Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 295kWORD 81k
Torstai 14. helmikuuta 2019 - StrasbourgLopullinen painos
1.Istunnon avaaminen
 2.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla) (jatkotoimenpiteet)
 3.Oikeus rauhanomaiseen mielenosoitukseen ja oikeasuhteinen voimankäyttö (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Vastaanotetut asiakirjat
 5.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 6.Eläinten suojelu kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella (keskustelu)
 7.Sisämarkkinoiden kilpailukyvyn vahvistaminen EU:n tulliliittoa ja sen hallinnointia kehittämällä (keskustelu)
 8.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  8.1.Tšetšenian tilanne ja Ojub Titijevin tapaus
  8.2.Zimbabwe
  8.3.Naisten oikeuksien puolustajat Saudi-Arabiassa
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Äänestykset
  10.1.Tšetšenian tilanne ja Ojub Titijevin tapaus (äänestys)
  10.2.Zimbabwe (äänestys)
  10.3.Naisten oikeuksien puolustajat Saudi-Arabiassa (äänestys)
  10.4.Rajanylisissä tilanteissa esiintyvien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamismekanismi ***I (äänestys)
  10.5.Eurojustin ja Georgian välistä yhteistyötä koskeva sopimusluonnos * (äänestys)
  10.6.Terveysteknologian arviointi ***I (äänestys)
  10.7.Euroopan unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitetut puitteet ***I (äänestys)
  10.8.Sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuus ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottaminen unionissa ***I (äänestys)
  10.9.Toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettävien tuotteiden vastavuoroinen tunnustaminen ***I (äänestys)
  10.10.Rajatylittävistä maksuista unionissa perittävät palvelumaksut ja valuutan muuntamisesta perittävät palvelumaksut ***I (äänestys)
  10.11.Kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt ***I (äänestys)
  10.12.Energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU ja ilmastotoimien hallinnosta annetun asetuksen (EU) 2018/1999 muuttaminen Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi ***I (äänestys)
  10.13.Oikeus rauhanomaiseen mielenosoitukseen ja oikeasuhteinen voimankäyttö (äänestys)
  10.14.Intersukupuolisten henkilöiden oikeudet (äänestys)
  10.15.Hlbti-ihmisten tasa-arvon edistämistä koskevien toimien luettelon tulevaisuus (2019–2024) (äänestys)
  10.16.INF-sopimuksen tulevaisuus ja vaikutus Euroopan unioniin (äänestys)
  10.17.Sisävesiliikennettä tukeva toimintaohjelma NAIADES II (äänestys)
  10.18.Eläinten suojelu kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella (äänestys)
  10.19.Sisämarkkinoiden kilpailukyvyn vahvistaminen EU:n tulliliittoa ja sen hallinnointia kehittämällä (äänestys)
  10.20.Erillisvirastojen parlamentaarisen valvonnan varmistavien säännösten ja yhteisen julkilausuman täytäntöönpano (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 13.Istunnon jatkaminen
 14.Vetoomukset
 15.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 16.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 17.Ensisijaiset tiedustelut (keskustelu)
 18.Suojeleva Eurooppa – puhdasta ilmaa kaikille (keskustelu)
 19.Tämän istuntojakson pöytäkirjan hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 20.Seuraavien istuntojen aikataulu
 21.Istunnon päättäminen
 22.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla) (jatkotoimenpiteet)

Puhemies ilmoitti, että hän ei ollut vastaanottanut yhtään vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavan määrän jäseniä tai yhden tai useamman poliittisen ryhmän esittämää pyyntöä toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä, josta ilmoitettiin tiistaina 12. helmikuuta 2019 pidetyn istunnon pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 12.2.2019, kohta 2).

LIBE-valiokunta on näin ollen voinut aloittaa neuvottelut työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdassa vahvistetun määräajan päätyttyä.


3. Oikeus rauhanomaiseen mielenosoitukseen ja oikeasuhteinen voimankäyttö (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission julkilausuma: Oikeus rauhanomaiseen mielenosoitukseen ja oikeasuhteinen voimankäyttö (2019/2569(RSP)))

Keskustelu käytiin 11. helmikuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 11.2.2019, kohta 18)

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta, Innocenzo Leontini ECR-ryhmän puolesta ja Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta oikeudesta rauhanomaiseen mielenosoitukseen ja oikeasuhteisesta voimankäytöstä (2019/2569(RSP)) (B8-0103/2019)

—   Eva Joly, Ernest Urtasun, Margrete Auken, Josep Maria Terricabras, Jordi Solé, Yannick Jadot ja Pascal Durand Verts/ALE-ryhmän puolesta oikeudesta rauhanomaiseen mielenosoitukseen ja oikeasuhteisesta voimankäytöstä (2019/2569(RSP)) (B8-0104/2019)

—   Sylvia-Yvonne Kaufmann ja Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta oikeudesta rauhanomaiseen mielenosoitukseen ja oikeasuhteisesta voimankäytöstä (2019/2569(RSP)) (B8-0105/2019)

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez ja Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta oikeudesta rauhanomaiseen mielenosoitukseen ja oikeasuhteisesta voimankäytöstä (2019/2569(RSP)) (B8-0106/2019).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.2.2019, kohta 10.13.


4. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 133 artikla):

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys tukien myöntämisestä perheille koulunkäyntimenoihin (B8-0072/2019)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Innocenzo Leontini. Päätöslauselmaesitys eurooppalaisen identiteetin ja kulttuurin edistämisestä vastaavan viraston perustamisesta (B8-0077/2019)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Philippe Loiseau. Päätöslauselmaesitys laajasta viljantuonnista, jossa ei noudateta unionin sääntöjä (B8-0078/2019)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AGRI


5. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 53 artikla)

JURI-valiokunta

- Euroopan työviranomaisen perustaminen (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL
lausuntoa varten: BUDG, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, FEMM, JURI (työjärjestyksen 39 artikla)

- Riskeihin varautuminen sähköalalla (COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE
lausuntoa varten: ECON, ENVI, IMCO, JURI (työjärjestyksen 39 artikla)

- Turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustaminen (COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE
lausuntoa varten: AFET, DEVE, BUDG, JURI (työjärjestyksen 39 artikla)

- Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen tekeminen (21105/1/2018 – C8-0031/2019 – 2018/0427(NLE))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:AFCO
lausuntoa varten: AFET, INTA, ENVI, JURI


6. Eläinten suojelu kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella (keskustelu)

Mietintö eläinten suojelua kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella koskevan asetuksen (EY) N:o 1/2005 täytäntöönpanosta [2018/2110(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

Jørn Dohrmann esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Karin Kadenbach (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Keith Taylor (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ángela Vallina (PETI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Sofia Ribeiro PPE-ryhmän puolesta, Nicola Caputo S&D-ryhmän puolesta, Zbigniew Kuźmiuk ECR-ryhmän puolesta, Fredrick Federley ALDE-ryhmän puolesta, Anja Hazekamp GUE/NGL-ryhmän puolesta, Thomas Waitz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Zullo EFDD-ryhmän puolesta, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sophie Montel, Czesław Adam Siekierski, Maria Noichl, Beata Gosiewska, Stefan Eck, Pascal Durand, Philippe Loiseau, Udo Voigt, Herbert Dorfmann, Tilly Metz, Dobromir Sośnierz ja Karima Delli.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Florent Marcellesi, John Stuart Agnew, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová ja Daniel Buda.

Puheenvuorot: Vytenis Povilas Andriukaitis ja Jørn Dohrmann.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.2.2019, kohta 10.18.


7. Sisämarkkinoiden kilpailukyvyn vahvistaminen EU:n tulliliittoa ja sen hallinnointia kehittämällä (keskustelu)

Mietintö sisämarkkinoiden kilpailukyvyn vahvistamisesta EU:n tulliliittoa ja sen hallinnointia kehittämällä [2018/2109(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

Virginie Rozière esitteli mietinnön.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Nicola Danti (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Adam Szejnfeld PPE-ryhmän puolesta, Daniel Dalton ECR-ryhmän puolesta, Jasenko Selimovic ALDE-ryhmän puolesta, Tim Aker EFDD-ryhmän puolesta, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Charles Tannock, Andreas Schwab ja Anneleen Van Bossuyt.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Seán Kelly, Costas Mavrides, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser ja Maria Grapini.

Cecilia Malmström käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Virginie Rozière käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.2.2019, kohta 10.19.


8. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 13.2.2019, kohta 2.)


8.1. Tšetšenian tilanne ja Ojub Titijevin tapaus

Päätöslauselmaesitykset B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 ja B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

Rebecca Harms, Jaromír Štětina, Helmut Scholz, Daniele Viotti, Marietje Schaake ja Charles Tannock esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta ja Pavel Svoboda.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: José Inácio Faria, Csaba Sógor, Stanislav Polčák ja Carlos Iturgaiz.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.2.2019, kohta 10.1.


8.2. Zimbabwe

Päätöslauselmaesitykset B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 ja B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

Geoffrey Van Orden, Judith Sargentini, Aleksander Gabelic, Catherine Bearder, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao ja Elmar Brok esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Eduard Kukan PPE-ryhmän puolesta, Neena Gill S&D-ryhmän puolesta ja Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: José Inácio Faria, Notis Marias, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi ja Stanislav Polčák.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.2.2019, kohta 10.2.


8.3. Naisten oikeuksien puolustajat Saudi-Arabiassa

Päätöslauselmaesitykset B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 ja B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

Charles Tannock, Ernest Urtasun, Pier Antonio Panzeri, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake ja Michaela Šojdrová esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Soraya Post S&D-ryhmän puolesta, Ángela Vallina GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jill Seymour EFDD-ryhmän puolesta, Josef Weidenholzer ja Ana Gomes.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Jiří Pospíšil, Pina Picierno, Notis Marias, José Inácio Faria ja Stanislav Polčák.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.2.2019, kohta 10.3.

(Istunto keskeytettiin klo 11.48 äänestysten alkua odotettaessa.)


Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

9. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.00.

Nuno Melo käytti puheenvuoron.


10. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua parlamentin sivustolla.


10.1. Tšetšenian tilanne ja Ojub Titijevin tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 ja B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0107/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0114/2019 ja B8-0117/2019):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Soraya Post S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Roberts Zīle ja Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0115)

(Päätöslauselmaesitys B8-0112/2019 raukesi.)


10.2. Zimbabwe (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 ja B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0110/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0124/2019 ja B8-0125/2019):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Aleksander Gabelic S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Notis Marias, Karol Karski, Geoffrey Van Orden, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek ja Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Barbara Lochbihler ja Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini ja Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0116)

(Päätöslauselmaesitys B8-0122/2019 raukesi.)


10.3. Naisten oikeuksien puolustajat Saudi-Arabiassa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 ja B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0111/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 ja B8-0126/2019):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Elmar Brok, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jan Zahradil ja Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Judith Sargentini, Ana Miranda, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Josep Maria Terricabras ja Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Marie Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis ja Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Rosa D’Amato EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0117)


10.4. Rajanylisissä tilanteissa esiintyvien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamismekanismi ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajanylisissä tilanteissa esiintyvien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamismekanismista [COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0118)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


10.5. Eurojustin ja Georgian välistä yhteistyötä koskeva sopimusluonnos * (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Eurojustille Eurojustin ja Georgian välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen [13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

ESITYS NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0119)


10.6. Terveysteknologian arviointi ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi terveysteknologian arvioinnista ja direktiivin 2011/24/EU muuttamisesta [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

ENSIMMÄISEN KÄSITTELYN PÄÄTTÄMINEN

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0120)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


10.7. Euroopan unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitetut puitteet ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitettujen puitteiden perustamisesta [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Franck Proust (A8-0198/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

ALUSTAVA SOPIMUS

KOMISSION LAUSUMA

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0121)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


10.8. Sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuus ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottaminen unionissa ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottamisesta unionissa (uudelleenlaadittu) [COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0122)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Puheenvuorot:

Bill Etheridge ennen äänestystä, ja Georg Mayer ENF-ryhmän puolesta ennen äänestystä alustavasta sopimuksesta pyytääkseen, että tarkistuksista toimitetaan äänestys ennen alustavaa sopimusta työjärjestyksen 59 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Parlamentti hylkäsi pyynnön.


