Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 14 februari 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

10. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form, på parlamentets webbplats.


10.1. Situationen i Tjetjenien och fallet med Ojub Titijev (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 och B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0107/2019

(ersätter B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0114/2019 och B8-0117/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák och Inese Vaidere, för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru och Soraya Post, för S&D-gruppen,

—Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Roberts Zīle och Monica Macovei, för ECR-gruppen,

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen,

—   Rebecca Harms, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2019)0115)

(Resolutionsförslag B8-0112/2019 bortföll.)


10.2. Zimbabwe (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 och B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0110/2019

(ersätter B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0124/2019 och B8-0125/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák och Inese Vaidere, för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post et Aleksander Gabelic, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Notis Marias, Karol Karski, Geoffrey Van Orden, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek och Jan Zahradil, för ECR-gruppen,

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Barbara Lochbihler och Margrete Auken, för Verts/ALE-gruppen,

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini och Fabio Massimo Castaldo, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2019)0116)

(Resolutionsförslag B8-0122/2019 bortföll.)


10.3. Kvinnorättsförsvarare i Saudiarabien (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 och B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0111/2019

(ersätter B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 och B8-0126/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Elmar Brok, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák och Inese Vaidere, för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Pier Antonio Panzeri, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jan Zahradil och Monica Macovei, för ECR-gruppen,

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen,

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Judith Sargentini, Ana Miranda, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Josep Maria Terricabras och Margrete Auken, för Verts/ALE-gruppen,

—   Marie Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis och Stelios Kouloglou, för GUE/NGL-gruppen,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Rosa D’Amato, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2019)0117)


10.4. Mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang [COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0118)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


10.5. Utkast till avtal om samarbete mellan Eurojust och Georgien * (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om samarbete mellan Eurojust och Georgien [13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

UTKAST TILL RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0119)


10.6. Utvärdering av medicinsk teknik ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utvärdering av medicinsk teknik och om ändring av direktiv 2011/24/EU [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

AVSLUTANDE AV DEN FÖRSTA BEHANDLINGEN

Godkändes (P8_TA(2019)0120)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


10.7. Upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Franck Proust (A8-0198/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

KOMMISSIONENS UTTALANDE

Godkändes (P8_TA(2019)0121)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


10.8. Driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen (omarbetning) [COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0122)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg:

Bill Etheridge, före omröstningen, och Georg Mayer för ENF-gruppen, före omröstningen om den preliminära överenskommelsen, som begärde att ändringsförslagen skulle gå till omröstning före den preliminära överenskommelsen, i enlighet med artikel 59.3 i arbetsordningen. Parlamentet förkastade denna begäran.


10.9. Ömsesidigt erkännande av varor som lagligen saluförs i en annan medlemsstat ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av varor som lagligen saluförs i en annan medlemsstat [COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0123)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


10.10. Avgifter för gränsöverskridande betalningar i unionen och valutaväxlingsavgifter ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 924/2009 vad gäller vissa avgifter på gränsöverskridande betalningar i unionen och valutaväxlingsavgifter [COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Eva Maydell (A8-0360/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0124)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg:

Eva Maydell, före omröstningen.


10.11. Gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1073/2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0125)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


10.12. Ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet på grund av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet [ändrat genom direktiv 2018/XXX/EU] och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/XXX [Styrningen av energiunionen], på grund av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen [COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0126)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


10.13. Rätten till fredliga protester samt rimlig användning av våld (omröstning)

Uttalande av kommissionen: Rätten till fredliga protester samt rimlig användning av våld (2019/25602(RSP))

Debatten hade hållits den 11 februari 2019 (punkt 18 i protokollet av den 11.2.2019).

Resolutionsförslag B8-0103/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019 och B8-0106/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0103/2019

Antogs (P8_TA(2019)0127)

Förslaget till gemensam resolution RC-B8-0104/2019 (som ersatte resolutionsförslagen B8-0104/2019, B8-0105/2019 och B8-0106/2019) bortföll.


10.14. Intersexuella personers rättigheter (omröstning)

Debatten hade hållits den 12 februari 2019 (punkt 23 i protokollet av den 12.2.2019).

Resolutionsförslag ingivna, i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordingen, av Claude Moraes, för utskottet LIBE om intersexuella personers rättigheter (2018/2878(RSP)) (B8-0101/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0128)


10.15. Framtiden för handlingsplanen för hbti-personer (2019-2023) (omröstning)

Debatten hade hållits den 12 februari 2019 (punkt 23 i protokollet av den 12.2.2019).

Resolutionsförslag ingivna, i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordingen, av Roberta Metsola, för PPE-gruppen, Daniele Viotti, för S&D-gruppen, Sophia in ’t Veld, Beatriz Becerra Basterrechea och Izaskun Bilbao Barandica, för ALDE-gruppen, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou och Patrick Le Hyaric, för GUE/NGL-gruppen, Terry Reintke och Judith Sargentini, för Verts/ALE-gruppen, om framtiden för handlingsplanen för hbti-personer (2019–2023) (2019/2573(RSP)) (B8-0127/2019).

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0129)


10.16. INF-avtalets framtid och konsekvenserna för EU (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019 och B8-0133/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0128/2019

(ersätter B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0132/2019 och B8-0133/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam och Eduard Kukan, för PPE-gruppen,

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano och Victor Boştinaru, för S&D-gruppen,

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ruža Tomašić och Branislav Škripek, för EFDD-gruppen,

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake och Hilde Vautmans, för ALDE-gruppen,

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Molly Scott Cato, Bart Staes och Indrek Tarand, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2019)0130)

(Resolutionsförslag B8-0131/2019 bortföll.)


10.17. Naiades II – ett handlingsprogram till stöd för transporter på inre vattenvägar (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0079/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0131)


10.18. Skydd av djur under transport inom och utanför EU (omröstning)

Betänkande om genomföranderapporten avseende förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport inom och utanför EU [2018/2110(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0132)


10.19. Stärkande av konkurrenskraften på den inre marknaden genom utveckling av EU:s tullunion och dess styrning (omröstning)

Betänkande om stärkande av konkurrenskraften på den inre marknaden genom utveckling av EU:s tullunion och dess styrning [2018/2109(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0133)


10.20. Genomförandet av de rättsliga bestämmelser och det gemensamma uttalande som säkerställer den parlamentariska granskningen av de decentraliserade byråerna (omröstning)

Betänkande om genomförandet av de rättsliga bestämmelser och det gemensamma uttalande som säkerställer den parlamentariska granskningen av de decentraliserade byråerna [2018/2114(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: György Schöpflin (A8-0055/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0134)

ORDFÖRANDESKAP: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vice talman

Senaste uppdatering: 21 juni 2019Rättsligt meddelande