5.Põhja-Jäämere keskosas reguleerimata avamerekalapüügi vältimist käsitlev kokkulepe *** (hääletus)
  9.6.ELi–Mehhiko majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitlevale lepingule lisatud protokoll (Horvaatia ühinemine) *** (hääletus)
  9.7.ELi pettustevastase võitluse programm ***I (hääletus)
  9.8.Läänepiirkonna vetes ja sellega piirnevates vetes püütavate kalavarude majandamise ja nende liikide püügi mitmeaastane kava ***I (hääletus)
  9.9.Liidu elankkonnakaitse mehhanism ***I (hääletus)
  9.10.Vee taaskasutuse miinimumnõuded ***I (hääletus)
  9.11.Põllu- ja metsamajanduslike sõidukite kinnitus ja turujärelevalve ***I (hääletus)
  9.12.Ühtse turu, ettevõtete konkurentsivõime ja Euroopa statistika programmi loomine ***I (hääletus)
  9.13.Käibemaks: liikmesriikidevahelise kaubanduse maksustamise lõplik süsteem * (hääletus)
  9.14.Vajadus koostada tugevdatud 2020. aasta järgne ELi strateegiline raamistik romade kaasamist käsitlevate riiklike strateegiate jaoks ja romavastasusega võitlemise tõhustamiseks (hääletus)
  9.15.Aluslepingute nende sätete rakendamine, mis käsitlevad ELi kodakondsust (hääletus)
  9.16.Aluslepingute nende sätete rakendamine, mis käsitlevad tõhustatud koostööd (hääletus)
  9.17.Aluslepingute nende sätete rakendamine, mis käsitlevad parlamendi poliitilist kontrolli komisjoni üle (hääletus)
  9.18.Euroopa Liidu põhiõiguste harta rakendamine ELi institutsioonilises raamistikus (hääletus)
  9.19.Ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriv kord ja üldtingimused (Euroopa Ombudsmani põhikiri) (hääletus)
  9.20.Terviklik Euroopa tööstuspoliitika tehisintellekti ja robootika valdkonnas (hääletus)
  9.21.Pestitsiidide säästev kasutamine (hääletus)
  9.22.Piiriülese tervishoiu direktiivi rakendamine (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Istungi jätkamine
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 14.Parlamendikomisjonide koosseis
 15.Olukord Süürias (arutelu)
 16.2018. aasta aruanne Bosnia ja Hertsegoviina kohta (arutelu)
 17.Istungi jätkamine
 18.Arutelu Itaalia Vabariigi ministrite nõukogu esimehe Giuseppe Contega Euroopa tuleviku teemal (arutelu)
 19.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 20.ELi–Singapuri vabakaubandusleping *** - ELi–Singapuri vabakaubandusleping(resolutsioon) - ELi–Singapuri investeeringute kaitse leping *** - ELi–Singapuri investeeringute kaitse leping (resolutsioon) - ELi–Singapuri partnerlus- ja koostööleping *** - ELi–Singapuri partnerlus- ja koostööleping (resolutsioon) (arutelu)
 21.Tagasilöögid naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ELis (arutelu)
 22.Poliitilised väljakutsed ja strateegiad naistel esinevate vähiliikide ja nendega kaasnevate haiguste tõrjumiseks (arutelu)
 23.Intersooliste inimeste õigused (arutelu)
 24.Kanepi raviotstarbeline kasutamine (arutelu)
 25.Inimese sugurakkude genoomi muundamine (arutelu)
 26.Järgmise istungi päevakord
 27.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.02.


2. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)

Asepresident tegi teatavaks pädeva komisjoni otsuse alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi järgmise raporti alusel (kodukorra artikli 69c lõige 1):

—   LIBE komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistataks kehtetuks nõukogu ühismeede 98/700/JSK, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1052/2013 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/1624 (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330(COD)). Raportöör: Roberta Metsola (A8-0076/2019).

Vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 2 võivad parlamendiliikmed või fraktsioonid vastavalt vähemalt keskmisele lävendile taotleda kirjalikult enne järgmise päeva keskööd, et komisjoni otsus läbirääkimiste alustamise kohta pandaks hääletusele.

