Index 
Notulen
PDF 301kWORD 82k
Dinsdag 12 februari 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave
1.Opening van de vergadering
 2.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 3.Ingekomen stukken
 4.Uniemechanisme voor civiele bescherming ***I (debat)
 5.Duurzaam gebruik van pesticiden (debat)
 6.Tenuitvoerlegging van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg (debat)
 7.Minimumeisen voor hergebruik van water (debat)
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Stemmingen
  9.1.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Ivoorkust en de EU (2018-2024) *** (stemming)
  9.2.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Ivoorkust en de EU (2018-2024) (stemming)
  9.3.Verzoek aan het Hof van Justitie om advies over de verenigbaarheid van de Verdragen en de voorgestelde partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij EU-Marokko (stemming)
  9.4.Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en het Koninkrijk Marokko *** (stemming)
  9.5.Overeenkomst ter voorkoming van ongereglementeerde visserij op volle zee in de centrale Noordelijke IJszee *** (stemming)
  9.6.Protocol bij de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de EU en Mexico (toetreding van Kroatië) *** (stemming)
  9.7.Fraudebestrijdingsprogramma van de EU ***I (stemming)
  9.8.Meerjarenplan voor de bestanden waarop wordt gevist in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren ***I (stemming)
  9.9.Uniemechanisme voor civiele bescherming ***I (stemming)
  9.10.Minimumeisen voor hergebruik van water ***I (stemming)
  9.11.De goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen ***I (stemming)
  9.12.Programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen en Europese statistieken ***I (stemming)
  9.13.Btw: definitief stelsel voor de belastingheffing in het handelsverkeer tussen de lidstaten * (stemming)
  9.14.Strategieën voor de integratie van de Roma (stemming)
  9.15.Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake EU-burgerschap (stemming)
  9.16.Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake nauwere samenwerking (stemming)
  9.17.Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake de bevoegdheid van het Parlement om politieke controle uit te oefenen op de Commissie (stemming)
  9.18.Tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader van de EU (stemming)
  9.19.Statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt (statuut van de Europese Ombudsman) (stemming)
  9.20.Een alomvattend Europees industriebeleid inzake artificiële intelligentie en robotica (stemming)
  9.21.Duurzaam gebruik van pesticiden (stemming)
  9.22.Tenuitvoerlegging van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Hervatting van de vergadering
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 14.Samenstelling commissies
 15.De situatie in Syrië (debat)
 16.Verslag 2018 over Bosnië en Herzegovina (debat)
 17.Hervatting van de vergadering
 18.Debat met de voorzitter van de ministerraad van de Republiek Italië, Giuseppe Conte, over de toekomst van Europa (debat)
 19.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 20.Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore *** - Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie) - Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore *** - Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie) - Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore *** - Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie) (debat)
 21.Een stap terug op het gebied van rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU (debat)
 22.Beleidsuitdagingen en strategieën tegen vrouwspecifieke vormen van kanker en aanverwante comorbiditeiten (debat)
 23.De rechten van interseksuele personen (debat)
 24.Gebruik van cannabis voor medische doeleinden (debat)
 25.Genoomwijziging in de menselijke kiembaan (debat)
 26.Agenda van de volgende vergadering
 27.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.02 uur geopend.


2. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter geeft kennis van het besluit van de bevoegde commissie om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen op basis van het volgende verslag (overeenkomstig artikel 69 quater, lid 1, van het Reglement):

—   Commissie LIBE: voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ van de Raad, Verordening (EU) nr. 1052/2013 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330(COD)). Rapporteur: Roberta Metsola (A8-0076/2019).

Overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement kunnen leden of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken vóór morgen om middernacht schriftelijk verzoeken dat het besluit om onderhandelingen te beginnen in stemming wordt gebracht.

De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van deze termijn indien er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit om onderhandelingen te beginnen.


3. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van spoorwegveiligheid en spoorverbindingen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie (COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

2) van de parlementaire commissies

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993, Richtlijn 98/6/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)) - commissie IMCO - Rapporteur: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de actie van de Unie ingevolge haar toetreding tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)) - commissie JURI - Rapporteur: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de oprichting van een Europees netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen (herschikking) (COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/53/EG van de Raad wat betreft de termijn voor de uitvoering van de speciale voorschriften voor de maximumlengte in het geval dat cabines betere prestaties op het vlak van aerodynamica, energie-efficiëntie en veiligheid leveren (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD)) - commissie TRAN - Rapporteur: Karima Delli (A8-0042/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Justitie (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)) - commissie JURI - commissie LIBE - Rapporteur: Heidi Hautala - Rapporteur: Josef Weidenholzer (A8-0068/2019)


4. Uniemechanisme voor civiele bescherming ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming [2017/0309(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Een eerste debat heeft plaatsgevonden op 30 mei 2018 (punt 22 van de notulen van 30.5.2018).
Overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement is de zaak op 31 mei 2018 terugverwezen naar de bevoegde commissie (punt 7.6 van de notulen van 31.5.2018).

Elisabetta Gardini leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Željana Zovko (rapporteur voor advies van de commissie DEVE).

Het woord wordt gevoerd doorChristos Stylianides (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Fernandes (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Francesc Gambús, namens de PPE-Fractie, Nikos Androulakis, namens de S&D-Fractie, Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Lukas Mandl, Carlos Zorrinho en João Ferreira.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Soledad Cabezón Ruiz, Notis Marias, Karin Kadenbach, Bronis Ropė en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides en Elisabetta Gardini.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.9 van de notulen van 12.2.2019.


5. Duurzaam gebruik van pesticiden (debat)

Verslag inzake de uitvoering van Richtlijn 2009/128/EG betreffende een duurzaam gebruik van pesticiden [2017/2284(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

Miriam Dalli (ter vervanging van de rapporteur) leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Sofia Ribeiro (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI).

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Karl-Heinz Florenz, namens de PPE-Fractie, Pavel Poc, namens de S&D-Fractie, Jan Huitema, namens de ALDE-Fractie, Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, Martin Häusling, namens de Verts/ALE-Fractie, Mireille D'Ornano, namens de EFDD-Fractie, Giancarlo Scottà, namens de ENF-Fractie, Norbert Lins, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Molly Scott Cato, Eric Andrieu, Ulrike Müller, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, John Stuart Agnew, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Molly Scott Cato, Pilar Ayuso en Herbert Dorfmann.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo en Notis Marias.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Hilde Vautmans, João Ferreira, Georgios Epitideios, José Inácio Faria, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană en Franc Bogovič.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis en Miriam Dalli.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.21 van de notulen van 12.2.2019.


6. Tenuitvoerlegging van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg (debat)

Verslag over de tenuitvoerlegging van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg [2018/2108(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Ivo Belet (A8-0046/2019)

Ivo Belet leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Maria Grapini (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO).

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Cristian-Silviu Buşoi, namens de PPE-Fractie, Tiemo Wölken, namens de S&D-Fractie, Urszula Krupa, namens de ECR-Fractie, Jasenko Selimovic, namens de ALDE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Tilly Metz, namens de Verts/ALE-Fractie, Joëlle Mélin, namens de ENF-Fractie, Alojz Peterle, Miriam Dalli, Notis Marias, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Arne Gericke en Peter Liese.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Krzysztof Hetman, Hilde Vautmans, Georgios Epitideios, Pascal Arimont en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis en Ivo Belet.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.22 van de notulen van 12.2.2019.


7. Minimumeisen voor hergebruik van water (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over minimumeisen voor hergebruik van water [2018/0169(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

Simona Bonafè leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd doorKarmenu Vella (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Marijana Petir (rapporteur voor advies van de commissie AGRI), Francesc Gambús, namens de PPE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, Jan Huitema, namens de ALDE-Fractie, Maria Lidia Senra Rodríguez, namens de GUE/NGL-Fractie, Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie, Sylvie Goddyn, namens de EFDD-Fractie, en Joëlle Mélin, namens de ENF-Fractie, Peter Liese, Daciana Octavia Sârbu, Eleonora Evi, Oscar Lancini en Angélique Delahaye.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella, Inés Ayala Sender, om een vraag te stellen aan Karmenu Vella, die deze laatste beantwoordt, en Simona Bonafè.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.10 van de notulen van 12.2.2019.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 12.17 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

8. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.32 uur hervat.


9. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op de website van het Parlement.


9.1. Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Ivoorkust en de EU (2018-2024) *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Ivoorkust (2018-2024) [2018/0267(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: João Ferreira (A8-0030/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0063)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


9.2. Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Ivoorkust en de EU (2018-2024) (stemming)

Verslag over een niet-wetgevingsresolutie over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Ivoorkust (2018-2024) [2018/0267M(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: João Ferreira (A8-0034/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0064)


9.3. Verzoek aan het Hof van Justitie om advies over de verenigbaarheid van de Verdragen en de voorgestelde partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij EU-Marokko (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 6, van het Reglement, door Linnéa Engström, Paloma López Bermejo, Marco Affronte, Yannick Jadot, Ian Hudghton, Ana Miranda, José Bové, Klaus Buchner, Maria Heubuch, Jakop Dalunde, Julia Reda, Ska Keller, Bodil Valero, Malin Björk, Soraya Post, Margrete Auken, Romeo Franz, Nils Torvalds, Renata Briano, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Jean Lambert, Keith Taylor, Max Andersson, Reinhard Bütikofer, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Joly, Jill Evans, Michèle Rivasi, Bas Eickhout, Miroslavs Mitrofanovs, Tilly Metz, Helga Trüpel, Florent Marcellesi, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bart Staes, Indrek Tarand, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Philippe Lamberts, Karima Delli, Alyn Smith, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Martin Häusling, Sven Giegold, Monika Vana, Terry Reintke, Michel Reimon, Ángela Vallina, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Martina Anderson, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Martina Michels, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Norbert Neuser, Tiemo Wölken, Birgit Sippel, Bernd Lange, Dietmar Köster, Babette Winter, Evelyne Gebhardt, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constanze Krehl, Jens Geier, Joachim Schuster, Jude Kirton-Darling, Marita Ulvskog, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Thomas Waitz en Michael Cramer, met een verzoek aan het Hof van Justitie om advies over de verenigbaarheid van de Verdragen en de voorgestelde partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko, het bijbehorende uitvoeringsprotocol en de briefwisseling bij die overeenkomst (2019/2565(RSP)) (B8-0100/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen

Het woord werd gevoerd door:

Florent Marcellesi, vóór de stemming.


9.4. Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en het Koninkrijk Marokko *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko, het bijbehorende uitvoeringsprotocol en de briefwisseling bij die overeenkomst [2018/0349(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: Alain Cadec (A8-0027/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0065)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


9.5. Overeenkomst ter voorkoming van ongereglementeerde visserij op volle zee in de centrale Noordelijke IJszee *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst ter voorkoming van ongereglementeerde visserij op volle zee in de centrale Noordelijke IJszee [2018/0239(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0066)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


9.6. Protocol bij de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de EU en Mexico (toetreding van Kroatië) *** (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het derde aanvullend protocol bij de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie [2017/0319(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Inma Rodríguez-Piñero (A8-0066/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0067)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


9.7. Fraudebestrijdingsprogramma van de EU ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het fraudebestrijdingsprogramma van de EU [2018/0211(COD)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0068)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


9.8. Meerjarenplan voor de bestanden waarop wordt gevist in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de visbestanden in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren, tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1139 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de Oostzee, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007 en (EG) nr. 1300/2008 [2018/0074(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORLOPIG AKKOORD en GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0069)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


9.9. Uniemechanisme voor civiele bescherming ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming [2017/0309(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORLOPIG AKKOORD en GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0070)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


9.10. Minimumeisen voor hergebruik van water ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over minimumeisen voor hergebruik van water [2018/0169(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0071)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


9.11. De goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging en rectificatie van Verordening (EU) nr. 167/2013 inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen [2018/0142(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Nicola Danti (A8-0318/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0072)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


9.12. Programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen en Europese statistieken ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, en Europese statistieken, en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 99/2013, (EU) nr. 1287/2013, (EU) nr. 254/2014, (EU) nr. 258/2014, (EU) nr. 652/2014 en (EU) 2017/826 [2018/0231(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Nicola Danti (A8-0052/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0073)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Het woord werd gevoerd door:

Nicola Danti, vóór de stemming.


