Index 
Proces-verbal
PDF 299kWORD 82k
Marţi, 12 februarie 2019 - StrasbourgEdiţie definitivă
1.Deschiderea ședinței
 2.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 3.Depunere de documente
 4.Mecanismul de protecție civilă al UE ***I (dezbatere)
 5.Utilizarea durabilă a pesticidelor (dezbatere)
 6.Punerea în aplicare a Directivei privind asistența medicală transfrontalieră (dezbatere)
 7.Cerințele minime pentru reutilizarea apei (dezbatere)
 8.Reluarea ședinței
 9.Votare
  9.1.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Côte d'Ivoire (2018-2024) *** (vot)
  9.2.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Côte d'Ivoire (2018-2024) (rezoluție) (vot)
  9.3.Sesizarea Curții de Justiție pentru un aviz asupra compatibilității cu tratatele a propunerii de Acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre UE și Maroc (vot)
  9.4.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre UE și Maroc *** (vot)
  9.5.Acordul pentru prevenirea pescuitului nereglementat în marea liberă din zona centrală a Oceanului Arctic *** (vot)
  9.6.Protocol la Acordul de parteneriat economic, de coordonare politică și de cooperare între UE și Mexic (aderarea Republicii Croația) *** (vot)
  9.7.Programul UE de luptă antifraudă ***I (vot)
  9.8.Planul multianual pentru stocurile de pește din apele occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective ***I (vot)
  9.9.Mecanismul de protecție civilă al Uniunii ***I (vot)
  9.10.Cerințele minime pentru reutilizarea apei***I (vot)
  9.11.Omologarea și supravegherea pieței vehiculelor agricole și forestiere ***I (vot)
  9.12.Programul privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor și statisticile europene ***I (vot)
  9.13.TVA: sistemul definitiv pentru impozitarea comerțului dintre statele membre * (vot)
  9.14.Strategii de integrare a romilor (vot)
  9.15.Punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului referitoare la cetățenia UE (vot)
  9.16.Punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului privind cooperarea consolidată (vot)
  9.17.Punerea în aplicare a dispozițiilor din tratat privind competența Parlamentului de a exercita un control politic asupra Comisiei (vot)
  9.18.Punerea în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în cadrul instituțional al UE (vot)
  9.19.Statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (Statutul Ombudsmanului European) (vot)
  9.20.O politică industrială europeană cuprinzătoare în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii (vot)
  9.21.Utilizarea durabilă a pesticidelor (vot)
  9.22.Punerea în aplicare a Directivei privind asistența medicală transfrontalieră (vot)
 10.Explicații privind votul
 11.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 12.Reluarea ședinței
 13.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 14.Componența comisiilor
 15.Situația din Siria (dezbatere)
 16.Raportul pe 2018 privind Bosnia și Herțegovina (dezbatere)
 17.Reluarea ședinței
 18.Dezbatere cu Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene, Giuseppe Conte, privind viitorul Europei (dezbatere)
 19.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 20.Acordul de liber schimb între UE și Singapore *** - Acordul de liber schimb între UE și Singapore (rezoluție) - Acordul de protecție a investițiilor între UE și Singapore *** - Acordul de protecție a investițiilor între UE și Singapore (rezoluție) - Acordul de parteneriat și cooperare dintre UE și Singapore *** - Acordul de parteneriat și cooperare dintre UE și Singapore (rezoluție) (dezbatere)
 21.Regresul drepturilor femeii și al egalității de gen în UE (dezbatere)
 22.Dificultățile de politică și strategiile în combaterea cancerului și a bolilor asociate la femei (dezbatere)
 23.Drepturile persoanelor intersexuale (dezbatere)
 24.Utilizarea canabisului în scopuri medicale (dezbatere)
 25.Modificarea genomului uman pe cale germinală (dezbatere)
 26.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 27.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: David Maria SASSOLI
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.02.


2. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat decizia comisiei competente de a iniția negocieri interinstituționale pe baza următorului raport [în conformitate cu articolul 69c alineatul (1) din Regulamentul de procedură]:

—   Comisia LIBE: Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de abrogare a Acțiunii Comune nr. 98/700/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330(COD)). Raportoare: Roberta Metsola (A8-0076/2019).

În conformitate cu articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură, un număr de deputați sau un grup sau grupuri politice care ating cel puțin pragul mediu pot solicita în scris, înainte de miezul nopții al zilei de mâine, ca decizia de a iniția negocieri să fie supusă la vot.

Negocierile pot începe în orice moment după expirarea acestui termen dacă nu se prezintă nicio cerere de supunere la vot în Parlament a deciziei de a iniția negocieri.


3. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind anumite aspecte ale siguranței și conectivității feroviare având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune (COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

TRAN

2) de comisiile parlamentare:

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993, a Directivei 98/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivei 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o mai bună asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)) - IMCO - Raportor: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind acțiunile Uniunii în urma aderării la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)) - JURI - Raportoare: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind crearea unei rețele europene a ofițerilor de legătură în materie de imigrație (reformare) (COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)) - LIBE - Raportoare: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/53/CE a Consiliului în ceea ce privește termenul-limită pentru punerea în aplicare de norme speciale privind lungimea maximă în cazul cabinelor care îmbunătățesc performanțele aerodinamice, eficiența energetică și performanțele în materie de siguranță (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD)) - TRAN - Raportoare: Karima Delli (A8-0042/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Justiție” (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)) - JURI - LIBE - Raportoare: Heidi Hautala - Raportor: Josef Weidenholzer (A8-0068/2019)


4. Mecanismul de protecție civilă al UE ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii [2017/0309(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

O primă dezbatere a avut loc la 30 mai 2018 (punctul 22 al PV din 30.5.2018).
Chestiunea a fost transmisă comisiei competente, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură la 31 mai 2018 (punctul 7.6 al PV din 31.5.2018).

Elisabetta Gardini și-a prezentat raportul.

A intervenit Željana Zovko (raportoarea pentru aviz a Comisiei DEVE).

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Au intervenit José Manuel Fernandes (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Francesc Gambús, în numele Grupului PPE, Nikos Androulakis, în numele Grupului S&D, Arne Gericke, în numele Grupului ECR, Anneli Jäätteenmäki, în numele Grupului ALDE, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, Lukas Mandl, Carlos Zorrinho și João Ferreira.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Soledad Cabezón Ruiz, Notis Marias, Karin Kadenbach, Bronis Ropė și Nicola Caputo.

Au intervenit Christos Stylianides și Elisabetta Gardini.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.9 al PV din 12.2.2019.


5. Utilizarea durabilă a pesticidelor (dezbatere)

Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2009/128/CE privind utilizarea durabilă a pesticidelor [2017/2284(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

Miriam Dalli (raportoare supleantă ) și-a prezentat raportul.

A intervenit Sofia Ribeiro (raportoarea pentru aviz a Comisiei AGRI).

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei).

Au intervenit Karl-Heinz Florenz, în numele Grupului PPE, Pavel Poc, în numele Grupului S&D, Jan Huitema, în numele Grupului ALDE, Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL, Martin Häusling, în numele Grupului Verts/ALE, Mireille D'Ornano, în numele Grupului EFDD, Giancarlo Scottà, în numele Grupului ENF, Norbert Lins, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Molly Scott Cato, Eric Andrieu, Ulrike Müller, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, John Stuart Agnew, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Molly Scott Cato, Pilar Ayuso și Herbert Dorfmann.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo și Notis Marias.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Hilde Vautmans, João Ferreira, Georgios Epitideios, José Inácio Faria, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană și Franc Bogovič.

Au intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis și Miriam Dalli.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.21 al PV din 12.2.2019.


6. Punerea în aplicare a Directivei privind asistența medicală transfrontalieră (dezbatere)

Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei privind asistența medicală transfrontalieră [2018/2108(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Ivo Belet (A8-0046/2019)

Ivo Belet și-a prezentat raportul.

A intervenit Maria Grapini (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO).

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei).

Au intervenit Cristian-Silviu Buşoi, în numele Grupului PPE, Tiemo Wölken, în numele Grupului S&D, Urszula Krupa, în numele Grupului ECR, Jasenko Selimovic, în numele Grupului ALDE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Tilly Metz, în numele Grupului Verts/ALE, Joëlle Mélin, în numele Grupului ENF, Alojz Peterle, Miriam Dalli, Notis Marias, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Arne Gericke și Peter Liese.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Krzysztof Hetman, Hilde Vautmans, Georgios Epitideios, Pascal Arimont și Seán Kelly.

Au intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis și Ivo Belet.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.22 al PV din 12.2.2019.


7. Cerințele minime pentru reutilizarea apei (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele minime pentru reutilizarea apei [2018/0169(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

Simona Bonafè și-a prezentat raportul.

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Au intervenit Marijana Petir (raportoarea pentru aviz a Comisiei AGRI), Francesc Gambús, în numele Grupului PPE, Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D, Jan Huitema, în numele Grupului ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, în numele Grupului GUE/NGL, Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE, Sylvie Goddyn, în numele Grupului EFDD, și Joëlle Mélin, în numele Grupului ENF, Peter Liese, Daciana Octavia Sârbu, Eleonora Evi, Oscar Lancini și Angélique Delahaye.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria și Seán Kelly.

Au intervenit Karmenu Vella, Inés Ayala Sender, pentru a-i adresa o întrebare lui Karmenu Vella, care a răspuns la întrebare, și Simona Bonafè.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.10 al PV din 12.2.2019.

(Ședința a fost suspendată la 12.17 în așteptarea votării.)


A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

8. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.32.


9. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


9.1. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Côte d'Ivoire (2018-2024) *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Côte d'Ivoire (2018-2024) [2018/0267(NLE)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: João Ferreira (A8-0030/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0063)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


9.2. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Côte d'Ivoire (2018-2024) (rezoluție) (vot)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Côte d'Ivoire (2018-2024) [2018/0267M(NLE)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: João Ferreira (A8-0034/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0064)


9.3. Sesizarea Curții de Justiție pentru un aviz asupra compatibilității cu tratatele a propunerii de Acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre UE și Maroc (vot)

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 108 alineatul (6) din Regulamentul de procedură de Linnéa Engström, Paloma López Bermejo, Marco Affronte, Yannick Jadot, Ian Hudghton, Ana Miranda, José Bové, Klaus Buchner, Maria Heubuch, Jakop Dalunde, Julia Reda, Ska Keller, Bodil Valero, Malin Björk, Soraya Post, Margrete Auken, Romeo Franz, Nils Torvalds, Renata Briano, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Jean Lambert, Keith Taylor, Max Andersson, Reinhard Bütikofer, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Joly, Jill Evans, Michèle Rivasi, Bas Eickhout, Miroslavs Mitrofanovs, Tilly Metz, Helga Trüpel, Florent Marcellesi, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bart Staes, Indrek Tarand, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Philippe Lamberts, Karima Delli, Alyn Smith, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Martin Häusling, Sven Giegold, Monika Vana, Terry Reintke, Michel Reimon, Ángela Vallina, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Martina Anderson, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Martina Michels, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Norbert Neuser, Tiemo Wölken, Birgit Sippel, Bernd Lange, Dietmar Köster, Babette Winter, Evelyne Gebhardt, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constanze Krehl, Jens Geier, Joachim Schuster, Jude Kirton-Darling, Marita Ulvskog, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Thomas Waitz și Michael Cramer, prin care se solicită un aviz din partea Curții de Justiție asupra compatibilității cu tratatele a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și Regatul Maroc, a protocolului său de punere în aplicare și a unui schimb de scrisori care însoțește respectivul acord (2019/2565(RSP)) (B8-0100/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Respins

Intervenții

Florent Marcellesi, înainte de votare.


9.4. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre UE și Maroc *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și Regatul Maroc, a protocolului său de punere în aplicare și a schimbului de scrisori care însoțește acordul [2018/0349(NLE)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Alain Cadec (A8-0027/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI
Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0065)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


9.5. Acordul pentru prevenirea pescuitului nereglementat în marea liberă din zona centrală a Oceanului Arctic *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului pentru prevenirea pescuitului nereglementat în marea liberă din zona centrală a Oceanului Arctic [2018/0239(NLE)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0066)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


9.6. Protocol la Acordul de parteneriat economic, de coordonare politică și de cooperare între UE și Mexic (aderarea Republicii Croația) *** (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a celui de al treilea protocol adițional la Acordul de parteneriat economic, de coordonare politică și de cooperare între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Statele Unite Mexicane, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană [2017/0319(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI
Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0067)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


9.7. Programul UE de luptă antifraudă ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului UE de luptă antifraudă [2018/0211(COD)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0068)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


9.8. Planul multianual pentru stocurile de pește din apele occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de pește din apele occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1139 de stabilire a unui plan multianual pentru Marea Baltică și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007 și (CE) nr. 1300/2008 [2018/0074(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

ACORD PROVIZORIU și DECLARAȚIE COMUNĂ

Aprobat (P8_TA(2019)0069)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


9.9. Mecanismul de protecție civilă al Uniunii ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii [2017/0309(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

ACORD PROVIZORIU și DECLARAȚIE COMUNĂ

Aprobat (P8_TA(2019)0070)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


9.10. Cerințele minime pentru reutilizarea apei***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele minime pentru reutilizarea apei [2018/0169(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0071)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


9.11. Omologarea și supravegherea pieței vehiculelor agricole și forestiere ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare și corectare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 privind omologarea și supravegherea pieței vehiculelor agricole și forestiere [2018/0142(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Nicola Danti (A8-0318/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0072)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


9.12. Programul privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor și statisticile europene ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, și statisticile europene și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 99/2013, (UE) nr. 1287/2013, (UE) nr. 254/2014, (UE) nr. 258/2014, (UE) nr. 652/2014 și (UE) 2017/826 [2018/0231(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Nicola Danti (A8-0052/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0073)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Nicola Danti, avant le vote.


9.13. TVA: sistemul definitiv pentru impozitarea comerțului dintre statele membre * (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește introducerea măsurilor tehnice detaliate privind funcționarea sistemului definitiv de TVA pentru impozitarea comerțului dintre statele membre [2018/0164(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0074)


9.14. Strategii de integrare a romilor (vot)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Strategii de integrare a romilor (2019/2509(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 30 ianuarie 2019 (punctul 27 al PV din 30.1.2019).

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Lívia Járóka și Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Dietmar Köster și Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Branislav Škripek, în numele Grupului ECR, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl și Fredrick Federley, în numele Grupului ALDE, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva și Kostas Chrysogonos, în numele Grupului GUE/NGL, Romeo Franz, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Bart Staes, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Monika Vana și Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la necesitatea de a consolida cadrul strategic al UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor post-2020 și de a intensifica lupta împotriva atitudinilor negative față de romi (2019/2509(RSP)) (B8-0098/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0075)

Intervenții

Anna Maria Corazza Bildt, pentru a propune un amendament oral la punctul 3. Amendamentul a fost admis.


9.15. Punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului referitoare la cetățenia UE (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului referitoare la cetățenia UE [2018/2111(INI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportoare: Maite Pagazaurtundúa (A8-0041/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0076)


9.16. Punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului privind cooperarea consolidată (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului privind cooperarea consolidată [2018/2112(INI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. : Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0077)

Intervenții

Alain Lamassoure, după votare, pentru a preciza că adoptarea acestui raport marchează sfârșitul celor 27 de ani de activitate ai săi în Parlament (președinta s-a alăturat omagiului spontan adus vorbitorului de cei prezenți în plen).


9.17. Punerea în aplicare a dispozițiilor din tratat privind competența Parlamentului de a exercita un control politic asupra Comisiei (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a dispozițiilor din tratat privind competența Parlamentului de a exercita un control politic asupra Comisiei [2018/2113(INI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportoare: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0078)


9.18. Punerea în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în cadrul instituțional al UE (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în cadrul instituțional al UE [2017/2089(INI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportoare: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0079)


9.19. Statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (Statutul Ombudsmanului European) (vot)

Raport referitor la o propunere de regulament al Parlamentului European de stabilire a statutului și condițiilor generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (Statutul Ombudsmanului European) și de abrogare a Deciziei 94/262/CECO, CE, Euratom [2018/2080(INL)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0080)


9.20. O politică industrială europeană cuprinzătoare în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii (vot)

Raport referitor la o politică industrială europeană cuprinzătoare în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii [2018/2088(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Ashley Fox (A8-0019/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0081)


9.21. Utilizarea durabilă a pesticidelor (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2009/128/CE privind utilizarea durabilă a pesticidelor [2017/2284(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0082)


9.22. Punerea în aplicare a Directivei privind asistența medicală transfrontalieră (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei privind asistența medicală transfrontalieră [2018/2108(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Ivo Belet (A8-0046/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 22)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0083)


10. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Recomandare João Ferreira - A8-0030/2019
Clara Aguilera, Daniel Hannan și Seán Kelly

Raport José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A8-0064/2019
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Andrejs Mamikins și Jiří Pospíšil

Raport Alain Cadec - A8-0310/2018
Rupert Matthews, Clara Aguilera și Seán Kelly

Raport Elisabetta Gardini - A8-0180/2018
Stefano Maullu, Notis Marias și José Inácio Faria

Raport Simona Bonafè - A8-0044/2019
Igor Šoltes, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias și Momchil Nekov

Strategii de integrare a romilor - B8-0098/2019
Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Dobromir Sośnierz și Stanislav Polčák

Raport Maite Pagazaurtundúa - A8-0041/2019
Adam Szejnfeld și Francis Zammit Dimech

Raport Alain Lamassoure - A8-0038/2019
Andrejs Mamikins

Raport Barbara Spinelli - A8-0051/2019
Michaela Šojdrová și Andrejs Mamikins

Raport Paulo Rangel - A8-0050/2019
Adam Szejnfeld

Raport Ashley Fox - A8-0019/2019
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Seán Kelly și Dobromir Sośnierz

Raport Jytte Guteland - A8-0045/2019
Xabier Benito Ziluaga, Rupert Matthews, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Momchil Nekov și Stanislav Polčák

Raport Ivo Belet - A8-0046/2019
Urszula Krupa, Jeroen Lenaers, Pirkko Ruohonen-Lerner și Momchil Nekov.


11. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 14.35.)


A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă

12. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.00.


13. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


14. Componența comisiilor

Președinta a primit din partea Grupului S&D următoarea cerere de numire:

IMCO: Lucy Anderson

Această numire se consideră ratificată dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


15. Situația din Siria (dezbatere)

Declarația Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Siria (2019/2535(RSP))

Johannes Hahn (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Michel Reimon, în numele Grupului Verts/ALE, James Carver, în numele Grupului EFDD, Marie-Christine Arnautu, în numele Grupului ENF, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, László Tőkés, Elena Valenciano, Bas Belder, Hilde Vautmans, Miguel Urbán Crespo, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michaela Šojdrová, Barbara Lochbihler, Michał Marusik, Georgios Epitideios, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Francisco José Millán Mon, Enrique Guerrero Salom, Anders Primdahl Vistisen, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Neena Gill, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, György Hölvényi și Eugen Freund, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marijana Petir, Julie Ward, Patricia Lalonde, Takis Hadjigeorgiou și Jean-Luc Schaffhauser.

A intervenit Johannes Hahn.

Dezbaterea s-a încheiat.


16. Raportul pe 2018 privind Bosnia și Herțegovina (dezbatere)

Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2018 privind Bosnia și Herțegovina [2018/2148(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

Cristian Dan Preda și-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: David Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit George Ciamba (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Johannes Hahn (membru al Comisiei).

Au intervenit Dubravka Šuica, în numele Grupului PPE, Knut Fleckenstein, în numele Grupului S&D, Bas Belder, în numele Grupului ECR, Jozo Radoš, în numele Grupului ALDE, Jaromír Kohlíček, în numele Grupului GUE/NGL, Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, Bill Etheridge, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Eduard Kukan, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jean-Luc Schaffhauser, Željana Zovko, Tanja Fajon, Marijana Petir și Josef Weidenholzer.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Jakovčić, Jiří Pospíšil, Sotirios Zarianopoulos, Jasenko Selimovic, Notis Marias și Ivana Maletić.

Au intervenit Johannes Hahn, George Ciamba și Cristian Dan Preda.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.13 al PV din 13.2.2019.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte


17. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 17.06.


18. Dezbatere cu Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene, Giuseppe Conte, privind viitorul Europei (dezbatere)

Dezbatere cu președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene, Giuseppe Conte, privind viitorul Europei (2019/2533(RSP))

Președintele a făcut o scurtă declarație pentru a introduce dezbaterea.

A intervenit Giuseppe Conte (președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene).

A intervenit Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Eleonora Forenza, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Agea, în numele Grupului EFDD, Mara Bizzotto, în numele Grupului ENF, și Steven Woolfe, neafiliat.

