Indeks 
Protokół
PDF 304kWORD 83k
Wtorek, 12 lutego 2019 r. - StrasburgWersja ostateczna
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 3.Składanie dokumentów
 4.Unijny Mechanizm Ochrony Ludności ***I (debata)
 5.Zrównoważone stosowanie pestycydów (debata)
 6.Wdrażanie dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej (debata)
 7.Minimalne wymogi dotyczące ponownego wykorzystania wody (debata)
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Głosowanie
  9.1.Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej a Unią Europejską (2018–2024) *** (głosowanie)
  9.2.Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej a Unią Europejską (2018–2024) (rezolucja) (głosowanie)
  9.3.Zasięgnięcie opinii Trybunału Sprawiedliwości na temat zgodności z traktatami proponowanej umowy o partnerstwie w dziedzinie zrównoważonego rybołówstwa między UE a Marokiem (głosowanie)
  9.4.Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Marokiem *** (głosowanie)
  9.5.Umowa w sprawie zapobiegania nieuregulowanym połowom na morzu pełnym w środkowej części Oceanu Arktycznego *** (głosowanie)
  9.6.Protokół do Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między UE a Meksykiem (przystąpienie Chorwacji) *** (głosowanie)
  9.7.Unijny program zwalczania nadużyć finansowych ***I (głosowanie)
  9.8.Wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada ***I (głosowanie)
  9.9.Unijny Mechanizm Ochrony Ludności ***I (głosowanie)
  9.10.Minimalne wymogi dotyczące ponownego wykorzystania wody ***I (głosowanie)
  9.11.Homologacja i nadzór rynku pojazdów rolniczych i leśnych ***I (głosowanie)
  9.12.Program na rzecz jednolitego rynku, konkurencyjności przedsiębiorstw oraz statystyki europejskiej ***I (głosowanie)
  9.13.VAT: docelowy system opodatkowania handlu między państwami członkowskimi * (głosowanie)
  9.14.Strategie na rzecz integracji Romów (głosowanie)
  9.15.Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących obywatelstwa UE (głosowanie)
  9.16.Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących wzmocnionej współpracy (głosowanie)
  9.17.Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących uprawnień Parlamentu do sprawowania kontroli politycznej nad Komisją (głosowanie)
  9.18.Stosowanie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w ramach instytucjonalnych UE (głosowanie)
  9.19.Przepisy i ogólne warunki regulujące wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (Statut Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich) (głosowanie)
  9.20.Kompleksowa europejska polityka przemysłowa w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki (głosowanie)
  9.21.Zrównoważone stosowanie pestycydów (głosowanie)
  9.22.Wdrażanie dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 11.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 12.Wznowienie posiedzenia
 13.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 14.Skład komisji
 15.Sytuacja w Syrii (debata)
 16.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Bośni i Hercegowiny (debata)
 17.Wznowienie posiedzenia
 18.Debata z prezesem Rady Ministrów Republiki Włoskiej Giuseppe Contem na temat przyszłości Europy (debata)
 19.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 20.Umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem *** - Umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem (rezolucja) - Umowa o ochronie inwestycji między UE a Singapurem *** - Umowa o ochronie inwestycji między UE a Singapurem (rezolucja) - Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Singapurem *** - Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Singapurem (rezolucja) (debata)
 21.Napotykane wrogie nastawienie w odniesieniu do praw kobiet i równouprawnienia płci w UE (debata)
 22.Polityczne wyzwania i strategie na rzecz walki z rakiem u kobiet i z chorobami współistniejącymi (debata)
 23.Prawa osób interseksualnych (debata)
 24.Stosowanie marihuany w celach leczniczych (debata)
 25.Modyfikacja genomu zarodków ludzkich (debata)
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia
 27.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.02.


2. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił decyzję komisji przedmiotowo właściwej o podjęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie następującego sprawozdania (zgodnie z art. 69c ust. 1 Regulaminu):

—   komisja LIBE: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylającego wspólne działanie Rady 98/700/WSiSW, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1052/2013 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330(COD)). Sprawozdawczyni: Roberta Metsola (A8-0076/2019).

Zgodnie z art. 69c ust. 2 Regulaminu posłowie lub co najmniej jedna grupa polityczna w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg mogą złożyć do północy dnia następnego pisemny wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji o przystąpieniu do negocjacji.

