Seznam 
Zápis
PDF 298kWORD 82k
Čtvrtek, 14. února 2019 - ŠtrasburkKonečné znění
1.Zahájení denního zasedání
 2.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu) (další postup)
 3.Právo na pokojný protest a přiměřené použití síly (předložené návrhy usnesení)
 4.Předložení dokumentů
 5.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 6.Ochrana zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni (rozprava)
 7.Posílení konkurenceschopnosti vnitřního trhu rozvíjením celní unie EU a její správy (rozprava)
 8.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  8.1.Situace v Čečensku a případ Ojuba Titjeva
  8.2.Zimbabwe
  8.3.Obhájci práv žen v Saudské Arábii
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Hlasování
  10.1.Situace v Čečensku a případ Ojuba Titjeva (hlasování)
  10.2.Zimbabwe (hlasování)
  10.3.Obhájci práv žen v Saudské Arábii (hlasování)
  10.4.Mechanismus řešení právních a správních překážek v přeshraničním kontextu ***I (hlasování)
  10.5.Návrh dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Gruzií * (hlasování)
  10.6.Hodnocení zdravotnických technologií ***I (hlasování)
  10.7.Stanovení rámce pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie ***I (hlasování)
  10.8.Interoperabilita elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii ***I (hlasování)
  10.9.Vzájemné uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě ***I (hlasování)
  10.10.Poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny ***I (hlasování)
  10.11.Společná pravidla pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy ***I (hlasování)
  10.12.Změna směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti a nařízení (EU) 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu z důvodu vystoupení Spojeného království z Evropské unie ***I (hlasování)
  10.13.Právo na pokojný protest a přiměřené použití síly (hlasování)
  10.14.Práva intersexuálních osob (hlasování)
  10.15.Budoucnost seznamu opatření týkajících se osob LGBTI (2019–2024) (hlasování)
  10.16.Budoucnost Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu (INF) a dopad na EU (hlasování)
  10.17.NAIADES II – akční program na podporu vnitrozemské vodní dopravy (hlasování)
  10.18.Ochrana zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni (hlasování)
  10.19.Posílení konkurenceschopnosti vnitřního trhu rozvíjením celní unie EU a její správy (hlasování)
  10.20.Provádění právních ustanovení a společného prohlášení zajišťujících parlamentní kontrolu nad decentralizovanými agenturami (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 13.Pokračování denního zasedání
 14.Petice
 15.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 16.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 17.Závažné interpelace (rozprava)
 18.Evropa jako ochránce: čistý vzduch pro všechny (rozprava)
 19.Schválení zápisu z tohoto denního zasedání a předání přijatých textů
 20.Termín příštího dílčího zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 22.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu) (další postup)

Předsedající oznámil, že od poslanců nebo jedné či více politických skupin dosahujících přinejmenším střední prahové hodnoty neobdržel žádnou žádost týkající se rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání, která byla oznámena v zápise z denního zasedání konaného v úterý 12. února 2019 (bod 2 zápisu ze dne 12.2.2019).

Výbor LIBE tak mohl po uplynutí lhůty uvedené v čl. 69c odst. 2 jednacího řádu zahájit jednání.


3. Právo na pokojný protest a přiměřené použití síly (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Komise: Právo na pokojný protest a přiměřené použití síly (2019/2569(RSP)))

Rozprava se konala dne 11. února 2019 (bod 18 zápisu ze dne 11.2.2019)

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Roberta Metsola za skupinu PPE, Innocenzo Leontini za skupinu ECR a Gérard Deprez za skupinu ALDE o právu na pokojný protest a přiměřeném použití síly (2019/2569(RSP)) (B8-0103/2019);

—   Eva Joly, Ernest Urtasun, Margrete Auken, Josep Maria Terricabras, Jordi Solé, Yannick Jadot a Pascal Durand za skupinu Verts/ALE o právu na pokojný protest a přiměřeném použití síly (2019/2569(RSP)) (B8-0104/2019);

—   Sylvia-Yvonne Kaufmann a Birgit Sippel za skupinu S&D o právu na pokojný protest a využití síly přiměřeným způsobem (2019/2569(RSP)) (B8-0105/2019);

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez a Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL o právu na pokojný protest a přiměřeném použití síly (2019/2569(RSP)) (B8-0106/2019).