10.9. Toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettävien tuotteiden vastavuoroinen tunnustaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjen tavaroiden vastavuoroisesta tunnustamisesta [COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0123)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


10.10. Rajatylittävistä maksuista unionissa perittävät palvelumaksut ja valuutan muuntamisesta perittävät palvelumaksut ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta tiettyjen rajatylittävistä maksuista unionissa perittävien palvelumaksujen ja valuutan muuntamisesta perittävien palvelumaksujen osalta [COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Eva Maydell (A8-0360/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0124)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Puheenvuorot:

Eva Maydell ennen äänestystä.


10.11. Kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1073/2009 muuttamisesta [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0125)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


10.12. Energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU ja ilmastotoimien hallinnosta annetun asetuksen (EU) 2018/1999 muuttaminen Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi energiatehokkuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/27/EU [sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2018/XXX/EU] ja [energiaunionin hallinnosta annetun] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/XXX muuttamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi [COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0126)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


10.13. Oikeus rauhanomaiseen mielenosoitukseen ja oikeasuhteinen voimankäyttö (äänestys)

Komission julkilausuma: Oikeus rauhanomaiseen mielenosoitukseen ja oikeasuhteinen voimankäyttö (2019/25602(RSP))

Keskustelu käytiin 11. helmikuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 11.2.2019, kohta 18).

Päätöslauselmaesitykset B8-0103/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019 ja B8-0106/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0103/2019

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0127)

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0104/2019 (korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0104/2019, B8-0105/2019 ja B8-0106/2019) raukesi.


10.14. Intersukupuolisten henkilöiden oikeudet (äänestys)

Keskustelu käytiin 12. helmikuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 12.2.2019, kohta 23).

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti Claude Moraesin LIBE-valiokunnan puolesta käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys intersukupuolisten oikeuksista (2018/2878(RSP)) (B8-0101/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0128)


10.15. Hlbti-ihmisten tasa-arvon edistämistä koskevien toimien luettelon tulevaisuus (2019–2024) (äänestys)

Keskustelu käytiin 12. helmikuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 12.2.2019, kohta 23).

Päätöslauselmaesitys, jonka ovat jättäneet käsiteltäväksi työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta, Daniele Viotti S&D-ryhmän puolesta, Sophia in ’t Veld, Beatriz Becerra Basterrechea ja Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ja Patrick Le Hyaric, GUE/NGL-ryhmän puolesta, Terry Reintke ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta hlbti-ihmisten tasa-arvon edistämistä koskevien toimien luettelon tulevaisuudesta (2019–2024) (2019/2573(RSP)) (B8-0127/2019).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0129)


10.16. INF-sopimuksen tulevaisuus ja vaikutus Euroopan unioniin (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019 ja B8-0133/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0128/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0132/2019 ja B8-0133/2019):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam ja Eduard Kukan PPE-ryhmän puolesta

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano ja Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ruža Tomašić ja Branislav Škripek EFDD-ryhmän puolesta

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Molly Scott Cato, Bart Staes ja Indrek Tarand, Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0130)

(Päätöslauselmaesitys B8-0131/2019 raukesi.)


10.17. Sisävesiliikennettä tukeva toimintaohjelma NAIADES II (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0079/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0131)


10.18. Eläinten suojelu kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella (äänestys)

Mietintö eläinten suojelua kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella koskevan asetuksen (EY) N:o 1/2005 täytäntöönpanosta [2018/2110(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0132)


10.19. Sisämarkkinoiden kilpailukyvyn vahvistaminen EU:n tulliliittoa ja sen hallinnointia kehittämällä (äänestys)

Mietintö sisämarkkinoiden kilpailukyvyn vahvistamisesta EU:n tulliliittoa ja sen hallinnointia kehittämällä [2018/2109(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0133)


10.20. Erillisvirastojen parlamentaarisen valvonnan varmistavien säännösten ja yhteisen julkilausuman täytäntöönpano (äänestys)

Mietintö erillisvirastojen parlamentaarisen valvonnan varmistavien säännösten ja yhteisen julkilausuman täytäntöönpanosta [2018/2114(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: György Schöpflin (A8-0055/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0134)

Puhetta johti
varapuhemies Zdzisław KRASNODĘBSKI


11. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

(Äänestykset keskiviikkona 13. helmikuuta 2019)

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon heikentämispyrkimykset EU:ssa - B8-0096/2019, B8-0099/2019
Paloma López Bermejo, Branislav Škripek, Anna Záborská, José Inácio Faria, Angel Dzhambazki ja Daniel Hannan

Toimintapoliittiset haasteet ja strategiat naisten syöpäsairauksien ja niiden yhteydessä esiintyvien muiden sairauksien torjunnassa - B8-0097/2019
Urszula Krupa

Kannabiksen käyttö lääkinnällisiin tarkoituksiin - B8-0071/2019
Urszula Krupa, John Howarth, Ana Miranda, José Inácio Faria, Dobromir Sośnierz ja Anna Záborská

(Äänestykset torstaina 14. helmikuuta 2019)

Mietintö Roberts Zīle - A8-0032/2019
Angel Dzhambazki

Oikeus rauhanomaiseen mielenosoitukseen ja oikeasuhteinen voimankäyttö - B8-0103/2019
Monica Macovei ja Alex Mayer

Intersukupuolisten henkilöiden oikeudet - B8-0101/2019
Mirosław Piotrowski ja Branislav Škripek

Hlbti-ihmisten tasa-arvon edistämistä koskevien toimien luettelon tulevaisuus (2019–2024) - B8-0127/2019
Ana Miranda ja Mirosław Piotrowski

Sisävesiliikennettä tukeva toimintaohjelma NAIADES II - B8-0079/2019
Mirosław Piotrowski

Mietintö Jørn Dohrmann - A8-0057/2019
Lola Sánchez Caldentey, Alex Mayer ja Jiří Pospíšil.


12. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)”.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 13.12.)


Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

13. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.00.


14. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset on merkitty luetteloon alla mainittuina päivämäärinä ja lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan työjärjestyksen 215 artiklan 9 ja 10 kohdan mukaisesti:

5. helmikuuta 2019

(*) käsitellään luottamuksellisena

(*) (nro 1171/2018); (*) (nro 1172/2018); Adolfo Pablo Lapi (nro 1173/2018); Marco Bava (nro 1174/2018); (*) (nro 1175/2018); Emilia Lauzara Formoso (nro 1176/2018); (*) (nro 1177/2018); (*) (nro 1178/2018); (*) (nro 1179/2018); (*) (nro 1180/2018); (*) (nro 1181/2018); Vladimirs Bagirovs (2 allekirjoittanutta) (nro 1182/2018); (*) (nro 1183/2018); (*) (nro 1184/2018); Thomas Würth (nro 1185/2018); Katarzyna Krella (nro 1186/2018); (*) (nro 1187/2018); (*) (nro 1188/2018); (*) (nro 1189/2018); Gregoire Servet (nro 1190/2018); (*) (nro 1191/2018); (*) (nro 1192/2018); (*) (nro 1193/2018); (*) (nro 1194/2018); (*) (nro 1195/2018); (*) (nro 1196/2018); Thomas Mueller (nro 1197/2018); (*) (nro 1198/2018); (*) (nro 1199/2018); (*) (nro 1200/2018); Fernando Mínguez (nro 0006/2019); Johannes Prescher (nro 0007/2019); Kazimierz Tylenda (nro 0008/2019); Sylwia Marynowicz (nro 0009/2019); Athina Sougleri (nro 0010/2019); Urszula Tomczyk-wagner (nro 0011/2019); Landi Tosku (nro 0012/2019); (*) (nro 0013/2019); Alessandra Gattino (nro 0014/2019); Gianluca Primi (nro 0015/2019); Ahmet Mete (nro 0016/2019); Paolo Chirichella (nro 0017/2019); Eleonora Stancato (nro 0018/2019); Tom Muirhead (nro 0019/2019); Marco Bava (nro 0020/2019); (*) (nro 0021/2019); (*) (nro 0022/2019); Mieczysław Zych (nro 0023/2019); Lena Carazo Sánchez (nro 0024/2019); Frédéric Turon (nro 0025/2019); Iván Hontoria Traveria (nro 0026/2019); Henk Rispens (nro 0027/2019); (*) (nro 0028/2019); Sorin Cezar Cosofret (nro 0029/2019); (*) (nro 0030/2019); (*) (nro 0031/2019); (*) (nro 0032/2019); Kate Fielden (nro 0033/2019); Alberto Cirio (nro 0034/2019); Evangelos Tsiompanidis (nro 0035/2019); Dimitar Panayotov (nro 0036/2019); Mariana Ilieva (nro 0037/2019); (*) (nro 0038/2019); (*) (nro 0039/2019); (*) (nro 0040/2019); György Csóti (nro 0041/2019); (*) (nro 0042/2019); (*) (nro 0043/2019); Nayra Caraballero Pérez (nro 0044/2019); Peter Hellmann (nro 0045/2019); (*) (nro 0046/2019); (*) (nro 0047/2019); (*) (nro 0048/2019); Borja Monreal Gainza (nro 0049/2019); Bogusław Wieczorek (nro 0050/2019); Elitsa Vasileva (nro 0051/2019); (*) (nro 0052/2019); (*) (nro 0053/2019); Sotírios Liánkas (nro 0054/2019); Ibrahim Şerif (nro 0055/2019); (*) (nro 0056/2019); (*) (nro 0057/2019); Ozan Ahmetoğlu (nro 0058/2019); (*) (nro 0059/2019); Franz Gosch (nro 0060/2019); Isabella Cavalletti (nro 0061/2019); (*) (nro 0062/2019); (*) (nro 0063/2019); Ștefania-Ruxandra Schiop (nro 0064/2019); Vasilis Hadjievangelou (nro 0065/2019); Cristian Vig (nro 0066/2019); Nuno Pereira (nro 0067/2019); (*) (nro 0068/2019); Gyunay Mehmed (nro 0069/2019); Syed Shah (nro 0070/2019); Alfonso Rubio Navarro (nro 0071/2019); Renato Lelli (nro 0072/2019).

Puhemies lähetti 5. helmikuuta 2019 asiasta vastaavaan valiokuntaan työjärjestyksen 215 artiklan 15 kohdan mukaisesti sellaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, jotka eivät ole Euroopan unionin kansalaisia ja joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka ei ole missään jäsenvaltiossa, parlamentille esittämät vetoomukset.


15. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


16. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin marraskuun 2018 I ja II istuntojakson aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, on saatavilla Europarl-verkkosivustolla.


17. Ensisijaiset tiedustelut (keskustelu)

Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu, josta keskustellaan (G-000008/2018) Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică ja Dan Nica komissiolle: Iranin viime aikoina EU:ssa harjoittama valtionterrori (B8-0013/2019)

Bernd Kölmel esitteli kysymyksen.

Karmenu Vella (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Jiří Pospíšil PPE-ryhmän puolesta ja Andrejs Mamikins S&D-ryhmän puolesta.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: José Inácio Faria, Angel Dzhambazki ja Jozo Radoš.

Karmenu Vella käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


18. Suojeleva Eurooppa – puhdasta ilmaa kaikille (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000138/2018) Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp ja Eleonora Evi ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Suojeleva Eurooppa: puhdasta ilmaa kaikille (B8-0009/2019)

Eleonora Evi esitteli kysymyksen.

Karmenu Vella (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: José Inácio Faria PPE-ryhmän puolesta, Christel Schaldemose S&D-ryhmän puolesta, Bernd Kölmel ECR-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, Jiří Pospíšil, Urszula Krupa ja Jozo Radoš.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Angel Dzhambazki.

Karmenu Vella käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.


19. Tämän istuntojakson pöytäkirjan hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 3 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Tämän istuntojakson aikana hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


20. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 11. maaliskuuta 2019 - 14. maaliskuuta 2019.


21. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 15.55.


22. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Klaus Welle

Antonio Tajani

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Adinolfi, Arena, Crowley, Gräzin, Händel, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Spyraki, Torres Martínez, Ulvskog

Päivitetty viimeksi: 21. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus