Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2564(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0111/2019

Debatter :

PV 14/02/2019 - 8.3
CRE 14/02/2019 - 8.3

Omröstningar :

PV 14/02/2019 - 10.3

Antagna texter :

P8_TA(2019)0117

Protokoll
Torsdagen den 14 februari 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

10.3. Kvinnorättsförsvarare i Saudiarabien (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 och B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0111/2019

(ersätter B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 och B8-0126/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Elmar Brok, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák och Inese Vaidere, för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Pier Antonio Panzeri, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jan Zahradil och Monica Macovei, för ECR-gruppen,

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen,

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Judith Sargentini, Ana Miranda, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Josep Maria Terricabras och Margrete Auken, för Verts/ALE-gruppen,

—   Marie Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis och Stelios Kouloglou, för GUE/NGL-gruppen,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Rosa D’Amato, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2019)0117)

Senaste uppdatering: 21 juni 2019Rättsligt meddelande