Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 13 februari 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave

8. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op de website van het Parlement.


8.1. Vergaderrooster van het Parlement - 2020 (stemming)

Vergaderrooster van het Parlement - 2020 (2019/2561(RSO): zie het voorstel van de Conferentie van voorzitters (punt 6 van de notulen van 11.2.2019)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

Goedgekeurd

Het vergaderrooster van het Europees Parlement voor 2020 wordt bijgevolg als volgt vastgesteld:

- van 13 tot en met 16 januari

- 29 en 30 januari

- van 10 tot en met 13 februari

- van 9 tot en met 12 maart

- van 30 maart tot en met 2 april

- 22 en 23 april

- van 11 tot en met 14 mei

- 3 en 4 juni

- van 15 tot en met 18 juni

- van 6 tot en met 9 juli

- van 14 tot en met 17 september

- van 5 tot en met 8 oktober

- van 19 tot en met 22 oktober

- 11 en 12 november

- van 23 tot en met 26 november

- van 14 tot en met 17 december.

Het woord werd gevoerd door:

Het woord wordt gevoerd doorDaniele Viotti, die vraagt om bepaalde uitlatingen tijdens het debat van gisteren met de Italiaanse premier (punt 18 van de notulen van 12.2.2019) te controleren (de Voorzitter antwoordt hem dat dit zal gebeuren).


8.2. Europees Bureau voor visserijcontrole  ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Bureau voor visserijcontrole (codificatie) [COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0084)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.3. Geautomatiseerde verwerking van gegevens inzake de overbrenging van en de controle op accijnsgoederen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende geautomatiseerde verwerking van gegevens inzake de overbrenging van en de controle op accijnsgoederen (herschikking) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0085)

Het woord wordt gevoerd door Kay Swinburne (rapporteur), die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement willigt het verzoek in.


8.4. Het recht dat van toepassing is op de derdenwerking van de cessie van vorderingen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht dat van toepassing is op de derdenwerking van de cessie van vorderingen [COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0086)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.5. Uitwisselingen, bijstand en opleiding, voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij voor de periode 2021-2027 (programma "Pericles IV") ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij voor de periode 2021-2027 ("het Pericles IV-programma") [COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0087)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.6. Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Singapore [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: David Martin (A8-0053/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0088)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


8.7. Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie) (stemming)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Singapore [2018/0093M(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: David Martin (A8-0048/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0089)


8.8. Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds. [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: David Martin (A8-0054/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0090)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


8.9. Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie) (stemming)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds [2018/0095M(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: David Martin (A8-0049/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0091)


8.10. Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore *** (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0092)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


8.11. Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie) (stemming)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de ondertekening namens de Europese Unie van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds [2018/0403M(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0093)


8.12. Verdrag tot oprichting van de Vervoersgemeenschap *** (stemming)

Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Verdrag tot oprichting van de Vervoersgemeenschap [13111/2018 - C8-0473/2018- 2018/0282(NLE)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Karima Delli (A8-0022/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0094)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het Verdrag.


8.13. Verslag 2018 over Bosnië en Herzegovina (stemming)

Verslag over het verslag 2018 van de Commissie over Bosnië en Herzegovina [2018/2148(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0095)

Het woord werd gevoerd door:

Cristian Dan Preda (rapporteur), die een mondeling amendement op paragraaf 5 indiende, dat in aanmerking werd genomen.


8.14. Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteurs: Andrey Novakov en Constanze Krehl (A8-0043/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0096)

Het woord wordt gevoerd door Andrey Novakov (rapporteur), die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement willigt het verzoek in.


8.15. Programma Justitie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Justitie [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Commissie juridische zaken - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteurs: Josef Weidenholzer en Heidi Hautala (A8-0068/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0097)

Het woord wordt gevoerd door Josef Weidenholzer (rapporteur), die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement willigt het verzoek in.


8.16. Stand van het debat over de toekomst van Europa (stemming)

Verslag over de stand van het debat over de toekomst van Europa [2018/2094(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0098)

Het woord werd gevoerd door:

Ramón Jáuregui Atondo (rapporteur), vóór de stemming.

Laatst bijgewerkt op: 12 juni 2019Juridische mededeling