A intervenit Giuseppe Conte.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Lara Comi, Sylvie Guillaume, Bernd Lucke, Ana Miranda, Mario Borghezio, Udo Voigt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Renaud Muselier, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Barbara Spinelli, Massimiliano Salini, Daniele Viotti, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Herbert Dorfmann, Marc Tarabella, Salvatore Cicu, Mercedes Bresso, Anna Maria Corazza Bildt și Igor Šoltes.

A intervenit Giuseppe Conte.

Dezbaterea s-a încheiat.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte


19. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Președintele a reamintit că recomandările comisiilor INTA și ECON de a nu formula obiecțiuni cu privire la actele delegate au fost anunțate în plen luni, 11 februarie 2019 (punctul 5 al PV din 11.2.2019).

Nu s-a exprimat nicio opoziție cu privire la aceste recomandări în termenul de 24 de ore prevăzut la articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

Prin urmare, recomandările se consideră aprobate și vor fi publicate în textele adoptate la ședința de mâine, miercuri, 13 februarie 2019.


20. Acordul de liber schimb între UE și Singapore *** - Acordul de liber schimb între UE și Singapore (rezoluție) - Acordul de protecție a investițiilor între UE și Singapore *** - Acordul de protecție a investițiilor între UE și Singapore (rezoluție) - Acordul de parteneriat și cooperare dintre UE și Singapore *** - Acordul de parteneriat și cooperare dintre UE și Singapore (rezoluție) (dezbatere)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Singapore [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: David Martin (A8-0053/2019)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb între UE și Singapore [2018/0093M(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: David Martin (A8-0048/2019)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de protecție a investițiilor încheiat între UE și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: David Martin (A8-0054/2019)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii Europene a Acordului de protecție a investițiilor încheiat între UE și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte [2018/0095M(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: David Martin (A8-0049/2019)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii Europene a Acordului de parteneriat și cooperare încheiat între UE și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii Europene a Acordului de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte [2018/0403M(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

David Martin și Antonio López-Istúriz White își prezintă recomandările și rapoartele.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Au intervenit Seán Kelly, în numele Grupului PPE, Alessia Maria Mosca, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE, Anne-Marie Mineur, în numele Grupului GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, Tiziana Beghin, în numele Grupului EFDD, France Jamet, în numele Grupului ENF, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Karoline Graswander-Hainz, Jan Zahradil, Marietje Schaake, Emmanuel Maurel, Yannick Jadot, William (The Earl of) Dartmouth, Oscar Lancini, David McAllister, Joachim Schuster, Bill Etheridge, Jacques Colombier, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jude Kirton-Darling, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Christofer Fjellner, Neena Gill, Jarosław Wałęsa și Francisco Assis.

A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

Au intervenit Alojz Peterle, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski și Cristian-Silviu Buşoi.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Nicola Caputo și Notis Marias.

Au intervenit Cecilia Malmström și David Martin.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.6 al PV din 13.2.2019, punctul 8.7 al PV din 13.2.2019, punctul 8.8 al PV din 13.2.2019, punctul 8.9 al PV din 13.2.2019, punctul 8.10 al PV din 13.2.2019 și punctul 8.11 al PV din 13.2.2019.


21. Regresul drepturilor femeii și al egalității de gen în UE (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000135/2018) adresată de João Pimenta Lopes, în numele Comisiei FEMM, Comisiei: Regresul drepturilor femeii și al egalității de gen în UE (B8-0005/2019)

João Pimenta Lopes a dezvoltat întrebarea.

Věra Jourová (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit Sirpa Pietikäinen, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Angelika Mlinar, în numele Grupului ALDE, Malin Björk, în numele Grupului GUE/NGL, Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, Dobromir Sośnierz, neafiliat, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vilija Blinkevičiūtė, Ruža Tomašić, Ernest Urtasun, Barbara Matera, Anna Hedh, Jordi Solé, Dubravka Šuica și Marijana Petir.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Marek Jurek și Eleonora Forenza.

A intervenit Věra Jourová.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   João Pimenta Lopes, în numele Comisiei FEMM, referitoare la regresul drepturilor femeii și al egalității de gen în UE (2018/2684(RSP)) (B8-0096/2019);

—   Jadwiga Wiśniewska și Arne Gericke, în numele Grupului ECR, referitoare la regresul drepturilor femeii și al egalității de gen în UE (2018/2684(RSP)) (B8-0099/2019).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 16.9 al PV din 13.2.2019.


22. Dificultățile de politică și strategiile în combaterea cancerului și a bolilor asociate la femei (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000134/2018) adresată de Daniela Aiuto, în numele Comisiei FEMM, Comisiei: Dificultățile de politică și strategiile în combaterea cancerului și a bolilor asociate la femei (B8-0006/2019)

Daniela Aiuto a dezvoltat întrebarea.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit Marijana Petir, în numele Grupului PPE, Biljana Borzan, în numele Grupului S&D, Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR, Lieve Wierinck, în numele Grupului ALDE, Ángela Vallina, în numele Grupului GUE/NGL, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová și Francis Zammit Dimech.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Anna Záborská, Julie Ward, Notis Marias, Ana Miranda, Stanislav Polčák, Soledad Cabezón Ruiz și Dubravka Šuica

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Daniela Aiuto, în numele Comisiei FEMM, referitoare la problemele de politică și strategiile de combatere a cancerului și a bolilor asociate la femei (2018/2782(RSP)) (B8-0097/2019).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 16.10 al PV din 13.2.2019.


23. Drepturile persoanelor intersexuale (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000132/2018) adresată de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, Consiliului: Drepturile persoanelor intersexuale (B8-0007/2019)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000133/2018) adresată de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, Comisiei: Drepturile persoanelor intersexuale (B8-0008/2019)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000006/2019) adresată de Malin Björk în numele Grupului GUE/NGL, Tanja Fajon și Daniele Viotti, în numele Grupului S&D, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Roberta Metsola și Sirpa Pietikäinen, în numele Grupului PPE și Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, Comisiei: Viitorul Listei de acțiuni LGBTI (2019-2023) (B8-0014/2019)

Claude Moraes, Anna Maria Corazza Bildt, Malin Björk, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld și Terry Reintke au dezvoltat întrebările.

George Ciamba (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Věra Jourová (membră a Comisiei) au răspuns la întrebări.

Au intervenit José Inácio Faria, în numele Grupului PPE, Julie Ward, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, și Juan Fernando López Aguilar.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Eleonora Forenza și Dobromir Sośnierz.

Au intervenit Věra Jourová și George Ciamba.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.14 al PV din 14.2.2019 și punctul 10.15 al PV din 14.2.2019.


24. Utilizarea canabisului în scopuri medicale (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000122/2018) adresată de Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling și Piernicola Pedicini, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Utilizarea canabisului în scopuri medicale (B8-0001/2019)

Dubravka Šuica a dezvoltat întrebarea.

Věra Jourová (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit Peter Liese, în numele Grupului PPE, Guillaume Balas, în numele Grupului S&D, Urszula Krupa, în numele Grupului ECR, și Luke Ming Flanagan, în numele Grupului GUE/NGL.

A intervenit Věra Jourová.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling și Piernicola Pedicini, în numele Comisiei ENVI, referitoare la utilizarea canabisului în scopuri medicale (2018/2775(RSP)) (B8-0071/2019).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 16.11 al PV din 13.2.2019.


25. Modificarea genomului uman pe cale germinală (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000012/2019) adresată de Miroslav Mikolášik și Peter Liese, în numele Grupului PPE, Consiliului: Modificarea genomului celulelor reproducătoare umane (2019/2568(RSP)) (B8-0011/2019)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000013/2019) adresată de Miroslav Mikolášik și Peter Liese, în numele Grupului PPE, Comisiei: Modificarea genomului celulelor reproducătoare umane (2019/2568(RSP)) (B8-0012/2019)

Miroslav Mikolášik a dezvoltat întrebările.

George Ciamba (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Věra Jourová (membră a Comisiei) au răspuns la întrebări.

Au intervenit Peter Liese, în numele Grupului PPE, Guillaume Balas, în numele Grupului S&D, Stanislav Polčák, Soledad Cabezón Ruiz, Marijana Petir și Luigi Morgano.

Au intervenit Věra Jourová și George Ciamba.

Dezbaterea s-a încheiat.


26. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 634.303/OJME).


27. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 0.01.

Klaus Welle

Dimitrios Papadimoulis

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Adinolfi Isabella, Arena, Crowley, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Spyraki, Torres Martínez, Ulvskog

Ultima actualizare: 5 august 2019Notă juridică