Hlasování: bod 10.13 zápisu ze dne 14.2.2019.


4. Předložení dokumentů

Poslanci předložili tyto dokumenty (článek 133 jednacího řádu):

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o zavedení příspěvků pro rodiny na školní výdaje (B8-0072/2019)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Innocenzo Leontini. Návrh usnesení o zřízení Evropské agentury pro podporu evropské identity a kultury (B8-0077/2019)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Philippe Loiseau. Návrh usnesení o hromadném dovozu obilovin, které nesplňují evropské normy (B8-0078/2019)

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI


5. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Změny v postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor JURI

- Zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
předáno příslušnému výboru: EMPL
stanovisko: BUDG, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, FEMM, JURI (článek 39 jednacího řádu)

- Riziková připravenost v odvětví elektřiny (COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD))
předáno příslušnému výboru: ITRE
stanovisko: ECON, ENVI, IMCO, JURI (článek 39 jednacího řádu)

- Zřízení Azylového a migračního fondu (COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD))
předáno příslušnému výboru: LIBE
stanovisko: AFET, DEVE, BUDG, JURI (článek 39 jednacího řádu)

- Uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (21105/1/2018 – C8-0031/2019 – 2018/0427(NLE))
předáno příslušnému výboru: AFCO
stanovisko: AFET, INTA, ENVI, JURI


6. Ochrana zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni (rozprava)

Zpráva ke zprávě o provádění týkající se nařízení č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni [2018/2110(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

Jørn Dohrmann uvedl zprávu.

Vystoupili: Karin Kadenbach (zpravodajka výboru ENVI) a Keith Taylor (zpravodaj výboru TRAN).

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise).

Vystoupili: Ángela Vallina (zpravodajka výboru PETI), Sofia Ribeiro za skupinu PPE, Nicola Caputo za skupinu S&D, Zbigniew Kuźmiuk za skupinu ECR, Fredrick Federley za skupinu ALDE, Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL, Thomas Waitz za skupinu Verts/ALE, Marco Zullo za skupinu EFDD, Harald Vilimsky za skupinu ENF, Sophie Montel – nezařazená poslankyně, Czesław Adam Siekierski, Maria Noichl, Beata Gosiewska, Stefan Eck, Pascal Durand, Philippe Loiseau, Udo Voigt, Herbert Dorfmann, Tilly Metz, Dobromir Sośnierz a Karima Delli.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Florent Marcellesi, John Stuart Agnew, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová a Daniel Buda.

Vystoupili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Jørn Dohrmann.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.18 zápisu ze dne 14.2.2019.


7. Posílení konkurenceschopnosti vnitřního trhu rozvíjením celní unie EU a její správy (rozprava)

Zpráva o posílení konkurenceschopnosti vnitřního trhu rozvíjením celní unie EU a její správy [2018/2109(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

Virginie Rozière uvedla zprávu.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Vystoupili: Nicola Danti (zpravodaj výboru INTA), Adam Szejnfeld za skupinu PPE, Daniel Dalton za skupinu ECR, Jasenko Selimovic za skupinu ALDE, Tim Aker za skupinu EFDD, který odmítl otázku, kterou chtěl zvednutím modré karty položit Charles Tannock, Andreas Schwab a Anneleen Van Bossuyt.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Costas Mavrides, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser a Maria Grapini.

Vystoupila Cecilia Malmström.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupila Virginie Rozière.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.19 zápisu ze dne 14.2.2019.


8. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 13.2.2019.)


8.1. Situace v Čečensku a případ Ojuba Titjeva

Návrhy usnesení B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 a B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

Rebecca Harms, Jaromír Štětina, Helmut Scholz, Daniele Viotti, Marietje Schaake a Charles Tannock uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, a Pavel Svoboda.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Csaba Sógor, Stanislav Polčák a Carlos Iturgaiz.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.1 zápisu ze dne 14.2.2019.


8.2. Zimbabwe

Návrhy usnesení B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 a B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

Geoffrey Van Orden, Judith Sargentini, Aleksander Gabelic, Catherine Bearder, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao a Elmar Brok uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Eduard Kukan za skupinu PPE, Neena Gill za skupinu S&D, a Mario Borghezio za skupinu ENF.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Notis Marias, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi a Stanislav Polčák.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.2 zápisu ze dne 14.2.2019.


8.3. Obhájci práv žen v Saudské Arábii

Návrhy usnesení B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 a B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

Charles Tannock, Ernest Urtasun, Pier Antonio Panzeri, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake a Michaela Šojdrová uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Seán Kelly za skupinu PPE, Soraya Post za skupinu S&D, Ángela Vallina za skupinu GUE/NGL, Jill Seymour za skupinu EFDD, Josef Weidenholzer a Ana Gomes.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Pina Picierno, Notis Marias, José Inácio Faria a Stanislav Polčák.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.3 zápisu ze dne 14.2.2019.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:48 před hlasováním.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

9. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:00.

Vystoupil Nuno Melo.


10. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu se zveřejňují pouze v elektronické podobě a lze je konzultovat na internetových stránkách Parlamentu.


10.1. Situace v Čečensku a případ Ojuba Titjeva (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 a B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0107/2019

(nahrazující B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0114/2019 a B8-0117/2019):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák a Inese Vaidere za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Soraya Post za skupinu S&D;

—Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Roberts Zīle a Monica Macovei za skupinu ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE.

přijat (P8_TA(2019)0115)

(Návrh usnesení B8-0112/2019 se nebere v potaz.)


10.2. Zimbabwe (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 a B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0110/2019

(nahrazující B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0124/2019 a B8-0125/2019):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák a Inese Vaidere za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Aleksander Gabelic za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Notis Marias, Karol Karski, Geoffrey Van Orden, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek a Jan Zahradil za skupinu ECR;

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Barbara Lochbihler a Margrete Auken za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini a Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2019)0116)

(Návrh usnesení B8-0122/2019 se nebere v potaz.)


10.3. Obhájci práv žen v Saudské Arábii (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 a B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0111/2019

(nahrazující B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 a B8-0126/2019):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Elmar Brok, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák a Inese Vaidere za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jan Zahradil a Monica Macovei za skupinu ECR;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Judith Sargentini, Ana Miranda, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Josep Maria Terricabras a Margrete Auken za skupinu Verts/ALE;

—   Marie Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis a Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Rosa D’Amato za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2019)0117)


10.4. Mechanismus řešení právních a správních překážek v přeshraničním kontextu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o mechanismu řešení právních a správních překážek v přeshraničním kontextu [COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijato jediným hlasováním (P8_TA(2019)0118)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


10.5. Návrh dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Gruzií * (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Gruzií ze strany Eurojustu [13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0119)


10.6. Hodnocení zdravotnických technologií ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií a změně směrnice 2011/24/EU [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

KONEC PRVNÍHO ČTENÍ

schválen (P8_TA(2019)0120)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


10.7. Stanovení rámce pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Franck Proust (A8-0198/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

PROHLÁŠENÍ KOMISE

schváleno (P8_TA(2019)0121)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


10.8. Interoperabilita elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii (přepracované znění) [COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0122)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Interventions

Bill Etheridge před hlasováním a Georg Mayer za skupinu ENF před hlasováním o předběžné dohodě s žádostí, aby se v souladu s čl. 59 odst. 3 jednacího řádu o pozměňovacích návrzích hlasovalo před předběžnou dohodou. Parlament žádost zamítl.


10.9. Vzájemné uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě [COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0123)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


10.10. Poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009, pokud jde o některé poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny [COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Eva Maydell (A8-0360/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0124)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Vystoupení

Eva Maydell před hlasováním.


10.11. Společná pravidla pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0125)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


10.12. Změna směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti a nařízení (EU) 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu z důvodu vystoupení Spojeného království z Evropské unie ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti ve znění směrnice (EU) 2018/2002 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 z důvodu vystoupení Spojeného království z Evropské unie [COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0126)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


10.13. Právo na pokojný protest a přiměřené použití síly (hlasování)

Prohlášení Komise: Právo na pokojný protest a přiměřené použití síly (2019/25602(RSP))

Rozprava se konala dne 11. února 2019 (bod 18 zápisu ze dne 11.2.2019).

Návrhy usnesení B8-0103/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019 a B8-0106/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ B8-0103/2019

přijat (P8_TA(2019)0127)

Společný návrh usnesení RC-B8-0104/2019 (nahrazující návrhy usnesení B8-0104/2019, B8-0105/2019 a B8-0106/2019) se nebere v potaz.


10.14. Práva intersexuálních osob (hlasování)

Rozprava se konala dne 12. února 2019 (bod 23 zápisu ze dne 12.2.2019).

Návrh usnesení, který na základě čl. 128 odst. 5 jednacího řádu předložil Claude Moraes za výbor LIBE, o právech intersexuálních osob (2018/2878(RSP)) (B8-0101/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0128)


10.15. Budoucnost seznamu opatření týkajících se osob LGBTI (2019–2024) (hlasování)

Rozprava se konala dne 12. února 2019 (bod 23 zápisu ze dne 12.2.2019).

Návrh usnesení, který na základě čl. 128 odst. 5 jednacího řádu předložili Roberta Metsola za skupinu PPE, Daniele Viotti za skupinu S&D, Sophia in ’t Veld, Beatriz Becerra Basterrechea a Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou a Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL, Terry Reintke a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, o budoucnosti seznamu opatření týkajících se osob LGBTI (2019-2024) (2019/2573(RSP)) (B8-0127/2019).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0129)


10.16. Budoucnost Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu (INF) a dopad na EU (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019 a B8-0133/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0128/2019

(nahrazující B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0132/2019 a B8-0133/2019):

předložen těmito poslanci:

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam a Eduard Kukan za skupinu PPE;

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano a Victor Boştinaru za skupinu S&D;

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ruža Tomašić a Branislav Škripek za skupinu EFDD;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake a Hilde Vautmans za skupinu ALDE;

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Molly Scott Cato, Bart Staes a Indrek Tarand za skupinu Verts/ALE.

přijat (P8_TA(2019)0130)

(Návrh usnesení B8-0131/2019 se nebere v potaz.)


10.17. NAIADES II – akční program na podporu vnitrozemské vodní dopravy (hlasování)

Návrh usnesení B8-0079/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0131)


10.18. Ochrana zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni (hlasování)

Zpráva ke zprávě o provádění týkající se nařízení č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni [2018/2110(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0132)


10.19. Posílení konkurenceschopnosti vnitřního trhu rozvíjením celní unie EU a její správy (hlasování)

Zpráva o posílení konkurenceschopnosti vnitřního trhu rozvíjením celní unie EU a její správy [2018/2109(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0133)


10.20. Provádění právních ustanovení a společného prohlášení zajišťujících parlamentní kontrolu nad decentralizovanými agenturami (hlasování)

Zpráva o provádění právních ustanovení a společného prohlášení zajišťujících parlamentní kontrolu nad decentralizovanými agenturami [2018/2114(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: György Schöpflin (A8-0055/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0134)

PŘEDSEDNICTVÍ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
místopředseda


11. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

(Hlasování: středa 13. února 2019)

Citelný odpor vůči právům žen a rovnosti žen a mužů v EU - B8-0096/2019, B8-0099/2019
Paloma López Bermejo, Branislav Škripek, Anna Záborská, José Inácio Faria, Angel Dzhambazki a Daniel Hannan