Negocjacje można rozpocząć w dowolnym momencie po upływie tego terminu, jeżeli nie wpłynął żaden wniosek o głosowanie w Parlamencie nad decyzją o przystąpieniu do negocjacji.


3. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów bezpieczeństwa kolei ijakości sieci połączeń wodniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii iIrlandii Północnej zUnii Europejskiej (COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

2) przez komisje parlamentarne

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r., dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/29/WE oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia przepisów UE dotyczących ochrony konsumenta (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie działań Unii po jej przystąpieniu do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia europejskiej sieci urzędników łącznikowych ds. imigracji (wersja przekształcona) (COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 96/53/WE w zakresie terminu wprowadzenia w życie specjalnych przepisów dotyczących maksymalnej długości kabin, zapewniając im lepszą charakterystykę aerodynamiczną oraz efektywność energetyczną oraz wyższy poziom bezpieczeństwa (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawczyni: Karima Delli (A8-0042/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Wymiar Sprawiedliwości” (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)) - komisja JURI - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Heidi Hautala - Sprawozdawca: Josef Weidenholzer (A8-0068/2019)


4. Unijny Mechanizm Ochrony Ludności ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności [2017/0309(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Pierwsza debata odbyła się 30 maja 2018 r. (pkt 22 protokołu z dnia 30.5.2018).
Sprawa została przekazana właściwej komisji zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu w dniu 31 maja 2018 r. (pkt 7.6 protokołu z dnia 31.5.2018).

Elisabetta Gardini przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Željana Zovko (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE).

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Głos zabrali: José Manuel Fernandes (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Francesc Gambús w imieniu grupy PPE, Nikos Androulakis w imieniu grupy S&D, Arne Gericke w imieniu grupy ECR, Anneli Jäätteenmäki w imieniu grupy ALDE, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Lukas Mandl, Carlos Zorrinho i João Ferreira.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Soledad Cabezón Ruiz, Notis Marias, Karin Kadenbach, Bronis Ropė i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Christos Stylianides i Elisabetta Gardini.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.9 protokołu z dnia 12.2.2019.


5. Zrównoważone stosowanie pestycydów (debata)

Sprawozdanie w sprawie wdrażania dyrektywy 2009/128/WE w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów [2017/2284(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

Miriam Dalli (zastępczyni sprawozdawczyni) przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Sofia Ribeiro (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI).

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji).

Głos zabrali Karl-Heinz Florenz w imieniu grupy PPE, Pavel Poc w imieniu grupy S&D, Jan Huitema w imieniu grupy ALDE, Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, Martin Häusling w imieniu grupy Verts/ALE, Mireille D'Ornano w imieniu grupy EFDD, Giancarlo Scottà w imieniu grupy ENF, Norbert Lins, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Molly Scott Cato, Eric Andrieu, Ulrike Müller, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, John Stuart Agnew, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Molly Scott Cato, Pilar Ayuso i Herbert Dorfmann.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo i Notis Marias.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Hilde Vautmans, João Ferreira, Georgios Epitideios, José Inácio Faria, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană i Franc Bogovič.

Głos zabrali Vytenis Povilas Andriukaitis i Miriam Dalli.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.21 protokołu z dnia 12.2.2019.


6. Wdrażanie dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej (debata)

Sprawozdanie w sprawie wdrażania dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej [2018/2108(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Ivo Belet (A8-0046/2019)

Ivo Belet przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Maria Grapini (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO).

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji).

Głos zabrali Cristian-Silviu Buşoi w imieniu grupy PPE, Tiemo Wölken w imieniu grupy S&D, Urszula Krupa w imieniu grupy ECR, Jasenko Selimovic w imieniu grupy ALDE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Tilly Metz w imieniu grupy Verts/ALE, Joëlle Mélin w imieniu grupy ENF, Alojz Peterle, Miriam Dalli, Notis Marias, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Arne Gericke i Peter Liese.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Krzysztof Hetman, Hilde Vautmans, Georgios Epitideios, Pascal Arimont i Seán Kelly.

Głos zabrali Vytenis Povilas Andriukaitis i Ivo Belet.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.22 protokołu z dnia 12.2.2019.


