Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 13. februára 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia

8. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) sa nachádzajú v prílohe k zápisnici „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe k zápisnici sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetovej stránke Parlamentu.


8.1. Harmonogram schôdzí Parlamentu – 2019 (hlasovanie)

Harmonogram schôdzí Parlamentu – 2019 (2019/2561(RSO): pozri návrh Konferencie predsedov (bod 6 zápisnice zo dňa 11.2.2019)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

Vyhlásený za schválený

Následne bol stanovený tento harmonogram schôdzí Európskeho parlamentu na rok 2020:

- od 13. do 16. januára

- 29. a 30. januára

- od 10. do 13. februára

- od 9. do 12. marca

- od 30. marca do 2. apríla

- 22. a 23. apríla

- od 11. do 14. mája

- 3. a 4. júna

- od 15. do 18. júna

- od 6. do 9. júla

- od 14. do 17. septembra

- od 5. do 8. októbra

- od 19. do 22. októbra

- 11. a 12. novembra

- od 23. do 26. novembra

- od 14. do 17. decembra.

Vystúpenia:

V rozprave vystúpil Daniele Viotti, ktorý požiadal o preverenie niektorých vystúpení včerajšej rozpravy s talianskym predsedom vlády (bod 18 zápisnice zo dňa 12.2.2019) (predseda mu odpovedal, že tak urobí).


8.2. Európska agentúra pre kontrolu rybárstva ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskej agentúre pre kontrolu rybárstva (kodifikované znenie) [COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0084)

Prvé čítanie v Parlamente bolo týmto ukončené.


8.3. Informatizácia prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o informatizácii prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (prepracované znenie) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0085)

Vystúpila Kay Swinburne (spravodajkyňa) so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účely medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


8.4. Rozhodné právo pre účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozhodnom práve pre účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany [COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0086)

Prvé čítanie v Parlamente bolo týmto ukončené.


8.5. Výmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu na obdobie rokov 2021 – 2027 („program Pericles IV“) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje výmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu na obdobie rokov 2021 – 2027 („program Pericles IV“) [COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0087)

Prvé čítanie v Parlamente bolo týmto ukončené.


8.6. Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: David Martin (A8-0053/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0088)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


8.7. Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom (uznesenie) (hlasovanie)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou [2018/0093M(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: David Martin (A8-0048/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0089)


8.8. Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: David Martin (A8-0054/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0090)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


8.9. Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom (uznesenie) (hlasovanie)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie [2018/0095M(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: David Martin (A8-0049/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0091)


8.10. Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0092)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


8.11. Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom (uznesenie) (hlasovanie)

Správa obsahujúca návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie [2018/0403M(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0093)


8.12. Zmluva o založení Dopravného spoločenstva *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Zmluvy o založení Dopravného spoločenstva v mene Európskej únie [13111/2018 - C8-0473/2018- 2018/0282(NLE)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Karima Delli (A8-0022/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0094)

Parlament udelil súhlas s uzavretím zmluvy.


8.13. Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2018 (hlasovanie)

Správa o správe Komisie o Bosne a Hercegovine za rok 2018 [2018/2148(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0095)

Vystúpenia:

Cristian Dan Preda (spravodajca) podal ústny pozmeňujúci návrh k odseku 5, ktorý bol akceptovaný.


8.14. Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj na riadenie hraníc a víza [COM(2018)0375 - C8-0230/2018- 2018/0196(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajcovia: Andrey Novakov a Constanze Krehl (A8-0043/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0096)

Vystúpil Andrey Novakov so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účely medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


8.15. Program Spravodlivosť ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu aRady, ktorým sa zriaďuje program Spravodlivosť [COM(2018)0384 - C8-0235/2018- 2018/0208(COD)] - Výbor pre právne veci - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajcovia: Josef Weidenholzer a Heidi Hautala (A8-0068/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0097)

Vystúpil Josef Weidenholzer so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účely medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


8.16. Stav diskusie o budúcnosti Európy (hlasovanie)

Správa o stave diskusie o budúcnosti Európy [2018/2094(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0098)

Vystúpenia:

Ramón Jáuregui Atondo (spravodajca), pred hlasovaním.

Posledná úprava: 12. júna 2019Právne oznámenie