Politické výzvy a strategie pro boj proti nádorovým onemocněním žen a s nimi souvisejícímu současnému výskytu dalších nemocí - B8-0097/2019
Urszula Krupa

Používání konopí pro léčebné účely - B8-0071/2019
Urszula Krupa, John Howarth, Ana Miranda, José Inácio Faria, Dobromir Sośnierz a Anna Záborská

(Hlasování: čtvrtek 14. února 2019)

zpráva Roberts Zīle - A8-0032/2019
Angel Dzhambazki

Právo na pokojný protest a přiměřené použití síly - B8-0103/2019
Monica Macovei a Alex Mayer

Práva intersexuálních osob - B8-0101/2019
Mirosław Piotrowski a Branislav Škripek

Budoucnost seznamu opatření týkajících se osob LGBTI (2019–2024) - B8-0127/2019
Ana Miranda a Mirosław Piotrowski

NAIADES II – akční program na podporu vnitrozemské vodní dopravy - B8-0079/2019
Mirosław Piotrowski

zpráva Jørn Dohrmann - A8-0057/2019
Lola Sánchez Caldentey, Alex Mayer a Jiří Pospíšil.


12. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování).

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:12.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

13. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:00.


14. Petice

Tyto petice byly v níže uvedené dny zapsány do rejstříku a byly předány příslušnému výboru podle čl. 215 odst. 9 a 10 jednacího řádu.

Dne 5. února 2019

(*) jméno autora nebylo zveřejněno

(*) (č. 1171/2018); (*) (č. 1172/2018); Adolfo Pablo Lapi (č. 1173/2018); Marco Bava (č. 1174/2018); (*) (č. 1175/2018); Emilia Lauzara Formoso (č. 1176/2018); (*) (č. 1177/2018); (*) (č. 1178/2018); (*) (č. 1179/2018); (*) (č. 1180/2018); (*) (č. 1181/2018); Vladimirs Bagirovs (2 podpisy) (č. 1182/2018); (*) (č. 1183/2018); (*) (č. 1184/2018); Thomas Würth (č. 1185/2018); Katarzyna Krella (č. 1186/2018); (*) (č. 1187/2018); (*) (č. 1188/2018); (*) (č. 1189/2018); Gregoire Servet (č. 1190/2018); (*) (č. 1191/2018); (*) (č. 1192/2018); (*) (č. 1193/2018); (*) (č. 1194/2018); (*) (č. 1195/2018); (*) (č. 1196/2018); Thomas Mueller (č. 1197/2018); (*) (č. 1198/2018); (*) (č. 1199/2018); (*) (č. 1200/2018); Fernando Mínguez (č. 0006/2019); Johannes Prescher (č. 0007/2019); Kazimierz Tylenda (č. 0008/2019); Sylwia Marynowicz (č. 0009/2019); Athina Sougleri (č. 0010/2019); Urszula Tomczyk-wagner (č. 0011/2019); Landi Tosku (č. 0012/2019); (*) (č. 0013/2019); Alessandra Gattino (č. 0014/2019); Gianluca Primi (č. 0015/2019); Ahmet Mete (č. 0016/2019); Paolo Chirichella (č. 0017/2019); Eleonora Stancato (č. 0018/2019); Tom Muirhead (č. 0019/2019); Marco Bava (č. 0020/2019); (*) (č. 0021/2019); (*) (č. 0022/2019); Mieczysław Zych (č. 0023/2019); Lena Carazo Sánchez (č. 0024/2019); Frédéric Turon (č. 0025/2019); Iván Hontoria Traveria (č. 0026/2019); Henk Rispens (č. 0027/2019); (*) (č. 0028/2019); Sorin Cezar Cosofret (č. 0029/2019); (*) (č. 0030/2019); (*) (č. 0031/2019); (*) (č. 0032/2019); Kate Fielden (č. 0033/2019); Alberto Cirio (č. 0034/2019); Evangelos Tsiompanidis (č. 0035/2019); Dimitar Panayotov (č. 0036/2019); Mariana Ilieva (č. 0037/2019); (*) (č. 0038/2019); (*) (č. 0039/2019); (*) (č. 0040/2019); György Csóti (č. 0041/2019); (*) (č. 0042/2019); (*) (č. 0043/2019); Nayra Caraballero Pérez (č. 0044/2019); Peter Hellmann (č. 0045/2019); (*) (č. 0046/2019); (*) (č. 0047/2019); (*) (č. 0048/2019); Borja Monreal Gainza (č. 0049/2019); Bogusław Wieczorek (č. 0050/2019); Elitsa Vasileva (č. 0051/2019); (*) (č. 0052/2019); (*) (č. 0053/2019); Sotírios Liánkas (č. 0054/2019); Ibrahim Şerif (č. 0055/2019); (*) (č. 0056/2019); (*) (č. 0057/2019); Ozan Ahmetoğlu (č. 0058/2019); (*) (č. 0059/2019); Franz Gosch (č. 0060/2019); Isabella Cavalletti (č. 0061/2019); (*) (č. 0062/2019); (*) (č. 0063/2019); Ștefania-Ruxandra Schiop (č. 0064/2019); Vasilis Hadjievangelou (č. 0065/2019); Cristian Vig (č. 0066/2019); Nuno Pereira (č. 0067/2019); (*) (č. 0068/2019); Gyunay Mehmed (č. 0069/2019); Syed Shah (č. 0070/2019); Alfonso Rubio Navarro (č. 0071/2019); Renato Lelli (č. 0072/2019).

Předsedající dne 5. února 2019 zaslal v souladu s ustanoveními čl. 215 odst. 15 jednacího řádu příslušnému výboru petice, které Evropský parlament obdržel od fyzických nebo právnickýcj osob, které nejsou občany Evropské unie ani nemají bydliště nebo sídlo v členském státě.


15. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


16. Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě postojů a usnesení přijatých Evropským parlamentem na loňském prvním a druhém listopadovém dílčím zasedání je k dispozici na internetových stránkách Europarl.


17. Závažné interpelace (rozprava)

Závažná interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou (G-000008/2018), kterou pokládají Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică a Dan Nica Komisi: Nedávné státní teroristické aktivity Íránu v EU (B8-0013/2019)

Bernd Kölmel rozvinul otázku.

Karmenu Vella (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Jiří Pospíšil za skupinu PPE, a Andrejs Mamikins za skupinu S&D.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Angel Dzhambazki a Jozo Radoš.

Vystoupil Karmenu Vella.

Rozprava skončila.


18. Evropa jako ochránce: čistý vzduch pro všechny (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000138/2018), kterou pokládají Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp a Eleonora Evi za výbor ENVI Komisi: Evropa, která chrání: čistý vzduch pro všechny (B8-0009/2019)

Eleonora Evi rozvinula otázku.

Karmenu Vella (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: José Inácio Faria za skupinu PPE, Christel Schaldemose za skupinu S&D, Bernd Kölmel za skupinu ECR, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL, Eleonora Evi za skupinu EFDD, Jiří Pospíšil, Urszula Krupa a Jozo Radoš.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Angel Dzhambazki.

Vystoupil Karmenu Vella.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 128 odst. 5 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.


19. Schválení zápisu z tohoto denního zasedání a předání přijatých textů

Podle čl. 192 odst. 3 jednacího řádu bude zápis z tohoto denního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou texty přijaté na tomto dílčím zasedání ihned předány všem příjemcům.


20. Termín příštího dílčího zasedání

Příští zasedání se bude konat od 11. do 14. března 2019.


21. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 15:55.


22. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Adinolfi, Arena, Crowley, Gräzin, Händel, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Spyraki, Torres Martínez, Ulvskog

Poslední aktualizace: 21. června 2019Právní upozornění