9.13. Btw: definitief stelsel voor de belastingheffing in het handelsverkeer tussen de lidstaten * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de invoering van de nadere technische maatregelen voor de werking van het definitieve btw-stelsel voor de belastingheffing in het handelsverkeer tussen de lidstaten [2018/0164(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0074)


9.14. Strategieën voor de integratie van de Roma (stemming)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Strategieën voor de integratie van de Roma (2019/2509(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op30 januari 2019 (punt 27 van de notulen van 30.1.2019).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Lívia Járóka en Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Dietmar Köster en Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl en Fredrick Federley, namens de ALDE-Fractie, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva en Kostas Chrysogonos, namens de GUE/NGL-Fractie, Romeo Franz, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Bart Staes, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Monika Vana en Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, over de behoefte aan een versterkt strategisch EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie van de Roma voor de periode na 2020 en intensivering van de bestrijding van zigeunerhaat (2019/2509(RSP)) (B8-0098/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0075)

Het woord werd gevoerd door:

Anna Maria Corazza Bildt, om een mondeling amendement op paragraaf 3 in te dienen. Dit amendement werd in aanmerking genomen.


9.15. Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake EU-burgerschap (stemming)

Verslag betreffende de tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake EU-burgerschap [2018/2111(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Maite Pagazaurtundúa (A8-0041/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0076)


9.16. Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake nauwere samenwerking (stemming)

Verslag over de tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake nauwere samenwerking [2018/2112(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0077)

Het woord werd gevoerd door:

Alain Lamassoure, na de stemming, om mee te delen dat met de goedkeuring van dit verslag een einde komt aan zijn 27 jaar lange activiteit in het Parlement (de Voorzitter sluit zich aan bij de spontane hulde die de vergadering aan de spreker brengt).


9.17. Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake de bevoegdheid van het Parlement om politieke controle uit te oefenen op de Commissie (stemming)

Verslag over de tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake de bevoegdheid van het Parlement om politieke controle uit te oefenen op de Commissie [2018/2113(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0078)


9.18. Tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader van de EU (stemming)

Verslag betreffende de tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader van de EU [2017/2089(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0079)


9.19. Statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt (statuut van de Europese Ombudsman) (stemming)

Verslag over de ontwerpverordening van het Europees Parlement inzake het statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt (statuut van de Europese Ombudsman) en tot intrekking van Besluit 94/262/EGKS, EG, Euratom [2018/2080(INL)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0080)


9.20. Een alomvattend Europees industriebeleid inzake artificiële intelligentie en robotica (stemming)

Verslag inzake een alomvattend Europees industriebeleid inzake artificiële intelligentie en robotica [2018/2088(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Ashley Fox (A8-0019/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0081)


9.21. Duurzaam gebruik van pesticiden (stemming)

Verslag inzake de uitvoering van Richtlijn 2009/128/EG betreffende een duurzaam gebruik van pesticiden [2017/2284(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0082)


9.22. Tenuitvoerlegging van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg (stemming)

Verslag over de tenuitvoerlegging van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg [2018/2108(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Ivo Belet (A8-0046/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0083)


10. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Aanbeveling João Ferreira - A8-0030/2019
Clara Aguilera, Daniel Hannan en Seán Kelly

Verslag José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A8-0064/2019
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Andrejs Mamikins en Jiří Pospíšil

Verslag Alain Cadec - A8-0310/2018
Rupert Matthews, Clara Aguilera en Seán Kelly

Verslag Elisabetta Gardini - A8-0180/2018
Stefano Maullu, Notis Marias en José Inácio Faria

Verslag Simona Bonafè - A8-0044/2019
Igor Šoltes, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias en Momchil Nekov

Strategieën voor de integratie van de Roma - B8-0098/2019
Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Dobromir Sośnierz en Stanislav Polčák

Verslag Maite Pagazaurtundúa - A8-0041/2019
Adam Szejnfeld en Francis Zammit Dimech

Verslag Alain Lamassoure - A8-0038/2019
Andrejs Mamikins

Verslag Barbara Spinelli - A8-0051/2019
Michaela Šojdrová en Andrejs Mamikins

Verslag Paulo Rangel - A8-0050/2019
Adam Szejnfeld

Verslag Ashley Fox - A8-0019/2019
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Seán Kelly en Dobromir Sośnierz

Verslag Jytte Guteland - A8-0045/2019
Xabier Benito Ziluaga, Rupert Matthews, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Momchil Nekov en Stanislav Polčák

Verslag Ivo Belet - A8-0046/2019
Urszula Krupa, Jeroen Lenaers, Pirkko Ruohonen-Lerner en Momchil Nekov.


11. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming)

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 14.35 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter

12. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.00 uur hervat.


13. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


14. Samenstelling commissies

De Voorzitter heeft van de S&D-Fractie het volgende verzoek tot benoeming ontvangen:

Commissie IMCO: Lucy Anderson

Deze benoeming wordt geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


15. De situatie in Syrië (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Syrië (2019/2535(RSP))

Johannes Hahn (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Michel Reimon, namens de Verts/ALE-Fractie, James Carver, namens de EFDD-Fractie, Marie-Christine Arnautu, namens de ENF-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, László Tőkés, Elena Valenciano, Bas Belder, Hilde Vautmans, Miguel Urbán Crespo, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michaela Šojdrová, Barbara Lochbihler, Michał Marusik, Georgios Epitideios, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Francisco José Millán Mon, Enrique Guerrero Salom, Anders Primdahl Vistisen, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Neena Gill, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, György Hölvényi en Eugen Freund, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir, Julie Ward, Patricia Lalonde, Takis Hadjigeorgiou en Jean-Luc Schaffhauser.

Het woord wordt gevoerd doorJohannes Hahn.

Het debat wordt gesloten.


16. Verslag 2018 over Bosnië en Herzegovina (debat)

Verslag over het verslag 2018 van de Commissie over Bosnië en Herzegovina [2018/2148(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

Cristian Dan Preda leidt het verslag in.

VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door George Ciamba (fungerend voorzitter van de Raad) en Johannes Hahn (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Dubravka Šuica, namens de PPE-Fractie, Knut Fleckenstein, namens de S&D-Fractie, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, Jozo Radoš, namens de ALDE-Fractie, Jaromír Kohlíček, namens de GUE/NGL-Fractie, Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, Bill Etheridge, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Eduard Kukan, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jean-Luc Schaffhauser, Željana Zovko, Tanja Fajon, Marijana Petir en Josef Weidenholzer.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Jakovčić, Jiří Pospíšil, Sotirios Zarianopoulos, Jasenko Selimovic, Notis Marias en Ivana Maletić.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn, George Ciamba en Cristian Dan Preda.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.13 van de notulen van 13.2.2019.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter


17. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 17.06 uur hervat.


18. Debat met de voorzitter van de ministerraad van de Republiek Italië, Giuseppe Conte, over de toekomst van Europa (debat)

Debat met de voorzitter van de ministerraad van de Republiek Italië, Giuseppe Conte, over de toekomst van Europa (2019/2533(RSP))

De Voorzitter leg een korte verklaring af ter inleiding van het debat.

Het woord wordt gevoerd door Giuseppe Conte (voorzitter van de ministerraad van de Republiek Italië).

