Kazalo 
Zapisnik
PDF 290kWORD 82k
Torek, 12. februar 2019 - StrasbourgKončna izdaja
1.Otvoritev seje
 2.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)
 3.Predložitev dokumentov
 4.Mehanizem Unije na področju civilne zaščite ***I (razprava)
 5.Trajnostna raba pesticidov (razprava)
 6.Izvajanje direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu (razprava)
 7.Minimalne zahteve za ponovno uporabo vode (razprava)
 8.Nadaljevanje seje
 9.Čas glasovanja
  9.1.Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Slonokoščeno obalo in EU (2018–2024) *** (glasovanje)
  9.2.Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Slonokoščeno obalo in EU (2018–2024) (resolucija) (glasovanje)
  9.3.Pridobitev mnenja Sodišča o združljivosti predlaganega Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Marokom s Pogodbama (glasovanje)
  9.4.Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Marokom *** (glasovanje)
  9.5.Sporazum za preprečevanje nereguliranega ribolova na odprtem morju v osrednjem Arktičnem oceanu *** (glasovanje)
  9.6.Protokol k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu, političnem usklajevanju in sodelovanju med EU in Mehiko (pristop Hrvaške) *** (glasovanje)
  9.7.Program EU za boj proti goljufijam ***I (glasovanje)
  9.8.Večletni načrt za staleže rib, ki se lovijo v zahodnih vodah in sosednjih vodah, ter ribištvo, ki izkorišča te staleže ***I (glasovanje)
  9.9.Mehanizem Unije na področju civilne zaščite ***I (glasovanje)
  9.10.Minimalne zahteve za ponovno uporabo vode***I (glasovanje)
  9.11.Odobritev in tržni nadzor kmetijskih in gozdarskih vozil ***I (glasovanje)
  9.12.Program za enotni trg, konkurenčnost podjetij in evropsko statistiko ***I (glasovanje)
  9.13.DDV: dokončni sistem za obdavčevanje trgovine med državami članicami * (glasovanje)
  9.14.Strategije vključevanja Romov (glasovanje)
  9.15.Izvajanje določb Pogodbe glede državljanstva EU (glasovanje)
  9.16.Izvajanje določb Pogodbe glede okrepljenega sodelovanja (glasovanje)
  9.17.Izvajanje določb Pogodbe glede pristojnosti Parlamenta za politični nadzor nad Komisijo (glasovanje)
  9.18.Izvajanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v institucionalnem okviru EU (glasovanje)
  9.19.Pravila in splošni pogoji, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (Statut evropskega varuha človekovih pravic) (glasovanje)
  9.20.Celovita evropska industrijska politika na področju umetne inteligence in robotike (glasovanje)
  9.21.Trajnostna raba pesticidov (glasovanje)
  9.22.Izvajanje direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu (glasovanje)
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanj
 12.Nadaljevanje seje
 13.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 14.Sestava odborov
 15.Razmere v Siriji (razprava)
 16.Poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2018 (razprava)
 17.Nadaljevanje seje
 18.Razprava s predsednikom sveta ministrov Italijanske republike Giuseppejem Contejem o prihodnosti Evrope (razprava)
 19.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 20.Sporazum o prosti trgovini med EU in Singapurjem *** - Sporazum o prosti trgovini med EU in Singapurjem (resolucija) - Sporazum o zaščiti naložb med EU in Singapurjem *** - Sporazum o zaščiti naložb med EU in Singapurjem (resolucija) - Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Singapurjem *** - Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Singapurjem (resolucija) (razprava)
 21.Nazadovanje na področju pravic žensk in enakosti spolov v EU (razprava)
 22.Politični izzivi in strategije proti raku in spremljajočim boleznim pri ženskah (razprava)
 23.Pravice oseb LGBTI (razprava)
 24.Uporaba konoplje v zdravstvene namene (razprava)
 25.Sprememba človeškega genoma v zarodni liniji (razprava)
 26.Dnevni red naslednje seje
 27.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.02.


2. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)

Predsednik je najavil, da je pristojni odbor sklenil začeti medinstitucionalna pogajanja na podlagi naslednjega poročila (v skladu s členom 69(c)(1) Poslovnika):

—   odbor LIBE: predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni straži in razveljavitvi Skupnega ukrepa Sveta št. 98/700/PNZ, Uredbe (EU) št. 1052/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330(COD)). Poročevalka: Roberta Metsola (A8-0076/2019).

V skladu s členom 69c(2) Poslovnika lahko poslanci ali politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj srednji prag, do polnoči jutri pisno zahtevajo glasovanje o odločitvi odbora o začetku pogajanj.

Pogajanja se lahko začnejo kadar koli po izteku tega roka, če ni bila v Parlamentu vložena nobena zahteva za glasovanje o odločitvi o začetku pogajanj.


3. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih varnosti na železnici in železniške povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije (COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

2) od odborov

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993, Direktive 98/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2005/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta zaradi boljšega izvrševanja in posodobitve pravil EU o varstvu potrošnikov (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)) - odbor IMCO - Poročevalec: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih Unije po njenem pristopu k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)) - odbor JURI - Poročevalka: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropske mreže uradnikov za zvezo za priseljevanje (prenovitev) (COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)) - odbor LIBE - Poročevalka: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

- ***I Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 96/53/ES glede roka za izvajanje posebnih pravil glede največje dolžine v primeru kabin, ki zagotavljajo izboljšane aerodinamične lastnosti, energijsko učinkovitost in varnost (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD)) - odbor TRAN - Poročevalka: Karima Delli (A8-0042/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za pravosodje (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)) - odbor JURI - odbor LIBE - Poročevalka: Heidi Hautala - Poročevalec: Josef Weidenholzer (A8-0068/2019)


4. Mehanizem Unije na področju civilne zaščite ***I (razprava)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite [2017/0309(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Prva razprava je potekala 30. maja 2018 (točka 22 zapisnika z dne 30.5.2018).
Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika 31. maja 2018 posredovano pristojnemu odboru (točka 7.6 zapisnika z dne 31.5.2018).

Elisabetta Gardini je predstavila poročilo.

Govorila je Željana Zovko (pripravljavka mnenja odbora DEVE).

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Govorili so José Manuel Fernandes (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Francesc Gambús v imenu skupine PPE, Nikos Androulakis v imenu skupine S&D, Arne Gericke v imenu skupine ECR, Anneli Jäätteenmäki v imenu skupine ALDE, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL, Lukas Mandl, Carlos Zorrinho in João Ferreira.

Po postopku "catch the eye" so govorili Soledad Cabezón Ruiz, Notis Marias, Karin Kadenbach, Bronis Ropė in Nicola Caputo.

Govorila sta Christos Stylianides in Elisabetta Gardini.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.9 zapisnika z dne 12.2.2019.


5. Trajnostna raba pesticidov (razprava)

Poročilo o izvajanju Direktive 2009/128/ES o trajnostni rabi pesticidov [2017/2284(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

Miriam Dalli je (v imenu poročevalke) predstavila poročilo.

Govorila je Sofia Ribeiro (pripravljavka mnenja odbora AGRI).

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije).

Govorili so Karl-Heinz Florenz v imenu skupine PPE, Pavel Poc v imenu skupine S&D, Jan Huitema v imenu skupine ALDE, Anja Hazekamp v imenu skupine GUE/NGL, Martin Häusling v imenu skupine Verts/ALE, Mireille D'Ornano v imenu skupine EFDD, Giancarlo Scottà v imenu skupine ENF, Norbert Lins, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Molly Scott Cato, Eric Andrieu, Ulrike Müller, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, John Stuart Agnew, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Molly Scott Cato, Pilar Ayuso in Herbert Dorfmann.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Nicola Caputo in Notis Marias.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Po postopku "catch the eye" so govorili Hilde Vautmans, João Ferreira, Georgios Epitideios, José Inácio Faria, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană in Franc Bogovič.

Govorila sta Vytenis Povilas Andriukaitis in Miriam Dalli.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.21 zapisnika z dne 12.2.2019.


6. Izvajanje direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu (razprava)

Poročilo o izvajanju direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu [2018/2108(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Ivo Belet (A8-0046/2019)

Ivo Belet je predstavil poročilo.

