Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 13. februára 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 4.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 5.Diskusný dokument s názvom Smerom k udržateľnej Európe do roku 2030 (rozprava)
 6.Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy ***I (rozprava)
 7.Pokračovanie rokovania
 8.Hlasovanie
  8.1.Harmonogram schôdzí Parlamentu – 2019 (hlasovanie)
  8.2.Európska agentúra pre kontrolu rybárstva ***I (hlasovanie)
  8.3.Informatizácia prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani ***I (hlasovanie)
  8.4.Rozhodné právo pre účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany ***I (hlasovanie)
  8.5.Výmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu na obdobie rokov 2021 – 2027 („program Pericles IV“) ***I (hlasovanie)
  8.6.Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom *** (hlasovanie)
  8.7.Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom (uznesenie) (hlasovanie)
  8.8.Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom *** (hlasovanie)
  8.9.Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom (uznesenie) (hlasovanie)
  8.10.Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom *** (hlasovanie)
  8.11.Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom (uznesenie) (hlasovanie)
  8.12.Zmluva o založení Dopravného spoločenstva *** (hlasovanie)
  8.13.Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2018 (hlasovanie)
  8.14.Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy ***I (hlasovanie)
  8.15.Program Spravodlivosť ***I (hlasovanie)
  8.16.Stav diskusie o budúcnosti Európy (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Pokračovanie rokovania
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Spravodlivé zdaňovanie pre spravodlivú spoločnosť (tematická rozprava)
 14.Hodnotenie zdravotníckych technológií ***I (rozprava)
 15.Pokračovanie rokovania
 16.Hlasovanie
  16.1.Spolupráca medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach ***I (hlasovanie)
  16.2.Doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch ***I (hlasovanie)
  16.3.Spoločné pravidlá na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej nákladnej doprave vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie ***I (hlasovanie)
  16.4.Spoločné pravidlá na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie ***I (hlasovanie)
  16.5.Bezpečnosť letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie ***I (hlasovanie)
  16.6.GATS: potrebné kompenzačné vyrovnania vyplývajúce z pristúpenia Česka, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Rakúska, Poľska, Slovinska, Slovenska, Fínska a Švédska k Európskej únii *** (hlasovanie)
  16.7.Zefektívnenie opatrení na urýchlenie realizácie transeurópskej dopravnej siete ***I (hlasovanie)
  16.8.Poistenie motorových vozidiel ***I (hlasovanie)
  16.9.Súčasný negatívny postoj k právam žien a rodovej rovnosti v EÚ (hlasovanie)
  16.10.Politické výzvy a stratégie boja proti rakovinovým ochoreniam žien a pridruženým ochoreniam (hlasovanie)
  16.11.Používanie konope na liečebné účely (hlasovanie)
  16.12.Rokovania Výboru pre petície v roku 2018 (hlasovanie)
 17.Vysvetlenia hlasovania
 18.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 19.Pokračovanie rokovania
 20.Budúcnosť Zmluvy o jadrových silách stredného doletu (INF) a vplyv na EÚ (rozprava)
 21.Rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie ***I (rozprava)
 22.Interoperabilita elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčenie cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatenom cestnom mýte v Únii ***I (rozprava)
 23.Vzájomné uznávanie tovaru, ktorý je zákonne uvedený na trh v inom členskom štáte ***I (rozprava)
 24.Poplatky za cezhraničné platby v Únii a poplatky za menovú konverziu ***I (rozprava)
 25.Spoločné pravidlá prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy ***I (rozprava)
 26.NAIADES II – akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy (rozprava)
 27.Bezpečnostné hrozby súvisiace so zvyšujúcou sa technologickou prítomnosťou Číny v EÚ a prípadné opatrenia na úrovni EÚ na ich znižovanie (rozprava)
 28.Predloženie dokumentov
 29.Program rokovania na nasledujúci deň
 30.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica
Finálna verzia (232 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (62 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (88 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (11 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (67 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (287 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (341 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (71 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (219 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (1857 kb)
Posledná úprava: 12. júna 2019Právne oznámenie