Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 14. veebruar 2019 - StrasbourgLõplik väljaanne

10. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda parlamendi veebisaidil.


10.1. Olukord Tšetšeenias ja Ojub Titijevi juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 ja B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0107/2019

(asendades B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0114/2019 ja B8-0117/2019),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Soraya Post fraktsiooni S&D nimel;

—Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Roberts Zīle ja Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2019)0115)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0112/2019 muutus kehtetuks.)


10.2. Zimbabwe (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 ja B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0110/2019

(asendades B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0124/2019 ja B8-0125/2019), mille

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Aleksander Gabelic fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Notis Marias, Karol Karski, Geoffrey Van Orden, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek ja Jan Zahradil fraktsiooni ECR nimel;

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Barbara Lochbihler ja Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini ja Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2019)0116)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0122/2019 muutus kehtetuks.)


10.3. Naiste õiguste kaitsjad Saudi Araabias (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 ja B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0111/2019

(asendades B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 ja B8-0126/2019), mille

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Elmar Brok, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jan Zahradil ja Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Judith Sargentini, Ana Miranda, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Josep Maria Terricabras ja Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Marie Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis ja Stelios Kouloglou fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Rosa D’Amato fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2019)0117)


10.4. Piiriüleste õiguslike ja haldustakistuste lahendamise mehhanism ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb mehhanismi õiguslike ja haldustakistuste kõrvaldamiseks piiriüleses kontekstis [COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0118)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


10.5. Eurojusti ja Gruusia vahelise koostöölepingu projekt * (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega kiidetakse heaks Eurojusti ja Gruusia vahelise koostöölepingu sõlmimine Eurojusti poolt [13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0119)


10.6. Tervisetehnoloogia hindamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tervisetehnoloogia hindamise kohta ning millega muudetakse direktiivi 2011/24/EL [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

ESIMESE LUGEMISE LÕPPEMINE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0120)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


10.7. Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Franck Proust (A8-0198/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

ESIALGNE KOKKULEPE

KOMISJONI AVALDUS

Vastu võetud (P8_TA(2019)0121)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


10.8. Liidu elektroonilise teemaksu koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu elektroonilise teemaksu koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamise kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0122)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Sõnavõtud

Bill Etheridge enne hääletust ja Georg Mayer fraktsiooni ENF nimel enne esialgse kokkuleppe hääletust, esitades taotluse, et muudatusettepanekud pandaks vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 3 hääletusele enne esialgse kokkuleppe hääletust. Parlament lükkas taotluse tagasi.


10.9. Teises liikmesriigis seaduslikult turustatava kauba vastastikune tunnustamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus teises liikmesriigis seaduslikult turustatavate kaupade vastastikuse tunnustamise kohta [COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0123)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


10.10. Piiriüleste maksete tasud ja vääringu konverteerimise tasud ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 924/2009 seoses liidus tehtavate piiriüleste maksete teatavate tasudega ja vääringu konverteerimise tasudega [COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Eva Maydell (A8-0360/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0124)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Sõnavõtud

Eva Maydell enne hääletust.


10.11. Rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevad ühiseeskirjad ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1073/2009 rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0125)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


10.12. Direktiivi 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, ja määruse (EL) 2018/1999, milles käsitletakse energialiidu ja kliimameetmete juhtimist, muutmine tulenevalt Ühendkuningriigi väljaastumisest Euroopa Liidust ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, [mida on muudetud direktiiviga 2018/XXX/EL] ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/XXX [milles käsitletakse energialiidu juhtimist] kohandamise kohta tulenevalt Ühendkuningriigi väljaastumisest Euroopa Liidust [COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0126)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


10.13. Õigus rahumeelselt meelt avaldada ja jõu proportsionaalne kasutamine (hääletus)

Komisjoni avaldus: Õigus rahumeelselt meelt avaldada ja jõu proportsionaalne kasutamine (2019/25602(RSP))

Arutelu toimus 11. veebruaril 2019 (11.2.2019 protokolli punkt 18)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0103/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019 ja B8-0106/2019

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0103/2019

Vastu võetud (P8_TA(2019)0127)

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0104/2019 (millega asendati resolutsiooni ettepanekud B8-0104/2019, B8-0105/2019 ja B8-0106/2019) muutus kehtetuks.


10.14. Intersooliste inimeste õigused (hääletus)

Arutelu toimus 12. veebruaril 2019 (12.2.2019 protokolli punkt 23).

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel intersooliste inimeste õiguste kohta (2018/2878(RSP)) (B8-0101/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0128)


10.15. LGBTI-inimesi käsitlevate meetmete loetelu (2019–2024) tulevik (hääletus)

Arutelu toimus 12. veebruaril 2019 (12.2.2019 protokolli punkt 23).

Resolutsiooni ettepanek, mille esitasid kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel, Daniele Viotti fraktsiooni S&D nimel, Sophia in ’t Veld, Beatriz Becerra Basterrechea ja Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ja Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel, Terry Reintke ja Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel LGBTI-inimesi käsitlevate meetmete loetelu (2019–2024) tuleviku kohta (2019/2573(RSP)) (B8-0127/2019).

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0129)


10.16. Keskmaa-tuumajõudude piiramise lepingu tulevik ja mõju ELile (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019 ja B8-0133/2019

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0128/2019

(asendades B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0132/2019 ja B8-0133/2019),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam ja Eduard Kukan fraktsiooni PPE nimel;

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano ja Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel;

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ruža Tomašić ja Branislav Škripek fraktsiooni EFDD nimel;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake ja Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel;

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Molly Scott Cato, Bart Staes ja Indrek Tarand fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2019)0130)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0131/2019 muutus kehtetuks.)


10.17. NAIADES II – tegevusprogramm siseveetranspordi toetuseks (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0079/2019

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 17)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0131)


10.18. Loomade kaitse vedamise ajal nii ELis kui ka väljaspool seda (hääletus)

Raport nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2005 (mis käsitleb loomade kaitset vedamise ajal nii ELis kui ka väljaspool seda) rakendamise kohta [2018/2110(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 18)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0132)


10.19. Siseturu konkurentsivõime suurendamine ELi tolliliidu väljatöötamise ja selle juhtimise arendamise kaudu (hääletus)

Raport siseturu konkurentsivõime suurendamise kohta ELi tolliliidu ja selle juhtimise arendamise kaudu [2018/2109(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 19)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0133)


10.20. Õiguslike sätete ja ühisavalduse rakendamine, et tagada parlamendi kontroll detsentraliseeritud asutuste üle (hääletus)

Raport õiguslike sätete ja ühisavalduse rakendamise kohta, et tagada parlamendi kontroll detsentraliseeritud asutuste üle [2018/2114(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: György Schöpflin (A8-0055/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 20)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0134)

ISTUNGI JUHATAJA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
asepresident

Viimane päevakajastamine: 21. juuni 2019Õigusalane teave