Indeks 
Protokol
PDF 298kWORD 80k
Torsdag den 14. februar 2019 - StrasbourgEndelig udgave
1.Åbning af mødet
 2.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (artikel 69c) opfølgning
 3.Retten til fredelig protest og forholdsmæssig magtanvendelse (indgivne beslutningsforslag)
 4.Modtagne dokumenter
 5.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 6.Beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU (forhandling)
 7.Styrkelse af det indre markeds konkurrenceevne gennem udvikling af EU's toldunion og dens forvaltning (forhandling)
 8.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  8.1.Situationen i Tjetjenien og sagen om Oyub Titiev
  8.2.Zimbabwe
  8.3.Kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Afstemningstid
  10.1.Situationen i Tjetjenien og sagen om Oyub Titiev (afstemning)
  10.2.Zimbabwe (afstemning)
  10.3.Kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien (afstemning)
  10.4.Mekanisme til at imødegå retlige og administrative hindringer i en grænseoverskridende sammenhæng ***I (afstemning)
  10.5.Udkast til samarbejdsaftale mellem Eurojust og Georgien * (afstemning)
  10.6.Medicinsk teknologivurdering ***I (afstemning)
  10.7.Indførelse af regler for screening af udenlandske direkte investeringer i EU ***I (afstemning)
  10.8.Interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer og fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen ***I (afstemning)
  10.9.Gensidig anerkendelse af varer, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat ***I (afstemning)
  10.10.Gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer ***I (afstemning)
  10.11.Fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel ***I (afstemning)
  10.12.Tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet på grund af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union ***I (afstemning)
  10.13.Retten til fredelig protest og forholdsmæssig magtanvendelse (afstemning)
  10.14.Interkønnedes rettigheder (afstemning)
  10.15.LGBTI-tiltagslistens fremtid (2019-2023) (afstemning)
  10.16.INF-traktatens fremtid og konsekvenserne for EU (afstemning)
  10.17.NAIADES II – Et handlingsprogram til støtte af transport ad indre vandveje (afstemning)
  10.18.Beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU (afstemning)
  10.19.Styrkelse af det indre markeds konkurrenceevne gennem udvikling af EU's toldunion og dens forvaltning (afstemning)
  10.20.Gennemførelse af de retlige bestemmelser og den fælles erklæring, der sikrer den parlamentariske kontrol med decentrale organer (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
 12.Stemmerettelser og -intentioner
 13.Genoptagelse af mødet
 14.Andragender
 15.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 16.Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 17.Større forespørgsler (forhandling)
 18.Et Europa der beskytter: Ren luft til alle (forhandling)
 19.Godkendelse af protokollen fra dette møde og fremsendelse af vedtagne tekster
 20.Tidspunkt for næste mødeperiode
 21.Hævelse af mødet
 22.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (artikel 69c) opfølgning

Formanden meddelte, at han ikke havde modtaget nogen anmodning fra et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst nåede op på den middelhøje tærskel, vedrørende afgørelsen om at indlede intsitutionelle forhandlinger som meddelt i protokollen fra tirsdag den 12. februar 2019 (punkt 2 i protokollen af 12.2.2019).

Udvalget LIBE havde derfor kunnet indlede forhandlingerne efter udløbet af den i forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, fastsatte frist.


3. Retten til fredelig protest og forholdsmæssig magtanvendelse (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse ved Kommissionen: Retten til fredelig protest og forholdsmæssig magtanvendelse (2019/2569(RSP)))

Forhandlingen fandt sted den 11. februar 2019 (punkt 18 i protokollen af 11.2.2019)

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Roberta Metsola, for PPE-Gruppen, Innocenzo Leontini, for ECR-Gruppen, og Gérard Deprez, for ALDE-Gruppen, om retten til fredelig protest og rimelig magtanvendelse (2019/2569(RSP)) (B8-0103/2019);

—   Eva Joly, Ernest Urtasun, Margrete Auken, Josep Maria Terricabras, Jordi Solé, Yannick Jadot og Pascal Durand, for Verts/ALE-Gruppen, om retten til fredelig protest og rimelig magtanvendelse (2019/2569(RSP)) (B8-0104/2019);

—   Sylvia-Yvonne Kaufmann og Birgit Sippel, for S&D-Gruppen, om retten til fredelig protest og rimelig magtanvendelse (2019/2569(RSP)) (B8-0105/2019);

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez og Takis Hadjigeorgiou, for GUE/NGL-Gruppen, om retten til fredelig protest og rimelig magtanvendelse (2019/2569(RSP)) (B8-0106/2019).

Afstemning: punkt 10.13 i protokollen af 14.2.2019.


4. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget følgende dokumenter (forretningsordenens artikel 133):

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om indførelse af tilskud til familierne til skoleudgifter (B8-0072/2019)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Innocenzo Leontini. Forslag til beslutning om oprettelse af et europæisk agentur til fremme af europæisk identitet og kultur (B8-0077/2019)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Philippe Loiseau. Forslag til beslutning om den massive import af korn, der ikke overholder de europæiske standarder (B8-0078/2019)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AGRI


5. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

JURI

- Oprettelse af en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
henvist til kor. udv. EMPL
rådg.udv.: BUDG, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, FEMM, JURI (forretningsordenens artikel 39)

- Risikoberedskab i elsektoren (COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD))
henvist til kor. udv. ITRE
rådg.udv.: ECON, ENVI, IMCO, JURI (forretningsordenens artikel 39)

- Oprettelse af Asyl- og Migrationsfonden (COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD))
henvist til kor. udv. LIBE
rådg.udv.: AFET, DEVE, BUDG, JURI (forretningsordenens artikel 39)

- Indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongeriges og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (21105/1/2018 – C8-0031/2019 – 2018/0427(NLE))
Henvist til kor. udv.: AFCO
rådg.udv.: AFET, INTA, ENVI, JURI


6. Beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU (forhandling)

Betænkning om gennemførelsen af Rådets forordning nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU [2018/2110(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

Jørn Dohrmann forelagde betænkningen.

Talere: Karin Kadenbach (ordfører for udtalelse fra ENVI) og Keith Taylor (ordfører for udtalelse fra TRAN).

Taler: Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen).

Talere: Ángela Vallina (ordfører for udtalelse fra PETI), Sofia Ribeiro for PPE-Gruppen, Nicola Caputo for S&D-Gruppen, Zbigniew Kuźmiuk for ECR-Gruppen, Fredrick Federley for ALDE-Gruppen, Anja Hazekamp for GUE/NGL-Gruppen, Thomas Waitz for Verts/ALE-Gruppen, Marco Zullo for EFDD-Gruppen, Harald Vilimsky for ENF-Gruppen, Sophie Montel, løsgænger, Czesław Adam Siekierski, Maria Noichl, Beata Gosiewska, Stefan Eck, Pascal Durand, Philippe Loiseau, Udo Voigt, Herbert Dorfmann, Tilly Metz, Dobromir Sośnierz og Karima Delli.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Florent Marcellesi, John Stuart Agnew, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová og Daniel Buda.

Talere Vytenis Povilas Andriukaitis og Jørn Dohrmann.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.18 i protokollen af 14.2.2019.


7. Styrkelse af det indre markeds konkurrenceevne gennem udvikling af EU's toldunion og dens forvaltning (forhandling)

Betænkning om styrkelse af det indre markeds konkurrenceevne gennem udvikling af EU's toldunion og dens forvaltning [2018/2109(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

Virginie Rozière forelagde betænkningen.

Taler: Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Talere: Nicola Danti (ordfører for udtalelse fra INTA), Adam Szejnfeld for PPE-Gruppen, Daniel Dalton for ECR-Gruppen, Jasenko Selimovic for ALDE-Gruppen, Tim Aker for EFDD-Gruppen, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Charles Tannock, Andreas Schwab og Anneleen Van Bossuyt.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Costas Mavrides, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser og Maria Grapini.

Taler: Cecilia Malmström.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Taler: Virginie Rozière.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.19 i protokollen af 14.2.2019.


8. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 13.2.2019).


8.1. Situationen i Tjetjenien og sagen om Oyub Titiev

Forslag til beslutning B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 og B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

Rebecca Harms, Jaromír Štětina, Helmut Scholz, Daniele Viotti, Marietje Schaake og Charles Tannock forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, og Pavel Svoboda.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Csaba Sógor, Stanislav Polčák og Carlos Iturgaiz.

Taler:: Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.1 i protokollen af 14.2.2019.


8.2. Zimbabwe

Forslag til beslutning B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 og B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

Geoffrey Van Orden, Judith Sargentini, Aleksander Gabelic, Catherine Bearder, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao og Elmar Brok forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Eduard Kukan for PPE-Gruppen, Neena Gill for S&D-Gruppen, og Mario Borghezio for ENF-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Notis Marias, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi og Stanislav Polčák.

Taler: Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.2 i protokollen af 14.2.2019.


8.3. Kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien

Forslag til beslutning B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 og B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

Charles Tannock, Ernest Urtasun, Pier Antonio Panzeri, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake og Michaela Šojdrová forelagde beslutningsforslagene.

Talere Seán Kelly for PPE-Gruppen, Soraya Post for S&D-Gruppen, Ángela Vallina for GUE/NGL-Gruppen, Jill Seymour for EFDD-Gruppen, Josef Weidenholzer og Ana Gomes.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Pina Picierno, Notis Marias, José Inácio Faria og Stanislav Polčák.

Taler: Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.3 i protokollen af 14.2.2019.

(Mødet afbrudt kl. 11.48 i afventning af afstemningstiden)


FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

9. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.00.

Taler: Nuno Melo.


10. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Parlamentets websted.


10.1. Situationen i Tjetjenien og sagen om Oyub Titiev (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 og B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0107/2019

(erstatter B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0114/2019 og B8-0117/2019):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák og Inese Vaidere, for PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru og Soraya Post, for S&D-Gruppen;

—Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Roberts Zīle og Monica Macovei, for ECR-Gruppen;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen;

—   Rebecca Harms, for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2019)0115)

(Forslag til beslutning B8-0112/2019 bortfaldt).


10.2. Zimbabwe (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 og B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0110/2019

(erstatter B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0124/2019 og B8-0125/2019):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák og Inese Vaidere, for PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Aleksander Gabelic, for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Notis Marias, Karol Karski, Geoffrey Van Orden, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek og Jan Zahradil, for ECR-Gruppen;

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Barbara Lochbihler og Margrete Auken, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini og Fabio Massimo Castaldo, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2019)0116)

(Forslag til beslutning B8-0122/2019 bortfaldt).


10.3. Kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 og B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0111/2019

(erstatter B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 og B8-0126/2019):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Elmar Brok, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák og Inese Vaidere, for PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Pier Antonio Panzeri, for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jan Zahradil og Monica Macovei, for ECR-Gruppen;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen;

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Judith Sargentini, Ana Miranda, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Josep Maria Terricabras og Margrete Auken, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Marie Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis og Stelios Kouloglou, for GUE/NGL-Gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo og Rosa D’Amato, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2019)0117)


10.4. Mekanisme til at imødegå retlige og administrative hindringer i en grænseoverskridende sammenhæng ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en mekanisme til at imødegå retlige og administrative hindringer i en grænseoverskridende sammenhæng [COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0118)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


10.5. Udkast til samarbejdsaftale mellem Eurojust og Georgien * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Georgien [13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0119)


10.6. Medicinsk teknologivurdering ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk teknologivurdering og om ændring af direktiv 2011/24/EU [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

AFSLUTNING AF FØRSTEBEHANDLINGEN

Godkendt (P8_TA(2019)0120)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


10.7. Indførelse af regler for screening af udenlandske direkte investeringer i EU ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et regelsæt for screening af udenlandske direkte investeringer i Den Europæiske Union [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Franck Proust (A8-0198/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORELØBIG AFTALE

ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

Godkendt (P8_TA(2019)0121)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


10.8. Interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer og fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer og fremme af udvekslingen på tværs af landegrænser af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen (omarbejdning) [COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0122)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indlæg

Bill Etheridge, inden afstemningen, og Georg Mayer for ENF-Gruppen, inden afstemnngen om den foreløbige aftale, for at anmode om, at ændringsforslagene blev sat under afstemning inden den foreløbige aftale, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 3. Parlamentet forkastede anmodningen.


10.9. Gensidig anerkendelse af varer, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig anerkendelse af varer, der lovligt markedsføres i en anden medlemsstat [COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0123)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


10.10. Gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 924/2009 for så vidt angår gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer [COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Eva Maydell (A8-0360/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0124)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indlæg

Eva Maydell, avant le vote.


10.11. Fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1073/2009 om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0125)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


10.12. Tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet på grund af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet [som ændret ved direktiv 2018/XXX/EU] og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/XXX [forvaltning af energiunionen] på grund af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union [COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0126)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


10.13. Retten til fredelig protest og forholdsmæssig magtanvendelse (afstemning)

Redegørelse ved Kommissionen: Retten til fredelig protest og forholdsmæssig magtanvendelse (2019/25602(RSP))

Forhandlingen havde fundet sted den 11. februar 2019 (punkt 18 i protokollen af 11.2.2019).

Forslag til beslutning B8-0103/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019 og B8-0106/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0103/2019

Vedtaget (P8_TA(2019)0127)

Det fælles beslutningsforslag RC-B8-0104/2019 (som erstattede beslutningsforslag B8-0104/2019, B8-0105/2019 og B8-0106/2019) bortfaldt.


10.14. Interkønnedes rettigheder (afstemning)

Forhandlingen havde fundet sted den 12. februar 2019 (punkt 23 i protokollen af 12.2.2019).

Forslag til beslutning fremsat i henhold til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, af Claude Moraes, for LIBE, om interkønnedes rettigheder (2018/2878(RSP)) (B8-0101/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0128)


10.15. LGBTI-tiltagslistens fremtid (2019-2023) (afstemning)

Forhandlingen havde fundet sted den 12. februar 2019 (punkt 23 i protokollen af 12.2.2019).

Forslag til beslutning fremsat i henhold til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, af Roberta Metsola, for PPE-Gruppen, Daniele Viotti, for S&D-Gruppen, Sophia in ’t Veld, Beatriz Becerra Basterrechea og Izaskun Bilbao Barandica, for ALDE-Gruppen, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou og Patrick Le Hyaric, for GUE/NGL-Gruppen, Terry Reintke og Judith Sargentini, for Verts/ALE-Gruppen, om fremtiden for LGBTI-listen over tiltag (2019-2024) (2019/2573(RSP)) (B8-0127/2019).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0129)


10.16. INF-traktatens fremtid og konsekvenserne for EU (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019 og B8-0133/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0128/2019

(erstatter B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0132/2019 og B8-0133/2019):

stillet af:

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam et Eduard Kukan, for PPE-Gruppen;

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano et Victor Boştinaru, for S&D-Gruppen;

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ruža Tomašić et Branislav Škripek, for EFDD-Gruppen;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake et Hilde Vautmans, for ALDE-Gruppen;

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Molly Scott Cato, Bart Staes et Indrek Tarand, for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2019)0130)

(Forslag til beslutning B8-0131/2019 bortfaldt).


10.17. NAIADES II – Et handlingsprogram til støtte af transport ad indre vandveje (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0079/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0131)


10.18. Beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU (afstemning)

Betænkning om gennemførelsen af Rådets forordning nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU [2018/2110(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0132)


10.19. Styrkelse af det indre markeds konkurrenceevne gennem udvikling af EU's toldunion og dens forvaltning (afstemning)

Betænkning om styrkelse af det indre markeds konkurrenceevne gennem udvikling af EU's toldunion og dens forvaltning [2018/2109(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0133)


10.20. Gennemførelse af de retlige bestemmelser og den fælles erklæring, der sikrer den parlamentariske kontrol med decentrale organer (afstemning)

Betænkning om gennemførelse af de retlige bestemmelser og den fælles erklæring, der sikrer den parlamentariske kontrol med decentrale organer [2018/2114(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: György Schöpflin (A8-0055/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0134)

FORSÆDE: Zdzisław KRASNODĘBSKI
næstformand


11. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

(Afstemningstid: onsdag den 13. februar 2019)

Tilbageskridt i forbindelse med kvinders rettigheder og ligestilling i EU - B8-0096/2019, B8-0099/2019
Paloma López Bermejo, Branislav Škripek, Anna Záborská, José Inácio Faria, Angel Dzhambazki og Daniel Hannan

Politiske udfordringer og strategier for bekæmpelse af kræft hos kvinder og relaterede følgesygdomme - B8-0097/2019
Urszula Krupa

Brugen af cannabis til medicinske formål - B8-0071/2019
Urszula Krupa, John Howarth, Ana Miranda, José Inácio Faria, Dobromir Sośnierz og Anna Záborská

(Afstemningstid: torsdag den 14. februar 2019)

Betænkning: Roberts Zīle - A8-0032/2019
Angel Dzhambazki

Retten til fredelig protest og forholdsmæssig magtanvendelse - B8-0103/2019
Monica Macovei og Alex Mayer

Interkønnedes rettigheder - B8-0101/2019
Mirosław Piotrowski og Branislav Škripek

LGBTI-tiltagslistens fremtid (2019-2023) - B8-0127/2019
Ana Miranda og Mirosław Piotrowski

NAIADES II – Et handlingsprogram til støtte af transport ad indre vandveje - B8-0079/2019
Mirosław Piotrowski

Betænkning: Jørn Dohrmann - A8-0057/2019
Lola Sánchez Caldentey, Alex Mayer og Jiří Pospíšil.


12. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb).

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 13.12.)


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

13. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.00.


14. Andragender

Nedenstående andragender var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer og var henvist til det kompetente udvalg i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 215, stk. 9 og 10:

Den 5. februar 2019

(*) Navn fortroligt

(*) (nr. 1171/2018); (*) (nr. 1172/2018); Adolfo Pablo Lapi (nr. 1173/2018); Marco Bava (nr. 1174/2018); (*) (nr. 1175/2018); Emilia Lauzara Formoso (nr. 1176/2018); (*) (nr. 1177/2018); (*) (nr. 1178/2018); (*) (nr. 1179/2018); (*) (nr. 1180/2018); (*) (nr. 1181/2018); Vladimirs Bagirovs (2 signatures) (nr. 1182/2018); (*) (nr. 1183/2018); (*) (nr. 1184/2018); Thomas Würth (nr. 1185/2018); Katarzyna Krella (nr. 1186/2018); (*) (nr. 1187/2018); (*) (nr. 1188/2018); (*) (nr. 1189/2018); Gregoire Servet (nr. 1190/2018); (*) (nr. 1191/2018); (*) (nr. 1192/2018); (*) (nr. 1193/2018); (*) (nr. 1194/2018); (*) (nr. 1195/2018); (*) (nr. 1196/2018); Thomas Mueller (nr. 1197/2018); (*) (nr. 1198/2018); (*) (nr. 1199/2018); (*) (nr. 1200/2018); Fernando Mínguez (nr. 0006/2019); Johannes Prescher (nr. 0007/2019); Kazimierz Tylenda (nr. 0008/2019); Sylwia Marynowicz (nr. 0009/2019); Athina Sougleri (nr. 0010/2019); Urszula Tomczyk-wagner (nr. 0011/2019); Landi Tosku (nr. 0012/2019); (*) (nr. 0013/2019); Alessandra Gattino (nr. 0014/2019); Gianluca Primi (nr. 0015/2019); Ahmet Mete (nr. 0016/2019); Paolo Chirichella (nr. 0017/2019); Eleonora Stancato (nr. 0018/2019); Tom Muirhead (nr. 0019/2019); Marco Bava (nr. 0020/2019); (*) (nr. 0021/2019); (*) (nr. 0022/2019); Mieczysław Zych (nr. 0023/2019); Lena Carazo Sánchez (nr. 0024/2019); Frédéric Turon (nr. 0025/2019); Iván Hontoria Traveria (nr. 0026/2019); Henk Rispens (nr. 0027/2019); (*) (nr. 0028/2019); Sorin Cezar Cosofret (nr. 0029/2019); (*) (nr. 0030/2019); (*) (nr. 0031/2019); (*) (nr. 0032/2019); Kate Fielden (nr. 0033/2019); Alberto Cirio (nr. 0034/2019); Evangelos Tsiompanidis (nr. 0035/2019); Dimitar Panayotov (nr. 0036/2019); Mariana Ilieva (nr. 0037/2019); (*) (nr. 0038/2019); (*) (nr. 0039/2019); (*) (nr. 0040/2019); György Csóti (nr. 0041/2019); (*) (nr. 0042/2019); (*) (nr. 0043/2019); Nayra Caraballero Pérez (nr. 0044/2019); Peter Hellmann (nr. 0045/2019); (*) (nr. 0046/2019); (*) (nr. 0047/2019); (*) (nr. 0048/2019); Borja Monreal Gainza (nr. 0049/2019); Bogusław Wieczorek (nr. 0050/2019); Elitsa Vasileva (nr. 0051/2019); (*) (nr. 0052/2019); (*) (nr. 0053/2019); Sotírios Liánkas (nr. 0054/2019); Ibrahim Şerif (nr. 0055/2019); (*) (nr. 0056/2019); (*) (nr. 0057/2019); Ozan Ahmetoğlu (nr. 0058/2019); (*) (nr. 0059/2019); Franz Gosch (nr. 0060/2019); Isabella Cavalletti (nr. 0061/2019); (*) (nr. 0062/2019); (*) (nr. 0063/2019); Ștefania-Ruxandra Schiop (nr. 0064/2019); Vasilis Hadjievangelou (nr. 0065/2019); Cristian Vig (nr. 0066/2019); Nuno Pereira (nr. 0067/2019); (*) (nr. 0068/2019); Gyunay Mehmed (nr. 0069/2019); Syed Shah (nr. 0070/2019); Alfonso Rubio Navarro (nr. 0071/2019); Renato Lelli (nr. 0072/2019).

Formanden havde i overensstemmelse med bestemmelserne i forretningsordenens artikel 215, stk. 15, den 5. februar 2019 til det kompetente udvalg fremsendt andragender, som Europa-Parlamentet havde modtaget fra fysiske eller juridiske personer, som hverken er borgere i Den Europæiske Union eller har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat.


15. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


16. Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger fra mødeperioderne i november I og II 2018 forelå på Europarl.


17. Større forespørgsler (forhandling)

Større forespørgsel til skriftlig besvarelse med forhandling (G-000008/2018) af Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică og Dan Nica, til Kommissionen: VP/HR - nylig statsterrorisme fra iransk side i EU (B8-0013/2019)

Bernd Kölmel begrundede spørgsmålet.

Karmenu Vella (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere:: Jiří Pospíšil for PPE-Gruppen, og Andrejs Mamikins for S&D-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Angel Dzhambazki og Jozo Radoš.

Taler: Karmenu Vella.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


18. Et Europa der beskytter: Ren luft til alle (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000138/2018) af Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp og Eleonora Evi, for ENVI, til Kommissionen: Et EU der yder beskyttelse: Ren luft til alle (B8-0009/2019)

Eleonora Evi begrundede spørgsmålet.

Karmenu Vella (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: José Inácio Faria for PPE-Gruppen, Christel Schaldemose for S&D-Gruppen, Bernd Kölmel for ECR-Gruppen, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Jiří Pospíšil, Urszula Krupa og Jozo Radoš.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Angel Dzhambazki.

Taler: Karmenu Vella.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 128, stk. 5.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.


19. Godkendelse af protokollen fra dette møde og fremsendelse af vedtagne tekster

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192 stk 3, ville protokollen fra dette blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


20. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 11. marts 2019 - 14. marts 2019.


21. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 15.55.


22. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Adinolfi, Arena, Crowley, Gräzin, Händel, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Spyraki, Torres Martínez, Ulvskog

Seneste opdatering: 21. juni 2019Juridisk meddelelse