Indeks 
Protokół
PDF 302kWORD 81k
Czwartek, 14 lutego 2019 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) (działania następcze)
 3.Prawo do pokojowego protestu i proporcjonalnego użycia siły (złożone projekty rezolucji)
 4.Składanie dokumentów
 5.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 6.Ochrona zwierząt podczas transportu w UE i poza nią (debata)
 7.Zwiększenie konkurencyjności rynku wewnętrznego dzięki pogłębieniu unii celnej UE i zarządzaniu nią (debata)
 8.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  8.1.Sytuacja w Czeczenii i sprawa Ojuba Titiewa
  8.2.Zimbabwe
  8.3.Obrońcy praw kobiet w Arabii Saudyjskiej
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Głosowanie
  10.1.Sytuacja w Czeczenii i sprawa Ojuba Titiewa (głosowanie)
  10.2.Zimbabwe (głosowanie)
  10.3.Obrońcy praw kobiet w Arabii Saudyjskiej (głosowanie)
  10.4.Mechanizm eliminowania barier prawnych i administracyjnych w kontekście transgranicznym ***I (głosowanie)
  10.5.Projekt porozumienia o współpracy między Eurojustem a Gruzją * (głosowanie)
  10.6.Ocena technologii medycznych ***I (głosowanie)
  10.7.Ustanowienie ram monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  10.8.Interoperacyjność systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii  ***I (głosowanie)
  10.9.Wzajemne uznawanie towarów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim ***I (głosowanie)
  10.10.Opłaty za płatności transgraniczne w Unii i opłaty za przeliczenie waluty ***I (głosowanie)
  10.11.Wspólne zasady dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych ***I (głosowanie)
  10.12.Zmiana dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej oraz rozporządzenia (UE) 2018/1999 w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  10.13.Prawo do pokojowego protestu i proporcjonalne użycie siły (głosowanie)
  10.14.Prawa osób interseksualnych (głosowanie)
  10.15.Przyszłość wykazu działań na rzecz LGBTI (2019-2023) (głosowanie)
  10.16.Przyszłość traktatu o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu oraz konsekwencje dla UE (głosowanie)
  10.17.NAIADES II: Program działania na rzecz wsparcia śródlądowego transportu wodnego (głosowanie)
  10.18.Ochrona zwierząt podczas transportu w UE i poza nią (głosowanie)
  10.19.Zwiększenie konkurencyjności rynku wewnętrznego dzięki pogłębieniu unii celnej UE i zarządzaniu nią (głosowanie)
  10.20.Wdrażanie przepisów prawnych oraz wspólnego oświadczenia zapewniających parlamentarną kontrolę nad agencjami zdecentralizowanymi (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 12.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 13.Wznowienie posiedzenia
 14.Petycje
 15.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 16.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 17.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)
 18.Europa, która chroni: czyste powietrze dla wszystkich (debata)
 19.Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów
 20.Kalendarz następnych posiedzeń
 21.Zamknięcie posiedzenia
 22.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) (działania następcze)

Przewodniczący ogłosił, że nie otrzymał od posłów ani od co najmniej jednej grupy politycznej w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg żadnego wniosku dotyczącego decyzji komisji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych, ogłoszonej w protokole z wtorku 12 lutego 2019 r. (pkt 2 protokołu z dnia 12.2.2019).

Komisja LIBE mogła zatem rozpocząć negocjacje po upływie terminu określonego w art. 69c ust. 2 Regulaminu.


3. Prawo do pokojowego protestu i proporcjonalnego użycia siły (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Komisji: Prawo do pokojowego protestu i proporcjonalnego użycia siły (2019/2569(RSP)))

Debata odbyła się 11 lutego 2019 r. (pkt 18 protokołu z dnia 11.2.2019)

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Roberta Metsola, w imieniu grupy PPE, Innocenzo Leontini,w imieniu grupy ECR, i Gérard Deprez w imieniu grupy ALDE, w sprawie prawa do pokojowego protestu i proporcjonalnego użycia siły (2019/2569(RSP)) (B8-0103/2019);

