Index 
Notulen
PDF 301kWORD 81k
Donderdag 14 februari 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave
1.Opening van de vergadering
 2.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement) (opvolging)
 3.Het recht op vreedzaam protest en het evenredig gebruik van geweld (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Ingekomen stukken
 5.Besluiten inzake bepaalde documenten
 6.Bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU (debat)
 7.Verbetering van het concurrentievermogen van de interne markt door de ontwikkeling van de EU-douane-unie en haar governance (debat)
 8.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  8.1.De situatie in Tsjetsjenië en de zaak van Ojoeb Titiev
  8.2.Zimbabwe
  8.3.Voorvechters van vrouwenrechten in Saudi-Arabië
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Stemmingen
  10.1.De situatie in Tsjetsjenië en de zaak van Ojoeb Titiev (stemming)
  10.2.Zimbabwe (stemming)
  10.3.Voorvechters van vrouwenrechten in Saudi-Arabië (stemming)
  10.4.Mechanisme om juridische en administratieve belemmeringen in een grensoverschrijdende context uit de weg te ruimen ***I (stemming)
  10.5.Ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen Eurojust en Georgië * (stemming)
  10.6.Evaluatie van gezondheidstechnologie ***I (stemming)
  10.7.Kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie ***I (stemming)
  10.8.Interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en vergemakkelijking van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over het niet-betalen van wegentol in de Unie ***I (stemming)
  10.9.Wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht ***I (stemming)
  10.10.Kosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten ***I (stemming)
  10.11.Gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten ***I (stemming)
  10.12.Aanpassing van Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) 2018/1999 inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie, wegens de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie ***I (stemming)
  10.13.Het recht op vreedzaam protest en het evenredig gebruik van geweld (stemming)
  10.14.De rechten van interseksuele personen (stemming)
  10.15.De toekomst van de LGBTI-lijst van acties (2019-2024) (stemming)
  10.16.De toekomst van het INF-verdrag en de gevolgen voor de EU (stemming)
  10.17.NAIADES II - Een actieprogramma ter ondersteuning van de binnenvaart (stemming)
  10.18.Bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU (stemming)
  10.19.Verbetering van het concurrentievermogen van de interne markt door de ontwikkeling van de EU-douane-unie en haar governance (stemming)
  10.20.Tenuitvoerlegging van de wettelijke bepalingen en de gezamenlijke verklaring inzake de parlementaire controle op de gedecentraliseerde agentschappen (stemming)
 11.Stemverklaringen
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 13.Hervatting van de vergadering
 14.Verzoekschriften
 15.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 16.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 17.Uitgebreide interpellaties (debat)
 18.Een Europa dat beschermt: schone lucht voor iedereen (debat)
 19.Goedkeuring van de notulen van deze vergadering en verzending van de aangenomen teksten
 20.Rooster van de volgende vergaderingen
 21.Sluiting van de vergadering
 22.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement) (opvolging)

De Voorzitter deelt mee dat hij geen verzoek heeft ontvangen van leden of een fractie of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken met betrekking tot het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, zoals aangekondigd in de notulen van dinsdag 12 februari 2019 (punt 2 van de notulen van 12.2.2019).

De Commissie LIBE kon dus van start gaan met de de onderhandelingen na het verstrijken van de termijn die is vastgelegd in artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement.


3. Het recht op vreedzaam protest en het evenredig gebruik van geweld (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de Commissie: Het recht op vreedzaam protest en het evenredig gebruik van geweld (2019/2569(RSP)))

Het debat heeft plaatsgevonden op 11 februari 2019 (punt 18 van de notulen van 11.2.2019)

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Innocenzo Leontini, namens de ECR-Fractie, en Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, over het recht op vreedzaam protest en het evenredig gebruik van geweld (2019/2569(RSP)) (B8-0103/2019);

—   Eva Joly, Ernest Urtasun, Margrete Auken, Josep Maria Terricabras, Jordi Solé, Yannick Jadot en Pascal Durand, namens de Verts/ALE-Fractie, over het recht op vreedzaam protest en het evenredig gebruik van geweld (2019/2569(RSP)) (B8-0104/2019);

—   Sylvia-Yvonne Kaufmann en Birgit Sippel, namens de S&D-Fractie, over het recht op vreedzaam protest en het evenredig gebruik van geweld (2019/2569(RSP)) (B8-0105/2019);

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez en Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, over het recht op vreedzaam protest en het evenredig gebruik van geweld (2019/2569(RSP)) (B8-0106/2019).

