Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 13. února 2019 - Štrasburk

8. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu se zverejňují pouze v elektronické podobě a lze je konzultovat na internetových stránkách Parlamentu.


8.1. Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu v roce 2020 (hlasování)

Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu v roce 2020 (2019/2561(RSO): viz návrh Konference předsedů (bod 6 zápisu ze dne 11.2.2019)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

prohlášen za schválený

Harmonogram dílčích zasedání Evropského parlamentu v roce 2020 je tudíž stanoven takto:

- od 13. do 16. ledna

- 29. a 30. ledna

- od 10. do 13. února

- od 9. do 12. března

- od 30. března do 2. dubna

- 22. a 23. dubna

- od 11. do 14. května

- 3. a 4. června

- od 15. do 18. června

- od 6. do 9. července

- od 14. do 17. září

- od 5. do 8. října

- od 19. do 22. října

- 11. a 12. listopadu

- od 23. do 26. listopadu

- od 14. do 17. prosince

Vystoupení

Vystoupil Daniele Viotti s žádostí, aby byla ověřena některá vystoupení během včerejší rozpravy s předsedou vlády Italské republiky (bod 18 zápisu ze dne 12.2.2019) (předsedající odpověděl, že vystoupení budou ověřena).


8.2. Evropská agentura pro kontrolu rybolovu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské agentuře pro kontrolu rybolovu (kodifikace) [COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0084)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.3. Zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani (přepracované znění) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0085)

Vystoupila Kay Swinburne (zpravodajka) s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


8.4. Právo rozhodné pro účinky postoupení pohledávek na třetí strany ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu rozhodném pro účinky postoupení pohledávek na třetí strany [COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijato jediným hlasováním (P8_TA(2019)0086)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.5. Program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání na období 2021–2027 (program „Pericles IV“) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období let 2021 až 2027 zřizuje program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání („program Pericles IV“) [COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijato jediným hlasováním (P8_TA(2019)0087)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.6. Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem *** (hlasování)

Doporučení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: David Martin (A8-0053/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0088)

Parlament schválil uzavření dohody.


8.7. Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (usnesení) (hlasování)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou [2018/0093M(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: David Martin (A8-0048/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0089)


8.8. Dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé jménem Evropské unie [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: David Martin (A8-0054/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0090)

Parlament schválil uzavření dohody.


8.9. Dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem (usnesení) (hlasování)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé [2018/0095M(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: David Martin (A8-0049/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0091)


8.10. Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0092)

Parlament schválil uzavření dohody.


8.11. Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem (usnesení) (hlasování)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Unie, Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé [2018/0403M(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0093)


8.12. Smlouva o založení Dopravního společenství *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Smlouvy o založení Dopravního společenství jménem Evropské unie [13111/2018 - C8-0473/2018- 2018/0282(NLE)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Karima Delli (A8-0022/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0094)

Parlament schválil uzavření smlouvy.


8.13. Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2018 (hlasování)

Zpráva o zprávě Komise o Bosně a Hercegovině za rok 2018 [2018/2148(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0095)

Vystoupení

Cristian Dan Preda (zpravodaj) předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 5, který byl vzat v potaz.


8.14. Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajové: Andrey Novakov a Constanze Krehl (A8-0043/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0096)

Vystoupil Andrey Novakov (zpravodaj) s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


8.15. Program Spravedlnost ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Spravedlnost [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Výbor pro právní záležitosti - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajové: Josef Weidenholzer a Heidi Hautala (A8-0068/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0097)

Vystoupil Josef Weidenholzer (zpravodaj) s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


8.16. Stav diskuse o budoucnosti Evropy (hlasování)

Zpráva o stavu diskuse o budoucnosti Evropy [2018/2094(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0098)

Vystoupení

Ramón Jáuregui Atondo (zpravodaj) před hlasováním.

Poslední aktualizace: 12. června 2019Právní upozornění