Indekss 
Protokols
PDF 300kWORD 81k
Ceturtdiena, 2019. gada 14. februāris - StrasbūraGalīgā redakcija
1.Sēdes atklāšana
 2.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (veiktie pasākumi)
 3.Tiesības uz miermīlīgu protestu un samērīga spēka lietošana (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 4.Dokumentu iesniegšana
 5.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 6.Dzīvnieku aizsardzība pārvadāšanas laikā Eiropas Savienībā un ārpus tās (debates)
 7.Iekšējā tirgus konkurētspējas stiprināšana, pilnveidojot ES muitas savienību un tās pārvaldību (debates)
 8.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  8.1.Stāvoklis Čečenijā un Oyub Titiev lieta
  8.2.Zimbabve
  8.3.Sieviešu tiesību aizstāvji Saūda Arābijā
 9.Sēdes atsākšana
 10.Balsošanas laiks
  10.1.Stāvoklis Čečenijā un Oyub Titiev lieta (balsošana)
  10.2.Zimbabve (balsošana)
  10.3.Sieviešu tiesību aizstāvji Saūda Arābijā (balsošana)
  10.4.Mehānisms juridisku un administratīvu šķēršļu novēršanai pārrobežu kontekstā ***I (balsošana)
  10.5.Projekts nolīgumam par sadarbību starp Eurojust un Gruziju * (balsošana)
  10.6.Veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšana ***I (balsošana)
  10.7.Satvars ārvalstu tiešo ieguldījumu Eiropas Savienībā izvērtēšanai ***I (balsošana)
  10.8.Ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēja izmantojamība un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšana Savienībā ***I (balsošana)
  10.9.Citā dalībvalstī likumīgi tirgotu preču savstarpēja atzīšana ***I (balsošana)
  10.10.Maksas par pārrobežu maksājumiem Savienībā un maksas par valūtas maiņu ***I (balsošana)
  10.11.Kopīgi noteikumi attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum ***I (balsošana)
  10.12.Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti pielāgošana, kas vajadzīga sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības ***I (balsošana)
  10.13.Tiesības uz miermīlīgu protestu un samērīga spēka lietošana (balsošana)
  10.14.Interseksuāļu tiesības (balsošana)
  10.15.Turpmāko pasākumu saraksts LGBTI līdztiesības sekmēšanai (2019–2023) (balsošana)
  10.16.INF līguma nākotne un ietekme uz ES (balsošana)
  10.17.NAIADES II - rīcības programma iekšējo ūdensceļu transporta atbalstam (balsošana)
  10.18.Dzīvnieku aizsardzība pārvadāšanas laikā Eiropas Savienībā un ārpus tās (balsošana)
  10.19.Iekšējā tirgus konkurētspējas stiprināšana, pilnveidojot ES muitas savienību un tās pārvaldību (balsošana)
  10.20.Tiesību normu un kopīgā paziņojuma, ar ko nodrošina decentralizēto aģentūru parlamentāro uzraudzību, īstenošana (balsošana)
 11.Balsojumu skaidrojumi
 12.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 13.Sēdes atsākšana
 14.Lūgumraksti
 15.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 16.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 17.Plašas interpelācijas (debates)
 18.Eiropas nodrošināta aizsardzība: tīrs gaiss visiem (debates)
 19.Šīs sēdes protokola apstiprināšana un pieņemto tekstu nosūtīšana
 20.Nākamo sēžu datumi
 21.Sēdes slēgšana
 22.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (veiktie pasākumi)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka attiecībā uz lēmumu par iestāžu sarunu sākšanu, par kuru bija paziņots otrdienas, 2019. gada 12. februāra, sēdes protokolā (12.2.2019. protokola 2. punkts), nav saņemts neviens pieprasījums no deputātiem, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai no vienas vai vairākām politiskajām grupām.

Līdz ar to LIBE komiteja pēc Reglamenta 69.c panta 2. punktā minētā termiņa beigām varēja sākt sarunas.


3. Tiesības uz miermīlīgu protestu un samērīga spēka lietošana (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas paziņojums: Tiesības uz miermīlīgu protestu un samērīga spēka lietošana (2019/2569(RSP)).

Debates notika 2019. gada 11. februārī (11.2.2019. protokola 18. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Roberta Metsola PPE grupas vārdā, Innocenzo Leontini ECR grupas vārdā un Gérard Deprez ALDE grupas vārdā - par tiesībām uz miermīlīgu protestu un samērīgu spēka lietošanu (2019/2569(RSP)) (B8-0103/2019);

—   Eva Joly, Ernest Urtasun, Margrete Auken, Josep Maria Terricabras, Jordi Solé, Yannick Jadot un Pascal Durand Verts/ALE grupas vārdā - par tiesībām uz miermīlīgu protestu un samērīga spēka lietošana (2019/2569(RSP)) (B8-0104/2019);

—   Sylvia-Yvonne Kaufmann un Birgit Sippel S&D grupas vārdā - par tiesībām uz miermīlīgu protestu un samērīgu spēka lietošanu (2019/2569(RSP)) (B8-0105/2019);

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez un Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL grupas vārdā - par tiesībām uz miermīlīgu protestu un samērīga spēka lietošanu (2019/2569(RSP)) (B8-0106/2019).

Balsojums: 14.2.2019. protokola 10.13. punkts.


4. Dokumentu iesniegšana

Deputāti bija iesnieguši turpmāk minētos dokumentus. (Reglamenta 133. pants)

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ģimenēm paredzētu pabalstu ieviešanu skolas izdevumu segšanai (B8-0072/2019)

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Innocenzo Leontini. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas identitātes un kultūras veicināšanas aģentūras izveidi (B8-0077/2019)

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Philippe Loiseau. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ES standartiem neatbilstošas labības masveida importu (B8-0078/2019)

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AGRI


5. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

JURI komiteja

- Eiropas Darba iestādes izveide (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL
atzinums: BUDG, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, FEMM, JURI (Reglamenta 39. pants)

- Riskgatavība elektroenerģijas sektorā (COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE
atzinums: ECON, ENVI, IMCO, JURI (Reglamenta 39. pants)

- Patvēruma un migrācijas fonda izveide (COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE
atzinums: AFET, DEVE, BUDG, JURI (Reglamenta 39. pants)

- Līguma par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas noslēgšana (21105/1/2018 – C8-0031/2019 – 2018/0427(NLE))
nodots atbildīgajai komitejai:AFCO
atzinums: AFET, INTA, ENVI, JURI


6. Dzīvnieku aizsardzība pārvadāšanas laikā Eiropas Savienībā un ārpus tās (debates)

Ziņojums par Padomes Regulas Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā Eiropas Savienībā un ārpus tās īstenošanu [2018/2110(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019).

Jørn Dohrmann iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Karin Kadenbach (ENVI komitejas atzinuma sagatavotāja) un Keith Taylor (TRAN komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis).

Uzstājās Ángela Vallina (PETI komitejas atzinuma sagatavotāja), Sofia Ribeiro PPE grupas vārdā, Nicola Caputo S&D grupas vārdā, Zbigniew Kuźmiuk ECR grupas vārdā, Fredrick Federley ALDE grupas vārdā, Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā, Thomas Waitz Verts/ALE grupas vārdā, Marco Zullo EFDD grupas vārdā, Harald Vilimsky ENF grupas vārdā, Sophie Montel, pie grupām nepiederoša deputāte, Czesław Adam Siekierski, Maria Noichl, Beata Gosiewska, Stefan Eck, Pascal Durand, Philippe Loiseau, Udo Voigt, Herbert Dorfmann, Tilly Metz, Dobromir Sośnierz un Karima Delli.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Notis Marias, Florent Marcellesi, John Stuart Agnew, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová un Daniel Buda.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis un Jørn Dohrmann.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.2.2019. protokola 10.18. punkts.


7. Iekšējā tirgus konkurētspējas stiprināšana, pilnveidojot ES muitas savienību un tās pārvaldību (debates)

Ziņojums par iekšējā tirgus konkurētspējas stiprināšanu, pilnveidojot ES muitas savienību un tās pārvaldību [2018/2109(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Virginie Rozière (A8-0059/2019).

Virginie Rozière iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Uzstājās Nicola Danti (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), Adam Szejnfeld PPE grupas vārdā, Daniel Dalton ECR grupas vārdā, Jasenko Selimovic ALDE grupas vārdā, Tim Aker EFDD grupas vārdā, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Charles Tannock, Andreas Schwab un Anneleen Van Bossuyt.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Costas Mavrides, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser un Maria Grapini.

Uzstājās Cecilia Malmström.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Virginie Rozière.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.2.2019. protokola 10.19. punkts.


8. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 13.2.2019. protokola 2. punkts.)