7. Minimalne wymogi dotyczące ponownego wykorzystania wody (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody [2018/0169(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

Simona Bonafè przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Głos zabrali: Marijana Petir (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Francesc Gambús w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, Jan Huitema w imieniu grupy ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez w imieniu grupy GUE/NGL, Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE, Sylvie Goddyn w imieniu grupy EFDD, i Joëlle Mélin w imieniu grupy ENF, Peter Liese, Daciana Octavia Sârbu, Eleonora Evi, Oscar Lancini i Angélique Delahaye.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria i Seán Kelly.

Głos zabrali: Karmenu Vella, Inés Ayala Sender, aby zadać pytanie Karmenu Velli, na które udzielił on odpowiedzi, i Simona Bonafè.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.10 protokołu z dnia 12.2.2019.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.17 w oczekiwaniu na głosowanie.)


PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

8. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.32.


9. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parlamentu.


9.1. Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej a Unią Europejską (2018–2024) *** (głosowanie)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej (lata 2018–2024) [2018/0267(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: João Ferreira (A8-0030/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0063)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


9.2. Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej a Unią Europejską (2018–2024) (rezolucja) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej (lata 2018–2024) [2018/0267M(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: João Ferreira (A8-0034/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0064)


9.3. Zasięgnięcie opinii Trybunału Sprawiedliwości na temat zgodności z traktatami proponowanej umowy o partnerstwie w dziedzinie zrównoważonego rybołówstwa między UE a Marokiem (głosowanie)

Projekt rezolucji, który zgodnie z art. 108 ust. 6 Regulaminu złożyli Linnéa Engström, Paloma López Bermejo, Marco Affronte, Yannick Jadot, Ian Hudghton, Ana Miranda, José Bové, Klaus Buchner, Maria Heubuch, Jakop Dalunde, Julia Reda, Ska Keller, Bodil Valero, Malin Björk, Soraya Post, Margrete Auken, Romeo Franz, Nils Torvalds, Renata Briano, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Jean Lambert, Keith Taylor, Max Andersson, Reinhard Bütikofer, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Joly, Jill Evans, Michèle Rivasi, Bas Eickhout, Miroslavs Mitrofanovs, Tilly Metz, Helga Trüpel, Florent Marcellesi, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bart Staes, Indrek Tarand, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Philippe Lamberts, Karima Delli, Alyn Smith, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Martin Häusling, Sven Giegold, Monika Vana, Terry Reintke, Michel Reimon, Ángela Vallina, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Martina Anderson, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Martina Michels, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Norbert Neuser, Tiemo Wölken, Birgit Sippel, Bernd Lange, Dietmar Köster, Babette Winter, Evelyne Gebhardt, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constanze Krehl, Jens Geier, Joachim Schuster, Jude Kirton-Darling, Marita Ulvskog, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Thomas Waitz i Michael Cramer, z wnioskiem o zasięgnięcie opinii Trybunału Sprawiedliwości w kwestii zgodności z traktatami planowanej Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, protokołu wykonawczego do niej oraz wymiany listów towarzyszącej umowie (2019/2565(RSP)) (B8-0100/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Odrzucono

Wystąpienia

Florent Marcellesi, przed głosowaniem.


9.4. Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Marokiem *** (głosowanie)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, protokołu wykonawczego do niej oraz wymiany listów towarzyszącej umowie [2018/0349(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Alain Cadec (A8-0027/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT DECYZJI RADY
Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0065)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


9.5. Umowa w sprawie zapobiegania nieuregulowanym połowom na morzu pełnym w środkowej części Oceanu Arktycznego *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, umowy w sprawie zapobiegania nieuregulowanym połowom na morzu pełnym w środkowej części Oceanu Arktycznego [2018/0239(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0066)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


9.6. Protokół do Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między UE a Meksykiem (przystąpienie Chorwacji) *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, Trzeciego protokołu dodatkowego do Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [2017/0319(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT DECYZJI RADY
Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0067)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


9.7. Unijny program zwalczania nadużyć finansowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program UE w zakresie zwalczania nadużyć finansowych [2018/0211(COD)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0068)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


9.8. Wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1139 ustanawiające wieloletni plan dla Morza Bałtyckiego oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 811/2004, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007 i (WE) nr 1300/2008 [2018/0074(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WSTĘPNE POROZUMIENIE i WSPÓLNE OŚWIADCZENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0069)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


9.9. Unijny Mechanizm Ochrony Ludności ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności [2017/0309(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WSTĘPNE POROZUMIENIE i WSPÓLNE OŚWIADCZENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0070)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


9.10. Minimalne wymogi dotyczące ponownego wykorzystania wody ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody [2018/0169(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0071)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


9.11. Homologacja i nadzór rynku pojazdów rolniczych i leśnych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (UE) nr 167/2013 w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych [2018/0142(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Nicola Danti (A8-0318/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0072)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


9.12. Program na rzecz jednolitego rynku, konkurencyjności przedsiębiorstw oraz statystyki europejskiej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program na rzecz jednolitego rynku, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, oraz statystyk europejskich oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013, (UE) nr 1287/2013, (UE) nr 254/2014, (UE) nr 258/2014, (UE) nr 652/2014 i (UE) 2017/826 [2018/0231(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Nicola Danti (A8-0052/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0073)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wystąpienia

Nicola Danti, przed głosowaniem.


9.13. VAT: docelowy system opodatkowania handlu między państwami członkowskimi * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie wprowadzenia szczegółowych środków technicznych dotyczących funkcjonowania docelowego systemu VAT dotyczącego opodatkowania wymiany handlowej między państwami członkowskimi [2018/0164(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0074)


9.14. Strategie na rzecz integracji Romów (głosowanie)

Oświadczenia Rady i Komisji: Strategie na rzecz integracji Romów (2019/2509(RSP))

Debata odbyła się dnia 30 stycznia 2019 r. (pkt 27 protokołu z dnia 30.1.2019).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Lívia Járóka i Roberta Metsola, w imieniu grupy PPE, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Dietmar Köster i Ana Gomes, w imieniu grupy S&D, Branislav Škripek, w imieniu grupy ECR, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl i Fredrick Federley, w imieniu grupy ALDE, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva i Kostas Chrysogonos, w imieniu grupy GUE/NGL, Romeo Franz, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Bart Staes, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Monika Vana i Sven Giegold, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie konieczności wzmocnienia strategicznych unijnych ram dotyczących krajowych strategii integracji Romów po 2020 r. i bardziej zdecydowanej walki z antycygańskością (2019/2509(RSP)) (B8-0098/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0075)

Wystąpienia

Anna Maria Corazza Bildt, aby przedstawić poprawkę ustną do ust. 3. Poprawka ta została przyjęta.


9.15. Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących obywatelstwa UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stosowania postanowień Traktatu dotyczących obywatelstwa UE [2018/2111(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawczyni: Maite Pagazaurtundúa (A8-0041/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0076)


9.16. Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących wzmocnionej współpracy (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stosowania postanowień Traktatu dotyczących wzmocnionej współpracy [2018/2112(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. : Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0077)

Wystąpienia

Alain Lamassoure, po głosowaniu, aby poinformować, że przyjęcie tego sprawozdania nastąpiło w momencie, gdy upływa dwadzieścia siedem lat jego działalności w Parlamencie (Przewodnicząca przyłączyła się do spontanicznych wyrazów uznania skierowanych pod adresem mówcy przez zgromadzonych).


9.17. Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących uprawnień Parlamentu do sprawowania kontroli politycznej nad Komisją (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stosowania postanowień Traktatu dotyczących uprawnień Parlamentu do sprawowania kontroli politycznej nad Komisją [2018/2113(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawczyni: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0078)


9.18. Stosowanie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w ramach instytucjonalnych UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w ramach instytucjonalnych UE [2017/2089(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawczyni: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0079)


9.19. Przepisy i ogólne warunki regulujące wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (Statut Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ustanawiającego przepisy i ogólne warunki regulujące wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (Statut Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich) i uchylającego decyzję 94/262/EWWiS, WE, Euratom [2018/2080(INL)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0080)


9.20. Kompleksowa europejska polityka przemysłowa w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie kompleksowej europejskiej polityki przemysłowej w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki [2018/2088(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Ashley Fox (A8-0019/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0081)


9.21. Zrównoważone stosowanie pestycydów (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrażania dyrektywy 2009/128/WE w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów [2017/2284(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0082)


9.22. Wdrażanie dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrażania dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej [2018/2108(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Ivo Belet (A8-0046/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 22)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0083)


10. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

Oświadczenia ustne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Zalecenie João Ferreira - A8-0030/2019
Clara Aguilera, Daniel Hannan i Seán Kelly

Sprawozdanie José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A8-0064/2019
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Andrejs Mamikins i Jiří Pospíšil

Sprawozdanie Alain Cadec - A8-0310/2018
Rupert Matthews, Clara Aguilera i Seán Kelly

