Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 13. februar 2019 - Strasbourg

16. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


16.1. Samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 af 28. maj 2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område [COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Emil Radev (A8-0477/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0103)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således


16.2. Forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile eller kommercielle sager (forkyndelse af dokumenter) [COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0104)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således


16.3. Fælles regler til sikring af basal konnektivitet i vejgodstransporten med henblik på Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler til sikring af basal konnektivitet i vejgodstransporten med henblik på Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen [COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0105)

Indlæg af Isabella De Monte (ordfører), der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


16.4. Fælles regler, der sikrer basale luftfartsforbindelser i lyset af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler, der sikrer basale luftfartsforbindelser i lyset af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen [COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Pavel Telička (A8-0062/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0106)

Indlæg af Pavel Telička (ordfører), der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


16.5. Luftfartssikkerhed for at tage højde for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse aspekter af luftfartssikkerhed for at tage højde for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen [COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0107)

Indlæg af Kosma Złotowski (ordfører), der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


16.6. GATS: nødvendige kompensationsjusteringer som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Østrigs, Polens, Sloveniens, Slovakiets, Finlands og Sveriges tiltrædelse af EU *** (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af de relevante aftaler i henhold til artikel XXI i den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser med Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Kina, Colombia, Cuba, Ecuador, Filippinerne, Hongkong (Kina), Indien, Japan, Korea, New Zealand, Schweiz, Det Særskilte Toldområde Taiwan, Penghu, Kinmen og Matsu (Kinesisk Taipei) og USA om de nødvendige kompensationsjusteringer som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Østrigs, Polens, Sloveniens, Slovakiets, Finlands og Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union [14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0108)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalerne.


16.7. Forenkling af foranstaltninger til fremme af gennemførelsen af det transeuropæiske transportnet ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forenkling af foranstaltninger til fremme af gennemførelsen af det transeuropæiske transportnet [COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0109)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således


16.8. Ansvarsforsikring for motorkøretøjer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF af 16. september 2009 om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse [COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 24)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0110)

Indlæg af Dita Charanzová (ordfører), der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


16.9. Tilbageskridt i forbindelse med kvinders rettigheder og ligestilling i EU (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0096/2019 og B8-0099/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 25)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0096/2019

Vedtaget (P8_TA(2019)0111)

(Forslag til beslutning B8-0099/2019 bortfaldt).


16.10. Politiske udfordringer og strategier for bekæmpelse af kræft hos kvinder og relaterede følgesygdomme (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0097/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 26)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0112)


16.11. Brugen af cannabis til medicinske formål (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0071/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 27)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0113)

Indlæg

Luke Ming Flanagan for at stille et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 11, og Dubravka Šuica for PPE-Gruppen om det mundtlige ændringsforslag.

Flere end 40 medlemmer havde gjort indsigelse mod, at dette mundtlige ændringsforslag blev taget i betragtning.


16.12. Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i 2018 (afstemning)

Betænkning om resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2018 [2018/2280(INI)] - Udvalget for Andragender. Ordfører: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 28)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0114)

Seneste opdatering: 12. juni 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik