Rodyklė 
Protokolas
PDF 301kWORD 82k
Ketvirtadienis, 2019 m. vasario 14 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
1.Posėdžio pradžia
 2.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (tolesni veiksmai)
 3.Teisė į taikų protestą ir proporcingas jėgos naudojimas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Gauti dokumentai
 5.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 6.Gyvūnų apsauga juos vežant ES viduje ir už jos ribų (diskusijos)
 7.Vidaus rinkos konkurencingumo stiprinimas tobulinant ES muitų sąjungą ir jos valdymą (diskusijos)
 8.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  8.1.Padėtis Čečėnijoje ir Oyubo Titievo atvejis
  8.2.Zimbabvė
  8.3.Moterų teisių gynėjai Saudo Arabijoje
 9.Posėdžio atnaujinimas
 10.Balsuoti skirtas laikas
  10.1.Padėtis Čečėnijoje ir Oyubo Titievo atvejis (balsavimas)
  10.2.Zimbabvė (balsavimas)
  10.3.Moterų teisių gynėjai Saudo Arabijoje (balsavimas)
  10.4.Mechanizmas teisinėms ir administracinėms kliūtims tarpvalstybiniu mastu šalinti ***I (balsavimas)
  10.5.Eurojusto ir Gruzijos bendradarbiavimo susitarimo projektas * (balsavimas)
  10.6.Sveikatos technologijų vertinimas ***I (balsavimas)
  10.7.Tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistema ***I (balsavimas)
  10.8.Elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumas, sudarant palankesnes sąlygas tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Sąjungoje ***I (balsavimas)
  10.9.Teisėtai kitoje valstybėje narėje parduodamų prekių abipusis pripažinimas ***I (balsavimas)
  10.10.Atlyginimas už tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir atlyginimas už valiutos keitimą ***I (balsavimas)
  10.11.Bendrosios patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklės ***I (balsavimas)
  10.12.Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo ir Reglamento (ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir klimato politikos veiksmų valdymo dalinis keitimas, atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos ***I (balsavimas)
  10.13.Teisė į taikų protestą ir proporcingas jėgos naudojimas (balsavimas)
  10.14.Interseksualių asmenų teisės (balsavimas)
  10.15.Veiksmų plano LGBTI asmenų lygybei skatinti ateitis (2019–2023 m.) (balsavimas)
  10.16.INF sutarties ateitis ir poveikis ES (balsavimas)
  10.17.NAIADES II – veiksmų programa, skirta vidaus vandenų kelių transportui remti (balsavimas)
  10.18.Gyvūnų apsauga juos vežant ES viduje ir už jos ribų (balsavimas)
  10.19.Vidaus rinkos konkurencingumo stiprinimas tobulinant ES muitų sąjungą ir jos valdymą (balsavimas)
  10.20.Teisės nuostatų ir bendro pareiškimo, kuriais užtikrinama parlamentinė decentralizuotų agentūrų kontrolė, įgyvendinimas (balsavimas)
 11.Paaiškinimai dėl balsavimo
 12.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 13.Posėdžio atnaujinimas
 14.Peticijos
 15.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 16.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 17.Platesnės apimties klausimai (diskusijos)
 18.Sauganti Europa: švarus oras visiems (diskusijos)
 19.Posėdžio protokolo tvirtinimas ir priimtų tekstų perdavimas
 20.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 21.Posėdžio pabaiga
 22.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (tolesni veiksmai)

Pirmininkas pranešė, kad negavo ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiančio Parlamento narių skaičiaus arba frakcijos ar frakcijų prašymo dėl sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas, apie kurį paskelbta 2019 m. vasario 12 d., antradienio protokole (2019 02 12 protokolo 2 punktas).

Taigi LIBE komitetas galėjo pradėti derybas pasibaigus Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalyje numatytam terminui.


3. Teisė į taikų protestą ir proporcingas jėgos naudojimas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pareiškimas: Teisė į taikų protestą ir proporcingas jėgos naudojimas (2019/2569(RSP)))

Diskusijos vyko 2019 m. vasario 11 d. (2019 02 11 protokolo 18 punktas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Roberta Metsola PPE frakcijos vardu, Innocenzo Leontini ECR frakcijos vardu ir Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu – dėl teisės į taikų protestą ir proporcingo jėgos naudojimo (2019/2569(RSP)) (B8-0103/2019);

—   Eva Joly, Ernest Urtasun, Margrete Auken, Josep Maria Terricabras, Jordi Solé, Yannick Jadot ir Pascal Durand Verts/ALE frakcijos vardu – dėl teisės į taikų protestą ir proporcingo jėgos naudojimo (2019/2569(RSP)) (B8-0104/2019);

—   Sylvia-Yvonne Kaufmann ir Birgit Sippel S&D frakcijos vardu – dėl teisės į taikų protestą ir proporcingo jėgos naudojimo (2019/2569(RSP)) (B8-0105/2019);

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez ir Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu – dėl teisės į taikų protestą ir proporcingo jėgos naudojimo (2019/2569(RSP)) (B8-0106/2019).

Balsavimas: 2019 02 14 protokolo 10.13 punktas


4. Gauti dokumentai

Gauti šie Parlamento narių dokumentai (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl išmokų šeimoms už mokyklines išlaidas nustatymo (B8-0072/2019)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Innocenzo Leontini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos tapatybės ugdymo ir kultūros skatinimo agentūros steigimo (B8-0077/2019)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Philippe Loiseau. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl didelės apimties grūdų, neatitinkančių Europos standartų, importo (B8-0078/2019)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

Nuomonė :

AGRI


5. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

JURI komitetas

- Europos darbo institucijos įsteigimas (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
Perduota atsakingam komitetui: EMPL
Nuomonė: BUDG, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, FEMM, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)

- Pasirengimas valdyti riziką elektros energijos sektoriuje (COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD))
Perduota atsakingam komitetui: ITRE
Nuomonė: ECON, ENVI, IMCO, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)

- Prieglobsčio ir migracijos fondo steigimas (COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD))
Perduota atsakingam komitetui: LIBE
Nuomonė: AFET, DEVE, BUDG, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)

- Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymas (21105/1/2018 – C8-0031/2019 – 2018/0427(NLE))

Perduota atsakingam komitetui: AFCO
Nuomonė: AFET, INTA, ENVI, JURI


6. Gyvūnų apsauga juos vežant ES viduje ir už jos ribų (diskusijos)

Pranešimas dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ES viduje ir už jos ribų įgyvendinimo [2018/2110(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

Jørn Dohrmann pristatė pranešimą.

Kalbėjo Karin Kadenbach (ENVI komiteto nuomonės referentė) ir Keith Taylor (TRAN komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys).

Kalbėjo Ángela Vallina (PETI komiteto nuomonės referentė), Sofia Ribeiro PPE frakcijos vardu, Nicola Caputo S&D frakcijos vardu, Zbigniew Kuźmiuk ECR frakcijos vardu, Fredrick Federley ALDE frakcijos vardu, Anja Hazekamp GUE/NGL frakcijos vardu, Thomas Waitz Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Zullo EFDD frakcijos vardu, Harald Vilimsky ENF frakcijos vardu, Sophie Montel, nepriklausoma Parlamento narė, Czesław Adam Siekierski, Maria Noichl, Beata Gosiewska, Stefan Eck, Pascal Durand, Philippe Loiseau, Udo Voigt, Herbert Dorfmann, Tilly Metz, Dobromir Sośnierz ir Karima Delli.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Florent Marcellesi, John Stuart Agnew, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová ir Daniel Buda.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis ir Jørn Dohrmann.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 02 14 protokolo 10.18 punktas


7. Vidaus rinkos konkurencingumo stiprinimas tobulinant ES muitų sąjungą ir jos valdymą (diskusijos)

Pranešimas dėl vidaus rinkos konkurencingumo stiprinimo tobulinant Europos Sąjungos muitų sąjungą ir jos valdymą [2018/2109(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

Virginie Rozière pristatė pranešimą.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Kalbėjo Nicola Danti (INTA komiteto nuomonės referentas), Adam Szejnfeld PPE frakcijos vardu, Daniel Dalton ECR frakcijos vardu, Jasenko Selimovic ALDE frakcijos vardu, Tim Aker EFDD frakcijos vardu (nesutiko, kad Charles Tannock pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Andreas Schwab ir Anneleen Van Bossuyt.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Costas Mavrides, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser ir Maria Grapini.

Kalbėjo Cecilia Malmström.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Virginie Rozière.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 02 14 protokolo 10.19 punktas


8. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2019 02 13 protokolo 2 punktas)


8.1. Padėtis Čečėnijoje ir Oyubo Titievo atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 ir B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

Rebecca Harms, Jaromír Štětina, Helmut Scholz, Daniele Viotti, Marietje Schaake ir Charles Tannock pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu ir Pavel Svoboda.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Csaba Sógor, Stanislav Polčák ir Carlos Iturgaiz.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 02 14 protokolo 10.1 punktas


8.2. Zimbabvė

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 ir B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

Geoffrey Van Orden, Judith Sargentini, Aleksander Gabelic, Catherine Bearder, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao ir Elmar Brok pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo Eduard Kukan PPE frakcijos vardu, Neena Gill S&D frakcijos vardu ir Mario Borghezio ENF frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Notis Marias, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 02 14 protokolo 10.2 punktas


8.3. Moterų teisių gynėjai Saudo Arabijoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 ir B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

Charles Tannock, Ernest Urtasun, Pier Antonio Panzeri, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake ir Michaela Šojdrová pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo Seán Kelly PPE frakcijos vardu, Soraya Post S&D frakcijos vardu, Ángela Vallina GUE/NGL frakcijos vardu, Jill Seymour EFDD frakcijos vardu, Josef Weidenholzer ir Ana Gomes.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Pina Picierno, Notis Marias, José Inácio Faria ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 02 14 protokolo 10.3 punktas

(Posėdis sustabdytas 11.48 val. iki balsuoti skirto laiko.)


PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

9. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 12.00 val.

Kalbėjo Nuno Melo.


10. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima Parlamento interneto svetainėje.


10.1. Padėtis Čečėnijoje ir Oyubo Titievo atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 ir B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0107/2019

(keičia B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0114/2019 ir B8-0117/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ir Soraya Post S&D frakcijos vardu;

—Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Roberts Zīle ir Monica Macovei ECR frakcijos vardu;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2019)0115)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0112/2019 anuliuotas.)


10.2. Zimbabvė (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 ir B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0110/2019

(keičia B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0124/2019 ir B8-0125/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Aleksander Gabelic S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Notis Marias, Karol Karski, Geoffrey Van Orden, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek ir Jan Zahradil ECR frakcijos vardu;

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Barbara Lochbihler ir Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini ir Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2019)0116)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0122/2019 anuliuotas.)


10.3. Moterų teisių gynėjai Saudo Arabijoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 ir B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0111/2019

(keičia B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 ir B8-0126/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Elmar Brok, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jan Zahradil ir Monica Macovei ECR frakcijos vardu;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Judith Sargentini, Ana Miranda, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Josep Maria Terricabras ir Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Marie Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis ir Stelios Kouloglou GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ir Rosa D’Amato EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2019)0117)


10.4. Mechanizmas teisinėms ir administracinėms kliūtims tarpvalstybiniu mastu šalinti ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl mechanizmo teisinėms ir administracinėms kliūtims tarpvalstybiniu mastu šalinti [COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0118)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


10.5. Eurojusto ir Gruzijos bendradarbiavimo susitarimo projektas * (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto ir Gruzijos bendradarbiavimo susitarimą, projekto [13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0119)


10.6. Sveikatos technologijų vertinimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sveikatos technologijų vertinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2011/24/ES [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PIRMASIS SVARSTYMAS BAIGTAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0120)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


10.7. Tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistema ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistema [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Franck Proust (A8-0198/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0121)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


10.8. Elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumas, sudarant palankesnes sąlygas tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Sąjungoje ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumo, kuria sudaromos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Sąjungoje (nauja redakcija) [COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0122)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Kalbėjo

Bill Etheridge, prieš balsavimą, ir Georg Mayer ENF frakcijos vardu, prieš balsavimą dėl preliminaraus susitarimo; paprašė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 3 dalį dėl pakeitimų būtų balsuojama prieš balsavimą dėl preliminaraus susitarimo. Parlamentas atmetė prašymą.


10.9. Teisėtai kitoje valstybėje narėje parduodamų prekių abipusis pripažinimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamų prekių abipusio pripažinimo [COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0123)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


10.10. Atlyginimas už tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir atlyginimas už valiutos keitimą ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 924/2009 nuostatos, susijusios su tam tikru atlyginimu už tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir atlyginimu už valiutos keitimą [COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Eva Maydell (A8-0360/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0124)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Kalbėjo:

Eva Maydell, prieš balsavimą.


10.11. Bendrosios patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklės ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

SIŪLYMAS ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0125)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


10.12. Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo ir Reglamento (ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir klimato politikos veiksmų valdymo dalinis keitimas, atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo [su pakeitimais, padarytais Direktyva 2018/XXX/ES,] ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/XXX [dėl energetikos sąjungos valdymo] adaptavimo atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos [COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0126)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


10.13. Teisė į taikų protestą ir proporcingas jėgos naudojimas (balsavimas)

Komisijos pareiškimas: Teisė į taikų protestą ir proporcingas jėgos naudojimas (2019/25602(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2019 m. vasario 11 d. (__[A100245]__).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0103/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019 ir B8-0106/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0103/2019

Priimta (P8_TA(2019)0127)

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0104/2019 (pakeičiantis pasiūlymus dėl rezoliucijų B8-0104/2019, B8-0105/2019 ir B8-0106/2019) atkrito.


10.14. Interseksualių asmenų teisės (balsavimas)

Diskusijos buvo surengtos 2019 m. vasario 12 d. (2019 02 12 protokolo 23 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį pateikė Claude Moraes LIBE komiteto vardudėl interseksualių asmenų teisių (2018/2878(RSP)) (B8-0101/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0128)


10.15. Veiksmų plano LGBTI asmenų lygybei skatinti ateitis (2019–2023 m.) (balsavimas)

Diskusijos buvo surengtos 2019 m. vasario 12 d. (2019 02 12 protokolo 23 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį pateikė Roberta Metsola PPE frakcijos vardu, Daniele Viotti S&D frakcijos vardu, Sophia in ’t Veld, Beatriz Becerra Basterrechea ir Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ir Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu, Terry Reintke ir Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardudėl Veiksmų plano LGBTI asmenų lygybei skatinti ateities (2019–2024 m.) (2019/2573(RSP)) (B8-0127/2019).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0129)


10.16. INF sutarties ateitis ir poveikis ES (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019 ir B8-0133/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0128/2019

(keičia B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0132/2019 ir B8-0133/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam ir Eduard Kukan PPE frakcijos vardu;

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano ir Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu;

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ruža Tomašić ir Branislav Škripek EFDD frakcijos vardu;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu;

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Molly Scott Cato, Bart Staes ir Indrek Tarand Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2019)0130)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0131/2019 anuliuotas.)


10.17. NAIADES II – veiksmų programa, skirta vidaus vandenų kelių transportui remti (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0079/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0131)


10.18. Gyvūnų apsauga juos vežant ES viduje ir už jos ribų (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ES viduje ir už jos ribų įgyvendinimo [2018/2110(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0132)


10.19. Vidaus rinkos konkurencingumo stiprinimas tobulinant ES muitų sąjungą ir jos valdymą (balsavimas)

Pranešimas dėl vidaus rinkos konkurencingumo stiprinimo tobulinant Europos Sąjungos muitų sąjungą ir jos valdymą [2018/2109(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0133)


10.20. Teisės nuostatų ir bendro pareiškimo, kuriais užtikrinama parlamentinė decentralizuotų agentūrų kontrolė, įgyvendinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl teisės nuostatų ir bendro pareiškimo, kuriais užtikrinama parlamentinė decentralizuotų agentūrų kontrolė, įgyvendinimo [2018/2114(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: György Schöpflin (A8-0055/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0134)

PIRMININKAVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Pirmininko pavaduotojas


11. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį pateiktus rašytinius paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

(2019 m. vasario 13 d., trečiadienio, balsuoti skirtas laikas)

Priešiška reakcija į moterų teises ir lyčių lygybę ES - B8-0096/2019, B8-0099/2019
Paloma López Bermejo, Branislav Škripek, Anna Záborská, José Inácio Faria, Angel Dzhambazki ir Daniel Hannan

Kovos su moterų vėžiniais susirgimais ir susijusiomis ligomis politikos sunkumai ir strategijos - B8-0097/2019
Urszula Krupa

Kanapių naudojimas gydymo tikslais - B8-0071/2019
Urszula Krupa, John Howarth, Ana Miranda, José Inácio Faria, Dobromir Sośnierz ir Anna Záborská

(2019 m. vasario 14 d., ketvirtadienio, balsuoti skirtas laikas)

Pranešimas: Roberts Zīle - A8-0032/2019
Angel Dzhambazki

Teisė į taikų protestą ir proporcingas jėgos naudojimas - B8-0103/2019
Monica Macovei ir Alex Mayer

Interseksualių asmenų teisės - B8-0101/2019
Mirosław Piotrowski ir Branislav Škripek

Veiksmų plano LGBTI asmenų lygybei skatinti ateitis (2019–2023 m.) - B8-0127/2019
Ana Miranda ir Mirosław Piotrowski

NAIADES II – veiksmų programa, skirta vidaus vandenų kelių transportui remti - B8-0079/2019
Mirosław Piotrowski

Pranešimas: Jørn Dohrmann - A8-0057/2019
Lola Sánchez Caldentey, Alex Mayer ir Jiří Pospíšil.


12. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 13.12 val.)


PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

13. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.00 val.


14. Peticijos

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 9 ir 10 dalis šios peticijos buvo įtrauktos į registrą toliau nurodytomis datomis ir persiųstos atsakingam komitetui:

2019 m. vasario 5 d.

(*) Autorius neskelbiamas

(*) (Nr. 1171/2018); (*) (Nr. 1172/2018); Adolfo Pablo Lapi (Nr. 1173/2018); Marco Bava (Nr. 1174/2018); (*) (Nr. 1175/2018); Emilia Lauzara Formoso (Nr. 1176/2018); (*) (Nr. 1177/2018); (*) (Nr. 1178/2018); (*) (Nr. 1179/2018); (*) (Nr. 1180/2018); (*) (Nr. 1181/2018); Vladimirs Bagirovs (su 2 parašais) (Nr. 1182/2018); (*) (Nr. 1183/2018); (*) (Nr. 1184/2018); Thomas Würth (Nr. 1185/2018); Katarzyna Krella (Nr. 1186/2018); (*) (Nr. 1187/2018); (*) (Nr. 1188/2018); (*) (Nr. 1189/2018); Gregoire Servet (Nr. 1190/2018); (*) (Nr. 1191/2018); (*) (Nr. 1192/2018); (*) (Nr. 1193/2018); (*) (Nr. 1194/2018); (*) (Nr. 1195/2018); (*) (Nr. 1196/2018); Thomas Mueller (Nr. 1197/2018); (*) (Nr. 1198/2018); (*) (Nr. 1199/2018); (*) (Nr. 1200/2018); Fernando Mínguez (Nr. 0006/2019); Johannes Prescher (Nr. 0007/2019); Kazimierz Tylenda (Nr. 0008/2019); Sylwia Marynowicz (Nr. 0009/2019); Athina Sougleri (Nr. 0010/2019); Urszula Tomczyk-wagner (Nr. 0011/2019); Landi Tosku (Nr. 0012/2019); (*) (Nr. 0013/2019); Alessandra Gattino (Nr. 0014/2019); Gianluca Primi (Nr. 0015/2019); Ahmet Mete (Nr. 0016/2019); Paolo Chirichella (Nr. 0017/2019); Eleonora Stancato (Nr. 0018/2019); Tom Muirhead (Nr. 0019/2019); Marco Bava (Nr. 0020/2019); (*) (Nr. 0021/2019); (*) (Nr. 0022/2019); Mieczysław Zych (Nr. 0023/2019); Lena Carazo Sánchez (Nr. 0024/2019); Frédéric Turon (Nr. 0025/2019); Iván Hontoria Traveria (Nr. 0026/2019); Henk Rispens (Nr. 0027/2019); (*) (Nr. 0028/2019); Sorin Cezar Cosofret (Nr. 0029/2019); (*) (Nr. 0030/2019); (*) (Nr. 0031/2019); (*) (Nr. 0032/2019); Kate Fielden (Nr. 0033/2019); Alberto Cirio (Nr. 0034/2019); Evangelos Tsiompanidis (Nr. 0035/2019); Dimitar Panayotov (Nr. 0036/2019); Mariana Ilieva (Nr. 0037/2019); (*) (Nr. 0038/2019); (*) (Nr. 0039/2019); (*) (Nr. 0040/2019); György Csóti (Nr. 0041/2019); (*) (Nr. 0042/2019); (*) (Nr. 0043/2019); Nayra Caraballero Pérez (Nr. 0044/2019); Peter Hellmann (Nr. 0045/2019); (*) (Nr. 0046/2019); (*) (Nr. 0047/2019); (*) (Nr. 0048/2019); Borja Monreal Gainza (Nr. 0049/2019); Bogusław Wieczorek (Nr. 0050/2019); Elitsa Vasileva (Nr. 0051/2019); (*) (Nr. 0052/2019); (*) (Nr. 0053/2019); Sotírios Liánkas (Nr. 0054/2019); Ibrahim Şerif (Nr. 0055/2019); (*) (Nr. 0056/2019); (*) (Nr. 0057/2019); Ozan Ahmetoğlu (Nr. 0058/2019); (*) (Nr. 0059/2019); Franz Gosch (Nr. 0060/2019); Isabella Cavalletti (Nr. 0061/2019); (*) (Nr. 0062/2019); (*) (Nr. 0063/2019); Ștefania-Ruxandra Schiop (Nr. 0064/2019); Vasilis Hadjievangelou (Nr. 0065/2019); Cristian Vig (Nr. 0066/2019); Nuno Pereira (Nr. 0067/2019); (*) (Nr. 0068/2019); Gyunay Mehmed (Nr. 0069/2019); Syed Shah (Nr. 0070/2019); Alfonso Rubio Navarro (Nr. 0071/2019); Renato Lelli (Nr. 0072/2019).

Pirmininkas pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 15 dalį 2019 m. vasario 5 d. atsakingam komitetui perdavė Europos Parlamento gautas peticijas, pateiktas fizinių ar juridinių asmenų, kurie nėra Europos Sąjungos piliečiai ir negyvena jokioje valstybėje narėje arba neturi ten registruotos buveinės.


15. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


16. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Su Komisijos komunikatu dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2018 m. lapkričio mėn. pirmąją ir antrąją sesijas priimtas pozicijas ir rezoliucijas, galima susipažinti interneto svetainėje Europarl.


17. Platesnės apimties klausimai (diskusijos)

Platesnės apimties klausimas, į kurį atsakoma raštu ir dėl kurio diskutuojama (G-000008/2018), kurį pateikė Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică ir Dan Nica Komisijai: Pastarojo laikotarpio Irano valstybės lygmens teroristiniai veiksmai ES (B8-0013/2019)

Bernd Kölmel pateikė klausimą.

Karmenu Vella (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo Jiří Pospíšil PPE frakcijos vardu ir Andrejs Mamikins S&D frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Angel Dzhambazki ir Jozo Radoš.

Kalbėjo Karmenu Vella.

Diskusijos baigtos.


18. Sauganti Europa: švarus oras visiems (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000138/2018), kurį pateikė Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp ir Eleonora Evi ENVI komiteto vardu Komisijai: "Sauganti Europa: švarus oras visiems" (B8-0009/2019)

Eleonora Evi pateikė klausimą.

Karmenu Vella (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo José Inácio Faria PPE frakcijos vardu, Christel Schaldemose S&D frakcijos vardu, Bernd Kölmel ECR frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu, Paloma López Bermejo GUE/NGL frakcijos vardu, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu, Jiří Pospíšil, Urszula Krupa ir Jozo Radoš.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Angel Dzhambazki.

Kalbėjo Karmenu Vella.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kita mėnesinė sesija


19. Posėdžio protokolo tvirtinimas ir priimtų tekstų perdavimas

Vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 3 dalimi, šio posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui pritarus, per šią mėnesinę sesiją priimti tekstai bus išsiųsti adresatams.


20. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2019 m. kovo 11 d.2019 m. kovo 14 d..


21. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 15.55 val.


22. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Adinolfi, Arena, Crowley, Gräzin, Händel, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Spyraki, Torres Martínez, Ulvskog

Atnaujinta: 2019 m. birželio 21 d.Teisinis pranešimas