Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 14 februarie 2019 - StrasbourgEdiţie definitivă

10. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


10.1. Situația din Cecenia și cazul lui Oyub Titiev (vot)

Propuneri de rezoluție B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 și B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0107/2019

(care înlocuiește B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0114/2019 și B8-0117/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru și Soraya Post, în numele Grupului S&D;

—Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Roberts Zīle și Monica Macovei, în numele Grupului ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2019)0115)

(Propunerea de rezoluție B8-0112/2019 a devenit caducă.)


10.2. Zimbabwe (vot)

Propuneri de rezoluție B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 și B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0110/2019

(care înlocuiește B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0124/2019 și B8-0125/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Aleksander Gabelic, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Notis Marias, Karol Karski, Geoffrey Van Orden, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek și Jan Zahradil, în numele Grupului ECR;

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Barbara Lochbihler și Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini și Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2019)0116)

(Propunerea de rezoluție B8-0122/2019 a devenit caducă.)


10.3. Apărătorii drepturilor femeilor în Arabia Saudită (vot)

Propuneri de rezoluție B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 și B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0111/2019

(care înlocuiește B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 și B8-0126/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Elmar Brok, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jan Zahradil și Monica Macovei, în numele Grupului ECR;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Judith Sargentini, Ana Miranda, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Josep Maria Terricabras și Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Marie Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis și Stelios Kouloglou, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo și Rosa D’Amato, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2019)0117)


10.4. Un mecanism de soluționare a obstacolelor juridice și administrative în context transfrontalier ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de soluționare a obstacolelor juridice și administrative în context transfrontalier [COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0118)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


10.5. Proiect de acord de cooperare între Eurojust și Georgia * (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare îintre Eurojust și Georgia [13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECT DE DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0119)


10.6. Evaluarea tehnologiilor medicale ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind evaluarea tehnologiilor medicale și de modificare a Directivei 2011/24/UE [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

ÎNCHEIEREA PRIMEI LECTURI

Aprobat (P8_TA(2019)0120)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


10.7. Cadrul pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Franck Proust (A8-0198/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

ACORD PROVIZORIU

DECLARAȚIE A COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2019)0121)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


10.8. Interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii (reformare) [COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0122)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Bill Etheridge, înainte de votare, și Georg Mayer, în numele Grupului ENF, înainte de votarea acordului provizoriu, pentru a solicita ca amendamentele să fie supuse la vot înainte de acordul provizoriu, în conformitate cu articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul de procedură.Parlementul a respins cererea.


10.9. Recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru [COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0123)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


10.10. Comisioanele pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 în ceea ce privește anumite comisioane pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară [COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Eva Maydell (A8-0360/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0124)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Eva Maydell, înainte de votare.


10.11. Normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0125)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


10.12. Adaptarea Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind eficiența energetică [astfel cum a fost modificată prin Directiva 2018/XXX/UE] și a Regulamentului (UE) 2018/XXX al Parlamentului European și al Consiliului [guvernanța uniunii energetice], având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de adaptare a Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind eficiența energetică [astfel cum a fost modificată prin Directiva 2018/XXX/UE] și a Regulamentului (UE) 2018/XXX al Parlamentului European și al Consiliului [guvernanța uniunii energetice], având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană [COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0126)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


10.13. Dreptul de a protesta pașnic și folosirea proporționată a forței (vot)

Declarație a Comisiei: Dreptul de a protesta pașnic și folosirea proporționată a forței (2019/25602(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 11 februarie 2019 (punctul 18 al PV din 11.2.2019).

Propuneri de rezoluție B8-0103/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019 și B8-0106/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0103/2019

Adoptat (P8_TA(2019)0127)

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0104/2019 (care înlocuiește propunerile de rezoluție B8-0104/2019, B8-0105/2019 și B8-0106/2019) este caducă.


10.14. Drepturile persoanelor intersexuale (vot)

Dezbaterea a avut loc la 12 februarie 2019 (punctul 23 al PV din 12.2.2019).

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, referitoare la drepturile persoanelor intersexuale (2018/2878(RSP)) (B8-0101/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0128)


10.15. Viitorul Listei de acțiuni LGBTI (2019-2023) (vot)

Dezbaterea a avut loc la 12 februarie 2019 (punctul 23 al PV din 12.2.2019).

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură de Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, Daniele Viotti, în numele Grupului S&D, Sophia in ’t Veld, Beatriz Becerra Basterrechea și Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou și Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, Terry Reintke și Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la viitorul Listei de acțiuni LGBTI (2019-2024) (2019/2573(RSP)) (B8-0127/2019).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0129)


10.16. Viitorul Tratatului privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune și impactul său asupra UE (vot)

Propuneri de rezoluție B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019 și B8-0133/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0128/2019

(care înlocuiește B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0132/2019 și B8-0133/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam și Eduard Kukan, în numele Grupului PPE;

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano și Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D;

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ruža Tomašić et Branislav Škripek, în numele Grupului EFDD;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE;

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Molly Scott Cato, Bart Staes și Indrek Tarand, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2019)0130)

(Propunerea de rezoluție B8-0131/2019 a devenit caducă.)


10.17. NAIADES II - Un program de acțiune pentru sprijinirea transportului pe căi navigabile interioare (vot)

Propunere de rezoluție B8-0079/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0131)


10.18. Protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE (vot)

Raport de punere în aplicare a Regulamentului nr. 1/2005 privind protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE [2018/2110(INI)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0132)


10.19. Consolidarea competitivității pieței interne prin dezvoltarea uniunii vamale a Uniunii Europene și a guvernanței acesteia (vot)

Raport referitor la consolidarea competitivității pieței interne prin dezvoltarea uniunii vamale a Uniunii Europene și a guvernanței acesteia [2018/2109(INI)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0133)


10.20. Punerea în aplicare a dispozițiilor legale și a declarației comune pentru asigurarea controlului parlamentar asupra agențiilor descentralizate (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a dispozițiilor legale și a declarației comune pentru asigurarea controlului parlamentar asupra agențiilor descentralizate [2018/2114(INI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: György Schöpflin (A8-0055/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0134)

A PREZIDAT: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vicepreședinte

Ultima actualizare: 21 iunie 2019Notă juridică