Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0204(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0001/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0001/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/02/2019 - 16.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0104

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

16.2. Επίδοση και κοινοποίηση στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις («επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων») [COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0104)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου