Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0196(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0043/2019

Внесени текстове :

A8-0043/2019

Разисквания :

PV 13/02/2019 - 6
CRE 13/02/2019 - 6

Гласувания :

PV 13/02/2019 - 8.14
CRE 13/02/2019 - 8.14
Обяснение на вота
PV 27/03/2019 - 18.11

Приети текстове :

P8_TA(2019)0096
P8_TA(2019)0310

Протокол
Сряда, 13 февруари 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

6. Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчици: Андрей Новаков и Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Андрей Новаков и Constanze Krehl представиха доклада.

Изказа се Corina Crețu (член на Комисията).

Изказаха се Siegfried Mureşan (докладчик по становището на комисията BUDG), Iris Hoffmann (докладчик по становището на комисията CONT), Ivana Maletić (докладчик по становището на комисията ECON), Agnes Jongerius (докладчик по становището на комисията EMPL), Kosma Złotowski (докладчик по становището на комисията TRAN), Tomáš Zdechovský (докладчик по становището на комисията LIBE), Lambert van Nistelrooij, от името на групата PPE, Mercedes Bresso, от името на групата S&D, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Искра Михайлова, от името на групата ALDE, Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, Monika Vana, от името на групата Verts/ALE, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, и Steeve Briois, от името на групата ENF.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

Изказаха се Louis-Joseph Manscour, за да зададе въпрос „синя карта“ на Steeve Briois (председателят констатира, че не се касае за въпрос „синя карта“), Marc Joulaud, Eric Andrieu, Sławomir Kłosowski, Matthijs van Miltenburg, Martina Michels, Bronis Ropė, Raymond Finch, Olaf Stuger, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Victor Boştinaru, Mirosław Piotrowski, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Dominique Bilde, Eleftherios Synadinos, Marian-Jean Marinescu, Andrea Cozzolino, James Nicholson, Ángela Vallina, Henna Virkkunen, Iratxe García Pérez, Raffaele Fitto, Francisco José Millán Mon, Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, José Manuel Fernandes и Derek Vaughan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Krzysztof Hetman, José Blanco López, Notis Marias, Jordi Solé, Cristian-Silviu Buşoi, Juan Fernando López Aguilar, Ana Miranda, Csaba Sógor, Maria Grapini, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo и Karin Kadenbach.

Изказаха се Corina Crețu, Андрей Новаков и Constanze Krehl.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.14 от протокола от 13.2.2019 г.

(Заседанието беше прекъснато в 11.54 ч в очакване на времето за гласуване.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Последно осъвременяване: 12 юни 2019 г.Правна информация