8.1. Stāvoklis Čečenijā un Oyub Titiev lieta

Rezolūciju priekšlikumi B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 un B8-0117/2019 (2019/2562(RSP)).

Rebecca Harms, Jaromír Štětina, Helmut Scholz, Daniele Viotti, Marietje Schaake un Charles Tannock iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā un Pavel Svoboda.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Csaba Sógor, Stanislav Polčák un Carlos Iturgaiz.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.2.2019. protokola 10.1. punkts.


8.2. Zimbabve

Rezolūciju priekšlikumi B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 un B8-0125/2019. (2019/2563(RSP)).

Geoffrey Van Orden, Judith Sargentini, Aleksander Gabelic, Catherine Bearder, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao un Elmar Brok iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Eduard Kukan PPE grupas vārdā, Neena Gill S&D grupas vārdā un Mario Borghezio ENF grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Notis Marias, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi un Stanislav Polčák.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.2.2019. protokola 10.2. punkts.


8.3. Sieviešu tiesību aizstāvji Saūda Arābijā

Rezolūciju priekšlikumi B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 un B8-0126/2019 (2019/2564(RSP)).

Charles Tannock, Ernest Urtasun, Pier Antonio Panzeri, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake un Michaela Šojdrová iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Seán Kelly PPE grupas vārdā, Soraya Post S&D grupas vārdā, Ángela Vallina GUE/NGL grupas vārdā, Jill Seymour EFDD grupas vārdā, Josef Weidenholzer un Ana Gomes.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Pina Picierno, Notis Marias, José Inácio Faria un Stanislav Polčák.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.2.2019. protokola 10.3. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.48 pirms balsošanas laika.)


SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

9. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.00.

Uzstājās Nuno Melo.


10. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi Parlamenta tīmekļa vietnē.


10.1. Stāvoklis Čečenijā un Oyub Titiev lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 un B8-0117/2019 (2019/2562(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0107/2019

(aizstāj B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0114/2019 un B8-0117/2019)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák un Inese Vaidere PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru un Soraya Post S&D grupas vārdā;

—Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Roberts Zīle un Monica Macovei ECR grupas vārdā;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2019)0115).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0112/2019 vairs nav spēkā.)


10.2. Zimbabve (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 un B8-0125/2019 (2019/2563(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0110/2019

(aizstāj B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0124/2019 un B8-0125/2019)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák un Inese Vaidere PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Aleksander Gabelic S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Notis Marias, Karol Karski, Geoffrey Van Orden, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek un Jan Zahradil ECR grupas vārdā;

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Barbara Lochbihler un Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini un Fabio Massimo Castaldo,EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2019)0116).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0122/2019 vairs nav spēkā.)


10.3. Sieviešu tiesību aizstāvji Saūda Arābijā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 un B8-0126/2019 (2019/2564(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0111/2019

(aizstāj B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 un B8-0126/2019)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Elmar Brok, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák un Inese Vaidere PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jan Zahradil un Monica Macovei ECR grupas vārdā;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Judith Sargentini, Ana Miranda, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Josep Maria Terricabras un Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā;

—   Marie Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis un Stelios Kouloglou GUE/NGL grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo un Rosa D’Amato EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2019)0117).


10.4. Mehānisms juridisku un administratīvu šķēršļu novēršanai pārrobežu kontekstā ***I (balsošana)

Zņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mehānismu juridisku un administratīvu šķēršļu novēršanai pārrobežu kontekstā [COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0118).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


10.5. Projekts nolīgumam par sadarbību starp Eurojust un Gruziju * (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust noslēdz Nolīgumu par sadarbību starp Eurojust un Gruziju [13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0119).


10.6. Veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanu un ar ko groza Direktīvu 2011/24/ES [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

PIRMĀ LASĪJUMA PABEIGŠANA

Apstiprināts (P8_TA(2019)0120).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


10.7. Satvars ārvalstu tiešo ieguldījumu Eiropas Savienībā izvērtēšanai ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ārvalstu tiešo ieguldījumu Eiropas Savienībā izvērtēšanai [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Franck Proust (A8-0198/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0121).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


10.8. Ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēja izmantojamība un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšana Savienībā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšanu Savienībā (pārstrādāta redakcija) [COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Massimiliano Salini (A8-0199/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0122).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Uzstāšanās

Bill Etheridge – pirms balsošanas, un Georg Mayer ENF grupas vārdā – pirms balsošanas par provizorisko vienošanos, lai pieprasītu pirms balsojuma par provizorisko vienošanos balsot par grozījumiem saskaņā ar Reglamenta 59. panta 3. punktu. Parlaments pieprasījumu noraidīja.


10.9. Citā dalībvalstī likumīgi tirgotu preču savstarpēja atzīšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par citā dalībvalstī likumīgi tirgotu preču savstarpēju atzīšanu [COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Ivan Štefanec (A8-0274/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0123).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


10.10. Maksas par pārrobežu maksājumiem Savienībā un maksas par valūtas maiņu ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz konkrētām maksām par pārrobežu maksājumiem Savienībā un maksām par valūtas maiņu groza Regulu (EK) Nr. 924/2009 [COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Eva Maydell (A8-0360/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0124).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Uzstāšanās

Eva Maydell – pirms balsošanas.


10.11. Kopīgi noteikumi attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1073/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Roberts Zīle (A8-0032/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0125).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


10.12. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti pielāgošana, kas vajadzīga sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti [kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2018/XXX/ES] un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/XXX [Enerģētikas savienības pārvaldība] pielāgošanu, kas vajadzīga sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības [COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Miroslav Poche (A8-0014/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0126).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


10.13. Tiesības uz miermīlīgu protestu un samērīga spēka lietošana (balsošana)

Komisijas paziņojums: Tiesības uz miermīlīgu protestu un samērīga spēka lietošana (2019/25602(RSP))

Debašu norises datums: 2019. gada 11. februāris (11.2.2019. protokola 18. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0103/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019 un B8-0106/2019

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0103/2019

Pieņemts (P8_TA(2019)0127).

Kopīgais rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0104/2019 (aizstājot rezolūciju priekšlikumus B8-0104/2019, B8-0105/2019 un B8-0106/2019) vairs nav spēkā.


10.14. Interseksuāļu tiesības (balsošana)

Debašu norises datums: 2019. gada 12. februāris (12.2.2019. protokola 23. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu iesniedza Claude Moraes LIBE komitejas vārdā, par interseksuāļu tiesībām (2018/2878(RSP)) (B8-0101/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0128).


10.15. Turpmāko pasākumu saraksts LGBTI līdztiesības sekmēšanai (2019–2023) (balsošana)

Debašu norises datums: 2019. gada 12. februāris (12.2.2019. protokola 23. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu iesniedza Roberta Metsola PPE grupas vārdā, Daniele Viotti S&D grupas vārdā, Sophia in ’t Veld, Beatriz Becerra Basterrechea un Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou un Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā, Terry Reintke un Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, par turpmāko pasākumu sarakstu LGBTI līdztiesības sekmēšanai (2019–2024) (2019/2573(RSP)) (B8-0127/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0129).


10.16. INF līguma nākotne un ietekme uz ES (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019 un B8-0133/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0128/2019

(aizstāj B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0132/2019 un B8-0133/2019)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam un Eduard Kukan PPE grupas vārdā;

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano un Victor Boştinaru S&D grupas vārdā;

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ruža Tomašić un Branislav Škripek EFDD grupas vārdā;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake un Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā;

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Molly Scott Cato, Bart Staes un Indrek Tarand Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2019)0130).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0131/2019 vairs nav spēkā.)


10.17. NAIADES II - rīcības programma iekšējo ūdensceļu transporta atbalstam (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0079/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0131).


10.18. Dzīvnieku aizsardzība pārvadāšanas laikā Eiropas Savienībā un ārpus tās (balsošana)

Ziņojums par Padomes Regulas Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā Eiropas Savienībā un ārpus tās īstenošanu [2018/2110(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0132).


10.19. Iekšējā tirgus konkurētspējas stiprināšana, pilnveidojot ES muitas savienību un tās pārvaldību (balsošana)

Ziņojums par iekšējā tirgus konkurētspējas stiprināšanu, pilnveidojot ES muitas savienību un tās pārvaldību [2018/2109(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Virginie Rozière (A8-0059/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 19. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0133).


10.20. Tiesību normu un kopīgā paziņojuma, ar ko nodrošina decentralizēto aģentūru parlamentāro uzraudzību, īstenošana (balsošana)

Ziņojums par tiesību normu un kopīgā paziņojuma, ar ko nodrošina decentralizēto aģentūru parlamentāro uzraudzību, īstenošanu [2018/2114(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: György Schöpflin (A8-0055/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 20. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0134).

SĒDI VADA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Priekšsēdētāja vietnieks


11. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

(Trešdienas, 2019. gada 13. februāra, balsošanas laiks)

Pretreakcija pret sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā - B8-0096/2019, B8-0099/2019
Paloma López Bermejo, Branislav Škripek, Anna Záborská, José Inácio Faria, Angel Dzhambazki un Daniel Hannan

Problēmjautājumi un stratēģijas cīņā pret sievietēm raksturīgām vēža slimībām un blakusslimībām - B8-0097/2019
Urszula Krupa

Marihuānas lietošana medicīniskos nolūkos - B8-0071/2019
Urszula Krupa, John Howarth, Ana Miranda, José Inácio Faria, Dobromir Sośnierz un Anna Záborská

(Ceturtdienas, 2019. gada 14. februāra, balsošanas laiks)

Roberta Zīles ziņojums - A8-0032/2019
Angel Dzhambazki

Tiesības uz miermīlīgu protestu un samērīga spēka lietošana - B8-0103/2019
Monica Macovei un Alex Mayer

Interseksuāļu tiesības - B8-0101/2019
Mirosław Piotrowski un Branislav Škripek

Turpmāko pasākumu saraksts LGBTI līdztiesības sekmēšanai (2019–2023) - B8-0127/2019
Ana Miranda un Mirosław Piotrowski

NAIADES II - rīcības programma iekšējo ūdensceļu transporta atbalstam - B8-0079/2019
Mirosław Piotrowski

Jørn Dohrmann ziņojums - A8-0057/2019
Lola Sánchez Caldentey, Alex Mayer un Jiří Pospíšil


12. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta).

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.12.)


SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

13. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.00.


14. Lūgumraksti

Šādi lūgumraksti saskaņā ar Reglamenta 215. panta 9. un 10. punktu ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos un iesniegti atbildīgajai komitejai.

2019. gada 5. februāris

(*) iesniedzēja vārds netiek izpausts

(*) (Nr. 1171/2018); (*) (Nr. 1172/2018); Adolfo Pablo Lapi (Nr. 1173/2018); Marco Bava (Nr. 1174/2018); (*) (Nr. 1175/2018); Emilia Lauzara Formoso (Nr. 1176/2018); (*) (Nr. 1177/2018); (*) (Nr. 1178/2018); (*) (Nr. 1179/2018); (*) (Nr. 1180/2018); (*) (Nr. 1181/2018); Vladimirs Bagirovs (2 paraksti) (Nr. 1182/2018); (*) (Nr. 1183/2018); (*) (Nr. 1184/2018); Thomas Würth (Nr. 1185/2018); Katarzyna Krella (Nr. 1186/2018); (*) (Nr. 1187/2018); (*) (Nr. 1188/2018); (*) (Nr. 1189/2018); Gregoire Servet (Nr. 1190/2018); (*) (Nr. 1191/2018); (*) (Nr. 1192/2018); (*) (Nr. 1193/2018); (*) (Nr. 1194/2018); (*) (Nr. 1195/2018); (*) (Nr. 1196/2018); Thomas Mueller (Nr. 1197/2018); (*) (Nr. 1198/2018); (*) (Nr. 1199/2018); (*) (Nr. 1200/2018); Fernando Mínguez (Nr. 0006/2019); Johannes Prescher (Nr. 0007/2019); Kazimierz Tylenda (Nr. 0008/2019); Sylwia Marynowicz (Nr. 0009/2019); Athina Sougleri (Nr. 0010/2019); Urszula Tomczyk-wagner (Nr. 0011/2019); Landi Tosku (Nr. 0012/2019); (*) (Nr. 0013/2019); Alessandra Gattino (Nr. 0014/2019); Gianluca Primi (Nr. 0015/2019); Ahmet Mete (Nr. 0016/2019); Paolo Chirichella (Nr. 0017/2019); Eleonora Stancato (Nr. 0018/2019); Tom Muirhead (Nr. 0019/2019); Marco Bava (Nr. 0020/2019); (*) (Nr. 0021/2019); (*) (Nr. 0022/2019); Mieczysław Zych (Nr. 0023/2019); Lena Carazo Sánchez (Nr. 0024/2019); Frédéric Turon (Nr. 0025/2019); Iván Hontoria Traveria (Nr. 0026/2019); Henk Rispens (Nr. 0027/2019); (*) (Nr. 0028/2019); Sorin Cezar Cosofret (Nr. 0029/2019); (*) (Nr. 0030/2019); (*) (Nr. 0031/2019); (*) (Nr. 0032/2019); Kate Fielden (Nr. 0033/2019); Alberto Cirio (Nr. 0034/2019); Evangelos Tsiompanidis (Nr. 0035/2019); Dimitar Panayotov (Nr. 0036/2019); Mariana Ilieva (Nr. 0037/2019); (*) (Nr. 0038/2019); (*) (Nr. 0039/2019); (*) (Nr. 0040/2019); György Csóti (Nr. 0041/2019); (*) (Nr. 0042/2019); (*) (Nr. 0043/2019); Nayra Caraballero Pérez (Nr. 0044/2019); Peter Hellmann (Nr. 0045/2019); (*) (Nr. 0046/2019); (*) (Nr. 0047/2019); (*) (Nr. 0048/2019); Borja Monreal Gainza (Nr. 0049/2019); Bogusław Wieczorek (Nr. 0050/2019); Elitsa Vasileva (Nr. 0051/2019); (*) (Nr. 0052/2019); (*) (Nr. 0053/2019); Sotírios Liánkas (Nr. 0054/2019); Ibrahim Şerif (Nr. 0055/2019); (*) (Nr. 0056/2019); (*) (Nr. 0057/2019); Ozan Ahmetoğlu (Nr. 0058/2019); (*) (Nr. 0059/2019); Franz Gosch (Nr. 0060/2019); Isabella Cavalletti (Nr. 0061/2019); (*) (Nr. 0062/2019); (*) (Nr. 0063/2019); Ștefania-Ruxandra Schiop (Nr. 0064/2019); Vasilis Hadjievangelou (Nr. 0065/2019); Cristian Vig (Nr. 0066/2019); Nuno Pereira (Nr. 0067/2019); (*) (Nr. 0068/2019); Gyunay Mehmed (Nr. 0069/2019); Syed Shah (Nr. 0070/2019); Alfonso Rubio Navarro (Nr. 0071/2019); Renato Lelli (Nr. 0072/2019).

Priekšsēdētājs 2019. gada 5. februārī saskaņā ar Reglamenta 215. panta 15. punkta noteikumiem nosūtīja atbildīgajai komitejai lūgumrakstus, ko Eiropas Parlamentam iesniegušas fiziskas vai juridiskas personas, kuras nav Eiropas Savienības pilsoņi un kuru pastāvīgā dzīvesvieta vai juridiskā adrese nav kādā dalībvalstī.


15. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


16. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2018. gada novembra pirmajā un otrajā sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē.


17. Plašas interpelācijas (debates)

Plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates (G-000008/2018), un kuru iesniedza Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică un Dan Nica, Komisijai: VP/HR - Irānas nesenās valsts terora darbības Eiropas Savienībā (B8-0013/2019).

Bernd Kölmel izvērsa jautājumu.

Karmenu Vella (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Jiří Pospíšil PPE grupas vārdā un Andrejs Mamikins S&D grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Angel Dzhambazki un Jozo Radoš.

Uzstājās Karmenu Vella.

Debates tika slēgtas.


18. Eiropas nodrošināta aizsardzība: tīrs gaiss visiem (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000138/2018) un kuru uzdeva Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp un Eleonora Evi ENVI komitejas vārdā Komisijai: Eiropa, kas aizsargā: tīru gaisu visiem (B8-0009/2019).

Eleonora Evi izvērsa jautājumu.

Karmenu Vella (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās José Inácio Faria PPE grupas vārdā, Christel Schaldemose S&D grupas vārdā, Bernd Kölmel ECR grupas vārdā, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā, Paloma López Bermejo GUE/NGL grupas vārdā, Eleonora Evi EFDD grupas vārdā, Jiří Pospíšil, Urszula Krupa un Jozo Radoš.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Angel Dzhambazki.

Uzstājās Karmenu Vella.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: nākamajā sesijā.


19. Šīs sēdes protokola apstiprināšana un pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 3. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka šajā sesijā pieņemtos tekstus no šī brīža nosūtīs tajos minētajiem adresātiem.


20. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2019. gada 11. marta līdz 2019. gada 14. martam.


21. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 15.55.


22. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Adinolfi, Arena, Crowley, Gräzin, Händel, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Spyraki, Torres Martínez, Ulvskog

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 21. jūnijsJuridisks paziņojums