Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 14 februari 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

17. Större interpellationer (debatt)
CRE

Större interpellation med begäran om skriftligt svar med debatt (G-000008/2018) från Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică och Dan Nica, till kommissionen: VP/HR - iransk statsterrorism i EU på senare tid (B8-0013/2019)

Bernd Kölmel utvecklade frågan.

Karmenu Vella (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Jiří Pospíšil för PPE-gruppen, och Andrejs Mamikins för S&D-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Angel Dzhambazki och Jozo Radoš.

Talare: Karmenu Vella.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 21 juni 2019Rättsligt meddelande