Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 14 lutego 2019 r. - StrasburgWersja ostateczna

10. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parlamentu.


10.1. Sytuacja w Czeczenii i sprawa Ojuba Titiewa (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 i B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0107/2019

(zastępujący B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0114/2019 i B8-0117/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Soraya Post, w imieniu grupy S&D;

—Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Roberts Zīle i Monica Macovei, w imieniu grupy ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Rebecca Harms, w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2019)0115)

(Projekt rezolucji B8-0112/2019 stał się bezprzedmiotowy.)


10.2. Zimbabwe (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 i B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0110/2019

(zastępujący B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0124/2019 i B8-0125/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Aleksander Gabelic, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Notis Marias, Karol Karski, Geoffrey Van Orden, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek i Jan Zahradil, w imieniu grupy ECR;

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Barbara Lochbihler i Margrete Auken, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini i Fabio Massimo Castaldo, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2019)0116)

(Projekt rezolucji B8-0122/2019 stał się bezprzedmiotowy.)


10.3. Obrońcy praw kobiet w Arabii Saudyjskiej (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 i B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0111/2019

(zastępujący B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 i B8-0126/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Elmar Brok, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Pier Antonio Panzeri, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jan Zahradil i Monica Macovei, w imieniu grupy ECR;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Judith Sargentini, Ana Miranda, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Josep Maria Terricabras i Margrete Auken, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Marie Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis i Stelios Kouloglou, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Rosa D’Amato, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2019)0117)


10.4. Mechanizm eliminowania barier prawnych i administracyjnych w kontekście transgranicznym ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mechanizmu eliminowania barier prawnych i administracyjnych w kontekście transgranicznym [COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0118)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


10.5. Projekt porozumienia o współpracy między Eurojustem a Gruzją * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust porozumienia o współpracy między Eurojustem a Gruzją [13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT DECYZJI WYKONAWCZEJ RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0119)


10.6. Ocena technologii medycznych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny technologii medycznych i zmiany dyrektywy 2011/24/UE [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO CZYTANIA

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0120)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


10.7. Ustanowienie ram monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Franck Proust (A8-0198/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

OŚWIADCZENIE KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0121)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


10.8. Interoperacyjność systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii  ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii (wersja przekształcona) [COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0122)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wystąpienia

Bill Etheridge, przed głosowaniem, i Georg Mayer w imieniu grupy ENF, przed głosowaniem w sprawie wstępnego porozumienia, aby poprosić o poddanie poprawek pod głosowanie przed wstępnym porozumieniem, zgodnie z art. 59 ust. 3 Regulaminu. Parlament odrzucił wniosek.


10.9. Wzajemne uznawanie towarów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania towarów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim [COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0123)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


10.10. Opłaty za płatności transgraniczne w Unii i opłaty za przeliczenie waluty ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty [COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Eva Maydell (A8-0360/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0124)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wystąpienia

Eva Maydell, przed głosowaniem.


10.11. Wspólne zasady dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1073/2009 w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0125)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


10.12. Zmiana dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej oraz rozporządzenia (UE) 2018/1999 w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej [zmienionej dyrektywą (UE) 2018/XXX] i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/XXX [w sprawie zarządzania unią energetyczną] w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej [COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0126)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


10.13. Prawo do pokojowego protestu i proporcjonalne użycie siły (głosowanie)

Oświadczenie Komisji: Prawo do pokojowego protestu i proporcjonalne użycie siły (2019/25602(RSP))

Debata odbyła się w dniu 11 lutego 2019 r. (pkt 18 protokołu z dnia 11.2.2019).

Projekty rezolucji B8-0103/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019 i B8-0106/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0103/2019

Przyjęto (P8_TA(2019)0127)

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0104/2019 (zastępujący projekty rezolucji B8-0104/2019, B8-0105/2019 i B8-0106/2019) stał się bezprzedmiotowy.


10.14. Prawa osób interseksualnych (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 12 lutego 2019 r. (pkt 23 protokołu z dnia 12.2.2019).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu przez Claude'a Moraesa, w imieniu komisji LIBE, w sprawie praw osób interseksualnych (2018/2878(RSP)) (B8-0101/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0128)


10.15. Przyszłość wykazu działań na rzecz LGBTI (2019-2023) (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 12 lutego 2019 r. (pkt 23 protokołu z dnia 12.2.2019).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu przez następujących posłów: Roberta Metsola, w imieniu grupy PPE, Daniele Viotti, w imieniu grupy S&D, Sophia in ’t Veld, Beatriz Becerra Basterrechea i Izaskun Bilbao Barandica, w imieniu grupy ALDE, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou i Patrick Le Hyaric, w imieniu grupy GUE/NGL, Terry Reintke i Judith Sargentini, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie przyszłości wykazu działań na rzecz osób LGBTI (2019–2024) (2019/2573(RSP)) (B8-0127/2019).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0129)


10.16. Przyszłość traktatu o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu oraz konsekwencje dla UE (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019 i B8-0133/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0128/2019

(zastępujący B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0132/2019 i B8-0133/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam i Eduard Kukan, w imieniu grupy PPE;

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano i Victor Boştinaru, w imieniu grupy S&D;

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ruža Tomašić i Branislav Škripek, w imieniu grupy EFDD;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake et Hilde Vautmans, w imieniu grupy ALDE;

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Molly Scott Cato, Bart Staes i Indrek Tarand, w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2019)0130)

(Projekt rezolucji B8-0131/2019 stał się bezprzedmiotowy.)


10.17. NAIADES II: Program działania na rzecz wsparcia śródlądowego transportu wodnego (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0079/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0131)


10.18. Ochrona zwierząt podczas transportu w UE i poza nią (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wykonania rozporządzenia 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu w UE i poza nią [2018/2110(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0132)


10.19. Zwiększenie konkurencyjności rynku wewnętrznego dzięki pogłębieniu unii celnej UE i zarządzaniu nią (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zwiększenia konkurencyjności rynku wewnętrznego dzięki pogłębieniu unii celnej UE i zarządzaniu nią [2018/2109(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0133)


10.20. Wdrażanie przepisów prawnych oraz wspólnego oświadczenia zapewniających parlamentarną kontrolę nad agencjami zdecentralizowanymi (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrażania przepisów prawnych oraz wspólnego oświadczenia zapewniających parlamentarną kontrolę nad agencjami zdecentralizowanymi [2018/2114(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: György Schöpflin (A8-0055/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0134)

PRZEWODNICTWO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Wiceprzewodniczący

Ostatnia aktualizacja: 21 czerwca 2019Informacja prawna