Läbirääkimisi võib alustada igal ajal, kui nimetatud tähtaeg on möödunud ja ei ole esitatud taotlust panna läbirääkimiste alustamist käsitlev otsus parlamendis hääletusele.


3. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus raudteeohutuse ja -ühenduse teatavate aspektide kohta seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega (COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

TRAN

2) parlamendikomisjonid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiivi 93/13/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/6/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/29/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/83/EL, et ajakohastada ELi tarbijakaitse-eeskirju ja paremini tagada nende täitmine (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)) – IMCO-komisjon - Raportöör: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu tegevuse kohta pärast liidu ühinemist päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)) – JURI-komisjon - Raportöör: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus sisserände kontaktametnike Euroopa võrgustiku loomise kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu direktiivi 96/53/EÜ seoses tähtpäevaga, mil hakatakse rakendama maksimaalpikkuse erieeskirju paremate aerodünaamiliste omadustega, energiatõhusamate ja ohutumate kabiinide puhul (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD)) – TRAN-komisjon - Raportöör: Karima Delli (A8-0042/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse õigusprogramm (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)) – JURI-komisjon - LIBE komisjon - Raportöör: Heidi Hautala - Raportöör: Josef Weidenholzer (A8-0068/2019)


4. Liidu elanikkonnakaitse mehhanism ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta [2017/0309(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Esimene arutelu toimus 30. mail 2018 (30.5.2018 protokollipunkt 22).
Küsimus saadeti kodukorra artikli 59 lõike 4 kohaselt 31. mail 2018 tagasi pädevale komisjonile (31.5.2018 protokollipunkt 7.6).

Elisabetta Gardini tutvustas raportit.

Sõna võttis Željana Zovko (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Sõna võtsid José Manuel Fernandes (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Francesc Gambús fraktsiooni PPE nimel, Nikos Androulakis fraktsiooni S&D nimel, Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel, Anneli Jäätteenmäki fraktsiooni ALDE nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Lukas Mandl, Carlos Zorrinho ja João Ferreira.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Soledad Cabezón Ruiz, Notis Marias, Karin Kadenbach, Bronis Ropė ja Nicola Caputo.

Sõna võtsid Christos Stylianides ja Elisabetta Gardini.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.2.2019 protokollipunkt 9.9.


5. Pestitsiidide säästev kasutamine (arutelu)

Raport pestitsiidide säästvat kasutamist käsitleva direktiivi 2009/128/EÜ rakendamise kohta [2017/2284(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

Miriam Dalli (aseraportöör) tutvustas raportit.

Sõna võttis Sofia Ribeiro (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige).

Sõna võtsid Karl-Heinz Florenz fraktsiooni PPE nimel, Pavel Poc fraktsiooni S&D nimel, Jan Huitema fraktsiooni ALDE nimel, Anja Hazekamp fraktsiooni GUE/NGL nimel, Martin Häusling fraktsiooni Verts/ALE nimel, Mireille D'Ornano fraktsiooni EFDD nimel, Giancarlo Scottà fraktsiooni ENF nimel, Norbert Lins, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Molly Scott Cato, Eric Andrieu, Ulrike Müller, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, John Stuart Agnew, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Molly Scott Cato, Pilar Ayuso ja Herbert Dorfmann.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo ja Notis Marias.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Hilde Vautmans, João Ferreira, Georgios Epitideios, José Inácio Faria, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană ja Franc Bogovič.

Sõna võtsid Vytenis Povilas Andriukaitis ja Miriam Dalli.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.2.2019 protokollipunkt 9.21.


6. Piiriülese tervishoiu direktiivi rakendamine (arutelu)

Raport piiriülese tervishoiu direktiivi rakendamise kohta [2018/2108(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Ivo Belet (A8-0046/2019)

Ivo Belet tutvustas raportit.

Sõna võttis Maria Grapini (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige).

Sõna võtsid Cristian-Silviu Buşoi fraktsiooni PPE nimel, Tiemo Wölken fraktsiooni S&D nimel, Urszula Krupa fraktsiooni ECR nimel, Jasenko Selimovic fraktsiooni ALDE nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tilly Metz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Joëlle Mélin fraktsiooni ENF nimel, Alojz Peterle, Miriam Dalli, Notis Marias, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Arne Gericke ja Peter Liese.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Krzysztof Hetman, Hilde Vautmans, Georgios Epitideios, Pascal Arimont ja Seán Kelly.

Sõna võtsid Vytenis Povilas Andriukaitis ja Ivo Belet.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.2.2019 protokollipunkt 9.22.


7. Vee taaskasutuse miinimumnõuded (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus vee taaskasutuse miinimumnõuete kohta [2018/0169(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

Simona Bonafè tutvustas raportit.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Sõna võtsid Marijana Petir (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Francesc Gambús fraktsiooni PPE nimel, Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel, Jan Huitema fraktsiooni ALDE nimel, Maria Lidia Senra Rodríguez fraktsiooni GUE/NGL nimel, Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel, Sylvie Goddyn fraktsiooni EFDD nimel, ja Joëlle Mélin fraktsiooni ENF nimel, Peter Liese, Daciana Octavia Sârbu, Eleonora Evi, Oscar Lancini ja Angélique Delahaye.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria ja Seán Kelly.

Sõna võtsid Karmenu Vella, Inés Ayala Sender, et esitada küsimus Karmenu Vellale, kes vastas sellele, ja Simona Bonafè.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.2.2019 protokollipunkt 9.10.

(Istung katkestati kell 12.17 kuni hääletuseni.)


ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

8. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.32.


9. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda parlamendi veebisaidil.


9.1. Côte d’Ivoire’i ja ELi vaheline kalandusalane partnerlusleping (2018–2024) *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Côte d’Ivoire’i Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli (2018–2024) sõlmimise kohta [2018/0267(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: João Ferreira (A8-0030/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0063)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


9.2. Côte d’Ivoire’i ja ELi vaheline kalandusalane partnerlusleping (2018–2024) (resolutsioon) (hääletus)

Raport, mis käsitleb muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekut nõukogu otsuse eelnõu koostamiseks Euroopa Liidu ja Côte d’Ivoire’i Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli (2018–2024) sõlmimise kohta [2018/0267M(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: João Ferreira (A8-0034/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0064)


9.3. Euroopa Kohtu arvamuse palumine ELi ja Maroko vahelise kavandatava säästva kalapüügi partnerluslepingu kooskõla kohta aluslepingutega (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitasid vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 6 Linnéa Engström, Paloma López Bermejo, Marco Affronte, Yannick Jadot, Ian Hudghton, Ana Miranda, José Bové, Klaus Buchner, Maria Heubuch, Jakop Dalunde, Julia Reda, Ska Keller, Bodil Valero, Malin Björk, Soraya Post, Margrete Auken, Romeo Franz, Nils Torvalds, Renata Briano, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Jean Lambert, Keith Taylor, Max Andersson, Reinhard Bütikofer, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Joly, Jill Evans, Michèle Rivasi, Bas Eickhout, Miroslavs Mitrofanovs, Tilly Metz, Helga Trüpel, Florent Marcellesi, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bart Staes, Indrek Tarand, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Philippe Lamberts, Karima Delli, Alyn Smith, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Martin Häusling, Sven Giegold, Monika Vana, Terry Reintke, Michel Reimon, Ángela Vallina, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Martina Anderson, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Martina Michels, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Norbert Neuser, Tiemo Wölken, Birgit Sippel, Bernd Lange, Dietmar Köster, Babette Winter, Evelyne Gebhardt, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constanze Krehl, Jens Geier, Joachim Schuster, Jude Kirton-Darling, Marita Ulvskog, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Thomas Waitz ja Michael Cramer, millega palutakse Euroopa Kohtu arvamust Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kavandatava säästva kalapüügi partnerluslepingu (mis hõlmab selle rakendamise protokolli ja lepingu juurde kuuluvat kirjavahetust) kooskõla kohta aluslepingutega (2019/2565(RSP)) (B8-0100/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud

Sõnavõtud

Florent Marcellesi enne hääletust.


9.4. ELi–Maroko säästva kalapüügi partnerlusleping *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu, selle rakendamise protokolli ja lepingu juurde kuuluva kirjavahetuse sõlmimise kohta [2018/0349(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Alain Cadec (A8-0027/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0065)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


9.5. Põhja-Jäämere keskosas reguleerimata avamerekalapüügi vältimist käsitlev kokkulepe *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Põhja-Jäämere keskosas reguleerimata avamerekalapüügi vältimist käsitleva kokkuleppe Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [2018/0239(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0066)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


9.6. ELi–Mehhiko majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitlevale lepingule lisatud protokoll (Horvaatia ühinemine) *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Mehhiko Ühendriikide vahelisele majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitlevale lepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud kolmanda lisaprotokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [2017/0319(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0067)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


9.7. ELi pettustevastase võitluse programm ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ELi pettustevastase võitluse programmi loomise kohta [2018/0211(COD)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0068)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


9.8. Läänepiirkonna vetes ja sellega piirnevates vetes püütavate kalavarude majandamise ja nende liikide püügi mitmeaastane kava ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse läänepiirkonna vete ja sellega piirnevate vete kalavarude majandamise ja nende liikide püügi mitmeaastane kava ning millega muudetakse määrust (EÜ) 2016/1139 (millega kehtestatakse Läänemere mitmeaastane kava) ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007 ja (EÜ) nr 1300/2008 [2018/0074(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

ESIALGNE KOKKULEPE ja ÜHISAVALDUS

Vastu võetud (P8_TA(2019)0069)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


9.9. Liidu elankkonnakaitse mehhanism ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta [2017/0309(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

ESIALGNE KOKKULEPE ja ÜHISAVALDUS

Vastu võetud (P8_TA(2019)0070)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


9.10. Vee taaskasutuse miinimumnõuded ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus vee taaskasutuse miinimumnõuete kohta [2018/0169(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0071)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


9.11. Põllu- ja metsamajanduslike sõidukite kinnitus ja turujärelevalve ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse ja parandatakse määrust (EL) nr 167/2013 põllu- ja metsamajanduslike sõidukite kinnituse ja turujärelevalve kohta [2018/0142(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Nicola Danti (A8-0318/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0072)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


9.12. Ühtse turu, ettevõtete konkurentsivõime ja Euroopa statistika programmi loomine ***I (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ühtse turu, ettevõtete, sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime ja Euroopa statistika programm ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 99/2013, (EL) nr 1287/2013, (EL) nr 254/2014, (EL) nr 258/2014, (EL) nr 652/2014 ja (EL) 2017/826 [2018/0231(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Nicola Danti (A8-0052/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0073)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Sõnavõtud

Nicola Danti enne hääletust.


9.13. Käibemaks: liikmesriikidevahelise kaubanduse maksustamise lõplik süsteem * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ seoses üksikasjalike tehniliste meetmete kehtestamisega liikmesriikidevahelise kaubanduse maksustamisel kohaldatava lõpliku käibemaksusüsteemi toimimiseks [2018/0164(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0074)


9.14. Vajadus koostada tugevdatud 2020. aasta järgne ELi strateegiline raamistik romade kaasamist käsitlevate riiklike strateegiate jaoks ja romavastasusega võitlemise tõhustamiseks (hääletus)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Romasid käsitlevad integratsioonistrateegiad (2019/2509(RSP))

Arutelu toimus 30 jaanuar 2019 (30.1.2019 protokollipunkt 27).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Lívia Járóka ja Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Dietmar Köster ja Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl ja Fredrick Federley fraktsiooni ALDE nimel, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva ja Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel, Romeo Franz, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Bart Staes, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Monika Vana ja Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel vajaduse kohta koostada tugevdatud 2020. aasta järgne ELi strateegiline raamistik romade kaasamist käsitlevate riiklike strateegiate jaoks ja romavastasusega võitlemise tõhustamiseks (2019/2509(RSP)) (B8-0098/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0075)

Sõnavõtud

Anna Maria Corazza Bildt esitas suulise muudatusettepaneku punkti 3 kohta. Muudatusettepanek võeti vastu.


9.15. Aluslepingute nende sätete rakendamine, mis käsitlevad ELi kodakondsust (hääletus)

Raport ELi kodakondsust käsitlevate aluslepingu sätete rakendamise kohta [2018/2111(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Maite Pagazaurtundúa (A8-0041/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0076)


9.16. Aluslepingute nende sätete rakendamine, mis käsitlevad tõhustatud koostööd (hääletus)

Raport tõhustatud koostööd käsitlevate aluslepingu sätete rakendamise kohta [2018/2112(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0077)

Sõnavõtt

Alain Lamassoure pärast hääletust, et anda teada, et selle raporti vasuvõtmine tähistab tema 27. tegevusaastat Euroopa Parlamendis (asepresident ühines saalist kostuva spontaanse austusavaldusega).


9.17. Aluslepingute nende sätete rakendamine, mis käsitlevad parlamendi poliitilist kontrolli komisjoni üle (hääletus)

Raport parlamendi poliitilist kontrolli komisjoni üle käsitlevate aluslepingu sätete rakendamise kohta [2018/2113(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 17)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0078)


9.18. Euroopa Liidu põhiõiguste harta rakendamine ELi institutsioonilises raamistikus (hääletus)

Raport Euroopa Liidu põhiõiguste harta rakendamise kohta ELi institutsioonilises raamistikus [2017/2089(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 18)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0079)


9.19. Ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriv kord ja üldtingimused (Euroopa Ombudsmani põhikiri) (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi määruse eelnõu kohta, millega kehtestatakse ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriv kord ja üldtingimused (Euroopa Ombudsmani põhikiri) ning tunnistatakse kehtetuks otsus 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom [2018/2080(INL)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 19)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0080)


9.20. Terviklik Euroopa tööstuspoliitika tehisintellekti ja robootika valdkonnas (hääletus)

Raport tehisintellekti ja robootika valdkonna Euroopa tervikliku tööstuspoliitika kohta [2018/2088(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Ashley Fox (A8-0019/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt )

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0081)


9.21. Pestitsiidide säästev kasutamine (hääletus)

Raport pestitsiidide säästvat kasutamist käsitleva direktiivi 2009/128/EÜ rakendamise kohta [2017/2284(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt )

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0082)


9.22. Piiriülese tervishoiu direktiivi rakendamine (hääletus)

Raport piiriülese tervishoiu direktiivi rakendamise kohta [2018/2108(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Ivo Belet (A8-0046/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt )

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0083)


10. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Soovitus: João Ferreira - A8-0030/2019
Clara Aguilera, Daniel Hannan ja Seán Kelly

Raport: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A8-0064/2019
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Andrejs Mamikins ja Jiří Pospíšil

Raport: Alain Cadec - A8-0310/2018
Rupert Matthews, Clara Aguilera ja Seán Kelly

Raport: Elisabetta Gardini - A8-0180/2018
Stefano Maullu, Notis Marias ja José Inácio Faria

Raport: Simona Bonafè - A8-0044/2019
Igor Šoltes, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias ja Momchil Nekov

Romasid käsitlevad integratsioonistrateegiad - B8-0098/2019
Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Dobromir Sośnierz ja Stanislav Polčák

Raport: Maite Pagazaurtundúa - A8-0041/2019
Adam Szejnfeld ja Francis Zammit Dimech

Raport: Alain Lamassoure - A8-0038/2019
Andrejs Mamikins

Raport: Barbara Spinelli - A8-0051/2019
Michaela Šojdrová ja Andrejs Mamikins

Raport: Paulo Rangel - A8-0050/2019
Adam Szejnfeld

Raport: Ashley Fox - A8-0019/2019
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Seán Kelly ja Dobromir Sośnierz

Raport: Jytte Guteland - A8-0045/2019
Xabier Benito Ziluaga, Rupert Matthews, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Momchil Nekov ja Stanislav Polčák

Raport: Ivo Belet - A8-0046/2019
Urszula Krupa, Jeroen Lenaers, Pirkko Ruohonen-Lerner ja Momchil Nekov.


11. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)).

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 14.35.)


ISTUNGI JUHATAJA: Evelyne GEBHARDT
asepresident

12. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.00.


13. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


14. Parlamendikomisjonide koosseis

Fraktsioon S&D on esitanud asepresidendile järgmise komisjon liikmeks nimetamise taotluse:

IMCO-komisjon: Lucy Anderson.

Ametissenimetamine loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


15. Olukord Süürias (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: olukord Süürias (2019/2535(RSP))

Johannes Hahn (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Michel Reimon fraktsiooni Verts/ALE nimel, James Carver fraktsiooni EFDD nimel, Marie-Christine Arnautu fraktsiooni ENF nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), László Tőkés, Elena Valenciano, Bas Belder, Hilde Vautmans, Miguel Urbán Crespo, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michaela Šojdrová, Barbara Lochbihler, Michał Marusik, Georgios Epitideios, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Francisco José Millán Mon, Enrique Guerrero Salom, Anders Primdahl Vistisen, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Neena Gill, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, György Hölvényi ja Eugen Freund, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marijana Petir, Julie Ward, Patricia Lalonde, Takis Hadjigeorgiou ja Jean-Luc Schaffhauser.

Sõna võttis Johannes Hahn.

Arutelu lõpetati.


16. 2018. aasta aruanne Bosnia ja Hertsegoviina kohta (arutelu)

Raport komisjoni 2018. aasta Bosnia ja Hertsegoviina aruande kohta [2018/2148(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

Cristian Dan Preda tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid George Ciamba (nõukogu eesistuja) ja Johannes Hahn (komisjoni liige).

Sõna võtsid Dubravka Šuica fraktsiooni PPE nimel, Knut Fleckenstein fraktsiooni S&D nimel, Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, Jozo Radoš fraktsiooni ALDE nimel, Jaromír Kohlíček fraktsiooni GUE/NGL nimel, Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Bill Etheridge fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Eduard Kukan, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jean-Luc Schaffhauser, Željana Zovko, Tanja Fajon, Marijana Petir ja Josef Weidenholzer.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Jakovčić, Jiří Pospíšil, Sotirios Zarianopoulos, Jasenko Selimovic, Notis Marias ja Ivana Maletić.

Sõna võtsid Johannes Hahn, George Ciamba ja Cristian Dan Preda.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.2.2019 protokollipunkt 8.13.

(Istung katkestati mõneks minutiks.)

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president


17. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 17.06.


18. Arutelu Itaalia Vabariigi ministrite nõukogu esimehe Giuseppe Contega Euroopa tuleviku teemal (arutelu)

Arutelu Itaalia Vabariigi ministrite nõukogu esimehe Giuseppe Contega Euroopa tuleviku teemal (2019/2533(RSP))

Juhataja võttis arutelu sissejuhatuseks lühidalt sõna.

Sõna võttis Giuseppe Conte (Itaalia Vabariigi ministrite nõukogu esimees).

Sõna võttis Jyrki Katainen (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel, Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Eleonora Forenza fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Agea fraktsiooni EFDD nimel, Mara Bizzotto fraktsiooni ENF nimel ja Steven Woolfe (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Giuseppe Conte.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Lara Comi, Sylvie Guillaume, Bernd Lucke, Ana Miranda, Mario Borghezio, Udo Voigt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Renaud Muselier, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Barbara Spinelli, Massimiliano Salini, Daniele Viotti, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Herbert Dorfmann, Marc Tarabella, Salvatore Cicu, Mercedes Bresso, Anna Maria Corazza Bildt ja Igor Šoltes.

Sõna võttis Giuseppe Conte.

Arutelu lõpetati.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident


19. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Asepresident tuletas meelde, et esmaspäeva, 11. veebruari 2019. aasta istungil (11.2.2019 protokollipunkt 5) tehti teatavaks INTA- ja ECO-komisjoni soovitused mitte esitada delegeeritud õigusaktidele vastuväiteid.

Kodukorra artikli 105 lõikes 6 kindlaks määratud 24-tunnise tähtaja jooksul ei esitatud neile soovitustele vastuväiteid.

Seega loetakse need soovitused vastuvõetuks ja avaldatakse kolmapäeva, 13. veebruari 2019. aasta vastuvõetud tekstide hulgas.


20. ELi–Singapuri vabakaubandusleping *** - ELi–Singapuri vabakaubandusleping(resolutsioon) - ELi–Singapuri investeeringute kaitse leping *** - ELi–Singapuri investeeringute kaitse leping (resolutsioon) - ELi–Singapuri partnerlus- ja koostööleping *** - ELi–Singapuri partnerlus- ja koostööleping (resolutsioon) (arutelu)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Singapuri Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: David Martin (A8-0053/2019)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Singapuri Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta [2018/0093M(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: David Martin (A8-0048/2019)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: David Martin (A8-0054/2019)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [2018/0095M(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: David Martin (A8-0049/2019)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [2018/0403M(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

David Martin ja Antonio López-Istúriz White esitasid soovitused ja raportid.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, Alessia Maria Mosca fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel, Anne-Marie Mineur fraktsiooni GUE/NGL nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tiziana Beghin fraktsiooni EFDD nimel, France Jamet fraktsiooni ENF nimel, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Karoline Graswander-Hainz, Jan Zahradil, Marietje Schaake, Emmanuel Maurel, Yannick Jadot, William (The Earl of) Dartmouth, Oscar Lancini, David McAllister, Joachim Schuster, Bill Etheridge, Jacques Colombier, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jude Kirton-Darling, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Christofer Fjellner, Neena Gill, Jarosław Wałęsa ja Francisco Assis.

ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

Sõna võtsid Alojz Peterle, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Cristian-Silviu Buşoi.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Nicola Caputo ja Notis Marias.

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja David Martin.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.2.2019 protokollipunkt 8.613.2.2019 protokollipunkt 8.713.2.2019 protokollipunkt 8.813.2.2019 protokollipunkt 8.913.2.2019 protokollipunkt 8.10 ja 13.2.2019 protokollipunkt 8.11.


21. Tagasilöögid naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ELis (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000135/2018), mille esitas(id) João Pimenta Lopes FEMM-komisjoni nimel komisjonile tagasilöökide kohta naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ELis (B8-0005/2019)

João Pimenta Lopes esitas küsimuse.

Věra Jourová (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Sirpa Pietikäinen fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel, Angelika Mlinar fraktsiooni ALDE nimel, Malin Björk fraktsiooni GUE/NGL nimel, Terry Reintke fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dobromir Sośnierz (fraktsioonilise kuuluvuseta), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vilija Blinkevičiūtė, Ruža Tomašić, Ernest Urtasun, Barbara Matera, Anna Hedh, Jordi Solé, Dubravka Šuica ja Marijana Petir.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Julie Ward, Marek Jurek ja Eleonora Forenza.

Sõna võttis Věra Jourová.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   João Pimenta Lopes FEMM-komisjoni nimel tagasilöökide kohta naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ELis (2018/2684(RSP)) (B8-0096/2019);

—   Jadwiga Wiśniewska ja Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel tagasilöökide kohta naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ELis (2018/2684(RSP)) (B8-0099/2019).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.2.2019 protokollipunkt 16.9.


22. Poliitilised väljakutsed ja strateegiad naistel esinevate vähiliikide ja nendega kaasnevate haiguste tõrjumiseks (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000134/2018), mille esitas(id) Daniela Aiuto FEMM-komisjoni nimel komisjonile poliitiliste väljakutsete ja strateegiate kohta naistel esinevate vähiliikide ja nendega kaasnevate haiguste tõrjumiseks (B8-0006/2019)

Daniela Aiuto esitas küsimuse.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Marijana Petir fraktsiooni PPE nimel, Biljana Borzan fraktsiooni S&D nimel, Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel, Lieve Wierinck fraktsiooni ALDE nimel, Ángela Vallina fraktsiooni GUE/NGL nimel, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová ja Francis Zammit Dimech.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Anna Záborská, Julie Ward, Notis Marias, Ana Miranda, Stanislav Polčák, Soledad Cabezón Ruiz ja Dubravka Šuica.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Daniela Aiuto FEMM-komisjoni nimel poliitiliste ülesannete ja strateegiate kohta võitluses naiste vähkkasvajate ja nendega kaasnevate haigustega (2018/2782(RSP)) (B8-0097/2019).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.2.2019 protokollipunkt 16.10.


23. Intersooliste inimeste õigused (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000132/2018), mille esitas(id) Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel nõukogule intersooliste inimeste õiguste kohta (B8-0007/2019)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000133/2018), mille esitas(id) Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel komisjonile intersooliste inimeste õiguste kohta (B8-0008/2019)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000006/2019), mille esitas(id) Malin Björk fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tanja Fajon ja Daniele Viotti fraktsiooni S&D nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Roberta Metsola ja Sirpa Pietikäinen fraktsiooni PPE nimel ja Terry Reintke fraktsiooni Verts/ALE nimel komisjonile LGBTI-inimesi käsitlevate meetmete loetelu (2019-2023) tuleviku kohta (B8-0014/2019)

Claude Moraes, Anna Maria Corazza Bildt, Malin Björk, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld ja Terry Reintke esitasid küsimused.

George Ciamba (nõukogu eesistuja) ja Věra Jourová (komisjoni liige) vastasid küsimustele.

Sõna võtsid José Inácio Faria fraktsiooni PPE nimel, Julie Ward fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Juan Fernando López Aguilar.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Eleonora Forenza ja Dobromir Sośnierz.

Sõna võtsid Věra Jourová ja George Ciamba.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsioon ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.2.2019 protokollipunkt 10.14 ja 14.2.2019 protokollipunkt 10.15.


24. Kanepi raviotstarbeline kasutamine (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000122/2018), mille esitas(id) Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling ja Piernicola Pedicini ENVI komisjoni nimel komisjonile kanepi raviotstarbelise kasutamise kohta (B8-0001/2019)

Dubravka Šuica esitas küsimuse.

Věra Jourová (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Peter Liese fraktsiooni PPE nimel, Guillaume Balas fraktsiooni S&D nimel, Urszula Krupa fraktsiooni ECR nimel, ja Luke Ming Flanagan fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Sõna võttis Věra Jourová.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling ja Piernicola Pedicini ENVI komisjoni nimel kanepi raviotstarbel kasutamise kohta (2018/2775(RSP)) (B8-0071/2019).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.2.2019 protokollipunkt 16.11.


25. Inimese sugurakkude genoomi muundamine (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000012/219O-000012/2019), mille esitas(id) Miroslav Mikolášik ja Peter Liese fraktsiooni PPE nimel nõukogule inimese pärilikkusmaterjali genoomi muutmise kohta (2019/2568(RSP)) (B8-0011/2019)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000013/2019), mille esitas(id) Miroslav Mikolášik ja Peter Liese fraktsiooni PPE nimel komisjonile inimese pärilikkusmaterjali genoomi muutmise kohta (2019/2568(RSP)) (B8-0012/2019)

Miroslav Mikolášik esitas küsimused.

George Ciamba (nõukogu eesistuja) ja Věra Jourová (komisjoni liige) vastasid küsimustele.

Sõna võtsid Peter Liese fraktsiooni PPE nimel, Guillaume Balas fraktsiooni S&D nimel, Stanislav Polčák, Soledad Cabezón Ruiz, Marijana Petir ja Luigi Morgano.

Sõna võtsid Věra Jourová ja George Ciamba.

Arutelu lõpetati.


26. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 634.303/OJME).


27. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 00.01.

Klaus Welle

Dimitrios Papadimoulis

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Adinolfi Isabella, Arena, Crowley, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Spyraki, Torres Martínez, Ulvskog

Viimane päevakajastamine: 5. august 2019Õigusalane teave