Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 13 февруари 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

13. Справедливо данъчно облагане за справедливо общество (разискване по актуални въпроси)
CRE

Справедливо данъчно облагане за справедливо общество (2017/2560(RSP))

Изказа се Jeppe Kofod, за да започне дебата, предложен от групата S&D.

Изказаха се George Ciamba (действащ председател на Съвета) и Pierre Moscovici (член на Комисията).

Изказаха се Dariusz Rosati, от името на групата PPE, Pervenche Berès, от името на групата S&D, Ralph Packet, от името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Martin Schirdewan, от името на групата GUE/NGL, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Marco Valli, от името на групата EFDD, Nicolas Bay, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Markus Ferber, Peter Simon, Notis Marias, Matt Carthy, Molly Scott Cato, Bill Etheridge, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Othmar Karas, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Miguel Urbán Crespo, Eva Joly и Piernicola Pedicini.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се Stanisław Żółtek, Paulo Rangel, Ana Gomes, Joachim Starbatty, Gunnar Hökmark, Paul Tang, Richard Sulík, Nuno Melo, Evelyn Regner, Ruža Tomašić и Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Изказаха се Pierre Moscovici и George Ciamba.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 12 юни 2019 г.Правна информация