Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2019 m. vasario 14 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

10. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima Parlamento interneto svetainėje.


10.1. Padėtis Čečėnijoje ir Oyubo Titievo atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 ir B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0107/2019

(keičia B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0114/2019 ir B8-0117/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ir Soraya Post S&D frakcijos vardu;

—Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Roberts Zīle ir Monica Macovei ECR frakcijos vardu;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2019)0115)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0112/2019 anuliuotas.)


10.2. Zimbabvė (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 ir B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0110/2019

(keičia B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0124/2019 ir B8-0125/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Aleksander Gabelic S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Notis Marias, Karol Karski, Geoffrey Van Orden, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek ir Jan Zahradil ECR frakcijos vardu;

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Barbara Lochbihler ir Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini ir Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2019)0116)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0122/2019 anuliuotas.)


10.3. Moterų teisių gynėjai Saudo Arabijoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 ir B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0111/2019

(keičia B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 ir B8-0126/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Elmar Brok, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jan Zahradil ir Monica Macovei ECR frakcijos vardu;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Judith Sargentini, Ana Miranda, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Josep Maria Terricabras ir Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Marie Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis ir Stelios Kouloglou GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ir Rosa D’Amato EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2019)0117)


10.4. Mechanizmas teisinėms ir administracinėms kliūtims tarpvalstybiniu mastu šalinti ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl mechanizmo teisinėms ir administracinėms kliūtims tarpvalstybiniu mastu šalinti [COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0118)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


10.5. Eurojusto ir Gruzijos bendradarbiavimo susitarimo projektas * (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto ir Gruzijos bendradarbiavimo susitarimą, projekto [13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0119)


10.6. Sveikatos technologijų vertinimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sveikatos technologijų vertinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2011/24/ES [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PIRMASIS SVARSTYMAS BAIGTAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0120)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


10.7. Tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistema ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistema [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Franck Proust (A8-0198/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0121)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


10.8. Elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumas, sudarant palankesnes sąlygas tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Sąjungoje ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumo, kuria sudaromos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Sąjungoje (nauja redakcija) [COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0122)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Kalbėjo

Bill Etheridge, prieš balsavimą, ir Georg Mayer ENF frakcijos vardu, prieš balsavimą dėl preliminaraus susitarimo; paprašė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 3 dalį dėl pakeitimų būtų balsuojama prieš balsavimą dėl preliminaraus susitarimo. Parlamentas atmetė prašymą.


10.9. Teisėtai kitoje valstybėje narėje parduodamų prekių abipusis pripažinimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamų prekių abipusio pripažinimo [COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0123)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


10.10. Atlyginimas už tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir atlyginimas už valiutos keitimą ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 924/2009 nuostatos, susijusios su tam tikru atlyginimu už tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir atlyginimu už valiutos keitimą [COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Eva Maydell (A8-0360/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0124)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Kalbėjo:

Eva Maydell, prieš balsavimą.


10.11. Bendrosios patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklės ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

SIŪLYMAS ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0125)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


10.12. Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo ir Reglamento (ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir klimato politikos veiksmų valdymo dalinis keitimas, atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo [su pakeitimais, padarytais Direktyva 2018/XXX/ES,] ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/XXX [dėl energetikos sąjungos valdymo] adaptavimo atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos [COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0126)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


10.13. Teisė į taikų protestą ir proporcingas jėgos naudojimas (balsavimas)

Komisijos pareiškimas: Teisė į taikų protestą ir proporcingas jėgos naudojimas (2019/25602(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2019 m. vasario 11 d. (__[A100245]__).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0103/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019 ir B8-0106/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0103/2019

Priimta (P8_TA(2019)0127)

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0104/2019 (pakeičiantis pasiūlymus dėl rezoliucijų B8-0104/2019, B8-0105/2019 ir B8-0106/2019) atkrito.


10.14. Interseksualių asmenų teisės (balsavimas)

Diskusijos buvo surengtos 2019 m. vasario 12 d. (2019 02 12 protokolo 23 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį pateikė Claude Moraes LIBE komiteto vardudėl interseksualių asmenų teisių (2018/2878(RSP)) (B8-0101/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0128)


10.15. Veiksmų plano LGBTI asmenų lygybei skatinti ateitis (2019–2023 m.) (balsavimas)

Diskusijos buvo surengtos 2019 m. vasario 12 d. (2019 02 12 protokolo 23 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį pateikė Roberta Metsola PPE frakcijos vardu, Daniele Viotti S&D frakcijos vardu, Sophia in ’t Veld, Beatriz Becerra Basterrechea ir Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ir Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu, Terry Reintke ir Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardudėl Veiksmų plano LGBTI asmenų lygybei skatinti ateities (2019–2024 m.) (2019/2573(RSP)) (B8-0127/2019).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0129)


10.16. INF sutarties ateitis ir poveikis ES (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019 ir B8-0133/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0128/2019

(keičia B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0132/2019 ir B8-0133/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam ir Eduard Kukan PPE frakcijos vardu;

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano ir Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu;

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ruža Tomašić ir Branislav Škripek EFDD frakcijos vardu;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu;

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Molly Scott Cato, Bart Staes ir Indrek Tarand Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2019)0130)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0131/2019 anuliuotas.)


10.17. NAIADES II – veiksmų programa, skirta vidaus vandenų kelių transportui remti (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0079/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0131)


10.18. Gyvūnų apsauga juos vežant ES viduje ir už jos ribų (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ES viduje ir už jos ribų įgyvendinimo [2018/2110(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0132)


10.19. Vidaus rinkos konkurencingumo stiprinimas tobulinant ES muitų sąjungą ir jos valdymą (balsavimas)

Pranešimas dėl vidaus rinkos konkurencingumo stiprinimo tobulinant Europos Sąjungos muitų sąjungą ir jos valdymą [2018/2109(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0133)


10.20. Teisės nuostatų ir bendro pareiškimo, kuriais užtikrinama parlamentinė decentralizuotų agentūrų kontrolė, įgyvendinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl teisės nuostatų ir bendro pareiškimo, kuriais užtikrinama parlamentinė decentralizuotų agentūrų kontrolė, įgyvendinimo [2018/2114(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: György Schöpflin (A8-0055/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0134)

PIRMININKAVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Pirmininko pavaduotojas

Atnaujinta: 2019 m. birželio 21 d.Teisinis pranešimas