Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 13. februar 2019 - StrasbourgEndelig udgave

8. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Parlamentets websted.


8.1. Parlamentets mødekalender for 2020 (afstemning)

Parlamentets mødekalender for 2020 (2019/2561(RSO): se forslaget fra Formandskonference (punkt 6 i protokollen af 11.2.2019)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

Erklæret godkendt

Europa-Parlamentets mødekalender for 2020 fastsattes derfor som følger:

- fra 13. til 16. januar

- den 29. og 30. januar

- fra 10. til 13. februar

- fra 9. til 12. marts

- fra 30. marts til 2.april

- den 22..og 23. april

- fra 11. til 14. maj

- den 3. og 4. juni

- fra 15. til 18 juni

- fra 6. til 9. juli

- fra 14. til 17. september

- fra 5. til 8. oktober

- fra 19. til 22. oktober

- den 11. til 12. november

- fra 23. til 26. november

- fra 14. til 17. december

Indlæg

Taler: Daniele Viotti, som anmodede om, at visse indlæg under drøftelsen den foregående dag med den italienske formand for ministerrådet blev efterprøvet (punkt 18 i protokollen af 12.2.2019) (formanden svarede, at dette ville blive gjort).


8.2. Det Europæiske Fiskerikontrolagentur ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Det Europæiske Fiskerikontrolagentur  (Kodifikation) [COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0084)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.3. Digitalisering af registrering og kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser (omarbejdning) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om digitalisering af registrering og kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser (omarbejdning) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0085)

Indlæg af Kay Swinburne (ordfører), der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


8.4. Lovgivning, der finder anvendelse med hensyn til virkningerne for tredjepart af overdragelse af fordringer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om, hvilken lovgivning der finder anvendelse med hensyn til virkningerne for tredjepart af overdragelse af fordringer [COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0086)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.5. Handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri for perioden 2021-2027 (Pericles IV-programmet) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri for perioden 2021-2027 (Pericles IV-programmet) [COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0087)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.6. Frihandelsaftale mellem EU og Singapore *** (afstemning)

Hensstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Singapore [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: David Martin (A8-0053/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0088)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


8.7. Frihandelsaftale mellem EU og Singapore (beslutning) (afstemning)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Singapore [2018/0093M(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: David Martin (A8-0048/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0089)


8.8. Investeringsbeskyttelsesaftale mellem EU og Singapore *** (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden side [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: David Martin (A8-0054/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0090)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


8.9. Investeringsbeskyttelsesaftale mellem EU og Singapore (beslutning) (afstemning)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om investeringsbeskyttelse mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden side [2018/0095M(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: David Martin (A8-0049/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0091)


8.10. Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Singapore *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden side [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0092)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


8.11. Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Singapore (beslutning) (afstemning)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden side [2018/0403M(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0093)


8.12. Traktat om oprettelse af transportfællesskab *** (afstemning)

Indstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af traktaten om oprettelse af et transportfællesskab [13111/2018 - C8-0473/2018- 2018/0282(NLE)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Karima Delli (A8-0022/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0094)

Parlamentet godkendte indgåelsen af traktaten.


8.13. 2018-rapport om Bosnien-Hercegovina (afstemning)

Betænkning om Kommissionens 2018-rapport om Bosnien-Hercegovina [2018/2148(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0095)

Indlæg

Cristian Dan Preda (ordfører), __[A110325]__, havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 5, som var blevet godtaget.


8.14. Fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for grænseforvaltning og visa [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordførere: Andrey Novakov og Constanze Krehl (A8-0043/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0096)

Indlæg af Andrey Novakov (ordfører), der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


8.15. Programmet for retlige anliggender ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for retslige anliggender for perioden 2021-2027 [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Retsudvalget - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordførere: Josef Weidenholzer og Heidi Hautala (A8-0068/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0097)

Indlæg af Josef Weidenholzer (ordfører), der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


8.16. Status for debatten om Europas fremtid (afstemning)

Betænkning om status for debatten om Europas fremtid [2018/2094(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0098)

Indlæg

Ramón Jáuregui Atondo (ordfører), avant le vote.

Seneste opdatering: 12. juni 2019Juridisk meddelelse