Stemming: punt 10.13 van de notulen van 14.2.2019.


4. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen: (artikel 133 van het Reglement)

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de invoering van financiële steun aan gezinnen voor schoolkosten (B8-0072/2019)

verwezen naar

bevoegd :

CULT

- Innocenzo Leontini. Ontwerpresolutie over de oprichting van een Europees agentschap voor de bevordering van de Europese identiteit en cultuur (B8-0077/2019)

verwezen naar

bevoegd :

CULT

- Philippe Loiseau. Ontwerpresolutie over de massale invoer van granen die niet aan de Europese normen voldoen (B8-0078/2019)

verwezen naar

bevoegd :

INTA

advies :

AGRI


5. Besluiten inzake bepaalde documenten

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

Commissie JURI

- Oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: EMPL
advies: BUDG, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, FEMM, JURI (artikel 39 van het Reglement)

- Risicoparaatheid in de elektriciteitssector (COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE
advies: ECON, ENVI, IMCO, JURI (artikel 39 van het Reglement)

- Oprichting van het Fonds voor asiel en migratie (COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE
advies: AFET, DEVE, BUDG, JURI (artikel 39 van het Reglement)

- Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (21105/1/2018 – C8-0031/2019 – 2018/0427(NLE))
verwezen naar de bevoegde commissie: AFCO
advies: AFET, INTA, ENVI, JURI


6. Bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU (debat)

Verslag over de uitvoering van Verordening nr. 1/2005 van de Raad inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU [2018/2110(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

Jørn Dohrmann leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Karin Kadenbach (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI) en Keith Taylor (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN).

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ángela Vallina (rapporteur voor advies van de Commissie PETI), Sofia Ribeiro, namens de PPE-Fractie, Nicola Caputo, namens de S&D-Fractie, Zbigniew Kuźmiuk, namens de ECR-Fractie, Fredrick Federley, namens de ALDE-Fractie, Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, Thomas Waitz, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Zullo, namens de EFDD-Fractie, Harald Vilimsky, namens de ENF-Fractie, Sophie Montel, niet-fractiegebonden lid, Czesław Adam Siekierski, Maria Noichl, Beata Gosiewska, Stefan Eck, Pascal Durand, Philippe Loiseau, Udo Voigt, Herbert Dorfmann, Tilly Metz, Dobromir Sośnierz en Karima Delli.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Notis Marias, Florent Marcellesi, John Stuart Agnew, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová en Daniel Buda.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis en Jørn Dohrmann.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.18 van de notulen van 14.2.2019.


7. Verbetering van het concurrentievermogen van de interne markt door de ontwikkeling van de EU-douane-unie en haar governance (debat)

Verslag over de verbetering van het concurrentievermogen van de interne markt door de ontwikkeling van de EU-douane-unie en haar governance [2018/2109(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

Virginie Rozière leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Nicola Danti (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Adam Szejnfeld, namens de PPE-Fractie, Daniel Dalton, namens de ECR-Fractie, Jasenko Selimovic, namens de ALDE-Fractie, Tim Aker, namens de EFDD-Fractie, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Charles Tannock, Andreas Schwab en Anneleen Van Bossuyt.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Costas Mavrides, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Virginie Rozière.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.19 van de notulen van 14.2.2019.


8. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 13.2.2019 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


8.1. De situatie in Tsjetsjenië en de zaak van Ojoeb Titiev

Ontwerpresoluties B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 en B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

Rebecca Harms, Jaromír Štětina, Helmut Scholz, Daniele Viotti, Marietje Schaake en Charles Tannock lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, en Pavel Svoboda.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Csaba Sógor, Stanislav Polčák en Carlos Iturgaiz.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.1 van de notulen van 14.2.2019.


8.2. Zimbabwe

Ontwerpresoluties B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 en B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

Geoffrey Van Orden, Judith Sargentini, Aleksander Gabelic, Catherine Bearder, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao en Elmar Brok lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Eduard Kukan, namens de PPE-Fractie, Neena Gill, namens de S&D-Fractie, en Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Notis Marias, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.2 van de notulen van 14.2.2019.


8.3. Voorvechters van vrouwenrechten in Saudi-Arabië

Ontwerpresoluties B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 en B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

Charles Tannock, Ernest Urtasun, Pier Antonio Panzeri, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake en Michaela Šojdrová lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Soraya Post, namens de S&D-Fractie, Ángela Vallina, namens de GUE/NGL-Fractie, Jill Seymour, namens de EFDD-Fractie, Josef Weidenholzer en Ana Gomes.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Pina Picierno, Notis Marias, José Inácio Faria en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.3 van de notulen van 14.2.2019.

(De vergadering wordt om 11.48 uur onderbroken in afwachting van de stemmingen.)


VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

9. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.00 uur hervat.

Het woord wordt gevoerd door Nuno Melo.


10. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op de website van het Parlement.


10.1. De situatie in Tsjetsjenië en de zaak van Ojoeb Titiev (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 en B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0107/2019

(ter vervanging van B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0114/2019 en B8-0117/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák en Inese Vaidere, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru en Soraya Post, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Roberts Zīle en Monica Macovei, namens de ECR-Fractie;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2019)0115)

(Ontwerpresolutie B8-0112/2019 komt te vervallen.)


10.2. Zimbabwe (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 en B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0110/2019

(ter vervanging van B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0124/2019 en B8-0125/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák en Inese Vaidere, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Aleksander Gabelic, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Notis Marias, Karol Karski, Geoffrey Van Orden, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek en Jan Zahradil, namens de ECR-Fractie;

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Barbara Lochbihler en Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini en Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2019)0116)

(Ontwerpresolutie B8-0122/2019 komt te vervallen.)


10.3. Voorvechters van vrouwenrechten in Saudi-Arabië (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 en B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0111/2019

(ter vervanging van B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 en B8-0126/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Elmar Brok, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák en Inese Vaidere, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jan Zahradil en Monica Macovei, namens de ECR-Fractie;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Judith Sargentini, Ana Miranda, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Josep Maria Terricabras et Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Marie Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis en Stelios Kouloglou, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo en Rosa D’Amato, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2019)0117)


10.4. Mechanisme om juridische en administratieve belemmeringen in een grensoverschrijdende context uit de weg te ruimen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een mechanisme om juridische en administratieve belemmeringen in een grensoverschrijdende context uit de weg te ruimen [COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0118)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


10.5. Ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen Eurojust en Georgië * (stemming)

Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van de Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Georgië [13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERP VAN UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0119)


10.6. Evaluatie van gezondheidstechnologie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie en tot wijziging van Richtlijn 2011/24/EU [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

BEËINDIGING VAN EERSTE LEZING

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0120)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


10.7. Kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Franck Proust (A8-0198/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORLOPIG AKKOORD

VERKLARING VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0121)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


10.8. Interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en vergemakkelijking van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over het niet-betalen van wegentol in de Unie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en ter vergemakkelijking van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van wegentol in de Unie (herschikking) [COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0122)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Het woord wordt gevoerd door:

Bill Etheridge, voor de stemming, en Georg Mayer, namens de ENF-Fractie, voor de stemming over het voorlopig akkoord, met het verzoek de amendementen voor het voorlopig akkoord in stemming te brengen, overeenkomstig artikel 59, lid 3, van het Reglement. Het Parlement verwerpt het verzoek.


10.9. Wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht [COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0123)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


10.10. Kosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 924/2009 wat bepaalde kosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten betreft [COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Eva Maydell (A8-0360/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0124)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Het woord werd gevoerd door:

Eva Maydell, voor de stemming.


10.11. Gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1073/2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0125)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


10.12. Aanpassing van Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) 2018/1999 inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie, wegens de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende energie-efficiëntie [als gewijzigd bij Richtlijn 2018/XXX/EU] en Verordening (EU) 2018/XXX van het Europees Parlement en de Raad [governance van de energie-unie], wegens de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie [COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0126)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


10.13. Het recht op vreedzaam protest en het evenredig gebruik van geweld (stemming)

Verklaring van de Commissie: Het recht op vreedzaam protest en het evenredig gebruik van geweld (2019/25602(RSP))

Het debat heeft op 11 februari 2019 plaatsgevonden (punt 18 van de notulen van 11.2.2019).

Ontwerpresoluties B8-0103/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019 en B8-0106/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE B8-0103/2019

Aangenomen (P8_TA(2019)0127)

De gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0104/2019 (ter vervanging van de ontwerpresoluties B8-0104/2019, B8-0105/2019 en B8-0106/2019) komt te vervallen.


10.14. De rechten van interseksuele personen (stemming)

Het debat heeft op 12 februari 2019 plaatsgevonden (punt 23 van de notulen van 12.2.2019).

Ontwerpresolutie ingediend op grond van artikel 128, lid 5, van het Reglement, door Claude Moraes, namens de commissie LIBE, over de rechten van interseksuele personen (2018/2878(RSP)) (B8-0101/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0128)


10.15. De toekomst van de LGBTI-lijst van acties (2019-2024) (stemming)

Het debat heeft op 12 februari 2019 plaatsgevonden (punt 23 van de notulen van 12.2.2019).

Ontwerpresolutie Ingediend op grond van artikel 128, lid 5, bam het Parlement, door Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Daniele Viotti, namens de S&D-Fractie, Sophia in ’t Veld, Beatriz Becerra Basterrechea en Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou en Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, Terry Reintke en Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, over de toekomst van de lijst van acties ter bevordering van de gelijkheid van LGBTI-personen (2019-2024) (2019/2573(RSP)) (B8-0127/2019).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0129)


10.16. De toekomst van het INF-verdrag en de gevolgen voor de EU (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019 en B8-0133/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0128/2019

(ter vervanging van B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0132/2019 en B8-0133/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam en Eduard Kukan, namens de PPE-Fractie;

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano en Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie;

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ruža Tomašić en Branislav Škripek, namens de EFDD-Fractie;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie;

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Molly Scott Cato, Bart Staes en Indrek Tarand, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2019)0130)

(Ontwerpresolutie B8-0131/2019 komt te vervallen.)


10.17. NAIADES II - Een actieprogramma ter ondersteuning van de binnenvaart (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0079/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0131)


10.18. Bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU (stemming)

Verslag over de uitvoering van Verordening nr. 1/2005 van de Raad inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU [2018/2110(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0132)


10.19. Verbetering van het concurrentievermogen van de interne markt door de ontwikkeling van de EU-douane-unie en haar governance (stemming)

Verslag over de verbetering van het concurrentievermogen van de interne markt door de ontwikkeling van de EU-douane-unie en haar governance [2018/2109(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0133)


10.20. Tenuitvoerlegging van de wettelijke bepalingen en de gezamenlijke verklaring inzake de parlementaire controle op de gedecentraliseerde agentschappen (stemming)

Verslag over de tenuitvoerlegging van de wettelijke bepalingen en de gezamenlijke verklaring inzake de parlementaire controle op de gedecentraliseerde agentschappen [2018/2114(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: György Schöpflin (A8-0055/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0134)

VOORZITTER: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Ondervoorzitter


11. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

(Stemmingen van woensdag 13 februari 2019)

Een stap terug op het gebied van rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU - B8-0096/2019, B8-0099/2019
Paloma López Bermejo, Branislav Škripek, Anna Záborská, José Inácio Faria, Angel Dzhambazki en Daniel Hannan

Beleidsuitdagingen en strategieën tegen vrouwspecifieke vormen van kanker en aanverwante comorbiditeiten - B8-0097/2019
Urszula Krupa

Gebruik van cannabis voor medische doeleinden - B8-0071/2019
Urszula Krupa, John Howarth, Ana Miranda, José Inácio Faria, Dobromir Sośnierz en Anna Záborská

(Stemmingen van donderdag 14 februari 2019)

Verslag Roberts Zīle - A8-0032/2019
Angel Dzhambazki

Het recht op vreedzaam protest en het evenredig gebruik van geweld - B8-0103/2019
Monica Macovei en Alex Mayer

De rechten van interseksuele personen - B8-0101/2019
Mirosław Piotrowski en Branislav Škripek

De toekomst van de LGBTI-lijst van acties (2019-2024) - B8-0127/2019
Ana Miranda en Mirosław Piotrowski

NAIADES II - Een actieprogramma ter ondersteuning van de binnenvaart - B8-0079/2019
Mirosław Piotrowski

Verslag Jørn Dohrmann - A8-0057/2019
Lola Sánchez Caldentey, Alex Mayer en Jiří Pospíšil.


12. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming)

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 13.12 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

13. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.00 uur hervat.


14. Verzoekschriften

De volgende verzoekschriften zijn op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven en zijn naar de bevoegde commissie verwezen overeenkomstig artikel 215, leden 9 en 10, van het Reglement:

Op 5 februari 2019

(*) Vertrouwelijk

(*) (nr. 1171/2018); (*) (nr. 1172/2018); Adolfo Pablo Lapi (nr. 1173/2018); Marco Bava (nr. 1174/2018); (*) (nr. 1175/2018); Emilia Lauzara Formoso (nr. 1176/2018); (*) (nr. 1177/2018); (*) (nr. 1178/2018); (*) (nr. 1179/2018); (*) (nr. 1180/2018); (*) (nr. 1181/2018); Vladimirs Bagirovs (2 signatures) (nr. 1182/2018); (*) (nr. 1183/2018); (*) (nr. 1184/2018); Thomas Würth (nr. 1185/2018); Katarzyna Krella (nr. 1186/2018); (*) (nr. 1187/2018); (*) (nr. 1188/2018); (*) (nr. 1189/2018); Gregoire Servet (nr. 1190/2018); (*) (nr. 1191/2018); (*) (nr. 1192/2018); (*) (nr. 1193/2018); (*) (nr. 1194/2018); (*) (nr. 1195/2018); (*) (nr. 1196/2018); Thomas Mueller (nr. 1197/2018); (*) (nr. 1198/2018); (*) (nr. 1199/2018); (*) (nr. 1200/2018); Fernando Mínguez (nr. 0006/2019); Johannes Prescher (nr. 0007/2019); Kazimierz Tylenda (nr. 0008/2019); Sylwia Marynowicz (nr. 0009/2019); Athina Sougleri (nr. 0010/2019); Urszula Tomczyk-wagner (nr. 0011/2019); Landi Tosku (nr. 0012/2019); (*) (nr. 0013/2019); Alessandra Gattino (nr. 0014/2019); Gianluca Primi (nr. 0015/2019); Ahmet Mete (nr. 0016/2019); Paolo Chirichella (nr. 0017/2019); Eleonora Stancato (nr. 0018/2019); Tom Muirhead (nr. 0019/2019); Marco Bava (nr. 0020/2019); (*) (nr. 0021/2019); (*) (nr. 0022/2019); Mieczysław Zych (nr. 0023/2019); Lena Carazo Sánchez (nr. 0024/2019); Frédéric Turon (nr. 0025/2019); Iván Hontoria Traveria (nr. 0026/2019); Henk Rispens (nr. 0027/2019); (*) (nr. 0028/2019); Sorin Cezar Cosofret (nr. 0029/2019); (*) (nr. 0030/2019); (*) (nr. 0031/2019); (*) (nr. 0032/2019); Kate Fielden (nr. 0033/2019); Alberto Cirio (nr. 0034/2019); Evangelos Tsiompanidis (nr. 0035/2019); Dimitar Panayotov (nr. 0036/2019); Mariana Ilieva (nr. 0037/2019); (*) (nr. 0038/2019); (*) (nr. 0039/2019); (*) (nr. 0040/2019); György Csóti (nr. 0041/2019); (*) (nr. 0042/2019); (*) (nr. 0043/2019); Nayra Caraballero Pérez (nr. 0044/2019); Peter Hellmann (nr. 0045/2019); (*) (nr. 0046/2019); (*) (nr. 0047/2019); (*) (nr. 0048/2019); Borja Monreal Gainza (nr. 0049/2019); Bogusław Wieczorek (nr. 0050/2019); Elitsa Vasileva (nr. 0051/2019); (*) (nr. 0052/2019); (*) (nr. 0053/2019); Sotírios Liánkas (nr. 0054/2019); Ibrahim Şerif (nr. 0055/2019); (*) (nr. 0056/2019); (*) (nr. 0057/2019); Ozan Ahmetoğlu (nr. 0058/2019); (*) (nr. 0059/2019); Franz Gosch (nr. 0060/2019); Isabella Cavalletti (nr. 0061/2019); (*) (nr. 0062/2019); (*) (nr. 0063/2019); Ștefania-Ruxandra Schiop (nr. 0064/2019); Vasilis Hadjievangelou (nr. 0065/2019); Cristian Vig (nr. 0066/2019); Nuno Pereira (nr. 0067/2019); (*) (nr. 0068/2019); Gyunay Mehmed (nr. 0069/2019); Syed Shah (nr. 0070/2019); Alfonso Rubio Navarro (nr. 0071/2019); Renato Lelli (nr. 0072/2019).

De Voorzitter heeft op 5 februari 2019 de verzoekschriften die bij het Europees Parlement zijn ingediend door natuurlijke of rechtspersonen die geen burger zijn van de Europese Unie en niet hun verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat hebben, overeenkomstig het bepaalde in artikel 215, lid 15, van het Reglement, naar de bevoegde commissie verwezen.


15. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


16. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van november I en II 2018 door het Parlement aangenomen standpunten en resoluties, staat op Europarl.


17. Uitgebreide interpellaties (debat)

Uitgebreide interpellatie met verzoek om schriftelijk antwoord en debat (G-000008/2018) de Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică en Dan Nica, aan de Commissie: VP/HR - Recente, door Iran ontplooide staatsterroristische activiteiten in de EU (B8-0013/2019)

Bernd Kölmel licht de vraag toe.

Karmenu Vella (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Jiří Pospíšil, namens de PPE-Fractie, en Andrejs Mamikins, namens de S&D-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Angel Dzhambazki en Jozo Radoš.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella.

Het debat wordt gesloten.


18. Een Europa dat beschermt: schone lucht voor iedereen (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000138/2018) van Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp en Eleonora Evi namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Een beschermend Europa: schone lucht voor iedereen (B8-0009/2019)

Eleonora Evi licht de vraag toe.

Karmenu Vella (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door José Inácio Faria, namens de PPE-Fractie, Christel Schaldemose, namens de S&D-Fractie, Bernd Kölmel, namens de ECR-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Jiří Pospíšil, Urszula Krupa en Jozo Radoš.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Angel Dzhambazki.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella.

De overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.


19. Goedkeuring van de notulen van deze vergadering en verzending van de aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 3, van het Reglement worden de notulen van deze vergadering ter goedkeuring voorgelegd aan het Parlement aan het begin van de volgende vergadering.

Met instemming van het Parlement worden de tijdens deze vergaderperiode aangenomen teksten nu aan de ontvangers toegezonden.


20. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 11 maart 2019 t/m 14 maart 2019.


21. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.55 uur gesloten.


22. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Adinolfi, Arena, Crowley, Gräzin, Händel, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Spyraki, Torres Martínez, Ulvskog

Laatst bijgewerkt op: 21 juni 2019Juridische mededeling