Govorila je Maria Grapini (pripravljavka mnenja odbora IMCO).

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije).

Govorili so Cristian-Silviu Buşoi v imenu skupine PPE, Tiemo Wölken v imenu skupine S&D, Urszula Krupa v imenu skupine ECR, Jasenko Selimovic v imenu skupine ALDE, Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL, Tilly Metz v imenu skupine Verts/ALE, Joëlle Mélin v imenu skupine ENF, Alojz Peterle, Miriam Dalli, Notis Marias, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Arne Gericke in Peter Liese.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Krzysztof Hetman, Hilde Vautmans, Georgios Epitideios, Pascal Arimont in Seán Kelly.

Govorila sta Vytenis Povilas Andriukaitis in Ivo Belet.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.22 zapisnika z dne 12.2.2019.


7. Minimalne zahteve za ponovno uporabo vode (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih zahtevah za ponovno uporabo vode [2018/0169(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

Simona Bonafè je predstavila poročilo.

Govoril je Karmenu Vella (član Komisije).

Govorili so Marijana Petir (pripravljavka mnenja odbora AGRI), Francesc Gambús v imenu skupine PPE, Inés Ayala Sender v imenu skupine S&D, Jan Huitema v imenu skupine ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez v imenu skupine GUE/NGL, Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE, Sylvie Goddyn v imenu skupine EFDD, in Joëlle Mélin v imenu skupine ENF, Peter Liese, Daciana Octavia Sârbu, Eleonora Evi, Oscar Lancini in Angélique Delahaye.

Po postopku "catch the eye" sta govorila José Inácio Faria in Seán Kelly.

Govorili so Karmenu Vella, Inés Ayala Sender, ki je postavila vprašanje, na katerega je Karmenu Vella odgovoril, in Simona Bonafè.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.10 zapisnika z dne 12.2.2019.

(Seja je bila prekinjena ob 12.17 v pričakovanju časa glasovanja.)


PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednica

8. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.32.


9. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Parlamenta.


9.1. Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Slonokoščeno obalo in EU (2018–2024) *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Slonokoščeno obalo (2018–2024) [2018/0267(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: João Ferreira (A8-0030/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0063)

Parlament je odobril sklenitev protokola.


9.2. Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Slonokoščeno obalo in EU (2018–2024) (resolucija) (glasovanje)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Slonokoščeno obalo (2018–2024) [2018/0267M(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: João Ferreira (A8-0034/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0064)


9.3. Pridobitev mnenja Sodišča o združljivosti predlaganega Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Marokom s Pogodbama (glasovanje)

Predlog resolucije, ki so ga v skladu s členom 108(6) Poslovnika vložili Linnéa Engström, Paloma López Bermejo, Marco Affronte, Yannick Jadot, Ian Hudghton, Ana Miranda, José Bové, Klaus Buchner, Maria Heubuch, Jakop Dalunde, Julia Reda, Ska Keller, Bodil Valero, Malin Björk, Soraya Post, Margrete Auken, Romeo Franz, Nils Torvalds, Renata Briano, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Jean Lambert, Keith Taylor, Max Andersson, Reinhard Bütikofer, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Joly, Jill Evans, Michèle Rivasi, Bas Eickhout, Miroslavs Mitrofanovs, Tilly Metz, Helga Trüpel, Florent Marcellesi, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bart Staes, Indrek Tarand, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Philippe Lamberts, Karima Delli, Alyn Smith, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Martin Häusling, Sven Giegold, Monika Vana, Terry Reintke, Michel Reimon, Ángela Vallina, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Martina Anderson, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Martina Michels, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Norbert Neuser, Tiemo Wölken, Birgit Sippel, Bernd Lange, Dietmar Köster, Babette Winter, Evelyne Gebhardt, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constanze Krehl, Jens Geier, Joachim Schuster, Jude Kirton-Darling, Marita Ulvskog, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Thomas Waitz in Michael Cramer, o pridobitvi mnenja Sodišča o združljivosti predlaganega Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, njegovega protokola o izvajanju ter izmenjave pisem, priloženih Sporazumu, s Pogodbama (2019/2565(RSP)) (B8-0100/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Zavrnjeno

Govori

Florent Marcellesi, pred glasovanjem.


9.4. Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Marokom *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, njegovega protokola o izvajanju ter izmenjave pisem, priloženih Sporazumu [2018/0349(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Alain Cadec (A8-0027/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK SKLEPA SVETA
Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0065)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


9.5. Sporazum za preprečevanje nereguliranega ribolova na odprtem morju v osrednjem Arktičnem oceanu *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma za preprečevanje nereguliranega ribolova na odprtem morju v osrednjem Arktičnem oceanu v imenu Evropske unije [2018/0239(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0066)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


9.6. Protokol k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu, političnem usklajevanju in sodelovanju med EU in Mehiko (pristop Hrvaške) *** (glasovanje)

Poročilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Tretjega dodatnega protokola k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu, političnem usklajevanju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Združenimi mehiškimi državami na drugi zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji [2017/0319(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

OSNUTEK SKLEPA SVETA
Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0067)

Parlament je odobril sklenitev protokola.


9.7. Program EU za boj proti goljufijam ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa EU za boj proti goljufijam [2018/0211(COD)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0068)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


9.8. Večletni načrt za staleže rib, ki se lovijo v zahodnih vodah in sosednjih vodah, ter ribištvo, ki izkorišča te staleže ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže rib v zahodnih vodah in sosednjih vodah ter ribištvo, ki izkorišča te staleže, spremembi Uredbe (EU) 2016/1139 o vzpostavitvi večletnega načrta za Baltsko morje ter razveljavitvi uredb (ES) št. 811/2004, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007 in (ES) št. 1300/2008 [2018/0074(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

ZAČASNI SPORAZUM in SKUPNA IZJAVA

Odobreno (P8_TA(2019)0069)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


9.9. Mehanizem Unije na področju civilne zaščite ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite [2017/0309(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

ZAČASNI SPORAZUM in SKUPNA IZJAVA

Odobreno (P8_TA(2019)0070)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


9.10. Minimalne zahteve za ponovno uporabo vode***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih zahtevah za ponovno uporabo vode [2018/0169(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0071)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


9.11. Odobritev in tržni nadzor kmetijskih in gozdarskih vozil ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi in popravku Uredbe (EU) št. 167/2013 o odobritvi in tržnem nadzoru kmetijskih in gozdarskih vozil [2018/0142(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Nicola Danti (A8-0318/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0072)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


9.12. Program za enotni trg, konkurenčnost podjetij in evropsko statistiko ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za enotni trg, konkurenčnost podjetij, vključno z malimi in srednjimi podjetji, in evropsko statistiko ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 99/2013, (EU) št. 1287/2013, (EU) št. 254/2014, (EU) št. 258/2014, (EU) št. 652/2014 in (EU) 2017/826 [2018/0231(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Nicola Danti (A8-0052/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0073)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govori

Nicola Danti pred glasovanjem.


9.13. DDV: dokončni sistem za obdavčevanje trgovine med državami članicami * (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede uvedbe podrobnih tehničnih ukrepov za delovanje dokončnega sistema DDV za obdavčevanje trgovine med državami članicami [2018/0164(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0074)


9.14. Strategije vključevanja Romov (glasovanje)

Izjavi Sveta in Komisije: Strategije vključevanja Romov (2019/2509(RSP))

Razprava je potekala dne 30. januarja 2019 (točka 27 zapisnika z dne 30.1.2019).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Lívia Járóka in Roberta Metsola v imenu skupine PPE, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Dietmar Köster in Ana Gomes v imenu skupine S&D, Branislav Škripek v imenu skupine ECR, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl in Fredrick Federley v imenu skupine ALDE, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva in Kostas Chrysogonos v imenu skupine GUE/NGL, Romeo Franz, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Bart Staes, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Monika Vana in Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE, o potrebi po okrepljenem strateškem okviru EU za nacionalne strategije vključevanja Romov po letu 2020 in okrepitvi boja proti anticiganizmu (2019/2509(RSP)) (B8-0098/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0075)

Govori

Anna Maria Corazza Bildt, ki je podala ustni predlog spremembe k odstavku 3. Ta predlog spremembe je bil upoštevan.


9.15. Izvajanje določb Pogodbe glede državljanstva EU (glasovanje)

Poročilo o izvajanju določb Pogodbe glede državljanstva EU [2018/2111(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalka: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0076)


9.16. Izvajanje določb Pogodbe glede okrepljenega sodelovanja (glasovanje)

Poročilo o izvajanju določb Pogodbe glede okrepljenega sodelovanja [2018/2112(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. : Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0077)

Govor

Alain Lamassoure, po glasovanju, da bi sporočil, da se s sprejetjem poročila zaključuje njegovih sedemindvajset let delovanja v Parlamentu (predsedujoča se je pridružila spontanemu poklonu, ki so ga govorniku namenili poslanci).


9.17. Izvajanje določb Pogodbe glede pristojnosti Parlamenta za politični nadzor nad Komisijo (glasovanje)

Poročilo o izvajanju določb Pogodbe glede pristojnosti Parlamenta za politični nadzor nad Komisijo [2018/2113(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalka: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0078)


9.18. Izvajanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v institucionalnem okviru EU (glasovanje)

Poročilo o izvajanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v institucionalnem okviru EU [2017/2089(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalka: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0079)


9.19. Pravila in splošni pogoji, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (Statut evropskega varuha človekovih pravic) (glasovanje)

Poročilo o osnutku uredbe Evropskega parlamenta o pravilih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (Statut evropskega varuha človekovih pravic), in razveljavitvi Sklepa 94/262/ESPJ, ES, Euratom [2018/2080(INL)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0080)


9.20. Celovita evropska industrijska politika na področju umetne inteligence in robotike (glasovanje)

Poročilo o celoviti evropski industrijski politiki na področju umetne inteligence in robotike [2018/2088(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Ashley Fox (A8-0019/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0081)


9.21. Trajnostna raba pesticidov (glasovanje)

Poročilo o izvajanju Direktive 2009/128/ES o trajnostni rabi pesticidov [2017/2284(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0082)


9.22. Izvajanje direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu (glasovanje)

Poročilo o izvajanju direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu [2018/2108(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Ivo Belet (A8-0046/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0083)


10. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletišču Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Priporočilo: João Ferreira - A8-0030/2019
Clara Aguilera, Daniel Hannan in Seán Kelly

Poročilo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A8-0064/2019
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Andrejs Mamikins in Jiří Pospíšil

Poročilo: Alain Cadec - A8-0310/2018
Rupert Matthews, Clara Aguilera in Seán Kelly

Poročilo: Elisabetta Gardini - A8-0180/2018
Stefano Maullu, Notis Marias in José Inácio Faria

Poročilo: Simona Bonafè - A8-0044/2019
Igor Šoltes, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias in Momchil Nekov

Strategije vključevanja Romov - B8-0098/2019
Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Dobromir Sośnierz in Stanislav Polčák

Poročilo: Maite Pagazaurtundúa - A8-0041/2019
Adam Szejnfeld in Francis Zammit Dimech

Poročilo: Alain Lamassoure - A8-0038/2019
Andrejs Mamikins

Poročilo: Barbara Spinelli - A8-0051/2019
Michaela Šojdrová in Andrejs Mamikins

Poročilo: Paulo Rangel - A8-0050/2019
Adam Szejnfeld

Poročilo: Ashley Fox - A8-0019/2019
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Seán Kelly in Dobromir Sośnierz

Poročilo: Jytte Guteland - A8-0045/2019
Xabier Benito Ziluaga, Rupert Matthews, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Momchil Nekov in Stanislav Polčák

Poročilo: Ivo Belet - A8-0046/2019
Urszula Krupa, Jeroen Lenaers, Pirkko Ruohonen-Lerner in Momchil Nekov.


11. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj).

Elektronska različica na spletišču Europarl se redno posodablja najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku se seznam popravkov in namer glasovanj zaključi zaradi prevajanja in objave v Uradnem listu.

(Seja je bila prekinjena ob 14.35.)


PREDSEDSTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsednica

12. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.00.


13. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


14. Sestava odborov

Predsedujoča je od skupine S&D prejela prošnjo za naslednje imenovanje:

odbor IMCO: Lucy Anderson

Imenovanje bo potrjeno, če do sprejetja tega zapisnika ne bo podan noben ugovor.


15. Razmere v Siriji (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Siriji (2019/2535(RSP))

Johannes Hahn (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE, Victor Boştinaru v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Michel Reimon v imenu skupine Verts/ALE, James Carver v imenu skupine EFDD, Marie-Christine Arnautu v imenu skupine ENF, Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec, László Tőkés, Elena Valenciano, Bas Belder, Hilde Vautmans, Miguel Urbán Crespo, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Michaela Šojdrová, Barbara Lochbihler, Michał Marusik, Georgios Epitideios, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Francisco José Millán Mon, Enrique Guerrero Salom, Anders Primdahl Vistisen, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Neena Gill, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, György Hölvényi in Eugen Freund, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig.

Po postopku "catch the eye" so govorili Marijana Petir, Julie Ward, Patricia Lalonde, Takis Hadjigeorgiou in Jean-Luc Schaffhauser.

Govoril je Johannes Hahn.

Razprava se je zaključila.


16. Poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2018 (razprava)

Poročilo o poročilu Komisije o Bosni in Hercegovini za leto 2018 [2018/2148(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

Cristian Dan Preda je predstavil poročilo.

PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorila sta George Ciamba (predsedujoči Svetu) in Johannes Hahn (član Komisije).

Govorili so Dubravka Šuica v imenu skupine PPE, Knut Fleckenstein v imenu skupine S&D, Bas Belder v imenu skupine ECR, Jozo Radoš v imenu skupine ALDE, Jaromír Kohlíček v imenu skupine GUE/NGL, Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE, Bill Etheridge v imenu skupine EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Eduard Kukan, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jean-Luc Schaffhauser, Željana Zovko, Tanja Fajon, Marijana Petir in Josef Weidenholzer.

Po postopku "catch the eye" so govorili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Jakovčić, Jiří Pospíšil, Sotirios Zarianopoulos, Jasenko Selimovic, Notis Marias in Ivana Maletić.

Govorili so Johannes Hahn, George Ciamba in Cristian Dan Preda.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.13 zapisnika z dne 13.2.2019.

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik


17. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 17.06.


18. Razprava s predsednikom sveta ministrov Italijanske republike Giuseppejem Contejem o prihodnosti Evrope (razprava)

Razprava s predsednikom sveta ministrov Italijanske republike Giuseppejem Contejem o prihodnosti Evrope (2019/2533(RSP))

Predsednik je pred začetkom razprave podal kratko izjavo.

Govoril je Giuseppe Conte (predsednik sveta ministrov Republike Italije).

Govoril je Jyrki Katainen (podpredsednik Komisije).

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Udo Bullmann v imenu skupine S&D, Raffaele Fitto v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Eleonora Forenza v imenu skupine GUE/NGL, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Laura Agea v imenu skupine EFDD, Mara Bizzotto v imenu skupine ENF, in Steven Woolfe samostojni poslanec.

Govoril je Giuseppe Conte.

Po postopku "catch the eye" so govorili Lara Comi, Sylvie Guillaume, Bernd Lucke, Ana Miranda, Mario Borghezio, Udo Voigt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Renaud Muselier, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Barbara Spinelli, Massimiliano Salini, Daniele Viotti, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Herbert Dorfmann, Marc Tarabella, Salvatore Cicu, Mercedes Bresso, Anna Maria Corazza Bildt in Igor Šoltes.

Govoril je Giuseppe Conte.

Razprava se je zaključila.

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik


19. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Predsednik je spomnil, da so bila priporočila odborov INTA in ECON, da ne bosta nasprotovala delegiranim aktom, razglašena na plenarni seji v ponedeljek, 11. februarja 2019 (točka 5 zapisnika z dne 11.2.2019).

Priporočilom v 24-urnem roku, ki ga določa člen 105(6) Poslovnika, ni nihče nasprotoval.

Zato se šteje, da so priporočila sprejeta in bodo objavljena med sprejetimi besedili jutrišnje seje, 13. februarja 2019.


20. Sporazum o prosti trgovini med EU in Singapurjem *** - Sporazum o prosti trgovini med EU in Singapurjem (resolucija) - Sporazum o zaščiti naložb med EU in Singapurjem *** - Sporazum o zaščiti naložb med EU in Singapurjem (resolucija) - Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Singapurjem *** - Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Singapurjem (resolucija) (razprava)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Republiko Singapur [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: David Martin (A8-0053/2019)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Republiko Singapur [2018/0093M(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: David Martin (A8-0048/2019)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma, v imenu Evropske unije, o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na drugi strani [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: David Martin (A8-0054/2019)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma, v imenu Evropske unije, o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na drugi stran [2018/0095M(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: David Martin (A8-0049/2019)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na drugi strani [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na drugi strani [2018/0403M(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

David Martin in Antonio López-Istúriz White sta predstavila svoja priporočila in poročila.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Govorili so Seán Kelly v imenu skupine PPE, Alessia Maria Mosca v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Ramon Tremosa i Balcells v imenu skupine ALDE, Anne-Marie Mineur v imenu skupine GUE/NGL, Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE, Tiziana Beghin v imenu skupine EFDD, France Jamet v imenu skupine ENF, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Karoline Graswander-Hainz, Jan Zahradil, Marietje Schaake, Emmanuel Maurel, Yannick Jadot, William (The Earl of) Dartmouth, Oscar Lancini, David McAllister, Joachim Schuster, Bill Etheridge, Jacques Colombier, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jude Kirton-Darling, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Christofer Fjellner, Neena Gill, Jarosław Wałęsa in Francisco Assis.

PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik

Govorili so Alojz Peterle, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski in Cristian-Silviu Buşoi.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Nicola Caputo in Notis Marias.

Govorila sta Cecilia Malmström in David Martin.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.6 zapisnika z dne 13.2.2019, točka 8.7 zapisnika z dne 13.2.2019, točka 8.8 zapisnika z dne 13.2.2019, točka 8.9 zapisnika z dne 13.2.2019, točka 8.10 zapisnika z dne 13.2.2019 in točka 8.11 zapisnika z dne 13.2.2019.


21. Nazadovanje na področju pravic žensk in enakosti spolov v EU (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000135/2018), ki ga je postavil João Pimenta Lopes v imenu odbora FEMM, Komisiji: Nazadovanje na področju pravic žensk in enakosti spolov v EU (B8-0005/2019)

João Pimenta Lopes je predstavil vprašanje.

Věra Jourová (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Sirpa Pietikäinen v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D, Jadwiga Wiśniewska v imenu skupine ECR, Angelika Mlinar v imenu skupine ALDE, Malin Björk v imenu skupine GUE/NGL, Terry Reintke v imenu skupine Verts/ALE, Dobromir Sośnierz samostojni poslanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vilija Blinkevičiūtė, Ruža Tomašić, Ernest Urtasun, Barbara Matera, Anna Hedh, Jordi Solé, Dubravka Šuica in Marijana Petir.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Julie Ward, Marek Jurek in Eleonora Forenza.

Govorila je Věra Jourová.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   João Pimenta Lopes v imenu odbora FEMM, o nazadovanju na področju pravic žensk in enakosti spolov v EU (2018/2684(RSP)) (B8-0096/2019);

—   Jadwiga Wiśniewska in Arne Gericke v imenu skupine ECR, o nazadovanju na področju pravic žensk in enakosti spolov v EU (2018/2684(RSP)) (B8-0099/2019).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 16.9 zapisnika z dne 13.2.2019.


22. Politični izzivi in strategije proti raku in spremljajočim boleznim pri ženskah (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000134/2018), ki ga je postavila Daniela Aiuto v imenu odbora FEMM, Komisiji: Politični izzivi in strategije proti raku in spremljajočim boleznim pri ženskah (B8-0006/2019)

Daniela Aiuto je predstavila vprašanje.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Marijana Petir v imenu skupine PPE, Biljana Borzan v imenu skupine S&D, Jana Žitňanská v imenu skupine ECR, Lieve Wierinck v imenu skupine ALDE, Ángela Vallina v imenu skupine GUE/NGL, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová in Francis Zammit Dimech.