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Eleonora Forenza, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, Mara Bizzotto, namens de ENF-Fractie, en Steven Woolfe, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Giuseppe Conte.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Lara Comi, Sylvie Guillaume, Bernd Lucke, Ana Miranda, Mario Borghezio, Udo Voigt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Renaud Muselier, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Barbara Spinelli, Massimiliano Salini, Daniele Viotti, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Herbert Dorfmann, Marc Tarabella, Salvatore Cicu, Mercedes Bresso, Anna Maria Corazza Bildt en Igor Šoltes.

Het woord wordt gevoerd door Giuseppe Conte.

Het debat wordt gesloten.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter


19. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat de aanbevelingen van de Commissies INTA en ECON om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde handelingen maandag 11 februari 2019 ter plenaire vergadering zijn meegedeeld (punt 5 van de notulen van 11.2.2019).

Er is geen bezwaar gemaakt tegen deze aanbevelingen binnen de in artuikel 105, lid 6, van het Reglement gestelde termijn van vierentwintig uur.

Deze aanbevelingen worden bijgevolg geacht te zijn goedgekeurd en zullen worden gepubliceerd in de aangenomen teksten van de vergadering van morgen, woensdag 13 februari 2019.


20. Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore *** - Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie) - Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore *** - Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie) - Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore *** - Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie) (debat)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Singapore [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: David Martin (A8-0053/2019)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Singapore [2018/0093M(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: David Martin (A8-0048/2019)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds. [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: David Martin (A8-0054/2019)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds [2018/0095M(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: David Martin (A8-0049/2019)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de ondertekening namens de Europese Unie van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds [2018/0403M(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

David Martin en Antonio López-Istúriz White lichten de aanbevelingen en de verslagen toe.

Het woord wordt gevoerd doorCecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Alessia Maria Mosca, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie, Anne-Marie Mineur, namens de GUE/NGL-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Tiziana Beghin, namens de EFDD-Fractie, France Jamet, namens de ENF-Fractie, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Karoline Graswander-Hainz, Jan Zahradil, Marietje Schaake, Emmanuel Maurel, Yannick Jadot, William (The Earl of) Dartmouth, Oscar Lancini, David McAllister, Joachim Schuster, Bill Etheridge, Jacques Colombier, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jude Kirton-Darling, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Christofer Fjellner, Neena Gill, Jarosław Wałęsa en Francisco Assis.

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Alojz Peterle, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski en Cristian-Silviu Buşoi.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Nicola Caputo en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en David Martin.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.6 van de notulen van 13.2.2019, punt 8.7 van de notulen van 13.2.2019, punt 8.8 van de notulen van 13.2.2019, punt 8.9 van de notulen van 13.2.2019, punt 8.10 van de notulen van 13.2.2019 en punt 8.11 van de notulen van 13.2.2019.


21. Een stap terug op het gebied van rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000135/2018) van João Pimenta Lopes, namens de Commissie FEMM, aan de Commissie: Verslechteringen op het gebied van de rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU (B8-0005/2019)

João Pimenta Lopes licht de vraag toe.

Věra Jourová (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Sirpa Pietikäinen, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie, Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vilija Blinkevičiūtė, Ruža Tomašić, Ernest Urtasun, Barbara Matera, Anna Hedh, Jordi Solé, Dubravka Šuica en Marijana Petir.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Julie Ward, Marek Jurek en Eleonora Forenza.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   João Pimenta Lopes, namens de Commissie FEMM, over verslechteringen op het gebied van de rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU (2018/2684(RSP)) (B8-0096/2019);

—   Jadwiga Wiśniewska en Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, over verslechteringen op het gebied van de rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU (2018/2684(RSP)) (B8-0099/2019).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 16.9 van de notulen van 13.2.2019.


22. Beleidsuitdagingen en strategieën tegen vrouwspecifieke vormen van kanker en aanverwante comorbiditeiten (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000134/2018) van Daniela Aiuto, namens de Commissie FEMM, aan de Commissie: Beleidsuitdagingen en strategieën tegen vrouwspecifieke vormen van kanker en aanverwante comorbiditeiten (B8-0006/2019)

Daniela Aiuto licht de vraag toe.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Marijana Petir, namens de PPE-Fractie, Biljana Borzan, namens de S&D-Fractie, Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie, Lieve Wierinck, namens de ALDE-Fractie, Ángela Vallina, namens de GUE/NGL-Fractie, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová en Francis Zammit Dimech.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anna Záborská, Julie Ward, Notis Marias, Ana Miranda, Stanislav Polčák, Soledad Cabezón Ruiz en Dubravka Šuica

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Daniela Aiuto, namens de Commissie FEMM, over beleidsuitdagingen en strategieën tegen vrouwspecifieke vormen van kanker en aanverwante comorbiditeiten (2018/2782(RSP)) (B8-0097/2019).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 16.10 van de notulen van 13.2.2019.


23. De rechten van interseksuele personen (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000132/2018) van Claude Moraes, namens de commissie LIBE, aan de Raad: De rechten van interseksuele personen (B8-0007/2019)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000133/2018) van Claude Moraes, namens de commissie LIBE, aan de Commissie: De rechten van interseksuele personen (B8-0008/2019)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000006/2019) van Malin Björk namens de GUE/NGL-Fractie, Tanja Fajon en Daniele Viotti, namens de S&D-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Roberta Metsola en Sirpa Pietikäinen, namens de PPE-Fractie en Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Commissie: De toekomst van de lijst van acties ter bevordering van de gelijkheid van LGBTI-personen (2019-2023) (B8-0014/2019)

Claude Moraes, Anna Maria Corazza Bildt, Malin Björk, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld en Terry Reintke lichten de vragen toe.

George Ciamba (fungerend voorzitter van de Raad) en Věra Jourová (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door José Inácio Faria, namens de PPE-Fractie, Julie Ward, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, en Juan Fernando López Aguilar.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Eleonora Forenza en Dobromir Sośnierz.

Het woord wordt gevoerd doorVěra Jourová en George Ciamba.

De overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.14 van de notulen van 14.2.2019 en punt 10.15 van de notulen van 14.2.2019.


24. Gebruik van cannabis voor medische doeleinden (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000122/2018) van Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling en Piernicola Pedicini, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Gebruik van cannabis voor medische doeleinden (B8-0001/2019)

Dubravka Šuica licht de vraag toe.

Věra Jourová (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Peter Liese, namens de PPE-Fractie, Guillaume Balas, namens de S&D-Fractie, Urszula Krupa, namens de ECR-Fractie, en Luke Ming Flanagan, namens de GUE/NGL-Fractie.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling en Piernicola Pedicini, namens de Commissie ENVI, over het gebruik van cannabis voor medische doeleinden (2018/2775(RSP)) (B8-0071/2019).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 16.11 van de notulen van 13.2.2019.


25. Genoomwijziging in de menselijke kiembaan (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000012/2019) van Miroslav Mikolášik en Peter Liese, namens de PPE-Fractie, aan de Raad: Genoommodificatie in de menselijke kiembaan (2019/2568(RSP)) (B8-0011/2019)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000013/2019) van Miroslav Mikolášik en Peter Liese, namens de PPE-Fractie, aan de Commissie: Genoommodificatie in de menselijke kiembaan (2019/2568(RSP)) (B8-0012/2019)

Miroslav Mikolášik licht de vragen toe.

George Ciamba (fungerend voorzitter van de Raad) en Věra Jourová (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Peter Liese, namens de PPE-Fractie, Guillaume Balas, namens de S&D-Fractie, Stanislav Polčák, Soledad Cabezón Ruiz, Marijana Petir en Luigi Morgano.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en George Ciamba.

Het debat wordt gesloten.


26. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 634.303/OJME).


27. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 00.01 uur gesloten.

Klaus Welle

Dimitrios Papadimoulis

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Adinolfi Isabella, Arena, Crowley, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Spyraki, Torres Martínez, Ulvskog

Laatst bijgewerkt op: 5 augustus 2019Juridische mededeling