Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 februari 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

8. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form, på parlamentets webbplats.


8.1. Parlamentets sammanträdeskalender – 2020 (omröstning)

Parlamentets sammanträdeskalender – 2020 (2019/2561(RSO): se talmanskonferensens förslag (punkt 6 i protokollet av den 11.2.2019)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

Förklarades godkänt

Europaparlamentets sammanträdeskalender för 2020 fastställdes således på följande sätt:

- 13–16 januari

- 29–30 januari

- 10–13 februari

- 9–12 mars

- 30 mars–2 april

- 22–23 april

- 11–14 maj

- 3–4 juni

- 15–18 juni

- 6–9 juli

- 14–17 september

- 5–8 oktober

- 19– 22 oktober

- 11–12 november

- 23–26 november

- 14–17 december

Inlägg:

Talare: Daniele Viotti, som begärde att vissa inlägg i föregående dags debatt med Italiens premiärminister (punkt 18 i protokollet av den 12.2.2019) skulle kontrolleras. (Talmannen svarade att så skulle ske.).


8.2. Europeiska fiskerikontrollbyrån ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fiskerikontrollbyrån (kodifiering) [COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0084)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.3. Datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattebelagda varor (omarbetning) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0085)

Talare: Kay Swinburne (föredragande) yttrade sig för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


8.4. Tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar [COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0086)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.5. Utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot förfalskning under perioden 2021–2027 (Perikles IV-programmet) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot förfalskning under perioden 2021–2027 (Perikles IV-programmet) [COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0087)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.6. Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore *** (omröstning)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Singapore [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: David Martin (A8-0053/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0088)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


8.7. Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore (resolution) (omröstning)

Betänkande med ett förslag till en resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Singapore [2018/0093M(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: David Martin (A8-0048/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0089)


8.8. Avtalet om investeringsskydd mellan EU och Singapore *** (omröstning)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: David Martin (A8-0054/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0090)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


8.9. Avtalet om investeringsskydd mellan EU och Singapore (resolution) (omröstning)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan [2018/0095M(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: David Martin (A8-0049/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0091)


8.10. Avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Singapore *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0092)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


8.11. Avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Singapore (resolution) (omröstning)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan [2018/0403M(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0093)


8.12. Fördraget om upprättande av en transportgemenskap *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av fördraget om upprättande av en transportgemenskap [13111/2018 - C8-0473/2018- 2018/0282(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Karima Delli (A8-0022/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0094)

Parlamentet gav sitt godkännande till ingåendet av fördraget.


8.13. Kommissionens rapport för 2018 om Bosnien och Hercegovina (omröstning)

Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om Bosnien och Hercegovina [2018/2148(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0095)

Inlägg:

Cristian Dan Preda (föredragande) lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 5. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.


8.14. Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och finansiella regler för dessa fonder ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Andrey Novakov och Constanze Krehl (A8-0043/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0096)

Talare: Andrey Novakov (föredragande) yttrade sig för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


8.15. Programmet för rättsliga frågor ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättsliga frågor [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Josef Weidenholzer och Heidi Hautala (A8-0068/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0097)

Talare: Josef Weidenholzer (föredragande) yttrade sig för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


8.16. Läget avseende debatten om Europas framtid (omröstning)

Betänkande om läget avseende debatten om Europas framtid [2018/2094(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0098)

Inlägg:

Ramón Jáuregui Atondo (föredragande), före omröstningen.

Senaste uppdatering: 12 juni 2019Rättsligt meddelande