—   Eva Joly, Ernest Urtasun, Margrete Auken, Josep Maria Terricabras, Jordi Solé, Yannick Jadot i Pascal Durand, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie prawa do pokojowego protestu i proporcjonalnego użycia siły (2019/2569(RSP)) (B8-0104/2019);

—   Sylvia-Yvonne Kaufmann i Birgit Sippel, w imieniu grupy S&D, w sprawie prawa do pokojowego protestu i proporcjonalnego użycia siły (2019/2569(RSP)) (B8-0105/2019);

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez i Takis Hadjigeorgiou, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie prawa do pokojowego protestu i proporcjonalnego użycia siły (2019/2569(RSP)) (B8-0106/2019).

Głosowanie: pkt 10.13 protokołu z dnia 14.2.2019.


4. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone przez posłów (art. 133 Regulaminu):

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wprowadzenia dodatków rodzinnych na wydatki szkolne (B8-0072/2019)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Innocenzo Leontini. Projekt rezolucji w sprawie utworzenia Europejskiej Agencji ds. Promowania Europejskiej Tożsamości i Kultury (B8-0077/2019)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Philippe Loiseau. Projekt rezolucji w sprawie masowego przywozu zbóż niespełniających norm europejskich (B8-0078/2019)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AGRI


5. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja JURI

- Ustanowienie Europejskiego Urzędu ds. Pracy (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL
opinia: BUDG, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, FEMM, JURI (art. 39 Regulaminu)

- Gotowość na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej (COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE
opinia: ECON, ENVI, IMCO, JURI (art. 39 Regulaminu)

- Ustanowienie Funduszu Azylu i Migracji (COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE
opinia: AFET, DEVE, BUDG, JURI (art. 39 Regulaminu)

- Zawarcie Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (21105/1/2018 – C8-0031/2019 – 2018/0427(NLE))
odesłano do komisji przedm. właśc.: AFCO
opinia: AFET, INTA, ENVI, JURI


6. Ochrona zwierząt podczas transportu w UE i poza nią (debata)

Sprawozdanie w sprawie wykonania rozporządzenia 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu w UE i poza nią [2018/2110(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

Jørn Dohrmann przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali Karin Kadenbach (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI) i Keith Taylor (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN).

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji).

Głos zabrali Ángela Vallina (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej PETI), Sofia Ribeiro w imieniu grupy PPE, Nicola Caputo w imieniu grupy S&D, Zbigniew Kuźmiuk w imieniu grupy ECR, Fredrick Federley w imieniu grupy ALDE, Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, Thomas Waitz w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Zullo w imieniu grupy EFDD, Harald Vilimsky w imieniu grupy ENF, Sophie Montel niezrzeszona, Czesław Adam Siekierski, Maria Noichl, Beata Gosiewska, Stefan Eck, Pascal Durand, Philippe Loiseau, Udo Voigt, Herbert Dorfmann, Tilly Metz, Dobromir Sośnierz i Karima Delli.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Florent Marcellesi, John Stuart Agnew, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová i Daniel Buda.

Głos zabrali Vytenis Povilas Andriukaitis i Jørn Dohrmann.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.18 protokołu z dnia 14.2.2019.


7. Zwiększenie konkurencyjności rynku wewnętrznego dzięki pogłębieniu unii celnej UE i zarządzaniu nią (debata)

Sprawozdanie w sprawie zwiększenia konkurencyjności rynku wewnętrznego dzięki pogłębieniu unii celnej UE i zarządzaniu nią [2018/2109(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

Virginie Rozière przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Nicola Danti (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Adam Szejnfeld w imieniu grupy PPE, Daniel Dalton w imieniu grupy ECR, Jasenko Selimovic w imieniu grupy ALDE, Tim Aker w imieniu grupy EFDD, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Charlesa Tannocka, Andreas Schwab i Anneleen Van Bossuyt.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly, Costas Mavrides, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser i Maria Grapini.

Głos zabrała Cecilia Malmström.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Virginie Rozière.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.19 protokołu z dnia 14.2.2019.


8. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 13.2.2019)


8.1. Sytuacja w Czeczenii i sprawa Ojuba Titiewa

Projekty rezolucji B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 i B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

Rebecca Harms, Jaromír Štětina, Helmut Scholz, Daniele Viotti, Marietje Schaake i Charles Tannock przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, i Pavel Svoboda.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Csaba Sógor, Stanislav Polčák i Carlos Iturgaiz.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.1 protokołu z dnia 14.2.2019.


8.2. Zimbabwe

Projekty rezolucji B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 i B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

Geoffrey Van Orden, Judith Sargentini, Aleksander Gabelic, Catherine Bearder, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao i Elmar Brok przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali Eduard Kukan w imieniu grupy PPE, Neena Gill w imieniu grupy S&D, i Mario Borghezio w imieniu grupy ENF.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Notis Marias, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi i Stanislav Polčák.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.2 protokołu z dnia 14.2.2019.


8.3. Obrońcy praw kobiet w Arabii Saudyjskiej

Projekty rezolucji B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 i B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

Charles Tannock, Ernest Urtasun, Pier Antonio Panzeri, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake i Michaela Šojdrová przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Soraya Post w imieniu grupy S&D, Ángela Vallina w imieniu grupy GUE/NGL, Jill Seymour w imieniu grupy EFDD, Josef Weidenholzer i Ana Gomes.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Pina Picierno, Notis Marias, José Inácio Faria i Stanislav Polčák.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.3 protokołu z dnia 14.2.2019.

      (Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.48 w oczekiwaniu na głosowanie.)


PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

9. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.00.

Głos zabrał Nuno Melo.


10. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parlamentu.


10.1. Sytuacja w Czeczenii i sprawa Ojuba Titiewa (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 i B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0107/2019

(zastępujący B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0114/2019 i B8-0117/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Soraya Post, w imieniu grupy S&D;

—Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Roberts Zīle i Monica Macovei, w imieniu grupy ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Rebecca Harms, w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2019)0115)

(Projekt rezolucji B8-0112/2019 stał się bezprzedmiotowy.)


10.2. Zimbabwe (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 i B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0110/2019

(zastępujący B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0124/2019 i B8-0125/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Aleksander Gabelic, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Notis Marias, Karol Karski, Geoffrey Van Orden, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek i Jan Zahradil, w imieniu grupy ECR;

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Barbara Lochbihler i Margrete Auken, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini i Fabio Massimo Castaldo, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2019)0116)

(Projekt rezolucji B8-0122/2019 stał się bezprzedmiotowy.)


10.3. Obrońcy praw kobiet w Arabii Saudyjskiej (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 i B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0111/2019

(zastępujący B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 i B8-0126/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Elmar Brok, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Pier Antonio Panzeri, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jan Zahradil i Monica Macovei, w imieniu grupy ECR;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Judith Sargentini, Ana Miranda, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Josep Maria Terricabras i Margrete Auken, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Marie Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis i Stelios Kouloglou, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Rosa D’Amato, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2019)0117)


10.4. Mechanizm eliminowania barier prawnych i administracyjnych w kontekście transgranicznym ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mechanizmu eliminowania barier prawnych i administracyjnych w kontekście transgranicznym [COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0118)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


10.5. Projekt porozumienia o współpracy między Eurojustem a Gruzją * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust porozumienia o współpracy między Eurojustem a Gruzją [13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT DECYZJI WYKONAWCZEJ RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0119)


10.6. Ocena technologii medycznych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny technologii medycznych i zmiany dyrektywy 2011/24/UE [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO CZYTANIA

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0120)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


10.7. Ustanowienie ram monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Franck Proust (A8-0198/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

OŚWIADCZENIE KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0121)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


10.8. Interoperacyjność systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii  ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii (wersja przekształcona) [COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0122)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wystąpienia

Bill Etheridge, przed głosowaniem, i Georg Mayer w imieniu grupy ENF, przed głosowaniem w sprawie wstępnego porozumienia, aby poprosić o poddanie poprawek pod głosowanie przed wstępnym porozumieniem, zgodnie z art. 59 ust. 3 Regulaminu. Parlament odrzucił wniosek.


10.9. Wzajemne uznawanie towarów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania towarów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim [COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0123)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


10.10. Opłaty za płatności transgraniczne w Unii i opłaty za przeliczenie waluty ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty [COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Eva Maydell (A8-0360/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0124)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wystąpienia

Eva Maydell, przed głosowaniem.


10.11. Wspólne zasady dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1073/2009 w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0125)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


10.12. Zmiana dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej oraz rozporządzenia (UE) 2018/1999 w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej [zmienionej dyrektywą (UE) 2018/XXX] i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/XXX [w sprawie zarządzania unią energetyczną] w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej [COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0126)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


10.13. Prawo do pokojowego protestu i proporcjonalne użycie siły (głosowanie)

Oświadczenie Komisji: Prawo do pokojowego protestu i proporcjonalne użycie siły (2019/25602(RSP))

Debata odbyła się w dniu 11 lutego 2019 r. (pkt 18 protokołu z dnia 11.2.2019).

Projekty rezolucji B8-0103/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019 i B8-0106/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0103/2019

Przyjęto (P8_TA(2019)0127)

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0104/2019 (zastępujący projekty rezolucji B8-0104/2019, B8-0105/2019 i B8-0106/2019) stał się bezprzedmiotowy.


10.14. Prawa osób interseksualnych (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 12 lutego 2019 r. (pkt 23 protokołu z dnia 12.2.2019).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu przez Claude'a Moraesa, w imieniu komisji LIBE, w sprawie praw osób interseksualnych (2018/2878(RSP)) (B8-0101/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0128)


10.15. Przyszłość wykazu działań na rzecz LGBTI (2019-2023) (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 12 lutego 2019 r. (pkt 23 protokołu z dnia 12.2.2019).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu przez następujących posłów: Roberta Metsola, w imieniu grupy PPE, Daniele Viotti, w imieniu grupy S&D, Sophia in ’t Veld, Beatriz Becerra Basterrechea i Izaskun Bilbao Barandica, w imieniu grupy ALDE, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou i Patrick Le Hyaric, w imieniu grupy GUE/NGL, Terry Reintke i Judith Sargentini, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie przyszłości wykazu działań na rzecz osób LGBTI (2019–2024) (2019/2573(RSP)) (B8-0127/2019).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0129)


10.16. Przyszłość traktatu o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu oraz konsekwencje dla UE (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019 i B8-0133/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0128/2019

(zastępujący B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0132/2019 i B8-0133/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam i Eduard Kukan, w imieniu grupy PPE;

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano i Victor Boştinaru, w imieniu grupy S&D;

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ruža Tomašić i Branislav Škripek, w imieniu grupy EFDD;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake et Hilde Vautmans, w imieniu grupy ALDE;

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Molly Scott Cato, Bart Staes i Indrek Tarand, w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2019)0130)

(Projekt rezolucji B8-0131/2019 stał się bezprzedmiotowy.)


10.17. NAIADES II: Program działania na rzecz wsparcia śródlądowego transportu wodnego (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0079/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0131)


10.18. Ochrona zwierząt podczas transportu w UE i poza nią (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wykonania rozporządzenia 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu w UE i poza nią [2018/2110(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0132)


10.19. Zwiększenie konkurencyjności rynku wewnętrznego dzięki pogłębieniu unii celnej UE i zarządzaniu nią (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zwiększenia konkurencyjności rynku wewnętrznego dzięki pogłębieniu unii celnej UE i zarządzaniu nią [2018/2109(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0133)


10.20. Wdrażanie przepisów prawnych oraz wspólnego oświadczenia zapewniających parlamentarną kontrolę nad agencjami zdecentralizowanymi (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrażania przepisów prawnych oraz wspólnego oświadczenia zapewniających parlamentarną kontrolę nad agencjami zdecentralizowanymi [2018/2114(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: György Schöpflin (A8-0055/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0134)

PRZEWODNICTWO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Wiceprzewodniczący


11. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

Oświadczenia ustne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

(Głosowanie ze środy 13 lutego 2019 r.)

Napotykane wrogie nastawienie w odniesieniu do praw kobiet i równouprawnienia płci w UE - B8-0096/2019, B8-0099/2019
Paloma López Bermejo, Branislav Škripek, Anna Záborská, José Inácio Faria, Angel Dzhambazki i Daniel Hannan

Polityczne wyzwania i strategie na rzecz walki z rakiem u kobiet i z chorobami współistniejącymi - B8-0097/2019
Urszula Krupa

Stosowanie marihuany w celach leczniczych - B8-0071/2019
Urszula Krupa, John Howarth, Ana Miranda, José Inácio Faria, Dobromir Sośnierz i Anna Záborská

(Głosowanie z czwartku 14 lutego 2019 r.)

Sprawozdanie Roberts Zīle - A8-0032/2019
Angel Dzhambazki

Prawo do pokojowego protestu i proporcjonalne użycie siły - B8-0103/2019
Monica Macovei i Alex Mayer

Prawa osób interseksualnych - B8-0101/2019
Mirosław Piotrowski i Branislav Škripek

Przyszłość wykazu działań na rzecz LGBTI (2019-2023) - B8-0127/2019
Ana Miranda i Mirosław Piotrowski

NAIADES II: Program działania na rzecz wsparcia śródlądowego transportu wodnego - B8-0079/2019
Mirosław Piotrowski

Sprawozdanie Jørn Dohrmann - A8-0057/2019
Lola Sánchez Caldentey, Alex Mayer i Jiří Pospíšil.


12. Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu

Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu są zamieszczone na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych).

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt oddanych głosów i zgłoszeń zamiaru oddania głosu zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.12.)


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

13. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.00.


14. Petycje

Następujące petycje zostały wpisane do rejestru ogólnego z datami wskazanymi poniżej i przekazane komisji przedmiotowo właściwej zgodnie z art. 215 ust. 9 i 10 Regulaminu:

5 lutego 2019 r.

(*) Nazwisko poufne

(*) (nr 1171/2018); (*) (nr 1172/2018); Adolfo Pablo Lapi (nr 1173/2018); Marco Bava (nr 1174/2018); (*) (nr 1175/2018); Emilia Lauzara Formoso (nr 1176/2018); (*) (nr 1177/2018); (*) (nr 1178/2018); (*) (nr 1179/2018); (*) (nr 1180/2018); (*) (nr 1181/2018); Vladimirs Bagirovs (2 podpisy) (nr 1182/2018); (*) (nr 1183/2018); (*) (nr 1184/2018); Thomas Würth (nr 1185/2018); Katarzyna Krella (nr 1186/2018); (*) (nr 1187/2018); (*) (nr 1188/2018); (*) (nr 1189/2018); Gregoire Servet (nr 1190/2018); (*) (nr 1191/2018); (*) (nr 1192/2018); (*) (nr 1193/2018); (*) (nr 1194/2018); (*) (nr 1195/2018); (*) (nr 1196/2018); Thomas Mueller (nr 1197/2018); (*) (nr 1198/2018); (*) (nr 1199/2018); (*) (nr 1200/2018); Fernando Mínguez (nr 0006/2019); Johannes Prescher (nr 0007/2019); Kazimierz Tylenda (nr 0008/2019); Sylwia Marynowicz (nr 0009/2019); Athina Sougleri (nr 0010/2019); Urszula Tomczyk-Wagner (nr 0011/2019); Landi Tosku (nr 0012/2019); (*) (nr 0013/2019); Alessandra Gattino (nr 0014/2019); Gianluca Primi (nr 0015/2019); Ahmet Mete (nr 0016/2019); Paolo Chirichella (nr 0017/2019); Eleonora Stancato (nr 0018/2019); Tom Muirhead (nr 0019/2019); Marco Bava (nr 0020/2019); (*) (nr 0021/2019); (*) (nr 0022/2019); Mieczysław Zych (nr 0023/2019); Lena Carazo Sánchez (nr 0024/2019); Frédéric Turon (nr 0025/2019); Iván Hontoria Traveria (nr 0026/2019); Henk Rispens (nr 0027/2019); (*) (nr 0028/2019); Sorin Cezar Cosofret (nr 0029/2019); (*) (nr 0030/2019); (*) (nr 0031/2019); (*) (nr 0032/2019); Kate Fielden (nr 0033/2019); Alberto Cirio (nr 0034/2019); Evangelos Tsiompanidis (nr 0035/2019); Dimitar Panayotov (nr 0036/2019); Mariana Ilieva (nr 0037/2019); (*) (nr 0038/2019); (*) (nr 0039/2019); (*) (nr 0040/2019); György Csóti (nr 0041/2019); (*) (nr 0042/2019); (*) (nr 0043/2019); Nayra Caraballero Pérez (nr 0044/2019); Peter Hellmann (nr 0045/2019); (*) (nr 0046/2019); (*) (nr 0047/2019); (*) (nr 0048/2019); Borja Monreal Gainza (nr 0049/2019); Bogusław Wieczorek (nr 0050/2019); Elitsa Vasileva (nr 0051/2019); (*) (nr 0052/2019); (*) (nr 0053/2019); Sotírios Liánkas (nr 0054/2019); Ibrahim Şerif (nr 0055/2019); (*) (nr 0056/2019); (*) (nr 0057/2019); Ozan Ahmetoğlu (nr 0058/2019); (*) (nr 0059/2019); Franz Gosch (nr 0060/2019); Isabella Cavalletti (nr 0061/2019); (*) (nr 0062/2019); (*) (nr 0063/2019); Ștefania-Ruxandra Schiop (nr 0064/2019); Vasilis Hadjievangelou (nr 0065/2019); Cristian Vig (nr 0066/2019); Nuno Pereira (nr 0067/2019); (*) (nr 0068/2019); Gyunay Mehmed (nr 0069/2019); Syed Shah (nr 0070/2019); Alfonso Rubio Navarro (nr 0071/2019); Renato Lelli (nr 0072/2019).

Przewodniczący zgodnie z przepisami art. 215 ust. 15 Regulaminu - skierował dnia 5 lutego 2019 r. do właściwej komisji petycje otrzymane przez Parlament Europejski, które zostały złożone przez osoby fizyczne lub prawne niebędące obywatelami Unii Europejskiej, niebędące rezydentami ani niemające siedziby w żadnym z państw członkowskich.


15. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


16. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Komunikat Komisji w sprawie działań podjętych w związku ze stanowiskami i rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas sesji listopad I i II 2018 jest dostępny na stronie internetowej Europarl.


17. Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)

Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych wymagająca odpowiedzi na piśmie i debaty (G-000008/2018) Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică i Dan Nica, do Komisji: VP/HR - niedawne irańskie akty terroru państwowego w UE (B8-0013/2019)

Bernd Kölmel rozwinął pytanie.

Karmenu Vella (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali Jiří Pospíšil w imieniu grupy PPE, i Andrejs Mamikins w imieniu grupy S&D.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Angel Dzhambazki i Jozo Radoš.

Głos zabrał Karmenu Vella.

Debata została zamknięta.


18. Europa, która chroni: czyste powietrze dla wszystkich (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000138/2018) które skierował Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp i Eleonora Evi, w imieniu komisja ENVI, do Komisji: Europa, która chroni - czyste powietrze dla wszystkich (B8-0009/2019)

Eleonora Evi rozwinęła pytanie.

Karmenu Vella (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali José Inácio Faria w imieniu grupy PPE, Christel Schaldemose w imieniu grupy S&D, Bernd Kölmel w imieniu grupy ECR, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Jiří Pospíšil, Urszula Krupa i Jozo Radoš.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Angel Dzhambazki.

Głos zabrał Karmenu Vella.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.


19. Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów

Zgodnie z art. 192 ust. 3 Regulaminu protokół bieżącego posiedzenia zostanie przedłożony Parlamentowi do zatwierdzenia na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu teksty przyjęte podczas bieżącej sesji zostaną niezwłocznie przekazane ich adresatom.


20. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 11 marca 2019 r. do 14 marca 2019 r.


21. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 15.55.


22. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Adinolfi, Arena, Crowley, Gräzin, Händel, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Spyraki, Torres Martínez, Ulvskog

Ostatnia aktualizacja: 21 czerwca 2019Informacja prawna