Po postopku "catch the eye" so govorili Anna Záborská, Julie Ward, Notis Marias, Ana Miranda, Stanislav Polčák, Soledad Cabezón Ruiz in Dubravka Šuica

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Daniela Aiuto v imenu odbora FEMM, o političnih izzivih in strategijah proti raku in spremljajočim boleznim pri ženskah (2018/2782(RSP)) (B8-0097/2019).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 16.10 zapisnika z dne 13.2.2019.


23. Pravice oseb LGBTI (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000132/2018), ki ga je postavil Claude Moraes v imenu odbora LIBE, Svetu: Pravice interseksualnih oseb (B8-0007/2019)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000133/2018), ki ga je postavil Claude Moraes v imenu odbora LIBE, Komisiji: Pravice interseksualnih oseb (B8-0008/2019)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000006/2019), ki so ga postavili Malin Björk v imenu skupine GUE/NGL, Tanja Fajon in Daniele Viotti v imenu skupine S&D, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Roberta Metsola in Sirpa Pietikäinen v imenu skupine PPE in Terry Reintke v imenu skupine Verts/ALE, Komisiji: Prihodnost seznama ukrepov za osebe LGBTI (2019-2023) (B8-0014/2019)

Claude Moraes, Anna Maria Corazza Bildt, Malin Björk, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld in Terry Reintke so predstavili vprašanja.

George Ciamba (predsedujoči Svetu) in Věra Jourová (članica Komisije) sta odgovorila na vprašanja.

Govorili so José Inácio Faria v imenu skupine PPE, Julie Ward v imenu skupine S&D, Helga Stevens v imenu skupine ECR, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, in Juan Fernando López Aguilar.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Eleonora Forenza in Dobromir Sośnierz.

Govorila sta Věra Jourová in George Ciamba.

Vloženi predlogi resolucij za zaključek razprave v skladu s členom 128(5) Poslovnika:

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.14 zapisnika z dne 14.2.2019 in točka 10.15 zapisnika z dne 14.2.2019.


24. Uporaba konoplje v zdravstvene namene (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000122/2018), ki so ga postavili Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling in Piernicola Pedicini v imenu odbora ENVI, Komisiji: Uporaba konoplje v zdravstvene namene (B8-0001/2019)

Dubravka Šuica je predstavila vprašanje.

Věra Jourová (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Peter Liese v imenu skupine PPE, Guillaume Balas v imenu skupine S&D, Urszula Krupa v imenu skupine ECR, in Luke Ming Flanagan v imenu skupine GUE/NGL.

Govorila je Věra Jourová.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling in Piernicola Pedicini v imenu odbora ENVI, o uporabi konoplje v zdravstvene namene (2018/2775(RSP)) (B8-0071/2019).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 16.11 zapisnika z dne 13.2.2019.


25. Sprememba človeškega genoma v zarodni liniji (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000012/2019), ki sta ga postavila Miroslav Mikolášik in Peter Liese v imenu skupine PPE, Svetu: Spremembe človeškega genoma v zarodni liniji (2019/2568(RSP)) (B8-0011/2019)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000013/2019), ki sta ga postavila Miroslav Mikolášik in Peter Liese v imenu skupine PPE, Komisiji: (2019/2568(RSP)) (B8-0012/2019)

Miroslav Mikolášik je predstavil vprašanji.

George Ciamba (predsedujoči Svetu) in Věra Jourová (članica Komisije) so odgovorila na vprašanja.

Govorili so Peter Liese v imenu skupine PPE, Guillaume Balas v imenu skupine S&D, Stanislav Polčák, Soledad Cabezón Ruiz, Marijana Petir in Luigi Morgano.

Govorila sta Věra Jourová in George Ciamba.

Razprava se je zaključila.


26. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 634.303/OJME).


27. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 00.01.

Klaus Welle

Dimitrios Papadimoulis

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Adinolfi Isabella, Arena, Crowley, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Spyraki, Torres Martínez, Ulvskog

Zadnja posodobitev: 5. avgust 2019Pravno obvestilo