Sprawozdanie Elisabetta Gardini - A8-0180/2018
Stefano Maullu, Notis Marias i José Inácio Faria

Sprawozdanie Simona Bonafè - A8-0044/2019
Igor Šoltes, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias i Momchil Nekov

Strategie na rzecz integracji Romów - B8-0098/2019
Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Dobromir Sośnierz i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Maite Pagazaurtundúa Ruiz - A8-0041/2019
Adam Szejnfeld i Francis Zammit Dimech

Sprawozdanie Alain Lamassoure - A8-0038/2019
Andrejs Mamikins

Sprawozdanie Barbara Spinelli - A8-0051/2019
Michaela Šojdrová i Andrejs Mamikins

Sprawozdanie Paulo Rangel - A8-0050/2019
Adam Szejnfeld

Sprawozdanie Ashley Fox - A8-0019/2019
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Seán Kelly i Dobromir Sośnierz

Sprawozdanie Jytte Guteland - A8-0045/2019
Xabier Benito Ziluaga, Rupert Matthews, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Momchil Nekov i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Ivo Belet - A8-0046/2019
Urszula Krupa, Jeroen Lenaers, Pirkko Ruohonen-Lerner i Momchil Nekov.


11. Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu

Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu są zamieszczone na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych).

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt oddanych głosów i zgłoszeń zamiaru oddania głosu zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.35.)


PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca

12. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.00.


13. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


14. Skład komisji

Przewodnicząca otrzymała od grupy S&D następujący wniosek o nominację:

komisja IMCO: Lucy Anderson

Niniejsza nominacja zostanie uznana za zatwierdzoną, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu nikt nie zgłosi sprzeciwu.


15. Sytuacja w Syrii (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Syrii (2019/2535(RSP))

Johannes Hahn (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Michel Reimon w imieniu grupy Verts/ALE, James Carver w imieniu grupy EFDD, Marie-Christine Arnautu w imieniu grupy ENF, Sotirios Zarianopoulos, niezrzeszony, László Tőkés, Elena Valenciano, Bas Belder, Hilde Vautmans, Miguel Urbán Crespo, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaelę Šojdrovą, Barbara Lochbihler, Michał Marusik, Georgios Epitideios, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Francisco José Millán Mon, Enrique Guerrero Salom, Anders Primdahl Vistisen, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Neena Gill, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, György Hölvényi i Eugen Freund, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Marijana Petir, Julie Ward, Patricia Lalonde, Takis Hadjigeorgiou i Jean-Luc Schaffhauser.

Głos zabrał Johannes Hahn.

Debata została zamknięta.


16. Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Bośni i Hercegowiny (debata)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego Bośni i Hercegowiny [2018/2148(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

Cristian Dan Preda przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali George Ciamba (urzędujący przewodniczący Rady) i Johannes Hahn (członek Komisji).

Głos zabrali Dubravka Šuica w imieniu grupy PPE, Knut Fleckenstein w imieniu grupy S&D, Bas Belder w imieniu grupy ECR, Jozo Radoš w imieniu grupy ALDE, Jaromír Kohlíček w imieniu grupy GUE/NGL, Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, Bill Etheridge w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Eduard Kukan, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jean-Luc Schaffhauser, Željana Zovko, Tanja Fajon, Marijana Petir i Josef Weidenholzer.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Jakovčić, Jiří Pospíšil, Sotirios Zarianopoulos, Jasenko Selimovic, Notis Marias i Ivana Maletić.

Głos zabrali Johannes Hahn, George Ciamba i Cristian Dan Preda.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.13 protokołu z dnia 13.2.2019.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący


17. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 17.06.


18. Debata z prezesem Rady Ministrów Republiki Włoskiej Giuseppe Contem na temat przyszłości Europy (debata)

Debata z prezesem Rady Ministrów Republiki Włoskiej Giuseppe Contem na temat przyszłości Europy (2019/2533(RSP))

Przewodniczący wygłosił krótkie oświadczenie tytułem wprowadzenia do debaty.

Głos zabrał Giuseppe Conte (Prezes Rady Ministrów Republiki Włoskiej).

Głos zabrał Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, Raffaele Fitto w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Eleonora Forenza w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, Mara Bizzotto w imieniu grupy ENF, i Steven Woolfe niezrzeszony.

Głos zabrał Giuseppe Conte.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Lara Comi, Sylvie Guillaume, Bernd Lucke, Ana Miranda, Mario Borghezio, Udo Voigt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Renaud Muselier, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Barbara Spinelli, Massimiliano Salini, Daniele Viotti, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Herbert Dorfmann, Marc Tarabella, Salvatore Cicu, Mercedes Bresso, Anna Maria Corazza Bildt i Igor Šoltes.

Głos zabrał Giuseppe Conte.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący


19. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Przewodniczący przypomniał, że zalecenia komisji INTA i ECON, by nie zgłaszać sprzeciwu wobec aktów delegowanych, zostały ogłoszone na posiedzeniu plenarnym w poniedziałek 11 lutego 2019 r. (pkt 5 protokołu z dnia 11.2.2019).

W terminie 24 godzin określonym na mocy art. 105 ust. 6 Regulaminu nie zgłoszono sprzeciwu wobec tych zaleceń.

W związku z tym zalecenia uważa się za przyjęte i zostaną one opublikowane wśród tekstów przyjętych na posiedzeniu z dnia następnego, tj. środy 13 lutego 2019 r.


20. Umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem *** - Umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem (rezolucja) - Umowa o ochronie inwestycji między UE a Singapurem *** - Umowa o ochronie inwestycji między UE a Singapurem (rezolucja) - Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Singapurem *** - Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Singapurem (rezolucja) (debata)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: David Martin (A8-0053/2019)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru [2018/0093M(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: David Martin (A8-0048/2019)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: David Martin (A8-0054/2019)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony [2018/0095M(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: David Martin (A8-0049/2019)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony [2018/0403M(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

David Martin i Antonio López-Istúriz White przedstawili zalecenia i sprawozdania.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Alessia Maria Mosca w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE, Anne-Marie Mineur w imieniu grupy GUE/NGL, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD, France Jamet w imieniu grupy ENF, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Karoline Graswander-Hainz, Jan Zahradil, Marietje Schaake, Emmanuel Maurel, Yannick Jadot, William (The Earl of) Dartmouth, Oscar Lancini, David McAllister, Joachim Schuster, Bill Etheridge, Jacques Colombier, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jude Kirton-Darling, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Christofer Fjellner, Neena Gill, Jarosław Wałęsa i Francisco Assis.

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Alojz Peterle, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Cristian-Silviu Buşoi.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Nicola Caputo i Notis Marias.

Głos zabrali: Cecilia Malmström i David Martin.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.6 protokołu z dnia 13.2.2019, pkt 8.7 protokołu z dnia 13.2.2019, pkt 8.8 protokołu z dnia 13.2.2019, pkt 8.9 protokołu z dnia 13.2.2019, pkt 8.10 protokołu z dnia 13.2.2019 i pkt 8.11 protokołu z dnia 13.2.2019.


21. Napotykane wrogie nastawienie w odniesieniu do praw kobiet i równouprawnienia płci w UE (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000135/2018), które skierował João Pimenta Lopes, w imieniu komisji FEMM, do Komisji: Napotykane wrogie nastawienie w odniesieniu do praw kobiet i równouprawnienia płci w UE (B8-0005/2019)

João Pimenta Lopes rozwinął pytanie.

Věra Jourová (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Sirpa Pietikäinen w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Angelika Mlinar w imieniu grupy ALDE, Malin Björk w imieniu grupy GUE/NGL, Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, Dobromir Sośnierz niezrzeszony, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vilija Blinkevičiūtė, Ruža Tomašić, Ernest Urtasun, Barbara Matera, Anna Hedh, Jordi Solé, Dubravka Šuica i Marijana Petir.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Marek Jurek i Eleonora Forenza.

Głos zabrała Věra Jourová.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   João Pimenta Lopes, w imieniu komisji FEMM, w sprawie pogorszenia sytuacji w zakresie praw kobiet i równouprawnienia w UE (2018/2684(RSP)) (B8-0096/2019);

—   Jadwiga Wiśniewska i Arne Gericke, w imieniu grupy ECR, w sprawie napotykanego wrogiego nastawienia w odniesieniu do praw kobiet i równouprawnienia płci w UE (2018/2684(RSP)) (B8-0099/2019).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 16.9 protokołu z dnia 13.2.2019.


22. Polityczne wyzwania i strategie na rzecz walki z rakiem u kobiet i z chorobami współistniejącymi (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000134/2018), które skierowała Daniela Aiuto, w imieniu komisji FEMM, do Komisji: Wyzwania i strategie polityczne w walce z rakiem u kobiet i powiązanymi współwystępującymi schorzeniami (B8-0006/2019)

Daniela Aiuto rozwinął pytanie.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Marijana Petir w imieniu grupy PPE, Biljana Borzan w imieniu grupy S&D, Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR, Lieve Wierinck w imieniu grupy ALDE, Ángela Vallina w imieniu grupy GUE/NGL, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová i Francis Zammit Dimech.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Anna Záborská, Julie Ward, Notis Marias, Ana Miranda, Stanislav Polčák, Soledad Cabezón Ruiz i Dubravka Šuica

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Daniela Aiuto, w imieniu komisji FEMM, w sprawie politycznych wyzwań i strategii na rzecz walki z rakiem u kobiet i z chorobami współistniejącymi (2018/2782(RSP)) (B8-0097/2019).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 16.10 protokołu z dnia 13.2.2019.


23. Prawa osób interseksualnych (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000132/2018), które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Rady: Prawa osób interseksualnych (B8-0007/2019)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000133/2018), które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Prawa osób interseksualnych (B8-0008/2019)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000006/2019), które skierowali: Malin Björk w imieniu grupy GUE/NGL, Tanja Fajon i Daniele Viotti, w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld, w imieniu grupy ALDE, Roberta Metsola i Sirpa Pietikäinen, w imieniu grupy PPE i Terry Reintke, w imieniu grupy Verts/ALE, do Komisji: Przyszłość wykazu działań na rzecz LGBTI (2019-2023) (B8-0014/2019)

Claude Moraes, Anna Maria Corazza Bildt, Malin Björk, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld i Terry Reintke rozwinęli pytania.

George Ciamba (urzędujący przewodniczący Rady) i Věra Jourová (członkini Komisji) odpowiedzieli na pytania.

Głos zabrali: José Inácio Faria w imieniu grupy PPE, Julie Ward w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, i Juan Fernando López Aguilar.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Eleonora Forenza i Dobromir Sośnierz.

Głos zabrali: Věra Jourová i George Ciamba.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.14 protokołu z dnia 14.2.2019 i pkt 10.15 protokołu z dnia 14.2.2019.


24. Stosowanie marihuany w celach leczniczych (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000122/2018), które skierowali Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling i Piernicola Pedicini, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Stosowanie marihuany w celach leczniczych (B8-0001/2019)

Dubravka Šuica rozwinęła pytanie.

Věra Jourová (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Peter Liese w imieniu grupy PPE, Guillaume Balas w imieniu grupy S&D, Urszula Krupa w imieniu grupy ECR, i Luke Ming Flanagan w imieniu grupy GUE/NGL.

Głos zabrała Věra Jourová.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling i Piernicola Pedicini, w imieniu komisji ENVI, w sprawie stosowania marihuany w celach leczniczych (2018/2775(RSP)) (B8-0071/2019).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 16.11 protokołu z dnia 13.2.2019.


25. Modyfikacja genomu zarodków ludzkich (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000012/2019), które skierowali Miroslav Mikolášik i Peter Liese w imieniu grupy PPE, do Rady: Modyfikacja genomu ludzkiego linii germinalnej (2019/2568(RSP)) (B8-0011/2019)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000013/2019), które skierowali Miroslav Mikolášik i Peter Liese w imieniu grupy PPE, do Komisji: Modyfikacja genomu ludzkiego linii germinalnej (2019/2568(RSP)) (B8-0012/2019)

Miroslav Mikolášik rozwinął pytania.

George Ciamba (urzędujący przewodniczący Rady) i Věra Jourová (członkini Komisji) odpowiedzieli na pytania.

Głos zabrali: Peter Liese w imieniu grupy PPE, Guillaume Balas w imieniu grupy S&D, Stanislav Polčák, Soledad Cabezón Ruiz, Marijana Petir i Luigi Morgano.

Głos zabrali Věra Jourová i George Ciamba.

Debata została zamknięta.


26. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 634.303/OJME).


27. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 0.01.

Klaus Welle

Dimitrios Papadimoulis

Sekretarz generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Adinolfi Isabella, Arena, Crowley, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Spyraki, Torres Martínez, Ulvskog

Ostatnia aktualizacja: 5 sierpnia 2019Informacja prawna