Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 14. februára 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia

10. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) sa nachádzajú v prílohe k zápisnici „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe k zápisnici sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetovej stránke Parlamentu.


10.1. Situácia v Čečensku a prípad Ojuba Titijeva (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 a B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0107/2019

(nahrádzajúci B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0114/2019 a B8-0117/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák a Inese Vaidere, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Soraya Post, v mene skupiny S&D;

— Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Roberts Zīle a Monica Macovei, v mene skupiny ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Rebecca Harms, v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2019)0115)

(Návrh uznesenia B8-0112/2019 sa stal bezpredmetným.)


10.2. Zimbabwe (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 a B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0110/2019

(nahrádzajúci B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0124/2019 a B8-0125/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák a Inese Vaidere, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Aleksander Gabelic, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Notis Marias, Karol Karski, Geoffrey Van Orden, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek a Jan Zahradil, v mene skupiny ECR;

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Barbara Lochbihler a Margrete Auken, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini a Fabio Massimo Castaldo, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2019)0116)

(Návrh uznesenia B8-0122/2019 sa stal bezpredmetným.)


10.3. Obhajcovia práv žien v Saudskej Arábii (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 a B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0111/2019

(nahrádzajúci B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 a B8-0126/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Elmar Brok, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák a Inese Vaidere, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Pier Antonio Panzeri, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jan Zahradil a Monica Macovei, v mene skupiny ECR;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Judith Sargentini, Ana Miranda, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Josep Maria Terricabras a Margrete Auken, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Marie Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis a Stelios Kouloglou, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Rosa D’Amato, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2019)0117)


10.4. Mechanizmus riešenia právnych a administratívnych prekážok v cezhraničnom kontexte ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o mechanizme riešenia právnych a administratívnych prekážok v cezhraničnom kontexte [COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0118)

Prvé čítanie v Parlamente bolo týmto ukončené.


10.5. Návrh dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Gruzínskom * (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Gruzínskom zo strany Eurojustu [13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH VYKONÁVACIEHO ROZHODNUTIA RADY

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0119)


10.6. Hodnotenie zdravotníckych technológií ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o hodnotení zdravotníckych technológií a zmene smernice 2011/24/EÚ [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

UKONČENIE PRVÉHO ČÍTANIA

Schválené (P8_TA(2019)0120)

Prvé čítanie v Parlamente bolo týmto ukončené.


10.7. Rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Franck Proust (A8-0198/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

PREDBEŽNÁ DOHODA

VYHLÁSENIE KOMISIE

Schválené (P8_TA(2019)0121)

Prvé čítanie v Parlamente bolo týmto ukončené.


10.8. Interoperabilita elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčenie cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatenom cestnom mýte v Únii ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatenom cestnom mýte v Únii (prepracované znenie) [COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválená (P8_TA(2019)0122)

Prvé čítanie v Parlamente bolo týmto ukončené.

Vyhlásenia

Bill Etheridge, pred hlasovaním, a Georg Mayer v mene skupiny ENF, pred hlasovaním o predbežnej dohode, ktorý požiadal, aby sa o pozmeňujúcich návrhoch hlasovalo pred predbežnou dohodou v súlade s článkom 59 ods. 3 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť zamietol.


10.9. Vzájomné uznávanie tovaru, ktorý je zákonne uvedený na trh v inom členskom štáte ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý je zákonne uvedený na trh v inom členskom štáte [COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválená (P8_TA(2019)0123)

Prvé čítanie v Parlamente bolo týmto ukončené.


10.10. Poplatky za cezhraničné platby v Únii a poplatky za menovú konverziu ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 924/2009, pokiaľ ide o niektoré poplatky za cezhraničné platby v Únii a o poplatky za menovú konverziu [COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Eva Maydell (A8-0360/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválená (P8_TA(2019)0124)

Prvé čítanie v Parlamente bolo týmto ukončené.

Vystúpenia:

Eva Maydell, pred hlasovaním.


10.11. Spoločné pravidlá prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1073/2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0125)

Prvé čítanie v Parlamente bolo týmto ukončené.


10.12. Úprava smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti [zmenená smernicou 2018/XXX/EÚ] a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/XXX [riadenie energetickej únie] z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie [COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0126)

Prvé čítanie v Parlamente bolo týmto ukončené.


10.13. Právo na pokojný protest a primerané použitie sily (hlasovanie)

Vyhlásenie Komisie: Právo na pokojný protest a primerané použitie sily (2019/25602(RSP))

Rozprava sa konala 11. februára 2019 (bod 18 zápisnice zo dňa 11.2.2019).

Návrhy uznesenia B8-0103/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019 a B8-0106/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA B8-0103/2019

Prijatý (P8_TA(2019)0127)

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0104/2019 (ktorým sa nahrádzajú návrhy uznesenia B8-0104/2019, B8-0105/2019 a B8-0106/2019) sa stal bezpredmetným.


10.14. Práva intersexuálnych osôb (hlasovanie)

Rozprava sa konala 12. februára 2019 (bod 23 zápisnice zo dňa 12.2.2019).

Návrh uznesenia, ktorý na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku predložil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, o právach intersexuálnych osôb (2018/2878(RSP)) (B8-0101/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0128)


10.15. Budúcnosť zoznamu opatrení zameraných na LGBTI osoby (2019 – 2023) (hlasovanie)

Rozprava sa konala 12. februára 2019 (bod 23 zápisnice zo dňa 12.2.2019).

Návrh uznesenia, ktorý na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku predložili Roberta Metsola, v mene skupiny PPE, Daniele Viotti, v mene skupiny S&D, Sophia in ’t Veld, Beatriz Becerra Basterrechea a Izaskun Bilbao Barandica, v mene skupiny ALDE, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou a Patrick Le Hyaric, v mene skupiny GUE/NGL, Terry Reintke a Judith Sargentini, v mene skupiny Verts/ALE, o budúcnosti zoznamu opatrení zameraných na LGBTI osoby (2019 – 2024) (2019/2573(RSP)) (B8-0127/2019).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0129)


10.16. Budúcnosť Zmluvy o jadrových silách stredného doletu (INF) a vplyv na EÚ (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019 a B8-0133/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0128/2019

(nahrádzajúci B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0132/2019 a B8-0133/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam a Eduard Kukan, v mene skupiny PPE;

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano a Victor Boştinaru, v mene skupiny S&D;

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ruža Tomašić a Branislav Škripek, v mene skupiny EFDD;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake a Hilde Vautmans, v mene skupiny ALDE;

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Molly Scott Cato, Bart Staes a Indrek Tarand, v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2019)0130)

(Návrh uznesenia B8-0131/2019 sa stal bezpredmetným.)


10.17. NAIADES II – akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0079/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0131)


10.18. Ochrana zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej (hlasovanie)

Správa o vykonávaní nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej [2018/2110(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0132)


10.19. Posilnenie konkurencieschopnosti vnútorného trhu rozvíjaním colnej únie EÚ a jej riadenia (hlasovanie)

Správa o posilnení konkurencieschopnosti vnútorného trhu prostredníctvom rozvoja colnej únie EÚ a jej riadenia [2018/2109(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0133)


10.20. Vykonávanie právnych ustanovení a spoločného vyhlásenia o zabezpečení parlamentnej kontroly nad decentralizovanými agentúrami (hlasovanie)

Správa o vykonávaní právnych ustanovení a spoločného vyhlásenia o zabezpečení parlamentnej kontroly nad decentralizovanými agentúrami [2018/2114(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: György Schöpflin (A8-0055/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0134)

PREDSEDNÍCTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredseda

Posledná úprava: 21. júna 2019Právne oznámenie